Petr Skoumal

  •  
skoumal

Petr Skoumal (7. břez­na 1938 Praha – 28. září 2014 Praha) byl čes­ký hudeb­ník. Napsal hud­bu k řadě fil­mů (např. Jára Cimrman leží­cí, spí­cí), k zná­mým večer­níč­kům (Maxipes Fík) a mno­ho pís­ni­ček. Jeho kmo­trem byl čes­ký kato­lic­ký spi­so­va­tel Jan Čep. Jeho rodi­či byli pře­kla­da­te­lé a lite­rár­ní kri­ti­ci Aloys Skoumal a Hana Skoumalová.

Autor:Matěj Baťha
Autor:Matěj Baťha - Wikipedie.

Umělecká dráha

Ihned po vál­ce si jako dítě zahrál rolič­ku ve fil­mu Nezbedný baka­lář (1946). Tím však jeho „fil­mo­vá kari­é­ra“ skon­či­la a dál se věno­val pře­de­vším hud­bě.

Umělecké vzdě­lá­ní zís­kal nejdří­ve na Pražské kon­zer­va­to­ři, kde stu­do­val diri­go­vá­ní. Pokračoval pak na brněn­ské JAMU, kde absol­vo­val v roce 1962 obor říze­ní sbo­ru. Poté psal scé­nic­kou hud­bu a byl také exter­ním spo­lu­pra­cov­ní­kem Československého roz­hla­su.

Spolupráce s Janem Vodňanským

Od roku 1966 pra­co­val v Činoherním klu­bu, kde byl reži­sé­rem a hudeb­ním dra­ma­tur­gem. Především zde však vyvr­cho­li­la jeho spo­lu­prá­ce s Janem Vodňanským. Hráli spo­lu sice již dří­ve v Redutě, Ateliéru a Divadle hud­by, ale vrcho­lem jejich spo­leč­né tvor­by byly scé­nic­ké kolá­že paro­dic­kých scé­nek, bás­ní a pís­ni­ček prá­vě v Činoherním klu­bu. První z nich vznik­la v roce 1969 pod názvem S úsmě­vem idi­o­ta, O rok poz­dě­ji pak násle­do­va­ly Hurá na Bastilu a S úsmě­vem Donkichota. Některé z tex­tů rea­go­va­ly na teh­dej­ší poli­tic­kou situ­a­ci (např. píseň Maršálové se dotý­ká inva­ze vojsk v srpnu 1968), a pro­to se jejich auto­ři sta­li nepo­ho­dl­ný­mi.

Za nor­ma­li­za­ce (kon­cem roku 1973) byly jejich hry zaká­zá­ny, Skoumal s Vodňanským muse­li z diva­dla ode­jít a bylo jim zaká­zá­no i účin­ko­vá­ní v tele­vi­zi a roz­hla­se. Mohli vystu­po­vat jen pří­le­ži­tost­ně na někte­rých malých scé­nách (např. Klub Eden).

Scénická, filmová a písničková tvorba

Začátkem 80. let se jejich umě­lec­ké dráhy roze­šly a od té doby se plně věno­val samo­stat­né tvor­bě a psal mno­ho pís­ni­ček. I když jsou roz­dě­le­ny na tvor­bu pro děti a pro dospě­lé, hra­ni­ce mezi nimi není nikdy ost­rá a např. mno­hé dět­ské pís­nič­ky mají, díky jeho oso­bi­té­mu sty­lu, ohlas i u dospě­lých.

V lis­to­pa­du 1989 slo­žil též monu­men­tál­ní píseň Neopouštěj nás (Svatý Václave).

Velmi význam­ná je jeho tvor­ba pro film a tele­vi­zi (např. Srdečný pozdrav ze země­kou­le, Nejistá sezó­na, Jára Cimrman leží­cí, spí­cí, Svatební ces­ta Do Jiljí, Rozpuštěný a vypuš­tě­ný) i k večer­níč­kům (Maxipes Fík, Bob a Bobek, A je to...).

Psal hud­bu mno­hým hudeb­ní­kům, něko­lik let půso­bil jako člen kape­ly Etc... Vladimíra Mišíka, dlou­ho­do­bě spo­lu­pra­co­val napří­klad s Michalem Prokopem. Vystupoval i v dět­ských před­sta­ve­ních v Divadle v Dlouhé.

Zemřel po dlou­hé nemo­ci 28. září 2014 v praž­ské nemoc­ni­ci ve Střešovicích.


Detaily o článku Petr Skoumal


Ohodnoťte článek


Wikipedie

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY)18. května 2017 PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY) Zoznámte sa s Cecíliou Kováčovou alias Cuky. Cuky je neuznaná vlogerka, ktorá sa má stať novou slovenskou Miss. K tomu jej má pomôcť Luky, ako však uvidíte, bude to stáť ešte veľa […]
  • Lucie Vondráčková15. dubna 2009 Lucie Vondráčková Tato česká herečka a zpěvačka se narodila 8.3.1980 v Praze jako prvorozené dítě textařky a doktorky filosofie Hany Sorossové a muzikanta Jiřího Vondráčka. Žila s nimi a bratrem […]
  • Bendová Alice30. července 2009 Bendová Alice Narodila se 1.11.1973. Zlata a Zdeněk Veselý, to jsou rodiče Alice Bendové. Má ještě o pět let mladší sestru Andreu. V roce 1992 maturovala na střední umělecko-průmyslovou školu v Praze na […]
  • Hana Hegerová21. října 2014 Hana Hegerová Hana Hegerová, rozená Carmen Mária Štefánia (Beatrix) Farkašová-Čelková (* 20. října 1931 Bratislava) je významná československá zpěvačka a herečka, nekorunovaná královna československého […]
  • Antonín Molčík20. dubna 2014 Antonín Molčík Pocházel z nehereckého prostředí, jeho tatínek byl četník a maminka úřednice. Ti jeho uměleckým sklonům příliš nepřáli a donutili jej vystudovat střední ekonomickou školu. Nicméně po […]
  • Miroslav Krobot8. července 2014 Miroslav Krobot Vystudoval JAMU v Brně, po studiích nastoupil nejprve do divadla v Chebu. Pak působil několik let v Hradci Králové, kde na sebe v roce 1982 upozornil režií Romea a Julie, která byla […]
  • Ondřej Vetchý21. srpna 2017 Ondřej Vetchý Divadelní, televizní a filmový herec pochází z Jihlavy. Vystudoval pražskou konzervatoř a hned po škole začal hrát v Činoherním studiu v Ústí nad Labem, poté působil v Divadle E. F. […]
  • Miky Rousek (Jan Kraus) z Dívky na koštěti slaví 65 let15. srpna 2018 Miky Rousek (Jan Kraus) z Dívky na koštěti slaví 65 let Tak je hvězdě talk show komerční televize 65. let. Jan Kraus se narodil v roce 1953 (15. 8.) v Praze a jeho prvními zkušenostmi s filmem byly ve filmu Dva tygři (1966). Byl to neznámý […]
  • Vlastimil Bedrna7. března 2018 Vlastimil Bedrna Vlastimil Bedrna (* 8. února 1929 Praha - 7. březen 2018) byl český herec. https://youtu.be/SAYnXRQe3pY Po maturitě se zapsal na dvě školy, byl přijat nakonec na DAMU, kterou v roce […]
  • Iveta Bartošová29. dubna 2014 Iveta Bartošová Iveta Bartošová (* 8. dubna 1966, Čeladná - 29. dubna 2014, Uhříněves) byla česká zpěvačka. V letech 1986, 1990 a 1991 se stala Zlatou slavicí, v letech 1987 až 1989 a poté v 1999-2000 se […]