Mark Hamill

Mark Hamill se naro­dil v roce 1951, 25. záři. Byl jed­ním ze sed­mi dětí, strá­vil dět­ství v růz­ných ame­ric­kých stá­tech. Už během stu­dií se stal her­cem, kdy začal hrát v ame­ric­kých seri­á­lech. V roce 1977 se pro­sla­vil ve Hvězdných Válkách (Star Wars), ale bohu­žel před natá­če­ním dru­hé­ho dílu sci-fi série měl auto­ne­ho­du, kte­rá ovliv­ni­la jeho účast i pří­běh Impérium vra­cí úder.

Během natá­če­ní sci-fi série Star Wars se ože­nil a měl tři děti.Po zakon­če­ní prv­ní tri­lo­gie Star Wars se fil­mu moc nevě­no­val, hral v diva­dle na Brodwayi, občas ve fil­mech niž­ší kate­go­rie.

Nakonec se věno­val dabin­gu počí­ta­čo­vých her a ani­mo­va­ných fil­mů. Jeho hla­sem pro­mlou­val Green Goblin (Spider-man) i  Joker v Batmanovi. Samozřejmě namlu­vil také svo­je alter ego v seri­á­lu Simpsonovi.

Svoji nej­slav­něj­ší fil­mo­vou posta­vu pre­zen­tu­je na sci-fi conech a samo­zřej­mě se zúčast­nil natá­če­ní sed­mé­ho dílu Star Wars.

Mark Hamill
Ohodnoťte článek

Jiří Borový

Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *