Nabarvené ptáče - TVŮRČÍ ŠTÁB

NabarvenePtace

Lech Dyblik

Lech

Divadelní, fil­mo­vý a tele­viz­ní herec, ale i zpěvák-skladatel, se naro­dil před 63 lety v Polsku. Po absol­vo­vá­ní sta­veb­ní ško­ly, na níž zalo­žil vlast­ní ochot­nic­kou diva­del­ní spo­leč­nost, vystu­do­val herec­tví na Národní aka­de­mii diva­del­ní­ho umě­ní v Krakově. V 80. letech se pak bez­pro­střed­ně po ukon­če­ní stu­dia stal čle­nem var­šav­ské Národní diva­del­ní spo­leč­nos­ti a obje­vil se také ve více než šede­sá­ti fil­mech, včet­ně kul­tov­ních pol­ských kome­dií (Kiler, Superprodukcja, Show), kri­tic­ky uzná­va­ných dra­mat (Svatba, Temný dům, Róza, U vše­moc­né­ho andě­la) a také v his­to­ric­kém výprav­ném fil­mu Ohněm a mečem reži­sé­ra Jerzyho Hoffmana. Díky zna­los­ti ang­lič­ti­ny, fran­couz­šti­ny a ruš­ti­ny se obje­vil i v mezi­ná­rod­ních fil­mech včet­ně Rembrandtovy Noční hlíd­ky Petera Greenawaye.


Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky: