Nabarvené ptáče - TVŮRČÍ ŠTÁB

  •  
NabarvenePtace

Harvey Keitel

Kněz

Americký herec a pro­du­cent Harvey Keitel se naro­dil 13. květ­na 1939 v Brooklynu v New Yorku Miriam (Kleinové) a Harrymu Keitelovi. Nominant na Oscara a Zlatý gló­bus se obje­vil napří­klad ve fil­mech Martina Scorseseho Špinavé uli­ceTaxikář, Ridleyho Scotta SoupeřiThelma a Louise, Petera Yatese Tři ze sanit­ky, Quentina Tarantina GauneřiPulp Fiction, ve sním­ku Piano Jane Campionové, Poručík reži­sé­ra Abela Ferrary, Od sou­mra­ku do úsvi­tu Roberta Rodrigueze, Země poli­caj­tů Jamese Mangolda či Mládí Paola Sorrentina. Je pova­žo­ván za jed­no­ho z nej­vět­ších meto­dic­kých her­ců. Společně s her­ci Al Pacinem a Ellen Burstynovou je sou­čas­ným spo­lupřed­se­dou herec­ké orga­ni­za­ce Actors’ Studio.

Keitel stu­do­val u Stelly Adlerové a Lee Strasberga a ve stu­diu HB a nako­nec se obje­vil v něko­li­ka rolích diva­dla Off-Broadway. Během této doby se Keitel účast­nil i kon­kur­zu reži­sé­ra Martina Scorseseho a zís­kal hlav­ní roli posta­vy J. R. v jeho prv­ním celo­ve­čer­ním fil­mu Kdo to kle­pe na moje dve­ře. Od té doby spo­lu­pra­co­val se Scorsesem na něko­li­ka dal­ších pro­jek­tech. Keitel hrál hlav­ní roli ve Scorseseho Špinavých uli­cích, kte­ré byly prů­lo­mo­vým sním­kem i pro Roberta De Nira. Keitel se se Scorsesem opět sešel ve fil­mu Alice už tu nebyd­lí, v němž ztvár­nil zápor­nou ved­lej­ší roli. Znovu se obje­vil po boku Roberta De Nira ve Scorseseho Taxikářovi, v němž hrál roli pasá­ka pro­sti­tut­ky ztvár­ně­né Jodie Fosterovou. Keitel má na kon­tě 18 nomi­na­cí a 26 oce­ně­ní v růz­ných kate­go­ri­ích na fil­mo­vých fes­ti­va­lech po celém svě­tě.


Ohodnoťte článek



Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky: