SAMUEL L. JACKSON


Označován jako jeden z nej­pra­co­vi­těj­ších her­ců v Hollywoodu, SAMUEL L. JACKSON  je nespor­ně hvězdou v plném slo­va smys­lu, což doka­zu­je i fakt, že jeho fil­my vydě­la­ly více peněz, než fil­my jaké­ho­ko­liv  jiné­ho her­ce v his­to­rii fil­mu.

Jackson zane­chal nesma­za­tel­nou sto­pu v ame­ric­ké kine­ma­to­gra­fii svým zob­ra­ze­ním posta­vy Julese ve fil­mu Pulp Fiction Quentina Tarantina. Kromě jed­no­hlas­né­ho uzná­ní kri­ti­ky za svůj výkon také zís­kal nomi­na­ce na Oscara a na Zlatý gló­bus za nej­lep­ší herec­ký výkon ve ved­lej­ší roli, stej­ně jako cenu Britské aka­de­mie fil­mo­vé­ho a tele­viz­ní­ho umě­ní za nej­lep­ší­ho her­ce ve ved­lej­ší roli.

V roce 2014 si Jackson zopa­ko­val svou roli jako Nick Fury v obou fil­mech Captain America: Návrat prv­ní­ho AvengeraThe Avengers: Age of Ultron, kte­rý při­jde do kin v roce 2015. V posled­ní době hrál v Tarzanovi Davida Yatese ved­le Alexandera Skarsgårda, Margot Robbie a Christopha Waltze.

Jackson ztvár­nil Pata Novaka v rema­ku RoboCopa Jose Padilhy, Chaneyho v ame­ric­kém rema­ku korej­ské kul­tov­ní kla­si­ky Oldboy v režii Spikea Lee a cha­risma­tic­ké­ho hle­mýž­dě Whiplashe v celo­ve­čer­ním ani­mo­va­ném sním­ku stu­dia DreamWorks Animation Turbo.

V roce 2012 se obje­vil ve fil­mu Quentina Tarantina Nespoutaný Django jako Stephen po boku Christopha Waltze, Jamie Foxxe a Leonarda DiCapria. Také hrál v The Avengers, film je sou­čás­tí jeho 9ti díl­né smlou­vy s Marvel Studios. Očekávaný film vešel do kin 4. květ­na 2012 a utr­žil během prv­ní­ho víken­du rekord­ních 200 mili­o­nů dola­rů a 1,5 mili­ar­dy dola­rů v celo­svě­to­vých trž­bách.

Jackson debu­to­val na Broadwayi v Bernard B Jacobs Theater v diva­del­ním před­sta­ve­ní Mountaintop autor­ky Katori Hallové po boku Angely Bassettové a pod režij­ním vede­ním Kenny Leona. Mountaintop se ode­hrá­vá v před­ve­čer aten­tá­tu na vůd­ce hnu­tí za občan­ská prá­va Martina Luthera Kinga Jr., kte­ré­ho Jackson ztvár­nil.

Jackson se také obje­vil v HBO adap­ta­ci hry Cormaca McCarthyho The Sunset Limited, po boku Tommy Lee Jonese, kte­rý tele­viz­ní film i reží­ro­val.

V září 2010 Jackson hrál posta­vu PK Highsmithe ve sním­ku spo­leč­nos­ti Columbia Pictures Benga v zálo­ze. Kromě toho Jackson hrál v nezá­vis­lém dra­ma­tu Mother and Child v režii Rodriga Garciy. Za svůj výkon zís­kal nomi­na­ci na Independent Spirit Award. Jackson se také obje­vil v Iron Manovi 2 stu­dia Marvel jako Nick Fury. Stejnou roli si zopa­ko­val ve sním­ku Captain America v létě roku 2011.

Jacksonova kari­é­ra zapo­ča­la na jeviš­ti ihned po absol­vo­vá­ní Morehouse College v Atlantě, kde stu­do­val herec­tví. Objevil se v diva­del­ních hrách jako Home, A Soldier’s Play, Sally/PrinceThe District Line. Také vytvo­řil role ve dvou hrách Augusta Wilsona v diva­dle Yale Repertory Theatre. Během New York Shakespeare Festivalu se Jackson obje­vil ve hře  Matka Kuráž a její děti, Spell # 7The Mighty Gents.

Mezi Jacksonovy fil­my z roku 2008 pat­ří thriller Dům na špat­né adre­se Neila LaButeho, kte­rý měl pre­mi­é­ru na fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Deauville, násle­do­va­la kome­die v Rytmu sou­lu po boku zesnu­lé­ho Bernieho Maca a akč­ní dra­ma Franka Millera Spirit, ve kte­rém ztvár­nil posta­vu Octopuse. V roce 2008 si Jackson také zahrál ve sci-fi akč­ním fil­mu Douga Limana Jumper pro 20th Century Fox a New Regency.

Více na Kritiky.cz
Sicario: Nájemný vrah - VZNIK FILMU Scénáristu Taylora Sheridana, rodilého Texasana, který vyrůstal v době, kdy ještě bylo cest...
Průvodce českou společností aneb hvězdy trochu jinak - kniha - recenze - 100 % Tahle kniha je takový průřez zážitků a výroků slavných nebo známých lidí. Kniha je rozd...
#1832: Živí mrtví 26: Volání do zbraně - 80 % Živí mrtví 26: Volání do zbraně (The Walking Dead Vol. 26: Call to Arms)Vydalo nakladatelství...
Pach krve Pět teenagerů a jeden jupík, které spojí dopravní nehoda, zabloudí v lese mimo civilizaci. Tu...
Komedie Líbáš jako Bůh vychází na DVD V pondělí 19. října proběhl křest DVD nejúspěšnějšího českého filmu roku 2009...

V roce 2007 Jackson zís­kal hlav­ní roli v úspěš­ném dra­ma­tu Reportér v rin­gu a roli v horo­ru pro spo­leč­nost Weinstein Co., Pokoj 1408, pod­le romá­nu Stephena Kinga. Ve stej­ném roce si Jackson zahrál ve fil­mu V řetě­zech Craiga Brewera a ve váleč­ném dra­ma­tu Zěmě zatra­ce­ných Irwina Winklera pro stu­dio MGM.

V roce 2006 Jackson ztvár­nil roli v kul­tov­ní fil­mo­vé kla­si­ce Hadi v leta­dle v režii Davida Ellise. Jackson si zahrál po boku Julianne Moorové ve fil­mu Ve stí­nu prav­dy reži­sé­ra Joe Rotha pod­le best­selle­ru stej­né­ho jmé­na. Také se obje­vil jako agent Derrick Vann po boku Eugena Levyho ve sním­ku spo­leč­nos­ti New Line - Policajtem pro­ti své vůli.

Na začát­ku roku 2005 sní­mek Coach Carter spo­leč­nos­ti Paramount Pictures trum­fl víken­do­vé trž­by. Jackson v něm ztvár­nil stře­do­škol­ské­ho bas­ket­ba­lo­vé­ho tre­né­ra Kena Cartera, vzor stu­den­tů, ale i jejich obháj­ce, kte­rý má uspěch ve tří­dě, stej­ně jako na bas­ket­ba­lo­vém hřiš­ti. Coach Carter se pro­mí­tal během pres­tiž­ní­ho fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu v Palm Springs. Jackson na fes­ti­va­lu za svůj výkon zís­kal Career Achievement Award.

Více na Kritiky.cz
Zastav a nepřežiješ - Zábavná kravina na n-tou. Frontman skupiny Chinaski zpívá v jedné své písni: „Jsou taky tací, co maj problémy s orien...
Páni kluci Velmi zdařilý film pro děti natočený na motivy románu Marka Twaina - Dobrodružství Toma Sawy...
Miloš Forman Miloš Forman, původně Jan Tomáš Forman (18. února 1932 Čáslav – 13. dubna 2018), by...
Čerstvá Komiksová Radost - 1 - 25 Prvních 25 komiksových stripů mého projektu Čerstvá Komiksová Radost. [pdfviewer width="6...
Dům – recenze - 50 %. Režisérka Zuzana Liová si zvolila pro svůj první film vlastní scénář, ve kterém se jí pod...

Jackson se obje­vil po boku Juliette Binoche ve fil­mu spo­leč­nos­ti Sony Classics In My Country pod­le best­selle­ru Country of My Skull jiho­af­ric­ké spi­so­va­tel­ky Antije Krogové. Jackson v něm ztvár­nil posta­vu ame­ric­ké­ho zpra­vo­da­je, kte­rý se sna­ží vyrov­nat s násled­ky aparthei­du, když ho jeho novi­ny pově­ří, aby podá­val zpra­vo­daj­ství z jed­ná­ní Komise prav­dy a usmí­ře­ní, kte­rou usta­no­vil arci­bis­kup Desmond Tutu. In my coun­t­ry reží­ro­val John Boorman a pro­du­ko­val Bob Chartoff a Mike Medavoy.

V roce 2005 si Jackson zopa­ko­val svou roli jako Agent Augustus Gibbons v XXX: Nová dimen­ze a jako Mace Windu ve Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů. Nikoho nepře­kva­pi­lo, když Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů pře­ko­na­la rekor­dy návštěv­nos­ti a tržeb.

V roce 2004 se Jackson „obje­vil“ jako posta­va Frozone v Disneyho ani­mo­va­ném dob­ro­druž­ném fil­mu Úžasňákovi. Film reží­ro­val a napsal Brad Bird a zís­kal nomi­na­ci na Zlatý gló­bus za nej­lep­ší film, stej­ně jako dvě nomi­na­ce na Oscara.

V roce 2003 si Jackson zahrál ve sním­ku S.W.A.T. – Jednotka rych­lé­ho nasa­ze­ní pro Columbia TriStar v režii Clarka Johnsona. S.W.A.T. vyprá­ví o trans­por­tu zadr­že­né­ho dro­go­vé­ho bos­se, kte­rý má být spe­ci­ál­ní poli­cej­ní jed­not­kou SWAT pře­ve­zen z Los Angeles do fede­rál­ní věz­ni­ce. Plán se zha­tí, když dro­go­vý mafi­án nabíd­ne odmě­nu 100 mili­o­nů dola­rů tomu, kdo ho osvo­bo­dí. Ve fil­mu dále hra­jí Colin Farrell a Michelle Rodriguezová.

V roce 2002 Jackson hrál s Benem Affleckem v komerč­ně úspěš­ném a kri­ti­kou osla­vo­va­ném fil­mu Incident spo­leč­nos­ti Paramount. Jackson zde podal inten­ziv­ní, ale sym­pa­tic­ký herec­ký výkon otce, nešťast­né­ho muže, kte­rý se hod­lá vypo­řá­dat s člo­vě­kem, kte­rý mu způ­so­bil křiv­du. Ve stej­ném roce Jackson hrál a záro­veň zau­jal funk­ci výkon­né­ho pro­du­cen­ta v Sony / Screen Gems fil­mu Formula 51 s Robertem Carlylem; záro­veň si zahrál ve sci-fi thrille­ru XXX; a zopa­ko­val si svou roli jako Mace Windu ve Star Wars: Epizoda II: Útok klo­nů George Lucase.

V roce 2001 Jackson ztvár­nil roli ve fil­mu Šílenec v režii Kasi Lemmonsové. Film sle­du­je pří­běh newy­or­ské­ho bez­do­mov­ce, kte­rý se sna­ží objas­nit vraž­du mla­dí­ka, jehož mrt­vo­lu nale­zl v Central par­ku. Jackson na pro­jek­tu také při­jal roli výkon­né­ho pro­du­cen­ta, z fil­mu se nako­nec stal neú­spěš­něj­ší nezá­vis­lý sní­mek roku. Jednalo se o dru­hý pro­jekt s Kasi Lemmonsovou, z nichž prv­ní byl osla­vo­va­ný sní­mek Evina záto­ka, kte­rý Jackson také pro­du­ko­val v roce 1997.

Více na Kritiky.cz
Baron Prášil / Cesta do Pravěku / Vynález zkázy na Blu-ray Po dlouhém čekání na první české Blu-ray filmů Karla Zemana se do prodeje v českých obcho...
Hacker na Blu-ray Před několika dny jsme vydali recenzi filmu Hacker. Něco krátkého napíšeme i o Blu-ray, kter...
MARTIN HOFMANN (1978), role Macha Filmový, televizní a divadelní herec. Narozen v Českých Budějovicích. Po studiích na pražs...
Příprava na státní maturitu Ústní zkouška - SELFTESTS Iva Dostálová a Stephen Douglas jsou autoři publikací, pomáhající ke zdokonalování angličt...
Che Guevara - revoluce (2008) Do kin dorazil dlouho očekávaný snímek o slavném kubánském revolucionáři - Che Guevara - Re...

V roce 2000 si Jackson zahrál po boku Bruce Willise ve sním­ku Vyvolený režisér/scénáristy M. Night Shyamalana. Jackson tu před­sta­vu­je posta­vu Elijah Price, pode­zře­lélo muže uvá­za­né­ho na inva­lid­ní vozík, jehož „za vla­sy při­ta­že­né“ teo­rie jsou klí­čem k základ­ní otáz­ce fil­mu: „Jsi vyvo­le­ný?“

V roce 2000 se Jackson obje­vil ve sním­ku Johna Singletona Drsnej Shaft po boku Christiana Balea a Vanessy Williamsové. Jackson také hrál v soud­ním dra­ma­tu Krvavá vol­ba spo­leč­nos­ti Paramount, kde ztvár­nil plu­kov­ní­ka Terryho Childerse, vojen­ské­ho důstoj­ní­ka sou­ze­né­ho za to, že dal svým vojá­kům roz­kaz zahá­jit pal­bu na civi­lis­ty. Režie se ujal William Friedkin, ve fil­mu také hrál Tommy Lee Jones. Oba sním­ky byly pro­mít­nu­ty na fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Deauville v roce 2000, kde byl Jackson poctěn cenou Lifetime Achievement Award.

V roce 1999 Jackson hrál ve fil­mu spo­leč­nos­ti Warner Bros. Útok z hlu­bin reži­sé­ra Rennyho Harlina. Jackson se také obje­vil v Lucasově vele­ú­spěš­ných a popu­lár­ních Star Wars: Epizoda I - Skrytá hroz­ba. V roce 1998 hrál ve  Vyjednavači a v Krvavých hous­lích Francoise Girarda.

V roce 1997 si Jackson zahrál ve sním­ku Jackie Brown, podru­hé pod režij­ním vede­ním Quentina Tarantina. Jackson zís­kal nomi­na­ci na Zlatý glo­bus a Stříbrného med­vě­da za nej­lep­ší muž­ský herec­ký výkon v kome­dii na fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Berlíně. Ve stej­ném roce se obje­vil i ve fil­mu 187 – kód pro vraž­du.

Jackson hrál po boku Sandry Bullockové, Matthew McConaugheyho a

Kevina Spaceyho v roce 1996 ve fil­mu Čas zabí­jet Joela Schumachera. Jedná se o  adap­ta­ci slav­né­ho romá­nu Johna Grishama. Za svůj výkon Jackson zís­kal nomi­na­ci na Zlatý gló­bus a NAACP Image Award. Také se obje­vil po boku Bruce Willise ve Smrtonosné pas­ti 3.

V roce 1991 se Jackson zapsal do fil­mo­vé his­to­rie ztvár­ně­ním nar­ko­ma­na ve sním­ku Tropická horeč­ka Spikea Lee, za jeho výkon mu byla udě­le­na prv­ní a jedi­ná cena v his­to­rii fes­ti­va­lu v Cannes v kate­go­rii nej­lep­ší herec ve ved­lej­ší roli. Za stej­ný výkon také zís­kal New York Film Critics Award za nej­lep­ší­ho her­ce ve ved­lej­ší roli.

Mezi jeho dal­ší fil­my pat­ří Klíč k vraž­dě, Koule, Dlouhý poli­bek na dobrou noc, Gambler, Polibek smr­ti, Ztracený IzaiášAmos a Andrew, Ragtime, Moře lás­ky, Cesta do Ameriky, Ray, Jednej správ­ně, Blázinec ve ško­le, Mý lep­ší blu­es, Mafiáni, Pouze obchod, Bílé pís­ky, Vysoká hra patri­o­tů, Modlitba pro bra­t­ra, Otec a syno­vé, Respekt, Pravidla hryPravdivá roman­ce.

Jackson se ujal role výkon­né­ho pro­du­cen­ta na ani­mo­va­ném seri­á­lu Afro Samurai pro sta­ni­ci Spike TV. Seriál měl pre­mi­é­ru v roce 2007 a zno­vu se vrá­til na obra­zov­ky se svou tře­tí sérií v led­nu 2009. Seriál zís­kal nomi­na­ci na Emmy® Award v kato­go­rii Mimořádný ani­mo­va­ný pořad. Prodej prv­ní­ho vydá­ní video­hry Afro Samurai byl zahá­jen v úno­ru 2009. Filmová ver­ze Afro Samuraie je ve vývo­ji v Indomina Group, kde Jackson zastá­vá roli jed­no­ho z pro­du­cen­tů.

Více na Kritiky.cz
Spiritualita wellness (Jiří Tůma, Milada Krejčí, Václav Hošek) Všichni tři autoři jsou předními vyučujícími na Vysoké škole tělesné výchovy a sportu P...
Hastrman Videa z novinářské konference 18. 4. 2018...
Disenchantment (A Princess, an Elf, and a Demon Walk Into a Bar (S01E01)) První díl nového seriálu od tvůrci Simpsonů? Jak se líbí? Jasně líbí. Simpsonovi jsou v ...
Brigitte Bardot Brigitte Bardot, celým jménem Brigitte Anne-Marie Bardot (* 28. září 1934 v Paříži, Francie)...
Indiana Jones a Poslední křížová výprava (ten nejúspěšnější) V době, kdy v Československu vrcholil rok 1989, tak v Americe natočil Steven Spielberg třetí ...

V tele­vi­zi se kro­mě sním­ku Expres na západ obje­vil také ve fil­mu Proti zdi Johna Frankenheimera pro sta­ni­ci HBO. Film byl oce­něn cenou Emmy. Jeho výkon mu vyslou­žil nomi­na­ci na Cable Ace jako nej­lep­ší herec ve ved­lej­ší roli ve fil­mu nebo mini­sé­rii, stej­ně jako nomi­na­ci na Zlatý gló­bus.

Ohodnoťte článek

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky:

  • SAMUEL L. JACKSON30. ledna 2013 SAMUEL L. JACKSON SAMUEL L. JACKSON je právem označován za jednoho z nejaktivnějších herců v Hollywoodu. Jackson se do dějin amerického filmu nesmazatelně zapsal svou rolí Julese, filozofujícího zabijáka, […]
  • Captain Marvel6. září 2018 Captain Marvel Za půl roku bude v kinech Captain Marvel. V hlavní roli se objeví Brie Larson, pro kterou je to první film ve společnosti hvězd postav z Marvelu.  Zdárnou pomoc v jejím příběhu bude […]
  • Kingsman: Tajná služba - 50%8. března 2016 Kingsman: Tajná služba - 50% Film režíroval Matthew Vaughn podle knižních předloh Dava Gibbonsa a Marka Millara, kteří se mimochodem podíleli i na scénáři. Herecké výkony známých herců  Colina Firtha, Samuela L. […]
  • Avengers - POPIS POSTAV28. března 2012 Avengers - POPIS POSTAV CAPTAIN AMERICA / Steve Rogers Poté, co byl v rámci přísně tajného vojenského programu slaboch Steve Rogers (Chris Evans) proměněn v mocného a hrdinného supervojáka, z něj jeho […]
  • Kingsman: Tajná služba - Ovládnutí světa Obsazení zloduchů16. února 2015 Kingsman: Tajná služba - Ovládnutí světa Obsazení zloduchů Každý dobrý špión potřebuje vhodného padoucha a ve Valentinovi Samuela L. Jacksona tento žánr možná našel toho největšího šíleného protivníka. Miliardář génius, jehož plán „zachránit svět“ […]
  • Nespoutaný Django - 80 %9. ledna 2013 Nespoutaný Django - 80 % Nový film Quentina Tarantina přibližuje svérázným způsobem život na jihu Spojených států před vypuknutím občanské války. Černoch Django (Jamie Foxx) se postupně mění z kurážného, ale nijak […]
  • Povedených Osm hrozných6. ledna 2016 Povedených Osm hrozných První dojmy z nového filmu Quentina Tarantina. Americký režisér Quentin Tarantino  se obdivem k westernům nijak netajil a na jeho novém filmu Osm hrozných je to patrné. Napsal scénář, […]
  • Avengers: Infinity War - Obsah & O filmu25. dubna 2018 Avengers: Infinity War - Obsah & O filmu OBSAH            V rámci příběhu snímku Avengers: Infinity War se opět setkáváme s týmem Avengers a jejich spojenci, kteří se společně snaží chránit svět před hrozbami, na něž jediný […]
  • Avengers: Age of Ultron - 70 %27. dubna 2015 Avengers: Age of Ultron - 70 % Když si tak sedím na novinářské projekci Avengers 2 (ve společnosti F.F. a A.P.), tak si říkám, bude to lepší nebo horší než první díl, kdy se slavný tým hrdinů, IT všeuměla, boha, 120. […]
  • Avengers: Infinity War - 100 %26. dubna 2018 Avengers: Infinity War - 100 % Každý rok přijde do kin několik filmů od Marvelu. Některé slabší a některé lepší. Postupně se během deseti let objevilo 18 filmů, aby dneska konečně přišel film, ve kterém se setkají […]