Projekt 100 - Larry (Lana) Wachowski a Andy (Lilly) Wachowski

Wach

Sourozenci Larry (*1965) a Andy (*1967) Wachowští se naro­di­li a vyrůs­ta­li v Chicagu v ame­ric­kém stá­tě Illinois. Již v mla­dém věku zača­li spo­leč­ně tvo­řit komiksy. Když poz­dě­ji oba opus­ti­li před dokon­če­ním uni­ver­zi­tu, živi­li se sta­veb­ní­mi pra­ce­mi, ale také psa­ním komik­sů pro vyda­va­tel­ství Marvel Comics, Razorline Imprint či Epic Comics. Jak uvi­dí­me, komik­so­vá este­ti­ka měla na jejich poz­děj­ší fil­mo­vou tvor­bu výraz­ný vliv, ať už jde o obli­bu roz­lič­ných mani­pu­la­cí s časem, pou­ží­vá­ní dra­ma­tic­kých úhlů kame­ry či výraz­nou vizu­ál­ní sty­li­za­ci jejich sním­ků.

Do svě­ta fil­mu vstou­pi­li v polo­vi­ně deva­de­sá­tých let minu­lé­ho sto­le­tí scé­ná­řem k fil­mu Nájemní vra­zi (Richard Donner, 1995), byl to však až Matrix (1999), kte­rý na sebe str­hl maso­vou mezi­ná­rod­ní pozor­nost. Kromě čtyř Oscarů (za střih, střih zvu­ko­vých efek­tů, vizu­ál­ní efek­ty a zvuk) doká­zal při­vést do kin zástu­py divá­ků a rodí­cí se mat­ri­xov­ské fran­ší­ze zajis­tit věr­né fanouš­ky. Film pro nové tisí­ci­le­tí, jak o něm sami tvůr­ci čas­to s obli­bou hovo­ři­li, při­ne­sl na svou dobu nevšed­ní způ­sob vyprá­vě­ní, ori­gi­nál­ní pro­po­je­ní žánrů a pře­vrat­né fil­mo­vé efek­ty.

Pokračování, kte­ré by navá­za­lo na finanč­ní úspěch Matrixu, na sebe nene­cha­lo dlou­ho čekat, a tak se o čty­ři roky poz­dě­ji dočka­la série hned dvou seque­lů (defi­ni­ce ter­mí­nu viz pra­cov­ní list) Matrix Reloaded (2003) a Matrix Revolutions (2003). Ve stej­ném roce mimo jiné vychá­zí počí­ta­čo­vá hra Enter the Matrix násle­do­va­ná v roce 2005 her­ní­mi titu­ly The Matrix: Path of Neo a The Matrix Online, kte­ré fikč­ní svět fil­mo­vé tri­lo­gie a její pří­běh nejen dopl­ňu­jí o nové infor­ma­ce, ale i dále roz­ví­je­jí. Výčet titu­lů pat­ří­cích k mul­ti­me­di­ál­ní fran­ší­ze uza­ví­rá povíd­ko­vý ani­mo­va­ný film Animatrix (2003), na kte­rém se podí­le­li sou­ro­zen­ci Wachowští jako sce­náris­té.

Matrix byl jed­ním z prv­ních fil­mů úzce pro­po­je­ných s počí­ta­čo­vý­mi hra­mi, i když se pri­már­ně jed­ná o adap­ta­ci komik­su. Před rokem 1999 se v kinech obje­vi­lo něko­lik přímých fil­mo­vých adap­ta­cí počí­ta­čo­vých her (Super Mario Bros., Street Fighter, Mortal Combat) – vět­ši­nou se však jed­na­lo o béč­ko­vé fil­my vyu­ží­va­jí­cí pou­ze někte­ré posta­vy či moti­vy z her­ní­ho předob­ra­zu. Matrix zna­me­nal pře­lom v rám­ci vyu­ží­vá­ní este­ti­ky počí­ta­čo­vých her (v rám­ci vizu­ál­ních detai­lů či, cho­re­o­gra­fie sou­bo­jů), a zna­me­nal tak mil­ník i v této oblas­ti (násle­do­va­ly jej sním­ky jako Memento Christophera Nolana ad.).

Více na Kritiky.cz
DÁM TI SLUNCE – JANDY NELSONOVÁ 92 % „Totiž – co když je to Jude, kdo to v sobě má? Proč by to tak nemohlo být? Surfuje po vln...
Beta For Honor Stahujte a hrajte do 12.2.2017 na Steamu a Uplay....
Juraj Herz Režisér, scénárista a herec Juraj Herz se narodil 4. září 1934 ve slovenském Kežmaroku. Ke ...
Stopařův průvodce po Galaxii - recenze Daleko předaleko, v jedné z nejvzdálenějších částí galaxie, existuje malinkaté žluté Slu...
Red Faction: Armageddon Zdarma pro Xbox Live Gold (Xbox One + Xbox 360) - Dostupné: 16/08 - 31/08...

Ve fil­mech mat­ri­xov­ské série Wachowští kom­bi­nu­jí žánro­vé kon­ven­ce. Najdeme zde prv­ky dysto­pic­ké science ficti­on, akč­ní scé­ny jako z hon­g­kon­gských fil­mů, v nichž her­ci léta­jí pro­sto­rem na nevi­di­tel­ných lanech, nebo wes­ter­no­vý závě­reč­ný duel. Jejich fil­my jsou nabi­té roz­lič­ný­mi odka­zy. Není s podi­vem, že jmé­na hrdi­nů jsou chytře vymyš­le­né šif­ry a film se jen hemží moti­vy z Alenky v říši divů Lewise Carrolla. Wachowští s nimi navíc (ale­spoň v prv­ním díle tri­lo­gie) zachá­ze­jí s nebý­va­lým nad­hle­dem. Na otáz­ku, kte­ré z filo­zo­fic­ko­ná­bo­žen­ských nará­žek sku­teč­ně zamýš­le­li, odpo­ví­da­li s humo­rem: „Všechny!“

V roce 2008 reží­ro­va­li svůj vizu­ál­ně nej­od­váž­něj­ší sní­mek Speed Racer, adap­ta­ci legen­dár­ní­ho stej­no­jmen­né­ho japon­ské­ho ani­mo­va­né­ho seri­á­lu. Následující Atlas mra­ků (2012) nato­či­li spo­lu s němec­kým reži­sé­rem Tomem Tykwerem (Lola běží o život, Princezna a bojov­ník, Parfém: pří­běh vra­ha) a vyprá­ví něko­lik odliš­ných pří­bě­hů ode­hrá­va­jí­cích se v růz­ných časech a na růz­ných mís­tech od začát­ku 19. sto­le­tí až po posta­po­ka­ly­tic­kou budouc­nost. Film zob­ra­zu­je myš­len­ku kon­ti­nu­ál­ní pro­po­je­nos­ti naše­ho bytí a pře­de­vším našich činů napříč časem a pro­sto­rem, kde všech­no má svo­ji pří­či­nu i násle­dek.

Od roku 2015 do sou­čas­nos­ti se sou­ro­zen­ci podí­le­jí jako sce­náris­té i reži­sé­ři na tele­viz­ním seri­á­lu Sense8 ame­ric­ké sta­ni­ce Netflix. Dosud posled­ním režij­ním poči­nem tvůr­čí­ho dua je kri­ti­kou i divá­ky nepří­liš klad­ně při­jí­ma­ná akč­ní sci­fi Jupiter vychá­zí (2015). Podobně jako v Matrixu i zde pra­cu­jí sou­ro­zen­ci s kon­cep­tem vyvo­le­né­ho. Na roz­díl od prv­ně jme­no­va­né­ho fil­mu však jde o žen­skou hrdin­ku, gene­tic­ky před­ur­če­nou pro roli krá­lov­ny vesmí­ru.

Více na Kritiky.cz
Dirty Dancing (Hříšný tanec) - Deleted Scenes Další smazané scény. Tentokrát z Hříšného tance. https://www.youtube.com/watch?v=B5WADtV...
Takovou krkovičku jste ještě nejedli - Zapékaná krkovička si získá i ty nejnáročnější milovníky grilování! Máme recept pro všechny milovníky vepřového masa! Tento úžasný recept udělá dojem na va...
Ženy pro měny Film sleduje příběhy čtyř žen, čtyřech odlišných cest za krásou. Všechny hlavní protago...
Deadpool 2 - KDYŽ SE ONI SNÍŽÍ…             „Film „Deadpool“ nebere vážně ani žánr, ani sám sebe“, říká ...
Joe - 75 % Patnáctiletý chlapec Garry (Tye Sheridan) má hodně tuhý kořínek a nezlomí ho ani bití a nad...

Popis Foto


 

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky:

  • PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY)18. května 2017 PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY) Zoznámte sa s Cecíliou Kováčovou alias Cuky. Cuky je neuznaná vlogerka, ktorá sa má stať novou slovenskou Miss. K tomu jej má pomôcť Luky, ako však uvidíte, bude to stáť ešte veľa […]
  • CHRIS EVANS 9. května 2012 CHRIS EVANS CHRIS EVANS (Steve Rogers / Kapitán America) byl před nedávnem k vidění ve velice očekávaném snímku Joe Johnstona Captain America: První Avenger coby slavný hrdina comicsů společnosti […]
  • DEAN DEBLOIS6. června 2014 DEAN DEBLOIS DEAN DEBLOIS (spisovatel, režisér, výkonný producent) se narodil v Kanadě. Během své kariéry působil ve světě celovečerních hraných filmů stejně jako animovaných. Když se jeho film o […]
  • LUKÁŠ LATINÁK (MILO HURBAN)18. května 2017 LUKÁŠ LATINÁK (MILO HURBAN) Lámač ženských sŕdc, riaditeľ Miss Slovensko, Milo Hurban, je mužom, ktorého si Luky vysnívala. Nie je však sama - na zámožného sympaťáka má zálusk aj jej rivalka Renáta Štraušová. S kým […]
  • ZUZANA ŠEBOVÁ (LUKY)18. května 2017 ZUZANA ŠEBOVÁ (LUKY) Víťazstvo v súťaži Miss Slovensko bolo pre Luky vstupenkou do šoubiznisu, ktorý doteraz odmieta opustiť. V jej luxusnom živote však chýba muž, pre ktorého sa Luky pokúsi o nemožné - urobiť […]
  • normal 028. února 2005 Kate Beckinsale Kate Beckinsale se narodila 26. července 1973 v Anglii, po většinu života bydlela v Londýně. Její matka Judy Loe pracovala jako herečka a objevila se v mnoha filmech a dramatech v převážně […]
  • Projekt 100 - Georges Méliès (1861–1938)14. září 2017 Projekt 100 - Georges Méliès (1861–1938) Méliès se narodil roku 1861 do rodiny bohatého továrníka vyrábějícího obuv. Již během mládí se u něj začalo projevovat jisté nadání pro výtvarné umění. Když jej otec vyslal do Anglie […]
  • Harrison Ford8. prosince 2002 Harrison Ford Han Solo, Indiana Jones, Richard Kimble...neříkejte že neznáte ani jednu z těchto postav, které ztvárnil jeden z nejcharizmatičtějších herců současného Hollywoodu - Harrison Ford! Když […]
  • Jan Tříska21. srpna 2017 Jan Tříska Česko-americký divadelní, filmový a televizní herec. Rodák z Prahy, který chtěl být původně tanečníkem, ale nakonec vystudoval herectví na pražské DAMU a díky svému prvnímu angažmá v […]
  • Jan Tříska25. září 2017 Jan Tříska Jan Tříska (4. listopadu 1936 Praha - 25. září 2017, Praha) byl česko-americký herec. Jeho manželkou byla Karla Chadimová. Ze života V letech 1955–1959 vystudoval herectví na pražské […]