Tim Burton slaví v sobotu (25. 8.) 60 let, připomeňme si jeho 10 nejlepších filmů

Burton

Známý ame­ric­ký fil­mo­vý reži­sér, vlast­ním jmé­nem Timothy William Burton, se naro­dil 25. srp­na 1958. Jeho fil­mu jsou oprav­du uni­kát­ní svou atmo­sfé­rou a obra­zo­tvor­nos­tí. Hlavní posta­vy jsou vět­ši­nou něčím jedi­neč­ní, jako je napří­klad Střihoruký Edward nebo Mrtvá nevěs­ta Tima Burtona.

Od mala se Tim Burton věno­val kres­le­ní a malo­vá­ní. Navštěvoval Cal Arts Institute. Tento insti­tut spo­lu­pra­co­val s Disney stu­di­em a díky tomu se tam Tim Burton dostal jako ani­má­tor, což odstar­to­va­lo jeho kari­é­ru. Zde debu­to­val s pří­běhy posta­vy Vincenta, a pro­to­že byl úspěš­ný a dostal něko­lik cen, začal Tim Burton pra­co­vat na dal­ším hra­ném sním­ku Frankenweenie.

Ve svých fil­mech Tim Burton čas­to obsa­zu­je své­ho pří­te­le Johnnyho Deppa, pro kte­ré­ho jsou role jako stvo­ře­né. Většina fil­mů, kte­ré spo­lu nato­či­li, se sta­la vel­mi úspěš­ná. Mezi tako­vé kul­tov­ní sním­ky pat­ří napří­klad Karlík a Továrna na čoko­lá­du, Sweeney Todd: Ďábelský holič z Flet Street a Alenka v Říši divů. Jejich přá­tel­ství je nato­lik vel­ké, že Johnny Depp se stal kmo­trem jeho prvo­ro­ze­né­ho syna.

Další fil­my, kte­ré Tim Burton reží­ro­val, byly Beetlejuice, Ospalá díra, Mars úto­čí, Nightmare Before Christmas a Batman se vra­cí.

Kromě fil­mů se Tim Burton věnu­je také ilu­stro­vá­ní dět­ských knih. Mezi nej­zná­měj­ší pat­ří kniž­ní ver­ze Noční můry před Vánocemi a Melancholy Death of Oyster Boy and Other Stories.

10 nejlepších filmů

Vincent - 88 %

Vincent Malloy je sed­mi­le­tý chla­pec, kte­rý fana­tic­ky obdi­vu­je horor legen­du Vincenta Price. Dokonce si mys­lí, že on sám je tím­to slav­ným her­cem a svůj život vidí jako sled mor­bid­nos­ti pácha­ných zejmé­na na mat­ce ... Krátkometrážní ani­mo­va­ný film VINCENT je ofi­ci­ál­ním debu­tem slav­né­ho Tima Burtona. K lout­ko­vé­mu pří­bě­hu namlu­vil komen­tář Burtonův oblí­be­ný herec, a to sám Vincent Price.

The Island of Doctor Agor - 86 %

Ztracený film 🙁

Střihoruký Edward  - 85 %

Království za ruce by dal hrdi­na ame­ric­ké­ho fil­mu, kte­rý sice není tak úpl­ně člo­věk, přes­to­že se cho­vá lid­ště­ji než vět­ši­na lidí v jeho oko­lí. Edward je výtvo­rem staré­ho vyná­lez­ce, kte­rý však zemřel dří­ve než jej sta­čil dokon­čit a nahra­dit důmy­sl­nou sesta­vu ost­rých bři­tů lid­ský­ma ruka­ma. Edward zůstal úpl­ně sám v chát­ra­jí­cím hra­dě a kdo­ví­jak dlou­ho trva­lo, než jej zce­la náho­dou obje­vi­la pod­ni­ka­vá Peggy a vza­la s sebou do měs­ta. Přestože Edward vypa­dá jako něja­ké hro­zi­vé mon­strum, ve sku­teč­nos­ti je hod­ný, milý a vel­mi pla­chý. Brzy si zís­ká uzná­ní a obdiv svým stři­hač­ským umě­ním, jen­že jak už to cho­dí, jsou i lidé závis­ti­ví a zlí, jímž chlap­co­va obli­ba nedá spát, obzvláš­tě když si všim­nou náklon­nos­ti, kte­rou cho­vá k hez­ké dív­ce Kim.

Velká ryba - 85 %

Edward Bloom (ALBERT FINNEY) byl odjak­ži­va váš­ni­vým vypra­vě­čem neu­vě­ři­tel­ných his­to­rek ze své­ho mlá­dí (EWAN McGREGOR), kdy jej jeho záli­ba v ces­to­vá­ní zaved­la na úžas­nou výpra­vu oko­lo svě­ta. V jeho mýtic­kých dob­ro­druž­stvích nechy­bí obři, vlkod­la­ci, zpí­va­jí­cí siam­ská dvoj­ča­ta ani čaro­děj­ni­ce se skle­ně­ným okem, kte­rá doká­že nahléd­nout do budouc­nos­ti. Se svý­mi fan­tas­tic­ký­mi his­tor­ka­mi se Bloomovi daří okouz­lit kaž­dé­ho kro­mě jeho syna Willa (BILLY CRUDUP). Když pak Edward one­moc­ní, jeho žena Sandra (JESSICA LANGE) se poku­sí Willa při­mět, aby ke své­mu otci zno­vu našel ces­tu. Will se musí poku­sit oddě­lit prav­du od fik­ce a nau­čit se s hero­ic­ký­mi činy i vel­ký­mi pro­hra­mi své­ho otce žít.

Velká ryba (Big Fish)

Mrtvá nevěsta Tima Burtona - 85 %

Děj ani­mo­va­né­ho pří­bě­hu se ode­hrá­vá ve vik­to­ri­án­ské ves­ni­ci v 19. sto­le­tí a sle­du­je pří­běh Viktora, mla­dé­ho muže vta­že­né­ho do pod­svě­tí, kde je ože­něn s tajem­nou mrt­vou nevěs­tou. Jeho sku­teč­ná nevěs­ta Viktorie na něj mezi­tím čeká ve sku­teč­ném svě­tě. Přestože se život v Zemi mrtvých uká­že být mno­hem bar­vi­těj­ší, než jeho strikt­ní vik­to­ri­án­ská výcho­va, dospě­je Viktor k závě­ru, že v tom­to ani v dal­ších svě­tech nee­xis­tu­je nic, co by ho udr­že­lo odlou­če­né­ho od jeho sku­teč­né lás­ky...

Mrtvá nevěs­ta Tima Burtona (Tim Burton’s Corpse Bride)

Frankenweenie (1984) - 83 %

Victor Frankenstein je mla­dý kluk, kte­rý má poměr­ně netra­dič­ní koní­ček - fil­ma­ři­ně. Svůj prv­ní režij­ní počin pro­mí­tá jed­no dopo­led­ne rodi­ně a spo­lu­žá­kům. Hlavní roli ve fil­mu hra­je jeho milo­va­ný pes Sparky. Viktor se setkal s nad­še­ný­mi reak­ce­mi, ale krát­ce na to neče­ka­ně při­šel o svou hvězdu - Sparky chví­li po pro­jek­ci fil­mu umí­rá pod koly auta a zdá se, že z Victora vypr­cha­la veš­ke­rá chuť do živo­ta. Ale pou­ze do chví­le, než jim ve ško­le pro­fe­sor bio­lo­gie na žábě neu­ká­že, jak lze pomo­cí elektři­ny dodat mrt­vé­mu orga­nis­mu život. Victor dosta­ne šíle­ný nápad - oži­vit Sparkyho, terý už něja­kou tu chví­li leží na „hřbi­to­vě domá­cích zví­řá­tek“. Teoreticky je to sice mož­né, ale jaké to bude mít násled­ky?

Ed Wood - 83 %

Scénárista a reži­sér Edward D. Wood, Jr. (1924 - 1978) pat­ří mezi nej­bi­zar­něj­ší posta­vy holly­wo­od­ských dějin. Nesmírně plod­ný autor vytvá­řel výhrad­ně sním­ky kate­go­rie B, vyzna­ču­jí­cí se mini­mál­ním roz­poč­tem, co nej­krat­ší dobou rea­li­za­ce a „sen­zač­ní­mi“ bra­ko­vý­mi téma­ty z oblas­ti sci-fi, horo­ru a poz­dě­ji i por­no­gra­fie. Mezi jeho nej­zná­měj­ší fil­my pat­ří auto­bi­o­gra­fic­ké melod­ra­ma o muži, kte­rý se rád pře­vlé­kal do žen­ských šatů, GLEN OR GLENDA (1953), nebo nad­při­ro­ze­ná sci-fi PLAN 9 FROM OUTER SPACE (1959), v níž vyu­žil kouz­la teh­dy už zestár­lé, polo­za­po­me­nu­tel­né holly­wo­od­ské horo­ro­vé hvězdy Bely Lugosiho.

Snímek, kte­rý nato­čil pro­slu­lý reži­sér Tim Burton pod­le bio­gra­fic­ké kni­hy Rudolpha Greye, zasti­hu­je Eda Wooda v 50. letech, v jeho nej­plod­něj­ším a nej­šťast­něj­ším obdo­bí, kdy dával dohro­ma­dy svůj bizar­ní tvůr­čí tým a kdy točil svá nej­vý­znam­něj­ší díla. Komediálně ladě­ný „film o fil­mu“ vyni­ká mimo­řád­ně sta­rost­li­vou péči o atmo­sfé­ru i o dobo­vé detai­ly (včet­ně doko­na­lé evo­ka­ce neza­po­me­nu­tel­ných scén z Woodových fil­mů). Zatím nej­lep­ší dílo reži­sé­ra Tima Burtona není jenom vyprá­vě­ním o jed­nom fas­ci­nu­jí­cím lid­ském osu­du, ale i vyzná­ním lás­ky mámi­vé­mu kouz­lu feno­mé­nu, zva­né­mu kine­ma­to­gra­fie.

Snímek zís­kal dva Oscary: Rick Baker, Ve Neillová a Yolanda Toussiengová za mas­kér­ské efek­ty a Martin Landau jako nej­lep­ší herec ve ved­lej­ší roli.

Ospalá díra - 83 %

Americký his­to­ric­ký horror, ve kte­rém mla­dý kon­stá­bl vyšet­řu­je pří­pad vražd, jenž má údaj­ně na svě­do­mí legen­dár­ní bez­hla­vý jez­dec Mladý newy­or­ský kon­stá­bl Ichabod Crane je pro svou raci­o­na­li­tu a sna­hu vyu­ží­vat k prá­ci moder­ních metod trnem v oku svým nad­ří­ze­ným. Ti ho pro­to roku 1799 pošlou do odleh­lé ves­ni­ce Ospalá díra, kde došlo již ke třem záhad­ným vraž­dám. Místní lidé věří, že mrt­vé­ho Van Garretta, jeho syna a vdo­vu Winshipovou, nale­ze­né bez hlav, má na svě­do­mí legen­dár­ní bez­hla­vý jez­dec, což byl pod­le legen­dy kru­tý hesen­ský žol­dák, kte­rý bojo­val během ame­ric­ké revo­lu­ce na stra­ně Angličanů a před dva­ce­ti lety zabit v lesích poblíž ves­ni­ce. Teď se prý mstí a nedá pokoj dokud nena­jde svou hla­vu. Crane však na legen­dy a pří­zra­ky nevě­ří a pus­tí se do vyšet­řo­vá­ní. Ještě téže noci je zabit dal­ší muž a jeho osi­ře­lý syn je odhod­lán jeho smrt pomstít. Konstáblovi se sna­ží pomo­ci také dce­ra míst­ní­ho bohá­če Katrina Van Tessel, do kte­ré se Crane zami­lo­val. Poznámka soud­ce Philipse ho při­ve­de k odha­le­ní, že zavraž­dě­ná vdo­va byla těhot­ná. Když se s pomo­cí Katriny začne ori­en­to­vat v míst­ních pomě­rech a vzta­zích a sta­ne se svěd­kem toho jak bez­hla­vý jez­dec nej­pr­ve utne hla­vu Philipsovi, a poté zavraž­dí celou rodi­nu porod­ní báby Killianové, začne si věci dávat dohro­ma­dy. Všichni mrt­ví měli něco spo­leč­né­ho s pří­pa­dem zavraž­dě­né­ho Garretta a vdo­vou Winshipovou, kte­ré odká­zal celý maje­tek. Buď byli svěd­ky pod­pi­su závě­ti nebo zna­li otce nena­ro­ze­né­ho dítě­te těhot­né Winshipové. Crane pode­zí­rá míst­ní eli­tu ze spik­nu­tí s cílem zís­kat dědic­tví po Garretovi a správ­ně odhad­ne, že někdo vyko­pal hla­vu bez­hla­vé­ho jezd­ce a nyní ho s její pomo­cí ovlá­dá. Každá dal­ší sto­pa ho však vede k pode­zře­ní, že za vším je Katrina. Aby ji nemu­sel zatknout, roz­hod­ne se ode­jít, ces­tou mu však náho­da pomů­že pocho­pit, že všech­no je jinak a dív­ka se ho nao­pak sna­ži­la ochrá­nit. Rozhodne se vrá­tit a odhod­lán utkat se s bez­hla­vým jezd­cem a odha­lit sku­teč­né­ho viní­ka, kte­rý sto­jí v poza­dí celé­ho pří­pa­du.

Batman - 81 %

Velkoměsto Gotham City je sužo­vá­no gan­gs­te­ry, kte­ré vede kyse­li­nou děsi­vě zne­tvo­ře­ný Joker. Policie se zdá být bez­moc­ná. Mnohem vět­ší respekt mezi zlo­čin­ci budí mas­ko­va­ný neto­pý­ří muž - Batman - obje­vu­jí­cí se vždy tam, kde je páchá­na něja­ká nepra­vost. Reportérka Vicki Valeová, píší­cí o Batmanových kous­cích, se sezná­mí s pla­chým mili­o­ná­řem Brucem Waynem a strá­ví s ním opoj­nou noc. Joker se sna­ží Vicki unést, ale dív­ka je v posled­ní chví­li zachrá­ně­na Batmanem. Novinářka začí­ná tušit prav­du. Wayne a Batman jsou jed­na oso­ba. Mezitím běs­ní­cí Joker tero­ri­zu­je měs­to otrá­ve­ný­mi kos­me­tic­ký­mi pří­prav­ky a vyzý­vá Batmana na roz­ho­du­jí­cí sou­boj.

Karlík a továrna na čokoládu - 81 %

Karlík Bucket žije se svý­mi rodi­či a pra­ro­di­či v polo­roz­pad­lém dom­ku. Jsou chu­dí, ale milu­jí se a neda­li by jeden na dru­hé­ho dopus­tit. Nedaleko se nachá­zí obří továr­na na čoko­lá­du, kde kdy­si Karlíkův děda pra­co­val a poznal osob­ně samot­né­ho maji­te­le Willyho Wonku. Karlík, kte­rý milu­je čoko­lá­du má sen se do továr­ny jed­nou podí­vat, ale to se zdá cel­kem nemož­né až do té doby, kdy Willy Wonka vyhlá­sí sou­těž, jejíž pět dět­ských vítězů z celé­ho svě­ta bude moct strá­vit jeden den v továr­ně. Stačí jen v jed­né z čoko­lád najít zla­tý kupon...


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • TIM BURTON10. prosince 2012 TIM BURTON TIM BURTON  svou kariéru zahájil v The Walt Disney Company jako koncepční a inbetween výtvarník a pracoval na celovečerních animovaných filmech společnosti Disney Liška a pes a Černý […]
  • Temné stíny - 65%7. května 2012 Temné stíny - 65% Temné stíny vstupují do života rodiny Collinsů na tajemné usedlosti na kraji města Collinsport. Režisér Tim Burton si tentokrát pro svou upírskou pohádku pro dospělé vybral historii lásky […]
  • Slečna Peregrinová umí zastavit čas a co umí Tim Burton? [50 %]3. října 2016 Slečna Peregrinová umí zastavit čas a co umí Tim Burton? [50 %] Především je to velký vypravěč, fantasta a filmový režisér, který pro uskutečnění svých filmových představ a nápadů hledá stále nové náměty a jedním z nich je i příběh dětí ze sirotčince, […]
  • Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti - PODIVÍNI3. října 2016 Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti - PODIVÍNI             Při obsazování mladých obyvatel sirotčince slečny Peregrinové šel Burton proti očekávání. Susie Figgisová, která řídí obsazování herců, dlouhodobá Burtonova spolupracovnice, […]
  • Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti3. října 2016 Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti Přichází nezapomenutelný filmový zážitek od vizionářského režiséra Tima Burtona, založený na bestselleru. Když Jake objeví klíče k záhadě, která se prolíná do alternativních realit a časů, […]
  • Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti - BARRON: NA LOVU PODIVÍNŮ3. října 2016 Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti - BARRON: NA LOVU PODIVÍNŮ Každý příběh potřebuje památného darebáka a SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ PRO PODIVNÉ DĚTI ho v Barronovi má, a ještě víc. Mění podoby a je zlověstnou formou monstrózních nepřátel […]
  • n200903191005 Corpse Bride19. března 2009 Mrtvá nevěsta Tima Burtona (Tim Burton's Corpse Bride) 12 let po Ukradených Vánocích měl Tim Burton stále chuť natáčet animované filmy podle vlastních literárních předloh. Filmoví producenti zase měli díky zvučnému jménu autora stále chuť do […]
  • Ospalá díra - Johnny Depp málem přijde o hlavu!31. května 2019 Ospalá díra - Johnny Depp málem přijde o hlavu! Tajemné městečko, záhadné vraždy, ponurá atmosféra, bezhlavý rytíř a to vše okořeněno trochou hororu, humoru i romantiky - takto by se dala charakterizovat Ospalá díra (Sleepy Hollow). Je […]
  • Karlík a továrna na čokoládu - Willy Wonka je Johny Depp31. března 2019 Karlík a továrna na čokoládu - Willy Wonka je Johny Depp Podivín Willy Wonka je proslulý svou továrnou na výrobu čokolády, kterou zásobuje celý svět. V továrně však již dlouho nikdo nebyl, ani nikdo neví, co se tam vlastně odehrává. Před lety […]
  • Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti - ZŮSTAT PODIVNÝM3. října 2016 Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti - ZŮSTAT PODIVNÝM             Zůstat podivným. Toto téma, nejen přijetí našich odlišností, ale hrdost na ně, zaujalo filmové tvůrce nejvíce. Je to dvojslovné vyjádření vize filmu, že  že být odlišný je […]