Christopher Lee

ChrLee

Sir Christopher Frank Carandini Lee (27. květ­na 1922, Londýn, Anglie, Spojené krá­lov­ství – 11.června 2015 7. červ­na 2015, Chelsea,  Spojené krá­lov­ství), rytíř Řádu brit­ské­ho impé­ria a koman­dér Řádu sv. Jana, byl význam­ný brit­ský herec. Na začát­ku své kari­é­ry v 60. a prv­ní polo­vi­ně 70. let hrál posta­vy padou­chů, stal se zná­mým zejmé­na rolí hra­bě­te Drákuly. Dále ztvár­nil např. lor­da Summerislea ve fil­mu The Wicker Man (1973), Francisca Scaramangu v bon­dov­ce Muž se zla­tou zbra­ní (1974), hra­bě­te Dooku v sérii Hvězdných válek nebo čaro­dě­je Sarumana ve fil­mo­vé tri­lo­gii Pán prs­te­nů. Sám Lee za svou nej­vý­znam­něj­ší roli pova­žu­je zakla­da­te­le Pákistánu Muhammada Alího Džinnáha v živo­to­pis­ném sním­ku Jinnah (1998). Od roku 1948 hrál v 266 fil­mech.

Rytířem Řádu brit­ské­ho impé­ria byl jme­no­ván při pří­le­ži­tos­ti krá­lov­ni­ných naro­ze­nin v roce 2009.

Narodil se ve měs­tě Belgravia v ang­lic­kém Westminsteru jako syn hra­běn­ky Estelly Marie (roze­né Carandini di Sarzano) a pod­plu­kov­ní­ka Geoffreye Trollope Leeho. Rodiče se však roz­ved­li, ješ­tě když byl vel­mi malý, a spo­lu s mat­kou a sestrou se poté pře­stě­ho­va­li do Švýcarska, kde navště­vo­val aka­de­mii ve Wengenu. Po návra­tu rodi­ny do Londýna cho­dil do Wagnerovy sou­kro­mé ško­ly a jeho mat­ka se zno­vu pro­vda­la, a to za ban­ké­ře Harcourta Rose, strý­ce auto­ra pří­bě­hů o Jamesi Bondovi Iana Fleminga. Usiloval o sti­pen­di­um pro stu­di­um na Etonu, avšak neú­spěš­ně, a tak namís­to toho začal navště­vo­vat ško­lu Wellington College. V roce 1939 se při­hlá­sil jako dob­ro­vol­ník do fin­ských jed­no­tek, boju­jí­cích pro­ti Rudé armá­dě v tzv. Zimní vál­ce (ale jak sám při­zná­vá ve svém živo­to­pi­se, spo­lu s dal­ší­mi brit­ský­mi dob­ro­vol­ní­ky ve Finsku strá­vi­li pou­hých čtr­náct dní a od rus­kých jed­no­tek byli drže­ni stra­nou). Jeho vojen­ská kari­é­ra ve dru­hé svě­to­vé vál­ce pokra­čo­va­la v krá­lov­ském letec­tvu a zpra­vo­daj­ských služ­bách, účast­nil se bojů v Africe a Itálii. Zmínil se také o svém půso­be­ní ve zvlášt­ních jed­not­kách, podrob­nos­ti o jejich akcích jsou však dodnes taj­né. RAF na kon­ci vál­ky opus­til s hod­nos­tí kapi­tá­na letec­tva.

Začátky herecké kariéry

V roce 1948 se obje­vil jako kopi­ník ve fil­mu Laurence Oliviera Hamlet, a to se svým čas­tým poz­děj­ším spo­lu­pra­cov­ní­kem Peterem Cushingem v roli Osrika. Během dal­ší­ho dese­ti­le­tí se v rolích akč­ních hrdi­nů podí­lel na téměř tři­ce­ti fil­mech.

Jeho prv­ní pra­cí pro spo­leč­nost Hammer se stal film The Curse of Frankenstein (Frankensteinova klet­ba, 1957), o něco poz­dě­ji si zahrál s Borisem Karloffem v Corridors of Blood (Chodby plné krve, 1958) a v témže roce v prv­ním ze série fil­mů o hra­bě­ti Drákulovi Horrors of Dracula, kde ztvár­nil titul­ní­ho hrdi­nu. Další čás­ti, ve kte­rých se obje­vil, Dracula: Prince of Darkness (Dracula: Kníže tem­not, 1966), Dracula Has Risen from the Grave (Drákula vstal z hro­bu, 1968), Taste the Blood of Dracula (Ochutnejte Drákulovu krev, 1969) a Scars of Dracula (Drákulovy jizvy, 1970) byly komerč­ně vel­mi úspěš­né. Sice se mu pří­liš nelí­bi­lo, jak Hammer s posta­vou zachá­zí, svě­to­vé pub­li­kum však fil­my při­ja­lo s nad­še­ním a dnes jsou pova­žo­vá­ny za kla­si­ku žán­ru. Další dva drá­ku­lov­ské fil­my z počát­ku 70. let, kte­ré se pokou­še­ly děj pře­vést do moder­ní doby, se už ale s vel­kým ohla­sem nese­tka­ly. Za jeden z nej­lep­ších fil­mů spo­leč­nos­ti Hammer (a záro­veň jed­nu z nej­lep­ších Leeho rolí) je ozna­čo­vá­na The Mummy (Mumie, 1959). Dále se spo­lu­po­dí­lel na fil­mech The Hound of the Baskervilles (Pes basker­vill­ský, 1958), Gorgon (Gorgona, 1964) a Rasputin, the Mad Monk (Rasputin, šíle­ný mnich, 1966).

Díky němu začal s Hammerem také spo­lu­pra­co­vat zná­mý autor tajem­ných pří­bě­hů Denis Wheatley. Společnost pod­le jeho romá­nů nato­či­la dva fil­my: The Devil Rides Out (Ďábel byl vzkří­šen, 1967), pova­žo­va­ný za jeden z nej­vět­ších úspě­chů spo­leč­nos­ti, a To the Devil a Daughter (Dceru ďáblo­vi, 1976). Ten však dopro­vá­ze­ly mno­hé pro­blémy s pro­duk­cí, a ačko­li finanč­ně úspěš­ný, byl to posled­ní horo­ro­vý film nato­če­ný Hammerem. Skončila tak dlou­ho­le­tá spo­lu­prá­ce Leeho se stu­di­em, kte­ré ho uči­ni­lo svě­tozná­mým.

Podobně jako Cushing se mezi lety 1957 a 1977 obje­vil i ve fil­mech jiných spo­leč­nos­tí. Byla to napří­klad série fil­mů o dok­to­ro­vi Fu Manchu v letech 1965-1969, I, Monster (Já, mon­strum, 1971) o Jekyllovi a Hydeovi, The Creeping Flesh (Plíživé maso, 1972) nebo jeho údaj­ně nej­ob­lí­be­něj­ší The Wicker Man (Proutěný muž, 1973). Zahrál si také ve fil­mu The Private Life of Sherlock Holmes (Soukromý život Sherlocka Holmese, 1970) nebo Eugenie (1970), nevě­da, že jde o leh­kou por­no­gra­fii (sexu­ál­ní scé­ny se totiž natá­če­ly zvlášť).

Další kariéra

Od polo­vi­ny 70. let se rolím v horo­ro­vých fil­mech vyhý­bal. Autor špi­o­náž­ních romá­nů o Jamesi Bondovi a záro­veň jeho pří­buz­ný Ian Fleming mu nabí­dl titul­ní roli v prv­ní ofi­ci­ál­ní fil­mo­vé bon­dov­ce Dr. No. Sice ji s nad­še­ním při­jal, pro­du­cen­ti už ale před­tím vybra­li Josepha Wisemana. K roli bon­dov­ské­ho padou­cha se dostal až v roce 1974, kdy si ve sním­ku Muži se zla­tou zbra­ní zahrál smr­tí­cí­ho zabi­já­ka Francisca Scaramangu. V roce 1979 jej reži­sér Steven Spielberg obsa­dil do role němec­ké­ho důstoj­ní­ka kapi­tá­na Wolfganga von Kleinschmidta ve svém fil­mu 1941. Společně s Anthony Nelsonem Keysem v roce 1972 zalo­žil pro­dukč­ní spo­leč­nost Charlemagne Productions, Ltd.

Roku 1982 se obje­vil ve fil­mu The Return of Captain Invincible (Návrat kapi­tá­na Neporazitelného), kde hrál fašis­tu, plá­nu­jí­cí­ho zba­vit Ameriku a poz­dě­ji celý svět od všech nebě­lo­chů. V tom­to fil­mu si také zazpí­val, a to dvě pís­ně od Richarda O’Briena and Richarda Hartleyho, mimo jiné auto­rů Rocky Horror Picture Show. Ve fil­mu Policejní aka­de­mie 7: Moskevská mise (1994) si zahrál rus­ké­ho veli­te­le. V roce 1998 ztvár­nil titul­ní roli zakla­da­te­le Pákistánu Muhammada Alího Džinnáha ve sním­ku Jinnah, kte­rou na tis­ko­vé kon­fe­ren­ci při pří­le­ži­tos­ti bru­sel­ské­ho fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu ozna­čil za svo­ji nej­lep­ší. Byl také jed­ním z kan­di­dá­tů na roli Magneta ve fil­mu X-Men (2000), nako­nec ale při­padla Ianu McKellenovi.

Zazářil jako Saruman ve fil­mo­vé tri­lo­gii Pán prs­te­nů. Jako jedi­ný z celé­ho štá­bu se s J.R.R. Tolkienem osob­ně setkal a pod­le vlast­ních slov má ve zvy­ku si román kaž­dý rok ale­spoň jed­nou pře­číst. Pán prs­te­nů záro­veň zna­me­nal nový impuls pro jeho kari­é­ru - obje­vil se ve fil­mech ze série Hvězdných válek Epizoda II: Klony úto­čí (2002) a Epizoda III: Pomsta Sithů (2005) v roli hra­bě­te Dooku.

Je také jed­ním z nej­ob­lí­be­něj­ších her­ců reži­sé­ra Tima Burtona, s nímž od roku 1999 spo­lu­pra­co­val už cel­kem pět­krát. Malou roli si zahrál ve sním­ku Ospalá díra (1999), namlu­vil jed­nu z postav v ani­mo­va­ném fil­mu Mrtvá nevěs­ta Tima Burtona (2005), hrál i ve sním­cích Karlík a továr­na na čoko­lá­du (2005) a Sweeney Todd: Ďábelský holič z Fleet Street (2007). Jeho scé­ny ze Sweeneyho Todda byla však nako­nec z finál­ní ver­ze vystři­že­ny, pro­to­že Burtonovi při­pa­da­ly pěvec­ké scé­ny se zpí­va­jí­cí­mi Sweeneyho oběť­mi pří­liš tea­trál­ní. Roku 2009 se podí­lel na při­pra­vo­va­né Burtonově adap­ta­ci Alenky v říši divů z roku 2010. Od roku 2005 do roku 2011 spo­lu­pra­co­val s meta­lo­vou kape­lou Rhapsody of Fire.

V roce 1983 pobý­val v Praze v rám­ci natá­če­ní horo­ru Howling II (Vytí), byl porot­cem MFF Forum v Bratislavě roku 1995 a účast­nil se také 43. MFF v Karlových Varech v roce 2008.

Současnost

V roce 1973 mu byl ve Francii udě­len odznak důstoj­ní­ka Řádu umě­ní a lite­ra­tu­ry. V roce 2001 zís­kal od brit­ské krá­lov­ny Alžběty II. medai­li brit­ské­ho impé­ria a stal se koman­dé­rem Řádu brit­ské­ho impé­ria (CBE - Commander of the Order of the British Empire), v roce 2009 byl pový­šen na rytí­ře Řádu brit­ské­ho impé­ria (KBE - Knight of the Order of the British Empire).

Je auto­rem živo­to­pis­ných knih Tall, Dark and Gruesome (Vysoký, tem­ný a pří­šer­ný, 1977) a Lord of Misrule: Autobiography of Christopher Lee (Pán anar­chie: Autobiografie Christophera Lee, 2004).


Detaily o článku Christopher Lee

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Wikipedie

Články převzaté z české Wikipedie.

Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Christopher Lee2. prosince 2014 Christopher Lee Sir Christopher Frank Carandini Lee (* 27. května 1922, Londýn, Anglie, Spojené království), rytíř Řádu britského impéria a komandér Řádu sv. Jana, je významný britský herec. Na začátku […]
  • Pán prstenů: Návrat krále - 11 zasloužených Oscarů25. května 2019 Pán prstenů: Návrat krále - 11 zasloužených Oscarů Třetí díl Pána prstenů o návratu krále do země Gondor je tady a trilogie o společenstvu, jehož cílem je zničit Prsten moci a tím porazit temného pána Saurona, utlačovatele svobodných […]
  • Pán prstenů: Dvě věže21. června 2018 Pán prstenů: Dvě věže O PRODUKCI Kniha a stříbrné plátno Jeden prsten vládne všem, Jeden jim všem káže. Jeden všechny přivede, do temnoty sváže. Překlad: Stanislava Pošustová Menšíková Po desetiletí živila […]
  • Hobit: Neočekávaná cesta - 60 %13. prosince 2012 Hobit: Neočekávaná cesta - 60 % V hobití vesničce sepisuje starý Bilbo Pytlík historii jedné neočekávané cesty. Nikdy netoužil být hrdinou a vydávat se vědomě na dobrodružnou cestu považoval za nerozumné. Přesto musí […]
  • Pán prstenů: Návrat krále21. června 2018 Pán prstenů: Návrat krále Pán prstenů: Návrat krále Třetí díl filmové ságy o nebezpečném putování, jehož cílem má být zničení prokletého prstenu, završuje celou cestu hobita Froda. Ten získal od svého příbuzného […]
  • Karlík a továrna na čokoládu - Willy Wonka je Johny Depp31. března 2019 Karlík a továrna na čokoládu - Willy Wonka je Johny Depp Podivín Willy Wonka je proslulý svou továrnou na výrobu čokolády, kterou zásobuje celý svět. V továrně však již dlouho nikdo nebyl, ani nikdo neví, co se tam vlastně odehrává. Před lety […]
  • Ospalá díra - Johnny Depp málem přijde o hlavu!31. května 2019 Ospalá díra - Johnny Depp málem přijde o hlavu! Tajemné městečko, záhadné vraždy, ponurá atmosféra, bezhlavý rytíř a to vše okořeněno trochou hororu, humoru i romantiky - takto by se dala charakterizovat Ospalá díra (Sleepy Hollow). Je […]
  • Hugo a jeho velký objev (50%)15. února 2012 Hugo a jeho velký objev (50%) Režisér Martin Scorsese natočil rodinný film nominovaný na 11 Oscarů, kterým skládá poctu průkopníkům kinematografie. Hrdina jeho snímku Hugo (Asa Butterfield) žije ve 30. letech minulého […]
  • Pán prstenů: Dvě věže - cesta k Mordoru pokračuje!18. května 2019 Pán prstenů: Dvě věže - cesta k Mordoru pokračuje! Kamera přelétá nad Mlžnými horami a kdesi v pozadí se ozývá Gandalfův hlas. Brzy se ocitáme zpět v Morii, u můstku Khazad-dúm, kde čaroděj spolu s balrogem padl do Stínu. Kamera padá spolu […]
  • n200903191005 Corpse Bride19. března 2009 Mrtvá nevěsta Tima Burtona (Tim Burton's Corpse Bride) 12 let po Ukradených Vánocích měl Tim Burton stále chuť natáčet animované filmy podle vlastních literárních předloh. Filmoví producenti zase měli díky zvučnému jménu autora stále chuť do […]