Nabarvené ptáče - TVŮRČÍ ŠTÁB

NabarvenePtace

Jan Vlasák

Vedoucí výpra­vy

Po stu­di­ích na ČVUT spo­lu­pra­co­val Jan Vlasák s archi­tek­tem Františkem Vokřálem na fil­mo­vé adap­ta­ci Krvavého romá­nu (1993) Josefa Váchala. Tuto prá­ci si nato­lik oblí­bil, že se roz­ho­dl věno­vat fil­mo­vé výpra­vě i nadá­le. Podílel se na výpra­vě fil­mu Druhá svě­to­vá vál­ka: Když řva­li lvi (1994), Nehynoucí lás­ka (1994), The Reef (1996) a také na Oscarem oce­ně­ném sním­ku Kolja (1996). Jeho prv­ní samo­stat­ná prá­ce pochá­zí z roku 1998 v rám­ci fil­mu Der Lebensborn – Pramen živo­ta Milana Cieslara, po němž násle­do­val Tmavomodrý svět (2000) Jana Svěráka a Mazaný Filip (2003) Václava Marhoula, za kte­rý zís­kal Českého lva v kate­go­rii Nejlepší výtvar­ný počin. Mezi dal­ší fil­my, na kte­rých se jako archi­tekt podí­lel, pat­ří Vratné lah­ve (2006) či Čtyři slun­ce (2012). Za fil­my Tobruk (2008) Václava Marhoula, Ve stí­nu (2012) a Tři brat­ři (2015) opět zís­kal Českého lva za Nejlepší výtvar­ný počin. Kromě prá­ce na hra­ných celo­ve­čer­ních fil­mech navr­hu­je deko­ra­ce pro reklam­ní spo­ty, tele­viz­ní seri­á­ly a pořa­dy.


Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky: