Za několik dní oslaví životní jubileum (75 let) herec Václav Postránecký (Michal z filmu S tebou mě baví svět)

Postr

Narodil se 8. září 1946 v Praze, už od dět­ství začal hrát diva­dlo a byl čle­nem Dismanova roz­hla­so­vé­ho dět­ské­ho sou­bo­ru. Ve věku 9. let začal hrát ve fil­mech, přes­to  žád­nou herec­kou ško­lu nevy­stu­do­val, vyu­čil se pou­ze zámeč­ní­kem.

Na začát­ku své kari­é­ry, v 60. let minu­lé­ho sto­le­tí, byl jevišt­ním tech­ni­kem v diva­dle F. X. Šaldy v Liberci, potom se pře­stě­ho­val do Uherského Hradiště (jako herec­ký elév), na kon­ci 60. let pře­šel do Brna a v 70. letech pře­šel do Prahy, kde byl čle­nem čino­her­ní­ho sou­bo­ru Městských diva­del praž­ských. Od 80. let je čle­nem čino­hry Národního diva­dla v Praze a byl pre­zi­den­tem herec­ké aso­ci­a­ce (ceny Thálie)

Jeho nej­slav­něj­ší rolí byl Michal ve fil­mu S tebou mě baví svět

Věnuje se také dabin­gu, kde nej­čas­tě­ji dabo­val her­ce Paola Villaggia ve fil­mo­vé sérii Účetní Fantozzi

Poslední roky se hlav­ně věnu­je natá­če­ním seri­á­lů. (Krejzovi, Vinaři a Doktoři z Počátků)

5 nejslavnějších filmů Václava Postráneckého

1981    Dobrodružství Robinsona Crusoe, námořníka z Yorku

Loutkový film na moti­vy slav­né­ho romá­nu Daniela Defoe.

1969    Po stopách krve

Potřetí se na obra­zov­ce může­te setkat s posta­vou majo­ra Kalaše, tvo­ří­cí­ho polo­vi­nu oblí­be­né dvo­ji­ce kri­mi­na­lis­tů Kalaš - Varga v podá­ní Rudolfa Hrušínského a Radoslava Brzobohatého (obje­vi­li se také ve fil­mech Strach a Vrah skrý­vá tvář). Tentokrát se v pří­pa­du sexu­ál­ně úchyl­né­ho vra­ha musí major Kalaš obe­jít bez své­ho spo­lu­pra­cov­ní­ka. Na pří­kaz své­ho nad­ří­ze­né­ho odjíž­dí do Dubé v Severních Čechách, kde bylo obje­ve­no tělo mrt­vé­ho cikán­ské­ho chlap­ce. Pátrání se roz­bí­há v něko­li­ka rovi­nách, ani dal­ší mrt­vý chla­pec však kri­mi­na­lis­ty nepři­ve­de k pacha­te­li..

1982    S tebou mě baví svět

Každoroční pán­ská jíz­da tří otců se vli­vem razant­ní­ho zása­hu man­že­lek stá­vá něčím jako mateř­skou ško­lou v zim­ní pří­ro­dě. Ukáže se, že v jis­tých situ­a­cích jsou otco­vé lep­ší­mi máma­mi než­li mámy samé, což pla­tí hlav­ně teh­dy, když mámy nejsou v dohle­du. Jejich výchov­né meto­dy jsou vel­mi své­ráz­né a vyvo­lá­va­jí plno zmat­ků a úsměv­ných situ­a­cí....

1992    Černí baroni

Komedie vás pře­svěd­čí o tom, že i na chmur­né strán­ky naší his­to­rie je mož­né se dívat s nad­hle­dem a humo­rem.

Čo bolo, to bolo... Major Terazky vede svůj šik pété­pá­ků od prů­švi­hu k prů­švi­hu vstříc svět­lým zítř­kům. Česká fil­mo­vá kome­die pod­le romá­nu Miloslava Švandrlíka.

1990    Vlci (TV film)

Děj se ode­hrá­vá v Mohuči roku 1793, kde je fran­couz­ská repub­li­kán­ská armá­da obklí­če­na voj­sky inter­ven­tů. Šlechtic D´Oyron - důstoj­ník ve služ­bách Konventu je pode­zře­lý z vlas­ti­zra­dy. Nařčení je sice vyvrá­ce­no, ale komi­sař Konventu Quesnel, na němž leží odpo­věd­nost za osud bitvy, je pře­svěd­čen, že odha­le­ná a popra­vou potresta­ná zra­da pozved­ne morál­ku fran­couz­ských vojá­ků. Jinak by musel obvi­nit voje­vůd­ce Verrata, že jed­ná nečest­ně. Jenže Verrat prá­vě dosá­hl roz­ho­du­jí­cí­ho vítěz­ství pro repub­li­kán­skou armá­du...


Ohodnoťte článek


Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Strašidla – Recenze – 30%19. srpna 2016 Strašidla – Recenze – 30% Nebýt Nejkrásnější hádanky, tak je rodinná pohádková komedie s názvem Strašidla rozhodně nejlepším počinem ve filmografii Zdeňka Trošky za posledních patnáct let. Což není nijak zvlášť […]
  • Strašidla - Několik zajímavostí souhrnně18. srpna 2016 Strašidla - Několik zajímavostí souhrnně Kolik lokací se vystřídalo? Film byl natáčen celkem v 9 lokacích: Zámek Líšno Zámek Liteň Základní škola Františka Josefa Řezáče – Liteň Veterina "U MED.Věda" – Řevnice Prádelna […]
  • Video z prvního dne natáčení komedie Bajkeři13. června 2017 Video z prvního dne natáčení komedie Bajkeři Komedie Bajkeři režiséra Martina Koppa a scénáristy Petra Kolečka vstupuje 19. 10 do českých kin. Ve filmu si zahrají : Adam Mišík, Celeste Buckingham, Hana Vágnerová, Tomáš Matonoha, […]
  • NOVÁ ČESKA LETNÍ FILMOVÁ KOMEDIE!13. června 2017 NOVÁ ČESKA LETNÍ FILMOVÁ KOMEDIE! Natáčení letní komedie Bajkeři podle scénáře dnes jednoho z nejvyhledávanějších autorů, Petra Kolečka, začalo koncem května v pražských lokacích, následně se štáb přesunul do Jedovnice, […]
  • Komedie Bajkeři už zítra v českých kinech. Zajímavosti z natáčení a soutěž o lístky uvnitř článku18. října 2017 Komedie Bajkeři už zítra v českých kinech. Zajímavosti z natáčení a soutěž o lístky uvnitř článku https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=EW0EdSj12iA Ve filmu bylo využito celkem 29 kol. Z toho 4 kola na kolovou, 1 kolo na kolovou na stěně v bytu Václava Postráneckého, 3 […]
  • Strašidla - Ze zákulisí natáčení18. srpna 2016 Strašidla - Ze zákulisí natáčení V roli hejkala Huga uvidíme Bronislava Kotiše  a jak přiznává, role to byla příjemná: „Na Hugově postavě mne bavilo, že mohla mít bříško, nemusela se namáčet ve vodě ani běhat a létat […]
  • Strašidla - O příběhu18. srpna 2016 Strašidla - O příběhu Jeden z divácky nejúspěšnější českých režisérů, Zdeněk Troška přichází s novou rodinnou komedií Strašidla, v níž se spojují dva nejoblíbenější žánry tohoto tvůrce – komedie a pohádka. […]
  • PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY)18. května 2017 PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY) Zoznámte sa s Cecíliou Kováčovou alias Cuky. Cuky je neuznaná vlogerka, ktorá sa má stať novou slovenskou Miss. K tomu jej má pomôcť Luky, ako však uvidíte, bude to stáť ešte veľa […]
  • Antonín Molčík20. dubna 2014 Antonín Molčík Pocházel z nehereckého prostředí, jeho tatínek byl četník a maminka úřednice. Ti jeho uměleckým sklonům příliš nepřáli a donutili jej vystudovat střední ekonomickou školu. Nicméně po […]
  • MICHAL VIEWEGH (1962)25. září 2014 MICHAL VIEWEGH (1962) Narodil se v Praze, ale dětství prožil, jak sám o sobě rád říká, v „provinční“ Sázavě. V letech 1983–1988 vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor český jazyk a […]