Juraj Herz

Herz

Juraj Herz (4. září 1934 Kežmarok – 8. dub­na 2018) byl čes­ký reži­sér, sce­náris­ta a herec židov­ské­ho půvo­du, naro­ze­ný na Slovensku. Pocházel ze židov­ské rodi­ny, byl pokřtěn, pak byl ate­is­tou.

Studoval foto­gra­fii na Umělecko-průmyslové ško­le v Bratislavě a poz­dě­ji režii a lout­ko­he­rec­tví na DAMU v Praze. V letech 1960–1961 půso­bil jako herec a reži­sér v praž­ském diva­dle Semafor. Od roku 1961 půso­bil jako asi­s­tent režie a poz­dě­ji i jako reži­sér v Praze na Barrandově. V roce 1987 ode­šel do Německa, kde točil zejmé­na pro tele­vi­zi. V poz­děj­ších letech žil opět pře­váž­ně v Česku a točil fil­my. Byl čle­nem Evropské fil­mo­vé aka­de­mie.

Na fil­mech spo­lu­pra­co­val s kame­ra­ma­ny jako Stanislav Milota, Jozef Šimončič nebo Jiří Macháně. Dobře se znal a spo­lu­pra­co­val také s výtvar­ní­kem a reži­sé­rem Janem Švankmajerem.

Jeho dílo bylo ovliv­ně­no pře­de­vším de Sicovým fil­mem Zloději kol a Felliniho 8 a půl. Dílo se řadí k čes­ké nové vlně a vyzna­ču­je se prv­ky horo­ru, spe­ci­fic­ké­ho humo­ru a ero­ti­ky. Mezi jeho nej­zná­měj­ší fil­my pat­ří na Oscaranavržená horo­ro­vá kome­die Spalovač mrt­vol, tele­viz­ní film Sladké hry minu­lé­ho léta, za kte­rý zís­kal Zlatou nym­fu a Grand Prix na MTF Monte Carlo, dra­ma Petrolejové lam­py, kte­ré bylo uve­de­né na FF v Cannes, pohád­ka Panna a netvor nebo prv­ní čes­ký horor Upír z Feratu. Za své celo­ži­vot­ní dílo také obdr­žel v roce 2009 Českého lva. V roce 2010 obdr­žel na fes­ti­va­lu v Karlových Varech Křišťálový gló­bus za dlou­ho­le­tý umě­lec­ký pří­nos svě­to­vé kine­ma­to­gra­fii.[1]

Více na Kritiky.cz
MACMAHON, Kathleen. Takhle to končí Příběh o hledání kořenů. Příběh o hledání blízkosti a vzdálenosti. Příběh o proží...
#1850: DC komiksový komplet 49: DC Nová hranice, kniha druhá - 65 % DC komiksový komplet 49: DC Nová hranice, kniha druhá (DC: The New Frontier)Vydalo Eaglemoss...
Festival bollywoodského filmu Praha a Bollywood je v současné době stále častější a populárnější spojení. Kromě vě...
Myší hlídka - 65 % Zadáš-li úkol příslušníku Hlídky, ani smrt mu v jeho dokončení nezbrání. Takovou pověs...
Roman Šebrle Mjr. Roman Šebrle (* 26. listopadu 1974 Lanškroun) je bývalý český atletický vícebojař a ol...

Život a dílo

Dětství na Slovensku a koncentrační tábor

Jeho rodi­če byli židov­ské­ho půvo­du, ale v roce 1943 se necha­li ze stra­chu před trans­por­tem pokřtít. Rodina se před trans­por­tem skrý­va­la v němec­ké ves­ni­ci Eisdorf, necha­li je u sebe nezišt­ně němeč­tí sed­lá­ci. Pak se k Herzovým dosta­la zprá­va, že už se nema­jí čeho obá­vat, a tak se vrá­ti­li domů, do Kežmarku. Tam je oka­mži­tě zatkli Hlinkovi gar­dis­té a násle­do­val trans­port do kon­cen­t­rač­ní­ho tábo­ra. Původně byla celá rodi­na v Ravensbrücku, poz­dě­ji je roz­dě­li­li. Celá rodi­na pře­ži­la, mat­ku osvo­bo­di­li Britové, otce Američani a Juraje, kte­rý byl mezi­tím pře­su­nut do Sachsenhausenu, Rusové. Když se Herzovi po vál­ce vrá­ti­li, z gar­dis­tů se sta­li par­ty­zá­ni, Eisdorf už nee­xis­to­val a všich­ni Němci byli odsu­nu­ti.

Prožitky z kon­cen­t­rač­ní­ho tábo­ra pro něj zna­me­na­ly jaký­si pře­děl, kte­rý pře­hlu­šil všech­ny jeho vzpo­mín­ky z dět­ství. On sám říká, že pak už nebyl dítě. „V Kežmarku bylo jedi­né kino a mě do něj pouš­tě­li klid­ně na mlá­de­ži nepří­stup­né fil­my. Jako jedi­né­ho. Před vcho­dem stál poli­cajt a když se ho ostat­ní děti pta­li, jak to, že ho pus­tí a je ne, on řekl: Herz může, ten už všech­no pro­žil.“ Rozčarování z pová­leč­né­ho vývo­je na Slovensku a sou­čas­ný obdiv někte­rých Slováků k Tisovu reži­mu u něho vyvo­lal jis­tou aver­zi k jeho rodiš­ti.

Vzdělání

Vystudoval umě­lec­ko­prů­mys­lo­vou ško­lu v Bratislavě v obo­ru foto­gra­fie. Úspěšně slo­žil v roce 1954 zkouš­ky na herec­tví na VŠMU, ale rek­tor Janko Borodáč mu ozná­mil, že ho nemo­hou při­jmout kvů­li jeho zevnějš­ku, kvů­li němuž by v teh­dej­ším herec­kém reper­toá­ru­ne­měl co hrát. Poté se při­hlá­sil do Prahy na DAMU na obo­ru režie a lout­ko­he­rec­tví, kde ho při­ja­li do roč­ní­ku s Janem Švankmajerem, se kte­rým po voj­ně krát­ce dělal expe­ri­men­tál­ní diva­dlo v Semaforu. Herecky debu­to­val ve fil­mu Zbyňka Brynycha Každá koru­na dob­rá, reži­sér si při natá­če­ní vši­ml jeho zájmu a nabí­dl mu mís­to asi­s­ten­ta režie, kde Herz strá­vil dva roky pra­cí na fil­mech Transport z ráje a Neschovávejte se, když prší. Další dva roky pra­co­val jako pomoc­ný reži­sér pro Jána Kadára na fil­mech Obžalovaný a Obchod na kor­ze. Také Kadárova přímlu­va na Barrandově mu pomoh­la nato­čit jeho prv­ní film Sběrné suro­vos­ti.

Více na Kritiky.cz
10 nejlepších filmů podle ČSFD: které opravdu stojí za vidění a které jsou naopak krapet nadhodnocené? Trvalo to pár dlouhých roků, než jsem nedávno konečně zkoukl kompletní desítku nejlepších...
The Cast Remembers | Game of Thrones: Season 8 (HBO) ...
Méďa 2 - Design a lokace V první komedii vytvořili filmaři svět, do kterého postavili mluvícího medvídka. Do Bostonu ...
Klub únosců - recenze Klub únosců je celkem neznámý britský film, který jsem asi před rokem objevila ve videopůjč...
Zákon přitažlivosti - preview OBSAH FILMU Audrey Woods a Daniel Rafferty patří v newyorském právnickém světě mezi šp...

60. léta

První nabíd­ku na samo­stat­nou režii dostal v polo­vi­ně 60. let od Jaromila Jireše, kte­rý ho při­zval k natá­če­ní povíd­ko­vé­ho fil­mu Perličky na dně pod­le poví­dek pro film nově obje­ve­né­ho Bohumila Hrabala, na kte­rém se měli podí­let jed­not­li­vý­mi krát­ký­mi fil­my reži­sé­ři tzv. čes­ká nová vlna, vesměs absol­ven­ti FAMU. Již od počát­ku se potý­kal s pro­blémy, krom Jireše a Schorma ho všich­ni absol­ven­ti pres­tiž­ní FAMU pře­hlí­že­li, Kadár se za něho musel zaru­čit a Herz si musel sehnat své­ho kame­ra­ma­na, než mohl začít natá­čet vlast­ní povíd­ku, kte­rou nazval Sběrné suro­vos­ti. Vzhledem k tomu, že spo­lu­prá­ce s ním i s Bohumilem Hrabalem byla spo­lu­prá­ce shle­dá­na pří­nos­nou, začal jed­nat o nato­če­ní fil­mu pod­le nove­ly Ostře sle­do­va­né vla­ky, ale z toho nako­nec sešlo.

Sběrné suro­vos­ti pře­kro­či­ly sto­páž 30 minut, pro­to byly, podob­ně jako povíd­ka Ivana Passera, pro­mí­tá­ny samo­stat­ně (před němec­kou detek­tiv­kou). Paradoxně jí tak vidě­lo zřej­mě víc divá­ků, pro­to­že Perličky na dně nemě­ly vyso­kou návštěv­nost.

Svůj prv­ní celo­ve­čer­ní film Znamení raka nato­čil a moti­vy kni­hy Poslední veče­ře (1966) Hany Bělohradské, což byla zdra­vot­ní sest­ra a spi­so­va­tel­ka. Kniha z pro­stře­dí nemoc­ni­ce vyprá­ví mimo jiné o léka­řích alko­ho­li­cích, pro­tekč­ně dosa­ze­ných komu­nis­ty v nad­ří­ze­ných funk­cích a senil­ních pro­fe­so­rech, kte­ří urču­jí poli­ti­ku kli­ni­ky. Natáčení fil­mu téměř skon­či­lo kata­stro­fou. Představitel hlav­ní role skon­čil před post­pro­duk­cí na pro­ti­al­ko­hol­ní léčeb­ně a post­syn­chron­ní dabing dělal Jiří Sovák. Lékaři byli roz­hoř­če­ní posta­vou nekva­li­fi­ko­va­né­ho léka­ře komu­nis­ty (v podá­ní Ilji Prachaře) a pro­ti fil­mu pro­tes­to­va­li. Zákazu fil­mu zabrá­nil dr. Charvát, vliv­ný ředi­tel zaří­ze­ní, kde se natá­če­lo, kte­rý i přes své výhra­dy, že film uka­zu­je věci, kte­ré by paci­en­ti nemě­li vědět, film pod­po­řil jako poda­ře­né umě­lec­ké dílo.

Více na Kritiky.cz
ZTRACENÝ SVĚT Národe český, neklesej na duch(n)u. V důvěřivé truhlíkovitosti, davové ovčí stádnosti a ...
Zlodějka knih - VŠEVIDOUCÍ VYPRAVĚČ Další ústřední postavou příběhu je neviditelný, vševědoucí vypravěč – Smrt. Její j...
Sestra (2008) Zhruba po měsíci jsem se vypravil do kina. Tentokráte na film dle románu J. Topolu s názvem "Se...
Babovřesky (2013) - 5% Zdeněk Troška patří mezi sedm filmařských divů světa. Těžko bych teď vyjmenoval zbývají...
Hellboy 3: Spoutaná rakev a další příběhy (100 %) Tak mám prvního Hellboye. Díky spolupráci s partnerem si čtu jeden z prvních komiksů o Hell...

Na výsled­ném sestři­hu fil­mu se také nepří­z­ni­vě pode­psa­la schva­lo­va­cí komi­se, kte­rá vyža­do­va­la vystřih­nout vět­ši­nu scén se sexu­ál­ním pod­tex­tem. V roce 1968 nato­čil v Itálii vystři­že­né scé­ny zno­va za pení­ze ital­ské­ho pro­du­cen­ta, ale nedo­stal pří­le­ži­tost koneč­ný střih dokon­čit. Finální ver­zi fil­mu nikdy nevi­děl.

Na Znamení raka navá­zal hudeb­ní kome­dií Kulhavý ďábel o rok poz­dě­ji, kde si napsal titul­ní roli ďáb­la Asmodeje, ale opět film pozna­me­na­la schva­lo­va­cí komi­se. Scénář byl tak moc pozmě­něn, že je nechtěl nato­čit, ale pro­duk­ce ho k tomu při­nu­ti­la.

Spalovač mrtvol

Svůj asi nej­zná­měj­ší film, Spalovač mrt­vol, nato­čil pod­le stej­no­jmen­né nove­ly Ladislava Fukse, u kte­ré ho zau­jal hlav­ně název, méně potom obsah. Proto dva roky s Fuksem pra­co­val na pozmě­ně­ném scé­ná­ři. Během pří­prav, natá­če­ní i dokon­čo­vá­ní fil­mu měl popr­vé za svou kari­é­ru úpl­ně vol­né ruce a film nato­čil zce­la pod­le svých před­stav a chu­ti, jako horo­ro­vou kome­dii.

Více na Kritiky.cz
Sedm - Se7en TV Nova - 4.10.2003 - 22:25...
Minirecenze: Faunův labyrint Faunův labyrint mě nevyšachoval a ani nestrhl tempem. Přesto mohu říci: „Líbil se… a moc....
Jak se šetrně a účinně léčit homeopatií, to poradí publikace „Poznáváme homeopatii“ Tuto knížku zcela určitě ocení každá domácnost, neboť zde najde a objeví spoustu užitečn...
Naboso Láska kvete nejen v každém věku, ale i v každém psychickém stavu. Naboso je příběhem jak u...
Vinnetou - Rudý gentleman - Požár v New Venangu Dne 28. května 1964 začalo natáčení jedné z nejakčnějších scén v celém filmu: požár v ...

„Jediný film, kte­rý je tako­vý, jaký jsem ho chtěl, je Spalovač mrt­vol, s výjim­kou jed­né scé­ny. Film původ­ně kon­čí vizí zábě­rem na hlav­ní posta­vu, kte­rá se stá­vá spa­lo­va­čem pro Stranu - nikdy jsem nezmí­nil, že jde o nacis­tic­kou stra­nu, vždyc­ky to byla pros­tě jen Strana. Pak při­šla rus­ká oku­pa­ce a my udě­la­li del­ší konec: dva zaměst­nan­ci kre­ma­to­ria sedí v kavár­ně v Reprezentačním domě a za oknem pro­jíž­dě­jí rus­ké oku­pač­ní tan­ky. Zaměstnanci mlu­ví o panu Kopfrkinglovi, byl to tak milý pán, co se s ním sta­lo? Další záběr uka­zu­je Muzeum v tros­kách. Velké okno odrá­ží smut­né tvá­ře lidí po zni­če­ní Muzea a mezi nimi je zpát­ky pan Kopfrkingl a usmí­vá se. Natočili jsme to a pro­mít­li ředi­te­li Barandova v roce 1969, kte­rý byl pro­ti a naří­dil vystři­že­ní. Netuším, kam se sek­ven­ce podě­la; mož­ná ji ředi­tel spá­lil, pro­to­že se bál násled­ků.“

Film puto­val pár týd­nů po svém uve­de­ní do tre­zo­ru. „A najed­nou zís­kal na straš­li­vé aktu­ál­nos­ti, pro­to­že byl o kon­for­mis­to­vi. Po srpnu se nej­žá­da­něj­ší­mi typy sta­li prá­vě kon­for­mis­té. Najednou byl zou­fa­le aktu­ál­ní: o lidech, kte­ří otá­če­li. Proto ho zaká­za­li.“

S Fuksem při­pra­vi­li dal­ší dva scé­ná­ře pod­le knih, Příběh kri­mi­nál­ní­ho rady, pro kte­rý plá­no­val obsa­dit do rolí otce a syna opět Rudolfa Hrušínského a jeho syna Jana. Další scé­nář byl zalo­žen na nove­le Myši Natálie Mooshabrové. Komunisti ale dal­ší spo­lu­prá­ci Herze se spi­so­va­te­lem zaká­za­li.

Více na Kritiky.cz
Zdeněk Troška - rozhovor k filmu Babovřesky 3 Zdeněk Troška je v Česku nejpopulárnější, ale také kritiky asi nejsledovanější režisér...
David Ondříček: Chtěl jsem, aby ten film byl co nejopravdovější Čím je pro Vás Dukla 61? Je to katastrofický film, rodinný film na pozadí katastrofy, nebo h...
Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti - JAKE: NOVÝ CHLAPEC Novým chlapcem v sirotčinci slečny Peregrinové je Jake, hrdina našeho příběhu. Jake je vyhn...
Tyler Perry Tyler Perry prošel klikatou cestou života a ze samého dna drsných ulic v New Orleans se vypracov...
Výměna manželek – 12. 4. 2017 ...

Normalizace

Po Spalovači, v době nastu­pu­jí­cí nor­ma­li­za­ce, byl ve špat­né situ­a­ci. Dostal nabíd­ku natá­čet na Slovensku tele­viz­ní film Sladké hry minu­lé­ho léta. Opět při­šly pro­blémy. Při natá­če­ní se potý­kal s fak­tem, že vět­ši­na obsa­ze­ných her­ců byli alko­ho­li­ci. Potom film vyhrál v Monte Carlu cenu Grand Prix pro nej­lep­ší­ho reži­sé­ra a kame­ra­ma­na Doda Šimončiče, což pří­mo pro něj osob­ně zna­me­na­lo odmě­nu 10 000 švý­car­ských fran­ků. Jenže Československá tele­vi­ze na něm tuto peněž­ní odmě­nu vysou­di­la.

Poté mu bylo na Barrandově umož­ně­no nato­čit apo­li­tic­ký film Petrolejové lam­py pod­le stej­no­jmen­né­ho romá­nu Jaroslava Havlíčka. I přes­to cen­zu­ra při schva­lo­vá­ní hoto­vé­ho fil­mu vystřih­la scé­nu, kde Štěpa táh­ne na zádech své­ho těž­ce nemoc­né­ho man­že­la poté, co nedo­ká­zal spáchat sebe­vraž­du. Ústřednímu dra­ma­tur­gu Ludvíku Tomanovi totiž při­pa­da­lo, že posta­vy spo­lu sou­lo­ží. Do titul­ní role obsa­dil Ivu Janžurovou, kte­rou pova­žo­val za nej­lep­ší čes­kou hereč­ku a znal ji ze Znamení raka.

Po Petrolejových lam­pách se roz­ho­dl nato­čit film na moti­vy romá­nu Jessie a Morgiana Alexandra Grina. Grinův pří­běh pojed­ná­vá o dvou sestrách, jed­né hod­né a dru­hé zlé, ale on sám roz­ší­řil děj tak, že se jed­na ze sester upro­střed fil­mu pro­bu­dí a zjis­tí, že žád­nou sest­ru nemá a nikdy nemě­la. Schvalovací komi­se pro­ti této ver­zi jed­né schi­zofren­ní oso­by zakro­či­la a scé­nář k fil­mu Morgiana musel dějo­vě odpo­ví­dat před­lo­ze.

Více na Kritiky.cz
Městská hromadná doprava Pro nejmenší „čtenáře – prohlížeče“ je určená knížka ilustrátora Mira Stacha Měs...
Silné reči z Mexika ...
Dárek - Simon a Robin začínají být z Gordova chování a slov znepokojení. Manželé Simon a Robyn se rozhodli, že se odstěhují z velkoměsta. Rozhodnou se pro dům, kter...
Prezident ZFF k 57. ročníku ...
Květiny z papíru Kdo je kreativní a rád tvoří nevšední výrobky třeba z papíru, určitě se zamiluje do knih...

Natáčení bylo obtíž­né a jemu se výsled­ný film nelí­bil. Využil ho hlav­ně jako pří­le­ži­tost zkou­šet fil­mo­vé tri­ky ve scé­nách, kde se setká­va­jí obě sest­ry. Za film byl nicmé­ně odmě­něn cenou Zlatý Hugo v Chicagu a od reži­mu neu­mož­ně­ním dal­ší­ho natá­če­ní fil­mů, pro­to­že se kri­ti­kům film zdál pří­liš sado­ma­so­chis­tic­ký, mor­bid­ní a stra­ši­del­ný. Dva roky pra­co­val v Československé tele­vi­zi a zno­vu mohl začít točit film tepr­ve poté, co rus­ká dele­ga­ce v Praze zhléd­la Morgianu a pochval­ně se o ni vyjá­d­ři­la.

Zrušení záka­zu fil­mo­vá­ní pro něj zna­me­na­lo pod­mín­ku – může jako reži­sér pra­co­vat, pokud nato­čí film z pro­stře­dí děl­nic­ké tří­dy. V roce 1974 ten­to pro­blém vyře­šil zfil­mo­vá­ním kni­hy Inventura u Světlušek autor­ky Jaromíry Kolárové pod názvem Holky z por­ce­lá­nu.

Ani ten­to film nebyl bez pro­blé­mů. Při schva­lo­va­cím pro­ce­su mu komi­se vytkla, že z pří­sluš­nic děl­nic­ké tří­dy udě­lal pro­sti­tut­ky, a dal­ší spo­lu­prá­ci s Kolárovou mu komu­nis­té zaká­za­li, ale návštěv­nost Holek z por­ce­lá­nu byla výbor­ná, a tak byl vzat na milost, směl opět točit fil­my bez­kon­flikt­ní: pohád­ky, kome­die.

Více na Kritiky.cz
Hannover 1858 ...
Hotel Transylvánie 2 | Hotel Transylvania 2 [70%] Parta strašidel nestvůr a krvežíznivých stvoření v zábavné podobě pro dětské publikum se...
E. L. James: Grey - 52 % Příběh z pohledu Christiana Greye byl, dle autorky, napsán na přání čtenářů, kteří si v...
Autoři projektu režisér Richard Komárek a kreativní producent Dušan Mulíček: Celá mladá generace je zlatá mládež, jen někdo je zlatější Opět jste natáčeli v několika zajímavých lokacích. Hned v úvodní epizodě se Zlatá mláde...
Vaclav Koubek - Nemoci v Africe ...

Předchozím fil­mem obje­vil mla­dou hereč­ku Dagmar Veškrnovou. Oblíbil si ji a obsa­dil ji do své nové kri­mi­nál­ní kome­die Holka na zabi­tí. Jejich dal­ší spo­lu­prá­ce, při­pra­vo­va­ný pro­jekt „Automatická hol­ka“, už ale nevy­šla, pro­to­že při­šel dal­ší zákaz fil­mo­vat.

K dal­ší prá­ci se dostal, když v roce 1976 při­jal nabíd­nu­tý scé­nář pro Den pro mou lás­ku, kte­rý už šest reži­sé­rů odmít­lo, pro­to­že byl špat­ný.

Aby se vyhnul toče­ní poli­tic­ky moti­vo­va­ných fil­mů, nato­čil dvě pohád­ky. Nabídli mu scé­nář k nové ver­zi fil­mu Kráska a zví­ře, kte­rý chtěl dělat kvů­li pří­le­ži­tos­ti vyu­žít horo­ro­vé scé­ny. Film si pře­jme­no­val na Panna a netvor, aby tím zdů­raz­nil odklon od nevin­né pohád­ko­vé před­lo­hy. Rozpočet byl vyso­ký, pro­to dal­ší pohád­ku Deváté srd­ce nato­čil ve stej­ných kuli­sách. Oba fil­my se toči­ly na přeskáč­ku a natá­če­ní obou trva­lo 90 dní mezi roky 1978 a 1979.

Více na Kritiky.cz
Zelená míle Snad první film, o kterém nevím, co napsat, je to jedno z nejatypičtějších děl poslední dob...
Anna Stropnická, Šárka Vaculíková, Michaela Zemánková - dryády Jak dlouho trvalo, než vznikla maska dryády?  V maskérně jsme trávily obvykle čtyři hodiny....
Panský klub aneb Česká scifi bez žoldáků a tuny munice Odlišuje se nějak svazek, jehož autor se zařazuje mezi „Kulhánkovce“, od zbytku akční fan...
Pedagogická psychologie pro učitele - Psychologie ve výchově a vzdělávání Kniha je určená především pokročilým studentům všech vysokých škol připravujících peda...
Projekt 100 - Larry (Lana) Wachowski a Andy (Lilly) Wachowski Sourozenci Larry (*1965) a Andy (*1967) Wachowští se narodili a vyrůstali v Chicagu v ame...

Komedii Buldoci a třeš­ně nato­čil z exis­tenč­ních důvo­dů, plat řado­vé­ho reži­sé­ra tře­tí kate­go­rie na Barrandově totiž nepo­sta­čo­val k obži­vě jeho rodi­ny. Měl sice pra­vi­del­ný plat i když neto­čil, ale pro rodi­nu to nesta­či­lo. O nato­če­ní ho požá­dal býva­lý minis­tr vni­t­ra. Ten umož­nil natá­čet v Nizozemsku, Rakousku a Itálii. Hrála v něm řada čes­kých kome­di­ál­ních her­ců, jako byl Dvořák, Šimek, Sobota, Veškrnová nebo Bohdalová. Při natá­če­ní tra­gic­ky zemřel herec Jiří Hrzán. Na vyzně­ní fil­mu se pode­psal špat­ný scé­nář.

Spisovatel Josef Nesvadba mu nabí­dl k nato­če­ní svou povíd­ku „Upír LTD“, pod­le kte­ré v roce 1981 vzni­kl prv­ní horo­ro­vý film Upír z Feratu. Název odka­zo­val k slav­né­mu expre­si­o­nis­tic­ké­mu fil­mu Upír Nosferatu. Na výsled­ku se opět pode­psa­lo vystři­že­ní řady dras­tic­kých scén komu­nis­tic­kou cen­zu­rou.

V roce 1984 nato­čil film Straka v hrs­ti. Původně scé­nář napsal teh­dy zaká­za­ný autor Antonín Přidal. Schválení scé­ná­ře i násled­né fil­mo­vá­ní šlo hlad­ce, dokon­ce mohl reži­sér ope­ro­vat s roz­poč­tem kolem 20 mili­ó­nů, při­čemž potře­bo­val 4. Poté, co vyšlo naje­vo, že se nejed­ná o dal­ší stře­do­vě­kou pohád­ku, ale o vel­mi těž­ko stra­vi­tel­nou sty­li­zo­va­nou stře­do­vě­kou sati­ru, měl film pro­blémy již při post­pro­duk­cí. Poté byl oka­mži­té umís­těn na 13 let do tre­zo­ru.

Více na Kritiky.cz
Kyle ze South Parku bude mluvit hlasem Cardy. Zvolili si jej sami diváci Kyla Broflovského bude v 22. sérii dabovat Josef Carda. V online hlasování dali fanoušci seri...
Game of Thrones | Season 8 | Official Promo: Survival (HBO) ...
Roman Šmucler – Nevěřte ani mě aneb špinavé triky i neuvěřitelné možnosti estetické medicíny 80% Plastická chirurgie řeší nejen poúrazové stavy či vrozené deformace, ale také a to čím d...
Steve Jobs - 60 % Když se Steve Jobs a geniální programátor Steve Wozniak dali do výroby osobních počítačů, ...
Katarína Macurová: Kde je ten pravý balon? - 100 % Oceňovaná slovenská výtvarnice Katarína Macurová vytvořila po loňské, úspěšné knize Zaj...

Zákaz fil­mu byl pro Herze posled­ní kap­kou. Rozhodl se, že ode­jde ze země. Opět ho posti­hl zákaz natá­čet fil­my, ale mezi­tím dostal ze Slovenska nabíd­ku nato­čit kome­dii Sladké sta­ros­ti. Ta se násled­ně sta­la vůbec nej­zná­měj­ší slo­ven­skou kome­dií.

Zastihla mě noc

Narazil na scé­nář Jaromíry Kolárové, se kte­rou měl zaká­zá­no spo­lu­pra­co­vat. Zaujalo ho jed­no slo­vo – Ravensbrück. Tam byl nacis­tic­ký kon­cen­t­rač­ní tábor, ve kte­rém byl on sám v dět­ském věku inter­no­ván, pro­to začal vyví­jet sna­hu o nato­če­ní fil­mu prá­vě o tom­to téma­tu. Musel pře­svěd­čit ředi­te­le Barrandova a reži­sé­ry, kte­ří již byli pro film vybrá­ní – Jireše a Balíka. Scénář popi­so­val osud komu­nist­ky Jožky Jabůrkové, ale on sám scé­nář pře­psal tak, že spí­še než osud Jabůrkové při­po­mí­nal osud Mileny Jesenské a pod­le toho­to scé­ná­ře film Zastihla mě noc také nato­čil.

Zastihla mě noc si dobyl znač­ný úspěch dokon­ce i na Západě. Také z něho o deset let poz­dě­ji oko­pí­ro­val Steven Spielberg scé­nu do své­ho Schindlerova sezna­mu s žena­mi jdou­cí­mi do sprch a obá­va­jí­cí­mi se, že se jed­ná o ply­no­vou komo­ru.

Více na Kritiky.cz
Space Hulk: Deathwing Enhanced Edition - Recenze - 55%   Hra Space Hulk: Deathwing není vlastně žádnou novinkou. Hra ze světa Warhammer 40000 ...
Hilda se vrací - 95 % Knize "Hilda" jsem dal plný počet, ale u druhého dílu jdu trochu dolů. Ten důvod je v podstat...
X-Men: Apokalypsa - ÚTOK Opět poháněn vztekem a pomstou, Magneto podlehne Apokalypsově nabídce, aby se stal jedním z je...
Brak Honza, Karel a Petr dostanou bezva nápad. Honzovi rodiče odjíždějí do Francie - proč si teda ...
Fontána - Recenze Klasický film, který má příběh, jasné rozuzlení a každý divák si z něj odnese podobný z...

V této době se již začal při­pra­vo­vat na emi­gra­ci do Západního Německa. Musel ješ­tě nato­čit kopro­dukč­ní pohád­ku Galoše šťas­tia. Při natá­če­ní se sezná­mil se svou dru­hou ženou Terezou Pokornou. Řekl jí, že chce emi­gro­vat. Natočil pro pení­ze tele­viz­ní seri­ál Gagman, pro­to­že nevě­děl, jaké to bude v Německu.

Kariéra v Německu

S Němci už před emi­gra­cí spo­lu­pra­co­val. Začali dělat se Slováky pohád­ky a na něj se obrá­ti­li, aby nato­čil Andersenovy Galoše štěs­tí. Emigroval v roce 1987. Jeho půso­be­ní na Západě, na roz­díl od jeho čes­ko­slo­ven­ských děl, už nijak vody neroz­ví­ři­lo. Natočil zde např. dvě epi­zo­dy ze seri­á­lu o Maigretovi (Maigret a hla­va muže – 1994, Maigret sta­ví past – 1995), něko­lik dal­ších tele­viz­ních fil­mů, pohád­ky Hloupá AugustinaŽabí král (na kte­ré spo­lu­pra­co­val s Janem Švankmajerem) a kopro­dukč­ní pohád­ku s ČR Císařovy nové šaty.

Návrat do Česka

Po Císařových nových šatech mu v Německu nabí­dl čes­ký pro­du­cent Karel Dirka adap­ta­ci kni­hy Pasáž auto­ra Karla Pecky. Problém byl najít dob­rý scé­nář, nejdřív se pří­běh pokou­šel adap­to­vat němec­ký sce­náris­ta, ale výsle­dek se mu neza­mlou­val, tak se scé­nář poku­sil napsat Lubor Dohnal, ale ani tomu se neda­ři­lo. Celý ten­to pro­ces trval dva roky a pro­du­cent to vzdal.

Více na Kritiky.cz
Westworld - The Adversary (S01E06) Podívejte se na to, co nás čeká v příběhu během šesté epizody. Premiéra 7.11.2016....
PROČ JSOU BANÁNY ZAHNUTÉ? Pohádky pro zvědavé děti PROČ JSOU BANÁNY ZAHNUTÉ? Pohádky pro zvědavé děti Čas od času nás překvapí některé...
Malypetr Marcel: Československé motorarity Výroba přibližovadel jakéhokoliv druhu je tvořivá činnost, na jejímž konci bývá často je...
Shingeki no Kyojin 1. díl Pro vás za 2000 let: Pád Shiganshiny (1. část) Ocitáme se v okrajové oblasti Shiganshina za z...
Petr Vydra - Na N ...

Potom potkal fran­couz­ské­ho pro­du­cen­ta, pro kte­ré­ho reží­ro­val epi­zo­dy ze seri­á­lu Maigret. A ten mu nabí­dl tutéž kni­hu k zfil­mo­vá­ní. Zprvu ji odmí­tl, ale nako­nec se nechal pře­svěd­čit. Pokoušel se pra­co­vat s fran­couz­ským sce­náris­tou a pojmout film jako pří­běh v kaf­kov­ském sty­lu bez poli­tic­ké­ho vyzně­ní kni­hy. Nakonec se roz­ho­dl napsat scé­nář sám, což byl jeho prv­ní vlast­ní scé­nář. Sám ozna­ču­je Pasáž a Spalovače mrt­vol jako jedi­né dva fil­my v kari­é­ře, při kte­rých mu do natá­če­ní a post­pro­duk­ce nikdo neza­sa­ho­val.

V Čechách byl ohlas nega­tiv­ní, film byl uvá­děn, navíc kvů­li špat­né­mu dis­tri­bu­to­ro­vi, v kinech pou­ze týden. Jinde ve svě­tě zazna­me­na­la Pasáž pozi­tiv­ní ohla­sy. Proto dostá­val nabíd­ky na dal­ší pro­jek­ty ve Francii a Litvě. Premiéra Pasáže ved­la k uspo­řá­dá­ní retrospek­tiv jeho tvor­by. Zpětný zájem o jeho star­ší fil­my vedl k nárůstu mezi­ná­rod­ní obli­by Spalovače mrt­vol, kte­rý se stal ve Francii dokon­ce dru­hým nej­na­vště­vo­va­něj­ším fil­mem roku.

I přes­to se odml­čel a dal­ší nabíd­ku na film při­jal v roce 2008. Šlo o horor pod­le scé­ná­ře Martina Němce původ­ně nazva­ný Tma, ale během natá­če­ní pře­jme­no­va­ný na T. M. A.. Tento horor se zamě­řu­je na dvo­ji­ci, kte­rá se pře­stě­ho­va­la do opuš­tě­né­ho domu, a hra­je v něm důle­ži­tou roli vypo­řá­dá­ní se se zlo­či­ny spácha­ný­mi Němci během dru­hé svě­to­vé vál­ky. Po jeho dokon­če­ní ply­nu­le pře­šel k natá­če­ní fil­mu Habermannův mlýn, kte­rý zachy­cu­je osud čes­ké­ho Němce před, během a po dru­hé svě­to­vé vál­ce.

Více na Kritiky.cz
Podzim v New Yorku Na tomhle filmu by nejednoho člověka mohl zaujmout jeho název. Podzim, když se vydaří, je dos...
Cesta do Fantazie Nádherný japonský animovaný film o lásce, bozích a a fantazii...
PETR OUKROPEC, režisér a producent Narozen 1972. Spoluzakladatel společnosti Negativ, člen Evropské filmové akademie a Asociace pro...
Dívka v modrém plášti Píše se rok 1943. V Amsterdamu okupovaném nacisty vládne přídělový systém. Mladá Hanneke v...
Tady a teď - Kreativní deník a průvodce světem mindfulness. Chcete se začít dívat na svě novýma očima a prožívat přítomný okamžik? Jste kreativní d...

Zemřel ve věku 83 let.[2]

Reference

  1. http://www.novinky.cz/mff-kv-2010/cvrkot-ve-varech/205544-reziser-juraj-herz-dostal-kristalovy-globus.html
  2.  ČTK; iDNES.cz. Zemřel reži­sér Juraj Herz, autor Spalovače mrt­vol či Petrolejových lamp. iDNES.cz [onli­ne]. 2018-04-09 [cit. 2018-04-08]. Dostupné onli­ne.
  3.  Kiska roz­dal stát­ní vyzna­me­ná­ní, oce­nil Michaela Kocába a Juraje Herze

Detaily o článku Juraj Herz


Foto

Ohodnoťte článek


|

Wikipedie

Články převzaté z české Wikipedie.

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *