Prince

Prince

Prince Rogers Nelson (* 7. červ­na 1958 Minneapolis, Minnesota, USA- 21. dub­na 2016 Chanhassen) byl ame­ric­ký zpě­vák, mul­tiin­stru­men­ta­lis­ta, textař, pro­du­cent, pod­ni­ka­tel, sexsym­bol a výrazná osob­nost hudeb­ní scé­ny.

Základní informace

Jde o ame­ric­ké­ho mul­tiin­stru­men­ta­lis­tu, zpě­vá­ka, texta­ře, pro­du­cen­ta, pod­ni­ka­te­le, kte­rý je také sexsym­bol. Narodil se do hudeb­nic­ké rodi­ny - jeho otec John Nelson půso­bil v triu sou­stře­dě­ném kolem jaz­zo­vé­ho zpě­vá­ka Prince Rogerse, dle něj také dostal sym­bo­lic­ky křest­ní jmé­no Rogers a poz­dě­ji si osvo­jil „Prince“ a zvo­lil si ho za svůj pseu­do­nym. Už od dět­ství se jeví jako talen­to­va­né dítě, jehož nadá­ní roz­hod­ně neby­lo maře­no. Učil se hrát prak­tic­ky na coko­liv k čemu se dostal, výsled­kem bylo, že už v sed­mi letech hrál na kla­vír, ve 12 letech uměl hrát na 25 hudeb­ních nástro­jů. Postupně se dopra­co­val k prak­tic­ky per­fekt­ní­mu mul­tiin­stru­men­ta­lis­mu, kdy je scho­pen ovlá­dat prak­tic­ky libo­vol­ný hudeb­ní nástroj.

Komplikované dětství

Ve svých deví­ti letech, záhy po naro­ze­ní sest­ry Tiky Eveney, se jeho rodi­če roz­ved­li, což ho vel­mi těž­ce zasáh­lo. Měl poté závaž­ně pro­ble­ma­tic­ké vzta­hy s otčí­mem a opa­ko­va­ně utí­kal z domo­va. Nakonec tedy zůstal u otce, kte­rý mu v té době kou­pil prv­ní kyta­ru. Ve 13 letech byl pristi­žen otcem při sou­lo­ži s kama­rád­kou ze sou­sed­ství a byl vyho­zen z domu. Krátký čas dokon­ce žil na uli­ci. Azyl nako­nec našel u rodi­ny Andreho Andreasena, kama­rá­da a budou­cí­ho spo­lu­hrá­če z Grand Central.

Rané začátky

Ve 14 letech začal hrát prá­vě ve sku­pi­ně Grand Central (poz­dě­ji Champagne), kte­rou tvo­řil Andre Andreasen, prin­cův bra­tra­nec Charles Smith a on sám), o dva roky poz­dě­ji půso­bil ve for­ma­ci Flyte Tyme a zná­mou se sta­la též jeho účast v pro­jek­tu 94East. Právě zde se mu zřej­mě poda­ři­lo upo­zor­nit pro­du­cen­ty a tak v roce 1976 už pra­cu­je sólo­vě. Díky Chrisu Moonovi pode­psal smlou­vu s Warner Music na tři řado­vá alba a výsled­kem byla na pře­lo­mu let 1977/1978 jeho prv­ní samo­stat­ná deska s názvem „For You“ (vše si nahrál, napsal a zpro­du­ko­val sám - to samé pak apli­ko­val na všech­ny své des­ky. Na boo­kle­tu pak může­te najít již tra­dič­ní větu: „Produced, Arranged, Composed and Per4med by Prince“).

Více na Kritiky.cz
Janet W. Hardy, Dossie Easton: Etická coura Etická coura? A že jsme jí skoro každý? Co je tohle za názor? Popravdě, ráda začnu recenzi ...
Disenchantment (Simpsonovi v minulosti) má dnes premiéru Prvních deset epizod seriálu Disenchantment je už  na Netfixu online. Přináší nám příbě...
Úhoři mají nabito - Příběh Příběh party chlapů, kteří hledají, jak se popasovat s všedním životem. Kteří mají kon...
Návrat Když se v našich kinech objeví film z Ruska, nejde obvykle o masovou zábavu. Ani Návrat není p...
Komiks 75 ...

Zrození hvězdy

Deska For You pro něj nespl­ni­la to, co od ní on sám oče­ká­val a tak se vrh­nul dál a se svou dopro­vod­nou kape­lou.

Desku s názvem „Prince“ vydal o rok poz­dě­ji. V jeho kari­é­ře je to deska zlo­mo­vá, neboť obsa­hu­je prv­ní vel­ký hit - „I wan­na be your lover“. Písnička smě­řu­je k Patrice Rushen (ame­ric­ká r’n’b diva, textař­ka, pro­du­cent­ka, poly­in­stru­men­ta­list­ka), do kte­ré se doslo­va zbláz­nil, a bez nad­sáz­ky na ní lou­dí jed­nu noc. Odtud se také začí­ná dato­vat jeho posed­lost sexem nabi­tý­mi tex­ty.

V roce 1981 sou­stře­ďu­je ano­nym­ně veš­ke­ré své akti­vi­ty do ’nově’ zalo­že­né kape­ly The Time, s níž vydal stej­no­jmen­nou des­ku. Brzo však vyšlo naje­vo, že se jed­ná o původ­ní dopro­vod­nou kape­lu a že The Time kape­ly Jamie Starr je ve sku­teč­nos­ti Prince.

O rok poz­dě­ji se vrá­til k pseu­do­ny­mu Prince a dopro­vod­ný sou­bor pře­jme­no­val na The Revolution, navá­zal spo­lu­prá­ci s ryze dív­čí for­ma­cí Vanity 6.

V roce 1982 vydal se svou dopro­vod­nou kape­lou dvojal­bum „1999“ obsa­hu­jí­cí mega­hit „Little red cor­vet­te“, s melo­dic­kým refré­nem, líbi­vým dis­co soun­dem, rocko­vou ener­gií a obscén­ním tex­tem (ten­to sin­gl dosá­hl na samot­né čelo ame­ric­ké­ho žeb­říč­ku).

V témže roce měl pre­mi­é­ru dal­ší jeho pro­jekt, kde se popr­vé pus­til do nezná­ma, kte­ré pro­po­ju­je hud­bu a film (zača­la ho bavit fil­mo­vá pro­duk­ce). Do kin tak při­šel sní­mek „Purple Rain“ (zís­kal Oscara za hud­bu. Později v roce 1984 vyšlo i stej­no­jmen­né album s téměř deví­ti­mi­nu­to­vou bala­dou „Purple rain“, za níž obdr­žel cenu Grammy a dosá­hl vrcho­lu ame­ric­ké­ho žeb­říč­ku. Ve fil­mu se obje­vi­ly i jeho dal­ší vel­ké hity jako „Let’s go cra­zy“ nebo „When Doves cry“. Poté navá­zal spo­lu­prá­ci s per­ku­si­o­nist­kou Sheilou E. (a nao­pak on sám hos­to­val na její des­ce, tenhle postup pak zopa­ko­val ješ­tě něko­li­krát s jiný­mi žena­mi).

Více na Kritiky.cz
Kocour v botách 3D – překrásná pohádka od tvůrců Shreka Tvůrci Shreka si jednoho krásného dne sedli a domluvili se, že dají jedné postavě ze Shreka ...
Pierre Brice Baron Pierre Brice, vlastním jménem Pierre Louis Baron de Bris (6. února 1929 Brest, Francie – ...
Pán Prstenů 3: Návrat Krále Třetí díl Pána prstenů o návratu krále do země Gondor je tady a trilogie o společenstvu, je...
Far Cry Primal – Recenze Herní série Far Cry nás ve videoherním světě doprovází už pěknou řádku let. Nyní vyšel...
Lepší teď než nikdy Existuje milión důvodů, proč nemít rád realitního makléře Orena Littlea (Michael Douglas), ...

V roce 1985 už se jako jeho dopro­vod­ná sku­pi­na obje­vi­lo Apollo 6, s jejíž hlav­ní zpě­vač­kou Apollonií nazpí­vá něko­lik due­tů (Apollonia=herečka a model­ka Patricia Kotero, hra­je také jed­nu roli v Purple rain. K ní se pak při­da­ly dvě dív­ky z pře­de­šlých Vanity 6 a spo­leč­ně utvo­ři­ly trio Apollo 6). Zároveň s tím vydal dal­ší řadé album „Around The World In A Day“, jejíž hit „Raspberry beret“ se stal prv­ním na jeho vlast­ní znač­ce Paisley Park. Kromě názvu labe­lu se jed­ná o gigan­tic­ký nahrá­va­cí kom­plex, kte­rý byl ofi­ci­ál­ně ote­vřen v roce 1986 na před­měs­tí Minneapolisu, zahr­nu­jí­cí mimo jiné tři nahrá­va­cí stu­dia vyba­ve­ná nej­mo­der­něj­ší tech­ni­kou, obrov­ský zku­šeb­ní sál s pódi­em, ate­li­é­ry k nahrá­vá­ní kli­pů, fil­mů a reklam, balet­ní sál a dal­ší pro­sto­ry a vyba­ve­ní pro abso­lut­ní uměl­co­vu svo­bo­du. Zde se, mimo své vlast­ní tvor­by, zabý­vá (čas­to pod růz­ný­mi pseu­do­ny­my) kom­po­no­vá­ním hud­by pro jiné inter­pe­re­ty. V roce 1990 napří­klad zau­jal svou sklad­bou Nothing Compares 2 U v podá­ní irské zpě­vač­ky Sinéad O’Connor.

Ne vše se podaří…

V roce 1986 se popr­vé stá­hl do ústra­ní, kde se věno­val hlav­ně pro­du­cent­ské prá­ci a psa­ní pís­ni­ček jiným inter­pre­tům. Učinil tak po neú­spě­chu své­ho dru­hé­ho fil­mu „Under the Cherry Moon“ a vyni­ka­jí­cí­ho para­lel­ní­ho alba „Parade“ (zabo­du­je hit „Kiss“).

V roce 1987 sklí­zí úspěch jeho nové album s opět novou dopro­vod­nou sku­pi­nou. Dokonce chtěl nato­čit s Michaelem Jacksonem duet jako titul­ní píseň nové­ho alba, ale nako­nec postup­ně oba od pro­jek­tu odstou­pi­li. Natočil tedy „The Black Album“, kte­ré ovšem bylo vydá­no pou­ze v nákla­du 100 kopií, ale díky pirá­tům se roz­ší­ři­lo a sta­lo se opět vel­mi úspěš­ným. Album bylo více fun­ko­vé, uby­lo ero­tic­ky ladě­ných tex­tů a při­by­la ponu­rost a tem­no­ta. Zajímavostí je, že ofi­ci­ál­ní­ho vydá­ní se deska dočka­la až v roce 1994.

Více na Kritiky.cz
E.L.James:Padesát odstínů svobody (audiokniha - čte Tereza Bebarová) Pokud jste si oblíbili komerčně velmi úspěšné romány Padesát odstínů šedi a Padesát ods...
The Dirt Kapela Queen, která před několika měsíci zabodovala na stříbrném plátně ve filmu Bohemian ...
Pražské Bio Oko chystá první tuzemskou přehlídku legendy animovaného filmu Hajao Mijazakiho V pražském Biu Oko se od středy 18. do pátku 27. ledna uskuteční přehlídka filmů japonské...
Můj stát – putování za českými patrony Chcete se dozvědět něco o našich předcích? Víte, že sv. Ludmila měla dle ostatků překvapi...
TOP husarské kousky roku 2018: knokaut Zemanovy fanynky či letní souboj Kalousek versus Babiš Rok 2018 byl doslova prošpikován několika dalšími nezapomenutelnými husarskými kousky našich...

Následovalo album „Lovesexy“, kte­ré neby­lo úspěš­né. Jeho nema­lé nadě­je do něj vklá­da­né byly ty tam, pení­ze vyda­né na neú­spěš­né a z čás­ti zru­še­né tur­né také. Po zkla­má­ní nato­čil v roce 1989 soun­d­track k fil­mu Batman s úspěš­nou pís­ní v čele - „Batdance“. Toto jej kata­pul­to­va­lo opět na vrchol ame­ric­kých žeb­říč­ků a on si tím napra­vil nejen repu­ta­ci, ale i sebe­vě­do­mí a sebe­dů­vě­ru.

Diamonds and Pearls, do roku 2003 poslední komerčně úspěšná deska

V roce 1991 vydal des­ku „Diamonds and Pearls“, jejíž sin­gl „Cream“ byl opět na špi­ce hit­pa­rád.

V roce 1992 pra­co­val na albu Kate Bush „The Red Shoes“.

Love symbol = budoucích 10 let

Od roku 1993 se datu­jí jeho věč­né spo­ry, roz­po­ry, exce­sy a odcho­dy od nahrá­va­cích firem, kte­ré dopro­vá­zí křik o ome­zo­vá­ní uměl­co­vy svo­bo­dy. Odtud až do roku 2000 neu­ží­vá své­ho pseu­do­ny­mu a za své umě­lec­ké jmé­no sta­no­vu­je spe­ci­ál­ní sym­bol, zva­ný ’Lovesymbol’.

Tímto sym­bo­lem také ozna­ču­je své 12. album v řadě (záhy je kri­ti­ky pře­jme­no­vá­na na „The love sym­bol album“) a do boo­kle­tu se pode­pi­su­je, hlav­ně díky prak­tic­ké nevy­slo­vi­tel­nos­ti sym­bo­lu, jako „TAFKAP“ (což je zkrat­ka pro „The Artist Formerly Known As Prince“ někdy také uží­vá jen jed­no­du­še „The Artist“).

Téhož roku vydal na žádost vyda­va­tel­ství Warner Music tro­jal­bum nej­vět­ších hitů „The Hits/The B-Sides“. Nastává ješ­tě více zesí­le­né obdo­bí Princových revolt nejen vůči Warner Music, vydá­vá nespo­čet mate­ri­á­lů, pod nej­růz­něj­ší­mi pseu­do­ny­my. Dokonce cho­dí na veřej­nos­ti s nápi­sem ’SLAVE’(=otrok) na tvá­ři. Vydává nespo­čet věcí za zády Warneru a vydě­lá­vá na nich.

1994 vydal pod zce­la nezá­vis­lým labe­lem Bellmark vel­mi úspěš­né album „The Most Beautiful Girl In The World“, kte­ré před­běh­ne v pro­dej­nos­ti Warnery vyda­né „The gold expe­ri­en­ce“.

1996 vyda­lo Warner Music dal­ší řado­vé album „Chaos and Disorder“, což byl od nich posled­ní mate­ri­ál, kte­rý vyda­li záro­veň a šlo také o nejmé­ně komerč­ně - i z hle­dis­ka kri­ti­ky úspěš­né album. Zároveň s tím je nesmír­ně rád, že mu vypr­še­la smlou­va, a tak zalo­žil svůj vlast­ní nezá­vis­lý label NPG Records (dis­tri­buce EMI) a hned vydal album „Emancipation“, na tom­to albu se také popr­vé obje­vi­ly cover­ver­ze jeho oblí­be­ných son­gů. Zároveň se ože­nil se svou dopro­vod­nou taneč­ni­cí Maytou Garcia, se kte­rou vydr­žel v man­žel­ství jen dva roky, pak spo­lu ale dál žili, dokon­ce sňa­tek obno­vi­li, až v roce 2000 se roze­šli defi­ni­tiv­ně.

V roce 1999 neo­do­lal gigan­tic­ké­mu labe­lu Arista a upsal se jim na jed­nu des­ku s názvem „Rave Un2 The Joy Fantastic“, kte­rá komerč­ně vel­mi zkla­ma­la a Arista už smlou­vu neob­no­vi­la.

Na pře­lo­mu tisí­ci­le­tí defi­ni­tiv­ně v rám­ci své­ho jmé­na opus­til ’Lovesymbol’ a vrá­til se k pseu­do­ny­mu Prince, záro­veň pode­psal smlou­vu s Warner Chappell. Symbolu se ale nevzdal úpl­ně a zná­má je tře­ba fia­lo­vá elek­tric­ká kyta­ra v podo­bě toho­to zna­ku, kte­rou si nechal vyro­bit.

One nite alone…live! and forever!!

V roce 2001 si vzal za man­žel­ku Manuelu Testolini (zaměst­nan­ky­ni vyda­va­tel­ství). Stal se čle­nem nábo­žen­ské orga­ni­za­ce Svědků Jehovových, zře­kl se veš­ke­rých svých skla­deb, kte­ré by jen nazna­čo­va­ly něco sexu­ál­ní­ho, vyřa­dil je i z kon­cert­ní­ho reper­toá­ru. A více­mé­ně dal­ší tři roky dis­tri­bu­o­val alba a nové věci jedi­ně přes inter­net a stal se tak prů­kop­ní­kem této ces­ty šíře­ní hud­by, kte­rá je dnes tak běž­ná. (Desky The Rainbow children-2001, vydá­vá dokon­ce prv­ní živý záznam své­ho kon­cer­tu, a to na dvd s názvem: „One Nite Alone… Live!“ nebo také celou instru­men­tál­ní des­ku „N.E.W.S.“ z roku 2003).

Zhruba od úno­ra 2004 obno­vil své špič­ko­vé posta­ve­ní. Začalo to vystou­pe­ním na pře­dá­vá­ní Grammy, kde byl narych­lo povo­lán na vystou­pe­ní s Beyoncé Knowles, kvů­li vypad­nuvší­mu vystou­pe­ní ztrap­ně­né Janet Jackson, kvů­li odha­le­né­mu ňad­ru na Super Bowl. Společně s Beyoncé zahrá­li a zazpí­va­li Purple rain a ješ­tě pár pís­ní z fil­mu a také „Crazy In Love“ prá­vě od ex-destiny’s child. Šlo o jed­no z nej­sil­něj­ších vystou­pe­ní toho­to veče­ra.

Více na Kritiky.cz
Nové hry do klubovny - nápady na zajímavé aktivity Pracujete ve školní družině nebo školním klubu? Jste vedoucí pobytových  nebo příměstsk...
ARKANOID Live! ...
TOMÁŠ BALDÝNSKÝ (KREATIVNÍ PRODUCENT, DRAMATURG) Filmový kritik, dramaturg, publicista, scenárista, televizní producent. Už během studii na faku...
Gravitace - hodina a půl dokonalého vesmíru Trvalo dlouhých šest let, aby talentovaný režisér Alfonso Cuarón natočil nový film. Pro nov...
Farma SK – 9. série – 8. díl ...

Do síně slávy

Nejprve byl Aliciou Keys, Big Boiem a Andre 3000 uve­den do rock’n’rollové síně slá­vy, aby v dub­nu téhož roku (2004), vydal des­ku „Musicology“ (ten­to­krát u Columbia Records), kte­rá zazna­me­na­la vel­ký úspěch a stej­ně tak tur­né k tomu­to albu, tak­též obdr­žel dvě Grammy za nej­lep­ší muž­ské živé vystou­pe­ní v kate­go­rii r’n’b (za píseň „Call my name“), byl i v nomi­na­ci na nej­lep­ší r’n’b album a pís­nič­ku. Album se tak sta­lo nako­nec komerč­ně (i v očích kri­ti­ky) úspěš­né; prv­ní od dob „Diamonds a Pearls“(1991).

V roce 2006 vydal album „3121“ s opět ero­ti­kou nabi­tým hitem „Black sweat“, dru­hým sin­glem je „Fury“. Album bylo komerč­ně ješ­tě lep­ší než před­cho­zí „Musicology“.

Stále byl jed­ním z nej­pro­duk­tiv­něj­ších a nej­pra­co­vi­těj­ších uměl­ců na svě­tě.


Detaily o článku Prince


Fotografie

Popis
English: Prince pla­y­ing at Coachella 2008.
Datum
Zdrojhttp://flickr.com/photos/penner/2450784866
Autorpen­ner

Tento sou­bor pod­lé­há licen­ci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licen­ci 3.0 Unported

Ohodnoťte článek

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Wikipedie

Články převzaté z české Wikipedie.

Související příspěvky:

  • KEVIN JAMES28. července 2015 KEVIN JAMES KEVIN JAMES, hvězda komediálních hitů Policajt ze sámošky a Ošetřovatel, se zatím naposledy objevil v komediálním hitu Paul Blart: Mall Cop 2. James svou kariéru zahájil coby stand-up […]
  • PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY)18. května 2017 PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY) Zoznámte sa s Cecíliou Kováčovou alias Cuky. Cuky je neuznaná vlogerka, ktorá sa má stať novou slovenskou Miss. K tomu jej má pomôcť Luky, ako však uvidíte, bude to stáť ešte veľa […]
  • LUKÁŠ LATINÁK (MILO HURBAN)18. května 2017 LUKÁŠ LATINÁK (MILO HURBAN) Lámač ženských sŕdc, riaditeľ Miss Slovensko, Milo Hurban, je mužom, ktorého si Luky vysnívala. Nie je však sama - na zámožného sympaťáka má zálusk aj jej rivalka Renáta Štraušová. S kým […]
  • ZUZANA ŠEBOVÁ (LUKY)18. května 2017 ZUZANA ŠEBOVÁ (LUKY) Víťazstvo v súťaži Miss Slovensko bolo pre Luky vstupenkou do šoubiznisu, ktorý doteraz odmieta opustiť. V jej luxusnom živote však chýba muž, pre ktorého sa Luky pokúsi o nemožné - urobiť […]
  • Georges Méliès10. října 2012 Georges Méliès Georges Méliès (8. prosince 1861, Paříž – 21. ledna 1938, Paříž) byl francouzský filmový režisér a významný průkopník filmu. Narodil se v bohaté rodině majitele obuvnické firmy. Po […]
  • MARIÁN LABUDA (1944)27. září 2014 MARIÁN LABUDA (1944) Přední slovenský divadelní a filmový herec pochází z obce Hontianske Nemce v okrese Krupina. Po absolvování Vysoké školy múzických umění v Bratislavě působil ve Slovenském národním divadle […]
  • Winona Ryder29. října 2014 Winona Ryder Winona Laura Horowitz (* 29. října 1971, Winona, Minnesota, USA ), známá spíše pod profesionálním jménem Winona Ryder je americká herečka. Svoji kariéru zahájila v roce 1986. Přestože […]
  • Pierce Brosnan12. května 2005 Pierce Brosnan Rodák z irského Navanu (v květnu oslaví dvaapadesátiny) se proslavil především jako představitel Jamese Bonda, agenta 007 s povolením zabíjet, ve čtveřici akčních hitů Zlaté oko […]
  • Herbert Lom27. září 2012 Herbert Lom Herbert Lom (9. ledna 1917 v Praze – 27. září 2012 v Londýně) byl mezinárodně uznávaný herec působící ve Velké Británii a USA. Narodil se v zámožné šlechtické rodině. Jeho původní jméno je […]
  • Jiří Bartoška9. května 2012 Jiří Bartoška Jiří Bartoška patří k nejvýznamnějším českým hereckým autoritám. Stojí za ním bohatá kariéra divadelní, filmová i televizní. Absolvent brněnské JAMU krátce působil v Divadle na Provázku, v […]