Špunti na vodě - PROFILY HERCŮ

SpuntiNaVode

Jiří Langmajer

Divadelní, fil­mo­vý a tele­viz­ní herec, rodák z Plzně. Do pově­do­mí divá­ků popr­vé výraz­ně­ji vstou­pil už během stu­dií na hudebně-dramatickém obo­ru na Pražské kon­zer­va­to­ři coby učeň „Slamák“ v čes­ko­slo­ven­ském tele­viz­ním seri­á­lu Třetí patro (1985) a o dva roky poz­dě­ji fil­mem Proč?. Následovala hlav­ní role v kome­dii Copak je to za vojá­ka… (1987). Mezi jeho domov­ské scé­ny pat­ři­lo např. Divadlo pod Palmovkou, kde ztvár­nil řadu výraz­ných titul­ních rolí, nebo Divadlo na Vinohradech. V roce 1999 zís­kal Cenu Thálie pro uměl­ce do 33 let. Od roku 2005 je na vol­né noze, pat­ří k nej­ob­sa­zo­va­něj­ším čes­kým her­cům.

Výběr z fil­mo­gra­fie:

Kamarád do deš­tě (1988), Díky za kaž­dé nové ráno (1994), Návrat idi­o­ta (1999), Milenci a vra­zi (2004), Snowboarďáci (2004), Pravidla lži (2006), Hranaři (2011), Svatá čtve­ři­ce (2012), Všiváci (2014), Bezva žen­ská na krku (2016)

 

Hynek Čermák

Divadelní, fil­mo­vý a tele­viz­ní herec, pochá­zí z Prahy, stu­do­val čino­her­ní herec­tví na DAMU. Na plát­ně debu­to­val v roce 1993 v evrop­ském kopro­dukč­ním váleč­né­ho vel­ko­fil­mu Stalingrad reži­sé­ra J. Vilsmaiera a se zahra­nič­ní­mi pro­duk­ce­mi spo­lu­pra­co­val i nadá­le – např. kome­die Mr. Johnson (2008) nebo kata­stro­fic­ké dra­ma Smrtící vlna (2000). Za roli poli­cis­ty Ládi v Hřebejkově Nevinnosti dostal v roce 2011 Českého lva za nej­lep­ší muž­ský herec­ký výkon ve ved­lej­ší roli. Řadu let hrál v Divadle J. K. Tyla v Plzni, v Městských diva­dlech praž­ských a na dal­ších scé­nách. Od roku 2010 je v angaž­má v Dejvickém diva­dle. Nepřehlédnutelné posta­vy drs­ných chla­pí­ků ztvár­nil v něko­li­ka tele­viz­ních insce­na­cích a seri­á­lech.

Výběr z fil­mo­gra­fie:

Kousek nebe (2004), Ro(c)k pod­vraťá­ků (2006), Ať žijí rytí­ři! (2009), Kajínek (2010), Ve stí­nu (2012), Svatá čtve­ři­ce (2012), Něžné vlny (2013), Díra u Hanušovic (2014), Gangster Ka (2015)

 

Pavel Liška

Liberecký rodák, diva­del­ní, fil­mo­vý a tele­viz­ní herec, absol­vent brněn­ské JAMU, drži­tel Českého lva za nej­lep­ší muž­ský herec­ký výkon v hlav­ní roli ve fil­mu Štěstí (2005). Účinkoval v brněn­ském HaDivadle, v Národním diva­dle i na dal­ších čes­kých scé­nách. Jeho prv­ní fil­mo­vou rolí byl František v Gedeonově Návratu idi­o­ta (1999), v násle­du­jí­cích letech si zahrál v TV insce­na­cích a pře­de­vším fil­mech, včet­ně Divokých včel (2001) oce­ně­ných v na MFF v Rotterdamu.

Výběr z fil­mo­gra­fie:

Pupendo (2003), Nuda v Brně (2003), Horem pádem (2004), Účastníci zájez­du (2006), Venkovský uči­tel (2008), Nestyda (2008), Škola prin­ců (2010), Polski film (2012), Tři brat­ři (2014)

Tatiana Vilhelmová

Divadelní, fil­mo­vá a tele­viz­ní hereč­ka, naro­di­la se a stá­le žije v Praze, drži­tel­ka Českého lva za nej­lep­ší žen­ský herec­ký výkon v hlav­ní roli ve fil­mu Štěstí (2005) a oce­ně­ní z Televizního fes­ti­va­lu Monte Carlo 2001 za sní­mek Společnice, „Shooting star 2003“ z MFF Berlín. V dět­ství se věno­va­la bale­tu a zpě­vu, nako­nec se roz­hod­la pro herec­kou dráhu. Pozornost divá­ků vzbu­di­la na jeviš­ti Dejvického diva­dla, v Národním diva­dle, diva­dle Rokoko, ve Viole a na dal­ších scé­nách, kde hos­to­va­la.  První tele­viz­ní roli dosta­la v šest­nác­ti letech, násle­do­val film Indiánské léto (1995), kte­rý odstar­to­val její úspěš­nou kari­é­ru.

Výběr z fil­mo­gra­fie:

Šeptej (1997), Návrat idi­o­ta (1999), Divoké vče­ly (2001), Děvčátko (2002), Jedna ruka net­les­ká (2003), Grandhotel (2006), Vratné lah­ve (2007), Medvídek (2007), Kajínek (2010), Díra u Hanušovic (2014), Domácí péče (2015), Teorie tyg­ra (2016)

Anna Polívková

Divadelní, fil­mo­vá a tele­viz­ní hereč­ka, pochá­zí z Prahy, absol­vent­ka kon­zer­va­to­ře, obo­ru non­ver­bál­ní diva­dlo na HAMU a Mezinárodní ško­ly pohy­bo­vé­ho diva­dla Jacquese Lecoqa v Paříži. V sou­čas­né době hos­tu­je ve Studiu DVA, La Fabrice, brněn­ském Divadle Bolka Polívky a na dal­ších diva­del­ních scé­nách. Na fil­mo­vém plát­ně se v epi­zod­ní roli dív­ky v taneč­ních obje­vi­la v oce­ňo­va­ném Návratu idi­o­ta (1999), prv­ní vět­ší roli dosta­la ve fil­mu Restart (2005), o rok poz­dě­ji zazá­ři­la coby Jolana ve fil­mo­vém hitu Účastníci zájez­du.

Výběr z fil­mo­gra­fie:

Bolero (2004), Hezké chvil­ky bez záru­ky (2006), Květy saku­ry (2008), Stínu neu­te­češ (2009), Modrý tygr (2011), Probudím se vče­ra (2012), Dědictví aneb Kurva se neří­ká (2014), Strašidla (2016)

Jana Kvantiková

Talent slo­ven­ské­ho fil­mu a diva­dla, rodač­ka ze Žiliny. Během stu­dií na bra­ti­slav­ské kon­zer­va­to­ři popr­vé sta­nu­la na jeviš­ti, na Nové Scéně, i před kame­rou – v krát­ko­me­tráž­ním fil­mu stu­den­tů fil­mo­vé fakul­ty VŠMU Kopce jako bílí slo­ni (2012) a poz­dě­ji v krát­ko­me­tráž­ním komik­so­vém fil­mu Orfeova píseň (2013). Vedle herec­tví se věnu­je i vlast­ní tvor­bě, píše poezii ve vol­ném ver­ši.

Arnošt Goldflam

Herec, dra­ma­tik, reži­sér, peda­gog, iko­na tuzem­ské umě­lec­ké scé­ny, brněn­ský rodák. Po abso­lu­to­riu JAMU půso­bil v něko­li­ka brněn­ských diva­dlech, nej­vý­raz­něj­ší sto­pu zane­chal HaDivadle. V 80. letech začal být obsa­zo­ván do men­ších fil­mo­vých a tele­viz­ních rolí, znač­ný ohlas měl např. coby Arnošt ve fil­mu Dědictví aneb Kurvahošigutntag (1992) a Lustig v pohád­ce Lotrando a Zubejda (1996). Je auto­rem více než 50 diva­del­ních her a dra­ma­ti­za­cí, něko­li­ka úspěš­ných knih pro děti i dospě­lé. Pohostinsky reží­ru­je, je pro­fe­so­rem pro obor dra­ma­tic­ká umě­ní.

Výběr z fil­mo­gra­fie:

Tisícročná vče­la (1983), Něžný bar­bar (1989), Vyžilý Boudník (1991), Fany (1995), Otesánek (2000), Nuda v Brně (2003), V peři­ně (2011), Donšajni (2013), Dědictví aneb Kurva se neří­ká (2014), Teorie tyg­ra (2016)

Dana Syslová

Divadelní, fil­mo­vá a tele­viz­ní hereč­ka. Narodila se v Praze, kde také vystu­do­va­la DAMU a pro­ži­la 30 sezon v sou­bo­ru Městských diva­del praž­ských. První tele­viz­ní roli v insce­na­ci Metelice dosta­la coby stu­dent­ka 2. roč­ní­ku. V násle­du­jí­cích letech ztvár­ni­la desít­ky fil­mo­vých a tele­viz­ních rolí, inten­ziv­ně se věno­va­la také dabin­gu (je lau­re­át­kou Ceny Františka Filipovského).

Výběr z fil­mo­gra­fie:

Dita Saxová (1967), Já, truch­li­vý Bůh (1969), Bota jmé­nem Melichar (1983), Poločas štěs­tí (1984), Kam, páno­vé, kam jde­te? (1987), Divoká srd­ce (1989), Andělská tvář (2001), Poupata (2011), Raluca (2014)


Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Po čem muži touží - Jak to začalo?25. září 2018 Po čem muži touží - Jak to začalo?  „Můj nápad vznikl z prosté nostalgie. Stýskalo se mi po filmech jako Na hromnice o den více nebo Tootsie a chtěl jsem si něco podobného vyzkoušet a zkusit natočit komedii. Byl to jen […]
  • Herečka Andrea Hoffmannová se představí po boku Jiřího Langmajera v nové komedii Po čem muži touží. Do kin vstupuje 20. září3. září 2018 Herečka Andrea Hoffmannová se představí po boku Jiřího Langmajera v nové komedii Po čem muži touží. Do kin vstupuje 20. září Po předloňské spolupráci na filmu Pohádky po Emu ztvárnila herečka Andrea Hoffmannová svoji druhou roli ve filmu režiséra Rudolfa Havlíka. Komedie Po čem muži touží podle scénáře, na […]
  • Po čem muži touží - Herci a jejich role25. září 2018 Po čem muži touží - Herci a jejich role Na počátku filmu poznáváme Karla. „Jeden z mnoha mačistických chlapů, které jsem už v životě hrál… a zkrachovalých podnikatelů,“ ve stručnosti charakterizuje Karla Jiří Langmajer. Zásahem […]
  • Po čem muži touží - Mají to ženy snazší?25. září 2018 Po čem muži touží - Mají to ženy snazší? Své nerozvážné přání, které Karel  vysloví, doprovodí slovy: „ženský to maj mnohem jednodušší.“ Mají to opravdu ženy v životě snazší? Zeptali jsme se herců. Evelyna Steimarová vidí  […]
  • Po čem muži touží - O filmu25. září 2018 Po čem muži touží - O filmu V září vstupuje do kin  nová filmová komedie režiséra Rudolfa Havlíka Po čem muži touží. Režisér společně se spisovatelkou Radkou Třeštíkovou se rozhodli vyprávět s humorem a nadsázkou […]
  • Po čem muži touží - Ze zákulisí25. září 2018 Po čem muži touží - Ze zákulisí Natáčelo se v Praze, ale na závěr natáčení se štáb vydal do Hotelu Podlesí, ke kterému patří Pohádková vesnička.  Zde vznikaly scény výletu na kolech. V průběhu natáčení si museli herci […]
  • Po čem muži touží - Co takhle změnit pohlaví?25. září 2018 Po čem muži touží - Co takhle změnit pohlaví? Karla ve filmu čeká, jak již bylo řečeno, proměna v ženu. Nabídli jsme tuto možnost dalším hercům,  a požádali jsme je, aby si zkusili přestavit, zda by se chtěli na chvíli stát mužem nebo […]
  • Všiváci [45%]23. června 2014 Všiváci [45%] Opět nastal jeden z těch vzácných momentů a prostor na tomto blogu dostal snímek, který pochází z tuzemské produkce. Dnes totiž bude řeč o filmu Všiváci, který se natáčel před dvěma lety a […]
  • Po čem muži touží - Myslíte si, že pro vás jako pro muže byla nějaká situace nad vaše síly?25. září 2018 Po čem muži touží - Myslíte si, že pro vás jako pro muže byla nějaká situace nad vaše síly? „No, možná by nad moje síly byl právě ten mužský svět,“ tvrdí Andrea Hoffmanová. „Myslím si, že jsou situace, kdy si muž může dovolit rozčílit se, a ženě se vždycky řekne: „Nebuď […]
  • Po čem muži touží - A co na to mužská část hereckého obsazení?25. září 2018 Po čem muži touží - A co na to mužská část hereckého obsazení? „Rozhodně ne,“ odporuje názoru svého hrdiny Jiří Langmajer. „Já si myslím, že ženský to mají těžší než chlapi. Mají toho víc na bedrech a víc toho snesou, to je vlastně dokázané, že […]