DAVID BYRNE o skládání hudby k filmu


Byl jsem na tur­né v Evropě a Paolo při­jel do Turina. Jeho film Božský se nedáv­no hrál v New Yorku a měl úžas­né recen­ze, tak­že jsem se s Paolem setkal sku­teč­ně rád. On a jeho pro­du­cen­ti říka­li, že děla­jí na novém fil­mu a něco krát­ce mi o tom řek­li. Nevysvětlili mi celý pří­běh, jen to, že to bylo zalo­že­no na postar­ší rocko­vé hvězdě a chtě­li, abych pro to slo­žil něja­kou hud­bu. Přišlo mi to jako ambi­ci­óz­ní skok pře­jít od krás­né­ho a neu­vě­ři­tel­né­ho, ale ne širo­ce zná­mé­ho ital­ské­ho fil­mu k něče­mu, co se zdá­lo být roz­sáh­lým ang­lic­kým sním­kem. A tak jsem jim řekl, že tu něja­kou dobu budu na tur­né, tak ať za mnou při­jdou, až budou mít v kupě finan­ce a všech­ny potřeb­né pro­pri­e­ty. Světe, div se! O rok poz­dě­ji byli nachys­ta­ní a měli ter­mín začát­ku natá­če­ní a chtě­li zno­vu hovo­řit o hud­bě. Byl jsem pře­kva­pen, ale také sku­teč­ně potě­šen.

 

Takže jsem si pře­če­tl scé­nář a byly tu tři věci, kte­ré chtěl Paolo mít. Zaprvé chtěl mne a moji kape­lu, abychom ve fil­mu zahrá­li naži­vo jed­nu píseň od Talking Heads, což neby­lo tak kom­pli­ko­va­né. Druhou věcí bylo jed­no CD s demo nahráv­ka­mi – v pří­bě­hu vystu­pu­je mla­dý zpě­vák se svou kape­lou, kte­rý se sna­ží pro­ra­zit. Ve fil­mu dá CD Seanu Pennovi, kte­rý ho pak poslou­chá během svých cest. Problém byl v tom, že jsem ty pís­ně mohl napsat, ale nemohl jsem je nazpí­vat, pro­to­že lidé by roze­zna­li můj hlas. Musel to být věro­hod­ný hlas dané posta­vy. Zatřetí to byla fil­mo­vá hud­ba. Paolo měl pří­klad instru­men­tál­ních kous­ků, styl sou­čas­ných kla­sic­kých skla­deb, kte­ré si pro fil­mo­vou hud­bu před­sta­vo­val. Ale z toho­to jsem jak­si vycou­val, pro­to­že jsem si říkal, že budu mít plné ruce prá­ce s demo nahráv­ka­mi, kte­ré tato posta­va napí­še a nahra­je. Nemohly tudíž znít pří­liš pro­fe­si­o­nál­ně, měly spí­še znít jako tro­chu nedo­ta­že­né.

Více na Kritiky.cz
Zmizení Šimona Šťopky - kniha Emily vypadá jako vcelku normální menší holčička, ale není to tak úplně pravda. Je totiž ...
Soutěž s filmem - Po hlavě do prdele Jednoduchá soutěž o 3 trička s tímto filmem. ...
Still Life Road to India, Syberia, Post Mortem, Syberia 2. Co mají společného kromě žánru? Všechny poch...
Americká kletba - An American Haunting Dnes letí horory ve kterých se parta modelů a prsatých dívek měsíce vydá do lesa, Jeskyně, ...
Film Hostiles uvede na MFF KV americký herec Rory Cochrane, českému publiku známý především díky televiznímu seriálu Kriminálka Miami. Rory Cochrane vytvořil jednu ze svých prvních rolí ve filmu Richarda Linklatera Omámení a zmat...

 

Ve scé­ná­ři se Paolo zmi­ňu­je také o Willu Oldhamovi, jinak zná­mém jako Bonnie „Princ“ Billy, jako o urči­tém dru­hu základ­ní­ho kame­ne hud­by. Ve sku­teč­nos­ti ten kluk, kte­rý inter­pre­tu­je jejich hud­bu, hra­je v obchod­ních cen­t­rech a zpí­vá jed­nu z Williho pís­ni­ček. Tak jsem řekl Paolovi: „Proč nepo­žá­dáš Willa, aby ty pís­ně slo­žil, když má jeho hud­ba pro tebe ve fil­mu tako­vý význam?“ Nebyl si jis­tý, ale já se setkal s Willem již dří­ve na mém tur­né, tak jsem navrh­nul, že se s ním spo­jím a uvi­dí­me, jest­li bude mít zájem na těch pís­ních s Paolem dělat. Paolo sou­hla­sil a pře­kva­pi­vě i Will řekl, že to zku­sí. Ještě před tím, než jsme se dali do sklá­dá­ní hud­by a tex­tů, jsem navrh­nul, aby načrt­nul pár sku­teč­ně hrubých ver­zí a voká­lů a poslal je Paolovi, abychom vidě­li, zda se vydá­vá­me správ­nou ces­tou. Bylo to jed­no­duš­ší než Paolovi slo­ži­tě popi­so­vat hud­bu, kte­rou by chtěl ve fil­mu mít. Některé ty sklad­by se mu líbi­ly, tak­že jsme Will a já pokra­čo­va­li v prá­ci na nich, posla­li jsme Paolovi dal­ší a on si opět něko­lik z nich vybral. Takový byl tvůr­čí pro­ces, díky kte­ré­mu jsme dokon­či­li vše, kro­mě jed­né pís­ně. Will k ní napsal slo­va, což bylo zají­ma­vé, pro­to­že ten­to text byl napros­to odliš­ný od čeho­ko­liv, co jsem kdy napsal já. To je důvod, proč je dob­ré dělat věci spo­leč­ně s dru­hým člo­vě­kem. Vyprodukujete tak něco, co bys­te sami nikdy nena­psa­li a neslo­ži­li.

 

Toho klu­ka, kte­rý hra­je v obchod­ních cen­t­rech a jehož CD s demo nahráv­ka­mi se dosta­ne do rukou Cheyenna, ztvár­nil mla­dý herec z Dublinu. Bohužel není pří­liš dob­rým zpě­vá­kem, a tak jsme potře­bo­va­li hlas něko­ho jiné­ho, kdo by mu byl hla­so­vě podob­ný. Tak jsem našel zde v New Yorku irské­ho zpě­vá­ka, jehož hlas je podob­ný tomu klu­ko­vi – vyso­ký tenor se sla­bým názna­kem irské­ho akcen­tu. Našli jsme ho přes MySpace, při­šel do stu­dia a nazpí­val píseň a odve­dl úžas­ný kus prá­ce.

 

Název dané sku­pi­ny ve fil­mu je „The Sračky“, pod­le čehož usu­zu­je­te, že se jed­ná o pun­ko­vou kape­lu, avšak hud­ba, se kte­rou jsme při­šli, se k tomu vůbec neho­di­la. Paolo dal něko­lik poky­nů, abychom jed­nu píseň posu­nu­li více do melan­cho­lic­ké rovi­ny a jinou zase dali do bea­to­vé­ho sty­lu. Hlavní posta­va fil­mu, Cheyenne, je vymo­de­lo­va­ná pod­le Roberta Smithe, zpě­vá­ka The Cure, a já řekl Paolovi, že jest­li chce, aby to zně­lo jako The Cure, tak já nejsem ta pra­vá oso­ba pro tuto prá­ci. Ale on řekl, že to tak nechce, pod­le něj měl být Cheyenne více zau­jat hud­bou, kte­rá zně­la odliš­ně od jeho vlast­ních před­cho­zích pís­ní. Nyní poslou­chá hud­bu, kte­rá ho posou­vá na jiná mís­ta.

Více na Kritiky.cz
Piková trojka Tajemné znamení na těle muže, které náhodou zahlédne mladá profesorka Frannie a které ji m...
Mars útočí! - Ano, marťani přicházejí! - ale tentokrát to má skutečně být prča, včetně toho blbýho názvu. Ještě než začnete nadávat, že už to s těma ufounama mohlo stačit, že Mars útočí! je p...
Gene Wilder Gene Wilder, rodným jménem Jerome Silberman (11. červen 1933, Milwaukee - 28. srpna 2016 ,Stamfor...
POZNEJTE STROMY PODLE LISTŮ, 64 listnatých a jehličnatých stromů od MEIKE BOSCH Hledáte-li skutečného pomocníka na to, jak se naučit jednoduše rozlišovat stromy ve svém ok...
Laura Dern Laura Elizabeth Dernová, nepřechýleně Dern, (* 10. února 1967) je americká herečka, režisér...

 

O pís­ni This Must Be the Place

 

Byl to tro­chu šok, že Paolo pou­žil sklad­bu This Must Be the Place sku­pi­ny Talking Heads, kte­rou jsem já slo­žil, jako ústřed­ní píseň fil­mu. Během fil­mu se k ní něko­li­krát odka­zu­je, jed­nou tam i zazní, je to vel­mi licho­ti­vé. Ta píseň je pro mne dosti pří­mo­ča­rou milost­nou pís­ní. Je to ta nej­pří­mo­ča­řej­ší milost­ná píseň, jakou jsem kdy mohl napsat. Je v ní upřím­nost, ale neří­ká věci tak, jak jste je již něko­li­krát před tím sly­še­li. Proto ji lidé pova­žu­jí za dojem­nou, pro­to­že se zdá sku­teč­něj­ší než píseň, kte­rá je mož­ná tro­chu úlis­něj­ší nebo kte­rá obsa­hu­je více klišé.

 

O roli Davida Byrneho

 

Paolo mne požá­dal, zda bych si neza­hrál v něko­li­ka málo scé­nách a hrál sám sebe, což samo­zřej­mě vyvo­la­lo otáz­ku – jak to mám udě­lat? Řekl jsem Paolovi, že nemám žád­né herec­ké ambi­ce a on řekl: „Ne, já nechci, abys byl sám sebou. Já chci, abys hrál Davida Byrneho,“ což se zdá­lo mno­hem kom­pli­ko­va­něj­ší! Ale řekl jsem si, že Sean Penn bude ten hlav­ní v dané scé­ně, tak­že když budu jen rea­go­vat na to, co říká, jako bych nor­mál­ně rea­go­val, bude to fun­go­vat. Byli jsme cel­kem podiv­ný pár, Cheyenne a já, i když před­sta­va nás dvou jako kama­rá­dů není až tak nepřed­sta­vi­tel­ná.

 

O Cheyennovi a Seanu Pennovi

 

Když mi Paolo popsal scé­nář a když jsem si ho pře­če­tl, zjis­til jsem, že Sean Penn bude téměř celý film hrát v tom out­fi­tu Roberta Smithe – gothic. Měl vás při­mět sou­cí­tit s tou­to posta­vou a ne jen že sle­du­je­te Seana Penna s něja­kým extra­va­gant­ním make-upem, musí­te se dostat za tuto slup­ku a začít sou­cí­tit s tou­to oso­bou pod jeho rtěn­kou a úče­sem a vše­mi těmi věc­mi. Postupně zjiš­ťu­je­te, proč Cheyennova posta­va dělá urči­té věci. Na začát­ku si utvo­ří­te urči­tý úsu­dek, ale někte­ré věci nena­jde­te, dokud se nedo­sta­ne­te do půl­ky fil­mu a pak vám tepr­ve dojde, proč jed­ná tako­vým způ­so­bem a proč pře­stal vystu­po­vat. Jak pro­stu­pu­je­te fil­mem, sklá­dá­te si ty věci dohro­ma­dy a ony se odha­lu­jí jen tak bokem, mimo­cho­dem, což je vel­mi chyt­ré. Mám rád, když si divá­ci musí dávat kous­ky sklá­dač­ky dohro­ma­dy.

Více na Kritiky.cz
Soutěž o dva klíče hry American Truck Simulator Zlatá edice S našim partnerem Comgad.cz vyhlašujeme novou soutěž o dva klíče hry American Truck Simulato...
Elizabeth Weinová - Krycí jméno Verity [95%] Kniha, jejiž příběh se odehrává ve vřavě Druhé světové války, sleduje osudy dvou mladýc...
PŘÍBĚH TUČŇÁKA Každým rokem, tisíce tučňáků císařských opouští jistotu jejich hlubokého oceánu a putu...
Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti - SLEČNA PEREGRINOVÁ: OCHRANA PODIVÍNŮ             Hlavní hrdinkou románu a filmu je ochránkyně podivínů slečna Peregrino...
Robert Fisher – Rytíř v rezavém brnění (91%) Rober Fisher je autor mnohých broadwayských hier a scenárov. Ale kniha „Rytíŕ v rezavém br...

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky:

  • ROZHOVOR s režisérem Paolo Sorrentinem6. dubna 2012 ROZHOVOR s režisérem Paolo Sorrentinem Jak jste potkal Seana Penna a jak se zrodila myšlenka tohoto filmu? Seana Penna jsem potkal v roce 2008 během závěrečné noci Filmového festivalu v Cannes. V roce, kdy byl předsedou […]
  • ROZHOVOR S EVE HEWSONOVOU (Mary)6. dubna 2012 ROZHOVOR S EVE HEWSONOVOU (Mary) Kdo je Mary? Mary je 16letá holka, která chodí ve stylu gothic a je Cheyennovou nejlepší kamarádkou. Ona je temnou duší z rozvrácené rodiny – její bratr odešel, matka se pomátla na […]
  • Tady to musí být - 60 %28. února 2012 Tady to musí být - 60 % Při zhlédnutí plakátu k tomuto film by mohl divák nabýt dojmu, že ve filmu bude alespoň zčásti něco z drsného světa tvrdého rocku, avšak není tomu tak. Děj filmu se pomalu rozbíhá […]
  • Rozhovor s Pavlem Liškou13. dubna 2017 Rozhovor s Pavlem Liškou Jak se Vám natáčelo s panem režisérem Chlumským? S Jiřím jsem se setkal poprvé právě tady na Špuntech. Spolupracovalo se mi s ním velmi poťouchle, a to v nejlepším slova smyslu. Přece jen […]
  • Úhoři mají nabito - Vladimír Michálek: Divák musí mít pocit, že ty chlapy už někde potkal20. února 2019 Úhoři mají nabito - Vladimír Michálek: Divák musí mít pocit, že ty chlapy už někde potkal Co vás nejvíc bavilo na scénáři? Scénář v byl v původní podobě rozhlasová hra. I tak mně přišel velmi zajímavý a výjimečný. Nápadem, jazykem, nadhledem se odlišoval diametrálně od […]
  • Lenka Szántó: Že to všechno způsobila hloupost a hamižnost, je jen částečná úleva19. dubna 2018 Lenka Szántó: Že to všechno způsobila hloupost a hamižnost, je jen částečná úleva Asi nejvíce se bude v souvislosti s filmem řešit autenticita a věrohodnost. Z čeho jste při psaní scénáře vycházela? Rešerše ke scénáři mi trvaly skoro rok. Zpo čátku jsem vycházela z […]
  • Tajný život mazlíčků - SNÍŽEK16. srpna 2016 Tajný život mazlíčků - SNÍŽEK Q. Co je nejlepší na tom, že jsi spláchnutej? A. Už nejsem pod nadvládou arogantních lidí! Nepoutají mě okovy lidské společnosti! Jsem plně emancipován! Jsem vymaněný z pastí a nástrah […]
  • Jakub Šmíd - rozhovor30. května 2018 Jakub Šmíd - rozhovor Váš celovečerní debut Laputa byl víceméně výpovědí o jedné, vám věkově blízké, generaci, zatímco hrdinové vašeho nového filmu jsou generačně rozvrstveni: kluk na prahu puberty, teenagerka, […]
  • TOMÁŠ TRAPL - rozhovor k filmu Babovřesky 322. ledna 2015 TOMÁŠ TRAPL - rozhovor k filmu Babovřesky 3 Tomáše Trapla není třeba dlouho představovat. Hrál a hraje v mnoha muzikálech, věnuje se hudbě, ale letos si střihl roli nerudného faráře Zbigniewa Krapuščinckeho v komedii Zdeňka Trošky – […]
  • Přání k mání - ROZHOVOR S REŽISÉREM VÍTEM KARASEM6. prosince 2017 Přání k mání - ROZHOVOR S REŽISÉREM VÍTEM KARASEM Co je Přání k mání za žánr? Pohádka? Komedie? Přání k mání je vykročení směrem k filmům našeho dětství. Je to vánoční rodinná komedie s magickými prvky. Také je to dobrodružný příběh plný […]