Whitney Houston

Whitney2

Whitney Elizabeth Houston (9. srp­na 1963 Newark, New Jersey – 11. úno­ra 2012 Beverly Hills, Kalifornie) byla ame­ric­ká popo­vá, R&B a gospe­lo­vá zpě­vač­ka, hereč­ka, pro­du­cent­ka, pří­le­ži­tost­ná textař­ka a býva­lá model­ka.

Jednalo se o jed­nu z nej­pro­dá­va­něj­ších a nej­ú­spěš­něj­ších svě­to­vých zpě­va­ček. V roce 2009 ji Guinnessova kni­ha rekor­dů uved­la jako nej­o­ce­ňo­va­něj­ší uměl­ky­ni všech dob.[1] Během své­ho živo­ta zís­ka­la cel­kem 415 cen, mezi jiný­mi dvě ceny Emmy, šest cen Grammy, tři­cet hudeb­ních oce­ně­ní Billboard a dva­cet dva Amerických hudeb­ních cen. Řadila se ke svě­to­vě nej­lé­pe pro­dá­va­ným uměl­cům s více než 170 mili­o­ny nahrá­vek. Svoji kari­é­ru odstar­to­va­la v roce 1985, kdy debu­to­va­la epo­nym­ním albem Whitney Houston. Jednalo se o inter­pret­ku, jež ote­vře­la dve­ře do svě­ta hud­by dal­ším afro­a­me­ric­kým uměl­cům a patr­ně také ovliv­ni­la mno­ho svých násle­dov­nic. Během své kari­é­ry se díky cha­risma­tic­ké­mu vystu­po­vá­ní, hla­so­vým dis­po­zi­cím a úspě­chům v hud­bě sta­la legen­dou a pěvec­kou veli­či­nou.

Zemřela 11. úno­ra 2012 v hote­lu Beverly Hilton v Beverly Hills v Kalifornii.

Kariéra

Počátky

Už jako malá zpí­va­la v gospe­lo­vém sbo­ru, kte­rý ved­la její mat­ka Cissy Houston. Jako mla­dist­vá zpí­va­la po nocích v barech, kde si jí vši­ml Clive Davis, její poz­děj­ší pro­du­cent. Zajímavostí je, že se podí­le­la na dopro­vod­ných voká­lech pís­ně „I Am Every Woman“ zpě­vač­ky Chaka Khan, ze kte­ré o pár let poz­dě­ji udě­la­la hit, kte­rý byl vydán na soun­d­trac­ko­vém albu k fil­mu The Bodyguard. Měla před sebou také slib­nou kari­é­ru model­ky a jako jed­na z prv­ních čer­no­šek se také obje­vo­va­la v mod­ním maga­zí­nu Seventeen.

Více na Kritiky.cz
Star Trek: Do neznáma - “Nový padouch” Idris Elba se připojil k týmu jako “Krall,” nepřátelský cizinec, který je zodpovědný za ...
Gabriela Míčová ELA Ve filmové trilogii Zahradnictví hrajete Elu. Kdo podle vás Ela je? Je to jedna ze tří sester....
Soutěž o 8 Gb Flash disk s logem našeho hostingu (Wedos). Další soutěž do konce měsíce února 2015....
Čtyři slunce (2012) Režisér Bohdan Sláma se nám vrátil na plátna kin se svým novým snímkem. Jedná se o typicko...
Game of Thrones | Season 8 | Official Tease: Aftermath (HBO) ...
 1. léta

Debutovala v roce 1985 albem Whitney Houston, kte­ré se sta­lo nej­pro­dá­va­něj­ším a nej­lep­ším albem téhož roku. Časopis Rolling Stone ho zařa­dil mezi 500 nej­lep­ších alb všech dob. Album obsa­ho­va­lo něko­lik hitů jako „How Will I Know“, „You Give Good Love“, „The Greatest Love Of All“ nebo „Saving All My Love For You“, kte­rá ji vynes­la její prv­ní cenu Grammy. Do dneš­ní doby se alba pro­da­lo 25 mili­o­nů.

Téměř stej­ný úspěch zazna­me­na­lo dru­hé řado­vé album pojme­no­va­né jed­no­du­še Whitney. Toto album bylo prv­ním čís­lem 1 od ženy v ame­ric­kém žeb­říč­ku pro­dej­nos­ti Billboard 200. Na albu byly tako­vé hity jako „So Emotional“, „Didn’t We Almost Have It All“, „Where Do Broken Hearts Go“ nebo „I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)“, kte­rý ji vyne­sl v roce 1988 dru­hou cenu Grammy. Zpěvačka v roce 1988 nazpí­va­la ofi­ci­ál­ní hym­nu Letních olym­pij­ských her 1988 v Soulu s názvem „One Moment In Time“.

 1. léta

Do deva­de­sá­tých let vstu­po­va­la se tře­tím řado­vým albem s názvem I’m Your Baby Tonight, kde uplat­ni­la popr­vé v šir­ším měřít­ku podo­bu R&B sty­lu. Na albu spo­lu­pra­co­va­ly tako­vé hvězdy jako Babyface, Stevie Wondernebo Luther Vandross. První dva hity bodo­va­ly v ame­ric­kém žeb­říč­ku na prv­ním mís­tě, a to píseň „I’m Your Baby Tonight“ a „All The Man That I Need“. V roce 1991 zpí­va­la na nej­vět­ší ame­ric­ké spor­tov­ní udá­los­ti Super Bowlu stát­ní hym­nu.

Více na Kritiky.cz
Jedna ruka netleská - 4. film Davida Ondříčka Už je tomu nějaký ten pátek, kdy šel do kin film Davida Ondříčka Jedna ruka netleská (v roc...
TV TIPY Opět pár tipů pro dlouhé večery od 18 - 26.3.04 ...
NHL 17 - vytvoření vlastního týmu V NHL si můžete také vytvořit svůj vlastní tým. Nastavit si arénu, led, dresy a z různých ...
Pokrok: Deset důvodů, proč se těšit na budoucnost Pokrok je kniha, která vám představí deset důvodů, proč byste budoucnost neměli vidět tak ...
6 vězňů si všimnulo, že jejich dozorčí upadl do bezvědomí. To, co se stalo poté, vás šokuje! Ve Spojených státech vězni během výkonu trestu i pracují. Před několika dny sekala šestic...

V roce 1992 dosta­la nabíd­ku hrát ve fil­mu s názvem The Bodyguard. Film se stal celo­svě­to­vým trhá­kem a ji vyne­sl po boku Kevina Costnera do svě­ta fil­mu. Soundtrack obsa­ho­val šest zpě­vač­či­ných hitů jako „I’m Every Woman“, „I Have Nothing“, „Run To You“, „Queen Of The Night“, „Jesus Loves Me“ a její nej­slav­něj­ší a nej­ú­spěš­něj­ší píseň všech dob od ženy „I Will Always Love You“. Album je nej­pro­dá­va­něj­ším soun­d­trac­kem na svě­tě a nej­pro­dá­va­něj­ším albem od ženy do dneš­ní doby – 44 mili­o­nů pro­da­ných kusů.

Za něj obdr­že­la cel­kem tři Ceny Grammy. Následovalo tur­né, kte­ré se kvů­li vel­ké­mu úspě­chu muse­lo něko­li­krát pro­dlu­žo­vat. Další soun­d­track vychá­zí v roce 1995 k fil­mu Waiting to Exhale, kde hra­je po boku Angely Bassetové. Nazpívala úvod­ní píseň k fil­mu s názvem Waiting To Exhale (Shoop Shoop) a píseň bodu­je v ame­ric­kém žeb­říč­ku na prv­ní pozi­ci. Dalšími zpě­vač­ka­mi podí­le­jí­cí­mi se na albu byly Aretha Franklinová, Mary J. Blige, Toni Braxton, Brandy a Cece Winans, se kte­rou Whitney na albu nazpí­va­la píseň „Count On Me“. Všechny zpě­vač­ky poté spo­leč­ně vystou­pi­ly na pře­dá­vá­ní cen Grammy s výbě­rem z téhož alba. Zatím posled­ním soun­d­trac­kem je album k fil­mu Kazatelova žena, kde Whitney hra­je po boku Denzela Washingtona. Velkou část alba tvo­ří gospe­lo­vé pís­ně hlav­ně v jejím podá­ní a také její mat­ky Cissy Houstonové a gospe­lo­vé legen­dy Shirley Caesar. Album se sta­lo nej­pro­dá­va­něj­ší gospe­lo­vou deskou všech dob. Nejznámější hity z alba jsou pís­ně „Step by Step“, kde voká­ly nazpí­va­la Annie Lennox a bala­da s gospe­lo­vým náde­chem „I Believe In You And Me“.

Po dlou­hých osmi letech při­šla v roce 1998 s dal­ším řado­vým albem s názvem My Love Is Your Love. Na albu spo­lu­pra­co­va­li uměl­ci jako Wyclef Jean, Lauryn Hill, Missy Elliott nebo Rodney Jerkins.

Úvodním hitem se sta­la píseň „My Love Is Your Love“, kte­rá se sta­la nej­hra­něj­ší pís­ní roku 1998 v USA. Dalším hitem byl song „It’s Not Right But Is Okay“, se kte­rým si v roce 1999 odnes­la svou prv­ní cenu Grammy za R’n’B výkon. Píseň Heartbreak Hotel nazpí­va­la spo­leč­ně se zpě­vač­ka­mi Faith Evans a Kelly Price. Na albu si také spo­leč­ně zazpí­va­la duet se zpě­vač­kou Mariah Carey s názvem „When You Believe“.

2001–2008

V roce 2000 je vydá­no dvojal­bum a DVD s nej­vět­ší­mi hity od rych­lých pecek po táh­lé bala­dy, kte­ré jsou zejmé­na její domé­nou. Na albu se nachá­zí i něko­lik nových nahrá­vek, kde mezi nej­zná­měj­ší pat­ří duet s Georgem Michaelem (If I Told You That) a duet s Enriquem Iglesiasem Could I Have The Kiss Forever. Alba se pro­da­lo na 10 mili­o­nů hudeb­ních nosi­čů. V té době zača­la mít pro­blémy s hla­sem a stá­le čas­tě­ji nejsou výjim­kou odří­ká­vá­ní kon­cer­tů a vystou­pe­ní. Stále čas­tě­ji se stá­va­la ter­čem bul­vár­ních plát­ků, kte­ré při­ná­še­ly infor­ma­ce o její dro­go­vé závis­los­ti, rodin­ných pro­blé­mech a fyzic­kých úto­cích z man­že­lo­vy stra­ny a dokon­ce i o jejím náh­lém úmr­tí. Zpěvačka se drže­la a v roce 2001 pode­psa­la nej­draž­ší kon­trakt v hudeb­ní his­to­rii na 100 mili­o­nů dola­rů na nato­če­ní dal­ších 6 nových alb. Jejím posled­ním řado­vým albem je Just Whitney, kte­ré vyšlo v roce 2002. Snažila se doká­zat, že je vše v pořád­ku, ale na jejím hla­se je to pře­ce jen znát. Na albu se podí­lí Babyface, Missy Elliott, Puff Daddy a také její man­žel Bobby Brown. V úvod­ní pís­ni „Whatchulookinat“ se navez­la do svě­ta bul­vá­ru, kte­rý jí ztě­žo­val život. Vzhledem k její situ­a­ci album neby­lo tak komerč­ně úspěš­né.

V roce 2003 ješ­tě vyda­la vánoč­ní album s názvem One Wish: The Holiday Album a tím na dal­ších dlou­hých pět let opus­ti­la svět showbusi­nessu. Pochází z křes­ťan­sky ori­en­to­va­né rodi­ny.

Její mat­kou je gospe­lo­vá zpě­vač­ka, kte­rá zpí­va­la dopro­vod­né voká­ly Elvisu Presleymu a Arethě Franklinové.

Smrt

V sobo­tu 11. úno­ra 2012 byla nale­ze­na bez­vlád­ná v hote­lu Beverly Hilton v kali­forn­ském Beverly Hills. Záchranáři se jí sna­ži­li 20 minut neú­spěš­ně oži­vit a v 17:55 míst­ní­ho času (0:55 SEČ) byla pro­hlá­še­na za mrt­vou.

Její jedi­né dítě, dce­ra Bobbi Kristina Brown, zemře­la 26. čer­ven­ce 2015.

Diskografie

Studiová alba

 • 1985Whitney Houston
 • 1987Whitney
 • 1990I’m Your Baby Tonight
 • 1998My Love Is Your Love
 • 2002Just Whitney
 • 2003One Wish: The Holiday Album
 • 2009I Look to You

Soundtracky, kompilace a jiné

 • 1992The Bodyguard: Original Soundtrack Album (Bodyguard)
 • 1995Až si vydech­nu (Waiting to Exhale)
 • 1996Kazatelova žena (Preacher’s Wife)
 • 2000Whitney: The Greatest Hits
 • 2001Love, Whitney
 • 2007Ultimate Collection

Filmografie

Roknázevrolepoznám­ky
1984Gimme a Break!Rita„Katie’s College“ (série 3, epi­zo­da 20)
1985Silver Spoonssama sebe(série 3, epi­zo­da ??)
1992Osobní stráž­ceRachel Marron
1995Až si vydech­nuSavannah Jackson
1996Kazatelova ženaJulia Biggs
1997Rodgers & Hammerstein’s CinderellaFairy Godmothervytvo­ře­no pro TV (ABC)
2003Bostonská střed­nísama sebeCameo Appearance
2004Nora’s Hair Salonsama sebeCameo Appearance
2012SparkleEmma

Detaily o článku Whitney Houston

Foto

Popis
English: American sin­ger Whitney Houston per­for­ming on Good Morning America (Central ParkNew York City) on September 1, 2009.
Datum
ZdrojOriginally posted by asterix611 (Asterio Tecson) at Flickr
Autorasterix611
Svolení
(Užití toho­to sou­bo­ru)
w:cs:Creative Commons
uveďte autora zachovejte licenci
Tento sou­bor pod­lé­há licen­ci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licen­ci 2.0 Generic
Dílo smí­te:
 • šířit – kopí­ro­vat, dis­tri­bu­o­vat a sdě­lo­vat veřej­nos­ti
 • upra­vo­vat – poz­mě­ňo­vat, dopl­ňo­vat, vyu­ží­vat celé nebo čás­teč­ně v jiných dílech
Za těch­to pod­mí­nek:
 • uveď­te auto­ra – Máte povin­nost uvést úda­je o auto­ro­vi a tom­to díle způ­so­bem, kte­rý sta­no­vil autor nebo posky­to­va­tel licen­ce (ne však tak, aby vzni­kl dojem, že pod­po­ru­jí vás nebo způ­sob, jakým dílo uží­vá­te).
 • zacho­vej­te licen­ci – Pokud toto dílo jak­ko­liv upra­ví­te nebo pou­ži­je­te ve svém díle, máte povin­nost výsle­dek své prá­ce šířit pod stej­nou nebo slu­či­tel­nou licen­cí.
Další ver­zeDíla odvo­ze­ná od toho­to sou­bo­ru: Flickr Whitney Houston per­for­ming on GMA 2009 4 cropped.jpg

Ohodnoťte článek

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Wikipedie

Články převzaté z české Wikipedie.

Související příspěvky:

 • Whitney Houston13. února 2012 Whitney Houston Whitney Elizabeth Houston (9. srpna 1963 Newark, New Jersey – 11. února 2012 Beverly Hills, Kalifornie) byla americká popová, R&B a gospelová zpěvačka, herečka, producentka, […]
 • ZUZANA ŠEBOVÁ (LUKY)18. května 2017 ZUZANA ŠEBOVÁ (LUKY) Víťazstvo v súťaži Miss Slovensko bolo pre Luky vstupenkou do šoubiznisu, ktorý doteraz odmieta opustiť. V jej luxusnom živote však chýba muž, pre ktorého sa Luky pokúsi o nemožné - urobiť […]
 • PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY)18. května 2017 PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY) Zoznámte sa s Cecíliou Kováčovou alias Cuky. Cuky je neuznaná vlogerka, ktorá sa má stať novou slovenskou Miss. K tomu jej má pomôcť Luky, ako však uvidíte, bude to stáť ešte veľa […]
 • Jiřina Jirásková7. ledna 2013 Jiřina Jirásková Jiřina Jirásková (17. února 1931 - 7. ledna 2013, Praha) byla česká herečka, partnerka českého filmového a televizního režiséra Zdeňka Podskalského. Vystudovala Pražskou konzervatoř, […]
 • Brad Pitt18. března 2005 Brad Pitt Spolu se vzhledem, které inspirovali nespočet titulních stran společenského časopisu People, internetových stránek a nárůst mužského elementu, je Brad Pitt herec, právě jehož jméno […]
 • Steffi Graf - tenisová hrdinka dob minulých, ale i současných11. července 2018 Steffi Graf - tenisová hrdinka dob minulých, ale i současných Stefanie Maria Graff, kterou všichni znají jako Steffi Graf, byla jednou z nejlepších tenistek v historii bílého sportu. Narodila se 14. června 1969 v Západním Německu, konkrétně v […]
 • Kelsey Grammer30. června 2014 Kelsey Grammer Kelsey Grammer (* 21. února 1955 Saint Thomas, Americké Panenské ostrovy) je americký herec, televizní producent, scenárista, režisér držitel pěti cen Emmy a tří Zlatých glóbů. Je známý […]
 • Laura Dern11. července 2014 Laura Dern Laura Elizabeth Dernová, nepřechýleně Dern, (* 10. února 1967) je americká herečka, režisérka a filmová producentka. Pochází ze známé herecké rodiny, jejím otcem je Bruce Dern a matkou […]
 • Miky Rousek (Jan Kraus) z Dívky na koštěti slaví 65 let15. srpna 2018 Miky Rousek (Jan Kraus) z Dívky na koštěti slaví 65 let Tak je hvězdě talk show komerční televize 65. let. Jan Kraus se narodil v roce 1953 (15. 8.) v Praze a jeho prvními zkušenostmi s filmem byly ve filmu Dva tygři (1966). Byl to neznámý […]
 • Miguel Ferrer20. ledna 2017 Miguel Ferrer Miguel Ferrer (7.2.1955  - 19.1.2017) se narodil jako nejstarší syn Jossé Ferrera a Rosemary Clooney. Jeho bratranec je George Clooney. Vyrostl a studoval v Beverly Hills. Věnoval se hudbě […]