Nabarvené ptáče - TVŮRČÍ ŠTÁB

  •  
NabarvenePtace

Luděk Hudec

Střih

Kromě redak­tor­ské čin­nos­ti se rov­něž věnu­je psa­ní pro diva­dlo a film. Po absol­vo­vá­ní kated­ry stři­ho­vé sklad­by na praž­ské FAMU pra­co­val jako asi­s­tent stři­hu v Krátkém fil­mu Praha, kde se po čtyřech letech stal šéfe­di­to­rem. V roce 1993 zalo­žil vlast­ní spo­leč­nost H.E.T. zamě­řu­jí­cí se na střih fil­mo­vé a tele­viz­ní pro­duk­ce. V roce 1997 pra­co­val na fil­mu Nejasná zprá­va o kon­ci svě­ta, za kte­rý zís­kal Českého lva v kate­go­rii Nejlepší střih. Další úspěch mu při­ne­sl Tobruk (2008) Václava Marhoula, za jehož střih zís­kal nomi­na­ci na Českého lva a fil­mo­vou cenu na IFF LA. U fil­mu Tobruk se rov­něž podí­lel na scé­ná­ři. V sou­čas­né době se věnu­je úpra­vě fil­mu, post­pro­duk­ci spe­ci­ál­ních efek­tů a pří­le­ži­tost­ně před­ná­ší na FAMU o stři­hu ani­mo­va­né­ho fil­mu a stři­ho­vé sklad­bě v ani­mo­va­ném fil­mu.


Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky: