Charles Aznavour

Aznavour

Charles Aznavour (armén­sky: Շառլ Ազնավուր, * 22. květ­na 1924, Paříž -1. říj­na 2018) byl arménsko-francouzský šan­so­ni­ér, zpě­vák, pís­nič­kář, textař, herec, diplo­mat a pod­ni­ka­tel. Hrál nebo vystu­po­val v 60 fil­mech, slo­žil přes 1000 pís­ní a pro­dal přes 100 mili­o­nů hudeb­ních nosi­čů.

Životopis

Narodil se jako syn armén­ských uprch­lí­ků Míši a Kédar Aznavurjanových, kte­ří se usíd­li­li v Paříži asi rok před jeho naro­ze­ním. Tatínek vedl restau­ra­ci, mamin­ka zpí­va­la po paříž­ských kaba­re­tech, barech a šan­tá­nech. Mladý Charles se na svo­ji diva­del­ní a hudeb­ní dráhu při­pra­vo­val v diva­del­ních a balet­ních kur­zech. První začát­ky své pro­fe­si­o­nál­ní kari­é­ry pro­dě­lal neú­spěš­ně s pia­nis­tou Pierrem Rochem. Intenzivně pra­co­val pro Édith Piaf, kte­ré psal pís­ňo­vé tex­ty i celé pís­nič­ky, ta mu pak roce 1945 veli­ce pomoh­la k prv­ní­mu ame­ric­ké­mu a kanad­ské­mu tur­né. Roku 1950 se Charles defi­ni­tiv­ně osa­mo­stat­nil, nej­pr­ve půso­bil jako textař a pís­nič­kář, psal pro jiné zná­měj­ší zpě­vá­ky a šan­so­ni­é­ry. Teprve poz­dě­ji začal zpí­vat sám. Jeho cha­rak­te­ris­tic­ký hlas má své chrapla­vé zabar­ve­ní způ­so­be­né nedo­my­ka­vos­tí hla­si­vek, na kte­ré si poslu­cha­či a kri­ti­ka muse­li dost dlou­ho zvy­kat. Později se pro­sla­vil i jako vel­mi úspěš­ný fil­mo­vý herec. Je také vel­mi úspěš­ným pod­ni­ka­te­lem, vlast­ní své vlast­ní vel­ké hudeb­ní vyda­va­tel­ství a kon­cert­ní agen­tu­ru. Dodnes prá­vem pat­ří mezi nej­vět­ší hvězdy svě­to­vé­ho šan­so­nu.

Charles Aznavour je čas­to ozna­čo­ván za „fran­couz­ské­ho Franka Sinatru“, čas­to zpí­val o lás­ce. Psal muzi­ká­ly, kolem tisí­ce pís­ni­ček, stov­ku desek a obje­vil se v šede­sá­ti fil­mech. Jeho nej­slav­něj­ší rolí je asi role ve fil­mu Střílejte na pia­nis­tu Francoise Truffauta. Aznavour zpí­val v mno­ha jazy­cích (samo­zřej­mě fran­couz­sky, pak ang­lic­ky, ital­sky, špa­něl­sky, němec­ky, rus­ky, armén­sky, por­tu­gal­sky), což mu nako­nec pomoh­lo dostat se až na jed­nu z nej­slav­něj­ších scén svě­ta - newy­or­skou Carnegie Hall a na dal­ší před­ní špič­ko­vé scé­ny po celém svě­tě. Velkým Aznavourovým hudeb­ním poči­nem je pís­nič­ka Que C’est Triste Venise. Jejím auto­rem je armén­ský hudeb­ník 18. sto­le­tí Sayat Nova a Aznavour ji zpí­val v něko­li­ka jazy­ko­vých muta­cích: Francouzsky, ital­sky (Com’è Triste Venezia), špa­něl­sky (Venecia Sin Ti), ang­lic­ky (How Sad Venice Can Be) a němec­ky (Venedig im Grau). Tahle pís­nič­ka je jed­na z nej­zná­měj­ších více­ja­zyč­ných pís­ni­ček Charlese Aznavoura.

V roce 1970 Charles Aznavour zazna­me­nal obrov­ský úspěch ve Velké Británii, když jeho pís­nič­ka She obsa­di­la prv­ní mís­to brit­ských hit­pa­rád. Další dob­ře zná­mou pís­nič­kou na brit­ských ost­ro­vech je potom Dance in the Old Fashioned Way.

Více na Kritiky.cz
Most špionů - 65 % Nejen válečné filmy přinášejí zajímavé a napínavé lidské příběhy. Takový je film Mos...
Mýty 3: Láska jako z pohádky - 90 % Jako kdyby se mnoha fanouškům splnil se. A možná je to slovíčko "jako" nadbytečné. Fanoušk...
Následky Na první pohled složitá kniha, která se ale neskutečně lehce čte. Kniha vypráví příběh ...
Jurský park - Film, který změnil kinematografii. Paleontologie dosáhla vrcholu zájmu veřejnosti na počátku 20. století; po obou světových vá...
Ranč Stříbrný poník - Bublina - vyzrají Terka s Míšou na nafoukanou Alžbětu? Terka byla v sedmém nebi. Zrovna totiž cválala na své milované Hvězdě po louce, až na ni mus...

Aznavour je vel­kým obdi­vo­va­te­lem kanad­ské­ho Québecu, kde hrál v mon­tre­al­ských kaba­re­tech před tím, než se pro­sla­vil. Pomohl také k úspě­chu que­bec­ké textař­ce Lyndě Lemay (* 1966) ve Francii.

Po niči­vém zemětře­se­ní v „jeho“ Arménii v roce 1988, zalo­žil Aznavour cha­ri­ta­tiv­ní spo­lek Aznavour pro Arménii, se kte­rým vybí­ral pení­ze pro zemětře­se­ním posti­že­né oblas­ti. Se svým švagrem, Georgesem Garvarentzem, napsa­li pís­nič­ku Pour Toi, Armenie, kte­rá oku­po­va­la prv­ní mís­ta hit­pa­rád po tři­náct týd­nů. Zisky z pro­de­je této pís­nič­ky šly do Arménie. V Jerevanu v Arménii je po Aznavourovi pojme­no­va­né náměs­tí. V roce 1995 byl Charles Aznavour jme­no­ván vyslan­cem a stá­lým zástup­cem při UNESCO v Arménii. Aznavour je také čle­nem Armenia Fund International Board of Trustees. Tato orga­ni­za­ce poskyt­la více než 150 mili­o­nů dola­rů na huma­ni­tár­ní pomo­ca roz­voj infrastruk­tu­ry v Arménii po roce 1992. V roce 1997 dostal Aznavour nej­vyš­ší fran­couz­ské stát­ní vyzna­me­ná­ní - Řád Čestné legie.

V anke­tě ame­ric­ké zpra­vo­daj­ské tele­viz­ní sta­ni­ce CNN a inter­ne­to­vé­ho dení­ku Time Online byl Charles Aznavour v roce 1998 zvo­len za Největšího uměl­ce sto­le­tí na celém svě­tě. Hlasovalo pro něj 18 % lidí, před­čil i Elvise Presleyho nebo Boba Dylana. Poté, co zemřel Frank Sinatra je Charles Aznavour pova­žo­ván za posled­ní­ho z tzv. „Velkých“.

Více na Kritiky.cz
Kofeinzombie ...
18. 01. 18 Dnes má premiéru: Nemilovaní - Nelyubov Distributor: Film Europe Dabing/Titulky: tit....
ZÍTŘEK NIKDY NEUMÍRÁ V posledních pár týdnech jsem si užil Bonda skutečně vrchovatě. Pravděpodobně jako součás...
Šest krát dva - kniha Desiré Rosenkvistové se dostal do rukou dost zvláštní dopis. Pisatelkou byla jistá žena, kter...
NHL 18 - beta Užijte si poslední dny hraní NHL 18 beta. Dostal jsem se k ní až teď, tak se podívejte na moj...

Jeho pís­nič­ky zpí­va­lo mno­ho osob­nos­tí svě­to­vé hud­by - od Freda Astaira a Binga Crosbyho po napří­klad Raye Charlese nebo Lizu Minnelli (s tou Charles Aznavour nazpí­val duet Mon emou­vant amour). V roce 1974 nahrál ame­ric­ký jaz­zman Jack Jones album celé sesta­ve­né z pís­ní Charlese Aznavoura nazva­né „Write Me A Love Song, Charlie“, kte­ré bylo zno­vu vydá­no v roce 2006. Pro film Notting Hill nahrál zase brit­ský hudeb­ník Elvis Costello slav­nou Aznavourovu sklad­bu „She“. Písničky Charlese Aznavoura také čas­to zpí­vá jeho dob­rý pří­tel, špa­něl­ský tenor Plácido Domingo. Především pozo­ru­hod­nou a výji­meč­nou ver­zi Ave Maria z roku 1994, kte­rá se řadí k Aznavourovým vrcho­lům.

Na začát­ku pod­zi­mu 2006 Aznavour zahá­jil své roz­luč­ko­vé tur­né kon­cer­ty v Kanadě a USA, dopro­vá­zen nad­še­ný­mi ohla­sy divá­ků i kri­ti­ků. Roku 2007 Aznavour zahá­jil tur­né v Japonsku a Asii. V dru­hé polo­vi­ně roku 2007 vidě­la Paříž návrat Aznavoura na prk­na Kongresového palá­ce, kde ode­hrál cel­kem 20 před­sta­ve­ní. Tyto kon­cer­ty byly dlou­ho dopře­du bez­na­děj­ně vypro­da­né. Následovaly kon­cer­ty v Holandsku a Belgii a po zbyt­ku Francie. Aznavour se tak lou­čil se svý­mi poslu­cha­či. Jeho roz­luč­ko­vé tur­né má trvat do roku 2010. Aznavour se ve svých 84 letech těší vyni­ka­jí­cí­mu zdra­ví, stá­le zpí­vá v mno­ha jazy­cích bez pomo­ci tech­ni­ky, kte­rá zob­ra­zu­je text tak, aby to nevi­dě­li divá­ci (jak je dneska obvyk­lé).

Dne 30. září 2006 měl Aznavour kon­cert v Jerevanu, hlav­ním měs­tě Arménie jako začá­tek „kul­tur­ní sezó­ny“ „Arménie mon amie“ ve Francii.

V roce 2006 odces­to­val 82letý Aznavour na Kubu, kde spo­leč­ně s Chucho Valdesem nahrál své zatím posled­ní album Color ma vie, ovliv­ně­né latinsko-americkými rytmy. Toto album pak před­sta­vil na kon­cer­tě v Moskvě v dub­nu 2007. Později, v čer­ven­ci 2007, Aznavour zpí­val na kon­cer­tě na slav­ném fran­couz­ském fes­ti­va­lu Vieilles Charrues Festival, kde zahrál své nej­vět­ší hity.

V úno­ru 2008 Aznavour dokon­čil tur­né v Portugalsku. V led­nu 2008 se zúčast­nil hudeb­ní sou­tě­že fran­couz­ské tele­vi­ze Star Academy, kde si s jed­ním sou­tě­ží­cím zazpí­val svůj obrov­ský hit Emmenez-Moi. Na jaře 2008 se Aznavour vydal do Jižní Ameriky, kde měl vel­ké množ­ství kon­cer­tů v Argentině, Brazílii, Chile a Uruguayi.

V pro­sin­ci 2008 mu pre­zi­dent Arménie udě­lil armén­ské občan­ství. Dne 7. úno­ra 2009 byl jme­no­ván armén­ským vel­vy­slan­cem ve Švýcarsku, kde zemi zastu­pu­je také u OSN v Ženevě a dal­ších mezi­ná­rod­ních orga­ni­za­cí.

Více na Kritiky.cz
#1905: Punisher MAX 5: Otrokáři - 80 % Punisher MAX 5: Otrokáři (Punisher MAX 5: The Slavers)Vydalo nakladatelství BB/art v brožov...
Tisková konference filmu Život je život https://www.youtube.com/watch?v=B013t6R7c5U...
VÁCLAV NEUŽIL (1979) Narodil se v Plzni. Po absolvování JAMU v Brně působil na těchto brněnských scénách: Divadl...
Vyrobte si kouzelná zvířátka Dlouhé podzimní večery a plískanice, kdy přes mlhu není vidět na krok, nebo na okna dopadají...
#1963: Veverka a Myška v Praze - 55 % Veverka a Myška v PrazeVydalo nakladatelství Albatros v pevné vazbě v roce 2019. Vydání m...

V roce 2011 se na inter­ne­tu roz­ší­ři­la zprá­va, že Aznavour zemřel. Ten však v reak­ci na to v radiu RTL s úsmě­vem pro­hlá­sil „Já nejsem mrt­vý“. V témže roce, ve věku 87 let, usku­teč­nil řadu kon­cer­tů v paříž­ské Olympii.

V roce 2012 vystu­po­val v Montréalu, 2013 vydá­vá album pís­ní, kte­ré slo­žil s Gilbertem Bécaudem v letech 1950-70.

V roce 2014 nazpí­val v due­tu s mla­dou fran­couz­skou zpě­vač­kou Zaz na jejím albu píseň “ J´aime Paris au mois de mai“ a ke svým 90 naro­ze­ni­nám uspo­řá­dal celo­svě­to­vé tur­né od Izraele přes Velkou Británii, Itálii, Polsko, USA až po Kanadu.

Více na Kritiky.cz
Úvodní premiérou Projektu 100 v novém roce bude kultovní filmový esej Koyaanisqatsi Prvním filmem uváděným do českých kin v rámci nového ročníku Projektu 100 bude Koyaanisqa...
NHL 19 - ještě horší hra než v loni ... předloni... Jak v posledních letech, tak i letos vychází pouze pro X1 a PS4 nová hra NHL – NHL 19. Oproti ...
Maska zrcadla - To tady každý nosí masku? - Samozřejmě.   Jak potom poznáš jestli jsi šťastná ne...
Terminátor na Blu-ray Na domácí televize (DVD a Blu-ray) přišel nejnovější Terminátor. Sluší se ale připomenout...
Lady Macbeth - 70 % Sňatek mladé Katherine je součástí kupní smlouvy stejně jako kus půdy, kterou si starý Bori...

V květ­nu 2015, ve svých 91 letech, vydá­vá album Encores.

Charles Aznavour v Československu

V býva­lém Československu kon­cer­to­val Aznavour pou­ze jed­nou v Bratislavě v lis­to­pa­du 1978. V Praze měl vystou­pit ješ­tě v roce 1969, kon­cert ale v sou­vis­los­ti se smr­tí Jana Palacha zru­šil.

V létě 2001 (od 20. 6. do 3. 7.)  natá­čel v Praze níz­ko­roz­počto­vý TV film Angelina, kde ztvár­nil v hlav­ní roli posta­vu Luciena. V roli vylé­če­né býva­lé alko­ho­lič­ky, kte­rá se živí taxi­ka­ře­ním, si zahrá­la hereč­ka Jana Švandová.

Více na Kritiky.cz
Opravdu gumoví medvídci prospívají zdraví? Gumoví medvídci jsou zdraví, prospívají kloubům. Tato představa je mezi lidmi poměrně roz...
Jamie Lee Curtis dnes slaví 60 let Před dlouhými 60. lety začala životní pouť slavné herečky s ještě slavnějším jménem. ...
Neviditelní TV seriál fotografie prezentace ...
Madagascar 3 - Recenze - 100% Po dlouhé době mě nalákala do kina novinka animovaného filmu Madagaskar, třetí pokračování...
Star Trek: Discovery - S01E01 (80 %) & S01E02 (70 %) Tak dlouhé čekání na další díly seriálu Star Trek se vyplatilo.  Po Star Treku 60, 80. let ...

6. dub­na 2016 vystou­pil v praž­ském Kongresovém cen­t­ru s pro­gra­mem, při kte­rém zazpí­val nej­zná­měj­ší pís­ně své hudeb­ní kari­é­ry.

Ve dnech 15. a 16. břez­na 2018 Aznavour opět navští­vil Prahu. Dne 15. břez­na se zúčat­nil slav­nost­ní­ho zahá­je­ní Mezinárodního praž­ské­ho fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu - Febiofest. Byla mu udě­le­na cena Kristián za celo­ži­vot­ní pří­nos svě­to­vé kine­ma­to­gra­fii. Dne 16. břez­na vystou­pil na kon­cer­tu v Kongresovém cen­t­ru Praha v rám­ci toho­roč­ní­ho svě­to­vé­ho tur­né, kde zazně­ly jeho nej­zná­měj­ší pís­ně.

Foto Licence

Já, drži­tel autor­ských práv k tomu­to dílu, ho tím­to zve­řej­ňu­ji za pod­mí­nek násle­du­jí­cích licen­cí:
GNU headTento doku­ment smí být kopí­ro­ván, šířen nebo upra­vo­ván pod­le pod­mí­nek Svobodné licen­ce GNU pro doku­men­ty ver­ze 1.2 nebo libo­vol­né vyš­ší ver­ze pub­li­ko­va­né nada­cí Free Software Foundation. Dokument nemá neměn­né čás­ti ani tex­ty na před­ním či zad­ním pře­ba­lu. Kopie tex­tu licen­ce je k dis­po­zi­ci v oddí­le nazva­ném GNU Free Documentation License.
w:cs:Creative Commons
uveďte autora
Tento sou­bor pod­lé­há licen­ci Creative Commons Uveďte auto­ra 3.0 Unported
Dílo smí­te:
 • šířit – kopí­ro­vat, dis­tri­bu­o­vat a sdě­lo­vat veřej­nos­ti
 • upra­vo­vat – poz­mě­ňo­vat, dopl­ňo­vat, vyu­ží­vat celé nebo čás­teč­ně v jiných dílech
Za těch­to pod­mí­nek:
 • uveď­te auto­ra – Máte povin­nost uvést úda­je o auto­ro­vi a tom­to díle způ­so­bem, kte­rý sta­no­vil autor nebo posky­to­va­tel licen­ce (ne však tak, aby vzni­kl dojem, že pod­po­ru­jí vás nebo způ­sob, jakým dílo uží­vá­te).
©Držitel autor­ských práv k tomu­to sou­bo­ru dovo­lu­je jeho uži­tí komu­ko­li pro jaký­ko­li účel, za pod­mín­ky, že je drži­tel práv správ­ně uve­den. Další šíře­ní, tvor­ba odvo­ze­ných děl, komerč­ní vyu­ži­tí i všech­na dal­ší uži­tí jsou dovo­le­na.
Můžete si zvo­lit libo­vol­nou z těch­to licen­cí.

Detaily o článku Charles Aznavour

Více na Kritiky.cz
Ice Age 4: Continental Drift (Kinect) ...
Pán prstenů: Dvě věže (2 DVD) Druhý díl filmové ságy o nebezpečném putování, jehož cílem má být zničení prokletého ...
Tajný život mazlíčků - 55 % Max je ten nejšťastnější pes na světě. Žije se svojí paničkou Katie v malém bytě v New...
Pobřežní hlídka - OBLEČENI TAK, ABY VÁS VZRUŠILI Pro znovuobjevení ikonických červených plavkových uniforem týmu Pobřežní hlídky, se produk...
FOREST WHITAKER FOREST WHITAKER (Zuri) je jedním z nejúspěšnějších hollywoodských herců, režisérů a prod...
Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Wikipedie

Články převzaté z české Wikipedie.

Související příspěvky:

 • Ararat (2002)5. května 2015 Ararat (2002) Atom Egoyan patří mezi mé oblíbené režiséry (získal si mě jednoho večera na čt2 snímkem Exotica), ale z relativně skromné sbírky jeho filmů (není to rozhodně nějaký filmový "grafoman") […]
 • Český lev 2019 - výsledky - 6 cen získal film "Všechno bude" Olma Omerzu23. března 2019 Český lev 2019 - výsledky - 6 cen získal film "Všechno bude" Olma Omerzu Aktualizované výsledky ceny 26. ročníku Českých lvů. - aktualizace 21:53. NEJLEPŠÍ FILM Jan Palach – producenti Viktor Schwarcz, Jan Schwarcz, Silvia Panáková, Erik Panák, Jan […]
 • ZUZANA ŠEBOVÁ (LUKY)18. května 2017 ZUZANA ŠEBOVÁ (LUKY) Víťazstvo v súťaži Miss Slovensko bolo pre Luky vstupenkou do šoubiznisu, ktorý doteraz odmieta opustiť. V jej luxusnom živote však chýba muž, pre ktorého sa Luky pokúsi o nemožné - urobiť […]
 • Vermontské psycho od Jennifer McMahon24. ledna 2019 Vermontské psycho od Jennifer McMahon Příběh se točí okolo starého Tower Motelu s 28 pokoji a bazénem, stojícím ve Vermontu. Kdysi možná skvělé místo na dovolenou, nyní místo, kterému se raději pohledem vyhnete, nebezpečné a […]
 • LUKÁŠ LATINÁK (MILO HURBAN)18. května 2017 LUKÁŠ LATINÁK (MILO HURBAN) Lámač ženských sŕdc, riaditeľ Miss Slovensko, Milo Hurban, je mužom, ktorého si Luky vysnívala. Nie je však sama - na zámožného sympaťáka má zálusk aj jej rivalka Renáta Štraušová. S kým […]
 • PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY)18. května 2017 PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY) Zoznámte sa s Cecíliou Kováčovou alias Cuky. Cuky je neuznaná vlogerka, ktorá sa má stať novou slovenskou Miss. K tomu jej má pomôcť Luky, ako však uvidíte, bude to stáť ešte veľa […]
 • Karel Kryl (12. 4. 1944 - 3. 3. 1994)18. listopadu 2016 Karel Kryl (12. 4. 1944 - 3. 3. 1994) Jeho písně vždycky provokovaly a dodnes nenechávají žádného posluchače lhostejným. Jedni ho berou jako klasika, legendu protestsongů své doby, pro jiné byl jen věčně nespokojeným […]
 • Bradley Cooper6. března 2015 Bradley Cooper Bradley Cooper, celým jménem Bradley Charles Cooper (* 5. ledna 1975 Filadelfie) je americký filmový, televizní a divadelní herec. Poprvé na sebe upoutal v televizním seriálu Alias a […]
 • Tento slavný režisér slaví 85. narozeniny19. srpna 2018 Tento slavný režisér slaví 85. narozeniny Režisér Roman Polanski, se narodil 18. 8 1933 v Paříži (rodné jméno Rajmund Roman Liebling ). O čtyři roky později se s rodinou odstěhoval do polského Krakova. Část svého dětství v […]
 • Louis de Funès1. srpna 2014 Louis de Funès Louis Germain David de Funès de Galarza [lwi də fy.nɛs] (31. července 1914, Courbevoie, Francie – 27. ledna 1983 v Nantes) byl slavný francouzský herec a komik. Jeho synové se jmenují […]