David Bowie

Bowie

David Bowie (* 8. led­na 1947 Brixton – 10. led­na 2016; David Robert Jones) byl brit­ský zpě­vák, herec, hudeb­ní skla­da­tel a pro­du­cent. Byl pova­žo­ván za prů­kop­ní­ka nových hudeb­ních tren­dů. Od roku 1992 byl jeho man­žel­kou model­ka Iman.

Hudební dráha

Počátky

Svoji hudeb­ní dráhu začal jako saxo­fo­nis­ta ve škol­ní kape­le. Jedna škol­ní rvač­ka pro něj skon­či­la ope­ra­cí oka, od té doby má poško­ze­nou zor­ni­ci. Po odcho­du ze střed­ní ško­ly pra­co­val jako výtvar­ník, hrál a nahrá­val s něko­li­ka sku­pi­na­mi, ale bez úspě­chu. Protože se jeho jmé­no plet­lo s Davy Jonesem ze sku­pi­ny Monkees, změ­nil si ho na David Bowie.

Jako sólo­vý zpě­vák nahrál sérii milost­ných pís­ni­ček, kte­rá vyšla pod názvem The Word of David Bowie. Pak na krát­ko nechal hud­by a věno­val se budd­his­mu. Tou dobou účin­ko­val v pan­to­mi­mě, což ovliv­ni­lo jeho poz­děj­ší zájem o diva­dlo. V roce 1969 zalo­žil v Beckhamu umě­lec­ký workshop. V tom­též roce nahrál pís­nič­ku „Space Oddity“, kte­rá měla pře­kva­pi­vě úspěch. Následovalo stej­no­jmen­né album.

V roce 1970 vznik­la tema­tic­ká deska The Man Who Sold the World, kte­rá byla úpl­ně jiná než před­cho­zí. Akustickou kyta­ru tu nahra­di­la tvr­dá elek­tric­ká kyta­ra Micka Ronsona. Tematicky je zde vykres­le­na tem­ná orwellov­ská vize budouc­nos­ti. K řadě díl­čích témat se Bowie vrá­til na násle­du­jí­cích albech. Album sice nešlo na drač­ku, ale pro část pub­li­ka se sta­lo kul­tov­ním. Následovalo tur­né po Spojených stá­tech, na němž se oblé­kal do vla­jí­cích šatů a sty­li­zo­val se do role popu­lár­ní hereč­ky Grety Garbo. Přitáhl tak k sobě zájem médií, pře­šel k labe­lu RCA, u kte­ré­ho vydal dal­ší, ten­to­krát poně­kud měk­čí, des­ku Hunky Dory.

Ziggy Stardust

Bowie v roce 1974

V roce 1972 se po vydá­ní alba The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars koneč­ně stal komerč­ně úspěš­ným. Zatímco dří­ve nabí­zel celou pale­tu témat, při­šel nyní s jedi­nou posta­vou − rocko­vou super­hvězdou Ziggym, kte­ré­ho nako­nec zni­čil fana­tis­mus, kte­rý sám pomá­hal vytvo­řit.

Po sin­g­lu „Starman“ se před­sta­vil v dal­ších rolích. Tentokráte jako pro­du­cent zachrá­nil upa­da­jí­cí kari­é­ru Lou Reeda (LP Transformer). Další Bowieho alba se jme­no­va­la Aladdin Sane a Pin Ups. V této době také pro tele­viz­ní síť NBC vytvo­řil pořad The 1980 Floor Show, kte­rý ho inspi­ro­val k násle­du­jí­cí­mu albu Diamond Dogs, kte­ré se opět vra­ce­lo k nera­dost­ným orwellov­ským vizím. Bowie pak s tou­to show odjel na ame­ric­ké tur­né, z něhož vyšla i deska David Live. Během toho­to tur­né vstře­bá­val nové hudeb­ní vli­vy – nechá­val se ovliv­nit sou­lem a R&B. Je to sly­šet z alba Young Americans, ze kte­ré­ho pro­nik­ly do hit­pa­rád dva sin­g­ly: titul­ní stej­no­jmen­ná nahráv­ka a „Fame“, jejíž spo­lu­au­to­rem je John Lennon a kte­rá se dosta­la až na vrchol ame­ric­ké hit­pa­rá­dy. Shodou okol­nos­tí v téže době bodo­va­la i ree­di­ce hitu „Space Oddity“, kte­rá se tak sta­la nej­ví­ce zpož­dě­nou hit­pa­rá­do­vou jed­nič­kou (6 let a 63 dní).

V násle­du­jí­cím obdo­bí se pus­til do vět­ších expe­ri­men­tů. Album Station to Station je tvo­ře­no šes­ti del­ší­mi pasá­že­mi a před­sta­vo­va­lo pří­pra­vu pro sérii dal­ších tří alb, na kte­rých s ním spo­lu­pra­co­val Brian Eno. První z nich, album Low, bylo ambi­ent­ní. Experiment pak pokra­čo­val na des­ce Heroes, kte­rá už byla výraz­ně rocko­věj­ší a také ji při­ja­lo i šir­ší pub­li­kum. Třetím člán­kem je album Lodger, kte­ré je celé rocko­vé a je nej­pří­stup­něj­ším albem z této série. Někdy býva­jí tato tři alba nazý­vá­na jako Berlínská tri­lo­gie. V roce 1976 si Bowie zahrál hlav­ní roli ve fil­mu The Man Who Fell To Earth a fot­ky z něj se obje­vi­ly na pře­ba­lech alb Station to Station a Low. V 70. letech spo­lu­pra­co­val se zpě­vá­kem Iggy Popem, vzni­ká např. album Lust For Life. Některé spo­leč­né pís­ně, nazpí­vá­né do té doby výhrad­ně Popem, Bowie nahrá­val na své des­ky v 80. letech sám, např. China Girl nebo Tonight ( jako duet s Tinou Turner). Napsal také pro sku­pi­nu Mott the Hoople hit All The Young Dudes, kte­rý má i on sám dodnes ve svém reper­toá­ru.

80. a 90. léta

Glass Spider Tour, 1987

80. léta při­nes­la něko­lik dal­ších plod­ných spo­lu­pra­cí, např. se sku­pi­nou Queen píseň „Under Pressure“, s Patem Methenym vzni­ká píseň „This Is Not America“ či rema­ke sklad­by z 60. let „Dancing in the Streets“ s Mickem Jaggerem. Z roku 1980 pochá­zí album Scary Monsters s punk - rocko­vý­mi hity „Ashes to Ashes“ a Fashion a po něm při­chá­zí taneč­ní album Let’s Dance. V roce 1984 vyšla deska Tonight, na níž čer­pá pře­váž­ně ze své spo­lu­prá­ce s Iggy Popem ze 70. let a někte­ré pís­ně se nesou i v ryt­mu reg­gae. Čtenáři hudeb­ní­ho časo­pi­su Rolling Stone tuto des­ku zvo­li­li jako 3. nej­hor­ší album celé hudeb­ní his­to­rie. V 80. letech napsal pís­nič­ky ke 4 fil­mům - Cat People, When The Wind Blows, Absolute Beginners a Labyrinth. V posled­ních dvou jme­no­va­ných si také sám zahrál. Poslední album, kte­ré Bowiemu coby sólis­to­vi v 80. letech vyšlo, je popo­vé Never Let Me Down. K němu bylo uspo­řá­dá­no i vel­ko­le­pé kon­cert­ní šou plné taneč­ní­ků, v němž se za pódi­em nachá­ze­la obrov­ská podo­biz­na pavou­ka (pro­to Glass Spider Tour) a při prv­ní pís­nič­ce se on sám spouš­těl z výš­ky na pódi­um. Další dvě alba Bowie vydal už jako člen rocko­vé sku­pi­ny Tin Machine, je ale téměř jejím výhrad­ním zpě­vá­kem a auto­rem vět­ši­ny skla­deb. Na kon­cer­tech s tou­to kape­lou nevy­u­ží­val téměř nic ze své­ho před­cho­zí­ho a obsáh­lé­ho reper­toá­ru.

Z kra­je 90. let se věnu­je hudeb­ním sty­lům jakou soul, industri­ál­ní rock. Více jak po 20 letech zaží­vá úspěch jeho rocko­vá bala­da The Man Who Sold the World, jejíž cover ver­zi natá­čí pro MTV Unplugged sku­pi­na Nirvana. Od té doby ji Bowie hra­je na svých vystou­pe­ních pra­vi­del­ně.

V dru­hé polo­vi­ně 90. let násle­du­je vel­ký zlom v tvor­bě a Bowie s Brianem Enem při­pra­vil tem­né a expe­ri­men­tál­ní album Outside vyty­ču­jí­cí hudeb­ní, ale i tech­no­lo­gic­ké stan­dar­dy ve fúzi kla­sic­kých hudeb­ních sty­lů s teh­dy moder­ní­mi elek­tro­nic­ký­mi smě­ry jun­gle a drum and bass. V roce 1996 s tur­né k této des­ce vystu­pu­je i v Praze. Následuje dal­ší album splé­ta­jí­cí teh­dej­ší elek­tro­nic­ké hudeb­ní tren­dy a kyta­ro­vou hud­bu Earthling. Na svou dobu se jed­ná o zásad­ní počin sta­vě­jí­cí opro­ti Outside ješ­tě kom­plex­něj­ší most mezi elek­tro­nic­kou a kyta­ro­vou scé­nou, kte­rý svým taneč­ním, ale niko­liv popo­vým nábo­jem ovliv­nil celou gene­ra­ci dal­ších hudeb­ní­ků. V čes­ké repub­li­ce např. sku­pi­nu Tatabojs. Album Earthling se setka­lo s vel­kým ohla­sem u kri­ti­ky, ale též mělo komerč­ní úspěch v US a UK. V tom­to obdo­bí Bowie spo­lu­pra­cu­je mimo jiné s Trentem Reznorem (Nine Inch Nails) nebo ang­lic­kou alter­na­tiv­ní sku­pi­nou Placebo.

2002–2012

V roce 2002 vydal album Heathen a o rok poz­dě­ji Reality. Kvůli jeho váž­ným zdra­vot­ním pro­blé­mům muse­lo být jeho posled­ní tur­né pře­ru­še­no. Roku 2004 David Bowie ukon­čil svou hudeb­ní kari­é­ru, pře­stal natá­čet nové des­ky a kon­cer­to­vat. Občas při­jal pozvá­ní a vystou­pil na pódiu jako host, např. na kon­cer­tu Davida Gilmoura v Royal Albert Hall v roce 2007. V témže roce také popr­vé vydal na DVD remaste­ro­va­ný živý záznam Glass Spider Tour z roku 1987.

Současnost: The Next Day

Na začát­ku led­na 2013 pře­kva­pi­vě a bez před­cho­zí­ho ohlá­še­ní David Bowie vydal nový sin­gl „Where Are We Now?“, a to u pří­le­ži­tos­ti svých šesta­še­de­sá­tých naro­ze­nin. Rovněž ozná­mil, že v břez­nu téhož roku vydá své prv­ní album po jede­nác­ti letech; dosta­lo název The Next Day. Bowieho feno­me­nál­ní come­back, kte­rým doká­zal, že má rock’n’rollové scé­ně stá­le co říct, bylo vytvá­ře­no v uta­je­ní od roku 2011 a infor­ma­ce o jeho vydá­ní se obje­vi­la zce­la zne­na­dá­ní. Dá se říci, že nikdo z Bowieho fanouš­ků novou des­ku neo­če­ká­val. Vzápětí Bowie vydal dal­ší klip „The Stars (Are Out Tonight).“ Nové album se sta­lo čís­lem jed­na ve více než šede­sá­ti zemích svě­ta včet­ně České repub­li­ky v žeb­říč­ku iTunes. Poprvé po více než dva­ce­ti letech se také Bowieho album usíd­li­lo na vrchol­ném stup­ni brit­ské hit­pa­rá­dy. Album skli­di­lo nad­še­né ova­ce kri­ti­ky, fanouš­ků i médií. Bowie se na The Next Day vra­cí ke koře­nům své tvor­by i sebe samé­ho a dlou­ho­le­tým fanouškům tak evo­ku­je star­ší pís­ně, tex­ty, ale i fil­my, ve kte­rých David Bowie účin­ko­val. Album je plné remi­nis­cen­cí na celý auto­rův život, záro­veň je ale pro­dchnu­té sou­čas­ným říz­ným zvu­kem, saxo­fo­ny, ima­gi­na­tiv­ní lyri­kou. Album pro­du­ko­val Tony Visconti, jenž s Bowiem spo­lu­pra­cu­je již od kon­ce 60. let. Bowie nazna­čil, že v budouc­nu exis­tu­je mož­nost, že se vrá­tí i na pódia.


Detaily o článku David Bowie


 

Popis obrázku

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Wikipedie

Články převzaté z české Wikipedie.

Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Česká televize mění program, uctí Davida Bowieho11. ledna 2016 Česká televize mění program, uctí Davida Bowieho Česká televize mění program. Dnešní večer bude na programu ČT art patřit britské hudební legendě, muzikantovi, zpěvákovi, textaři a herci Davidu Bowiemu, který včera zemřel ve věku 69 […]
  • PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY)18. května 2017 PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY) Zoznámte sa s Cecíliou Kováčovou alias Cuky. Cuky je neuznaná vlogerka, ktorá sa má stať novou slovenskou Miss. K tomu jej má pomôcť Luky, ako však uvidíte, bude to stáť ešte veľa […]
  • Ondřej Vetchý21. srpna 2017 Ondřej Vetchý Divadelní, televizní a filmový herec pochází z Jihlavy. Vystudoval pražskou konzervatoř a hned po škole začal hrát v Činoherním studiu v Ústí nad Labem, poté působil v Divadle E. F. […]
  • Inferno - O TVŮRCÍCH25. října 2016 Inferno - O TVŮRCÍCH TOM HANKS (Robert Langdon) je herec, producent a režisér, poctěný mnoha významnými oceněními. Je jedním z pouhých dvou herců v historii, kterým se podařilo získat Oscara za nejlepší […]
  • CHADWICK BOSEMAN15. února 2018 CHADWICK BOSEMAN             CHADWICK BOSEMAN (T'Challa/Black Panther) je rodák z Jižní Karolíny, který vystudoval Howardovu univerzitu a následně navštěvoval Britskou americkou dramatickou akademii v […]
  • TOMMY LEE JONES23. dubna 2012 TOMMY LEE JONES TOMMY LEE JONES (agent K) je jedním z nejznámějších a nejúspěšnějších herců v Hollywoodu a je také držitelem prestižní ceny Oscar. Na filmových plátnech debutoval ve filmu Love Story a […]
  • MICHAL VIEWEGH (1962)25. září 2014 MICHAL VIEWEGH (1962) Narodil se v Praze, ale dětství prožil, jak sám o sobě rád říká, v „provinční“ Sázavě. V letech 1983–1988 vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor český jazyk a […]
  • Robert Vaughn12. listopadu 2016 Robert Vaughn Robert Francis Vaughn, Ph.D. (22. listopadu 1932 New York, USA – 11. listopadu 2016) byl americký herec, držitel ceny Emmy z roku 1978. Filmovému a televiznímu herectví se věnoval od […]
  • ZUZANA ŠEBOVÁ (LUKY)18. května 2017 ZUZANA ŠEBOVÁ (LUKY) Víťazstvo v súťaži Miss Slovensko bolo pre Luky vstupenkou do šoubiznisu, ktorý doteraz odmieta opustiť. V jej luxusnom živote však chýba muž, pre ktorého sa Luky pokúsi o nemožné - urobiť […]
  • LUKÁŠ LATINÁK (MILO HURBAN)18. května 2017 LUKÁŠ LATINÁK (MILO HURBAN) Lámač ženských sŕdc, riaditeľ Miss Slovensko, Milo Hurban, je mužom, ktorého si Luky vysnívala. Nie je však sama - na zámožného sympaťáka má zálusk aj jej rivalka Renáta Štraušová. S kým […]