Jeri Ryan


Jeri Lynn Ryan, rod­ným jmé­nem Jeri Lynn Zimmermann (* 22. úno­ra 1968 Mnichov) je ame­ric­ká tele­viz­ní a fil­mo­vá hereč­ka, kte­rá se sta­la zná­mou rolí Borgy asi­mi­lo­va­né dív­ky a násled­ně osvo­bo­zoné Sedmé z deví­ti v seri­á­lu Star Trek: Vesmírná loď Voyager (1997–2001).

Ztvárnila také posta­vu Veroniky „Ronnie“ Cookeové v seri­á­lu Bostonská střed­ní (2001–2004). Objevila se ve sci-fi sérii Temné nebe (1997) a v dra­ma­tic­ké sérii Žralok (2006–2008). V roce 2011 zís­ka­la na sta­ni­ci ABC titul­ní roli dok­tor­ky Kate Murphyové v seri­á­lu Tělo jako důkaz.

Osobní život

V roce 1968, kdy se naro­di­la, půso­bil její otec Gerhard Florian Zimmermann jako hlav­ní ser­žant na ame­ric­ké vojen­ské základ­ně ve Spolkové repub­li­ce Německo. Matka Sharon Zimmermannová, kte­rá pra­co­va­la na pozi­ci soci­ál­ní pra­cov­ni­ce, ji při­ved­la na svět v Mnichově. Spolu se star­ším bra­t­rem Markem vyrůs­ta­la do svých jede­nác­ti let na vojen­ských základ­nách v Kansasu, Marylandu, Havaji, Georgii a Texasu. Tehdy se její otec roz­ho­dl ode­jít z armá­dy a usa­dit se s rodi­nou ve měs­tě Paducah v Kentucky.

Na střed­ní ško­le Lone Oak High School matu­ro­va­la v roce 1986, v celo­ná­rod­ní sou­tě­ži zís­ka­la sti­pen­di­um ke stu­diu na Northwest University v Evanstonu v Illinois. Na uni­ver­zi­tě se sta­la člen­kou dív­čí­ho spol­ku „Alfa Fí“ (ΑΦ), v němž se roku 1989 uchá­ze­la o jeho nej­krás­něj­ší člen­ku v sou­tě­ži Miss ΑΦ. Vítězství jí zajis­ti­lo postup na celo­stát­ní Miss Illinois, ve kte­ré zís­ka­la korun­ku nej­krás­něj­ší dív­ky, čímž se pro­bo­jo­va­la do celo­ná­rod­ní sou­tě­že Miss USA, v níž obsa­di­la čtvr­té mís­to.

Více na Kritiky.cz
HP a vězeň z Azkabanu - poster Už se objevil první poster k třetímu filmu Harry Pottera....
Zelený sršeň (The Green Hornet) Přináším krátkou recenzi na první letošní film, který jsem zhlédla v kině :). The Green H...
Hitch: Lék pro moderního muže - recenze Jste válečný veterán, na jedno oko nevidíte a druhé nemáte, svoje jméno slyšíte až napot...
Warcraft: První střet - PŘED PRODUKCÍ Globální fenomén: Warcraft se rozbíhá Od vzniku fenomenální hry World of Warcraft jejímu k...
Flash S03E06 – Zhrnutie epizódy (95%) Po týždňovej prestávke sa seriál Flash vrátil. Čo sa odohralo v šiestej epizóde? ...

V roce 1990 pro­mo­va­la na uni­ver­zi­tě s titu­lem „baka­lář diva­del­ní­ho umě­ní“ (B.A.).

Filmová kariéra

Ve škol­ních letech si přá­la být zvě­ro­lé­kař­kou, ale ješ­tě na střed­ní ško­le zača­la hrát v míst­ním ochot­nic­kém sou­bo­ru. Před ukon­če­ním uni­ver­zi­ty zís­ka­la prv­ní malou roli ve fil­mu Letadla, vla­ky, auto­mo­bi­ly, její scé­na ale byla nako­nec vystři­že­na. Po abso­lu­to­riu zača­la navště­vo­vat cas­tingy a pra­co­vat v rekla­mách. První rea­li­zo­va­nou roli zís­ka­la v sit­co­mu Who’s the Boss? v roce 1991. Jako host se obje­vi­la v něko­li­ka popu­lár­ních seri­á­lech – Matlock (1993), To je vraž­da, napsa­la (1995), Melrose Place (1996). Vedle toho se obje­vi­la i v nezá­vis­lých fil­mech jaký­mi byly Men Cry Bullets (1997) a The Last Man (2000).

Roku 1996 ji moh­li divá­ci spat­řit v tele­viz­ním seri­á­lu sta­ni­ce NBC Temné nebe, ve kte­rém ztvár­ni­la roli mimo­zem­ské vyšet­řo­va­tel­ky Juliet Stuartové. Po jed­né sezó­ně byl seri­ál zru­šen, přes­to prá­vě tato role zna­me­na­la zásad­ní zlom v její dosa­vad­ní kari­é­ře. Všimli si jí fil­ma­ři sci-fi s nabíd­kou role Sedmé z deví­ti v seri­á­lu Star Trek: Vesmírná loď Voyager (4. – 7. sezó­na), kte­rá zna­me­na­la celo­svě­to­vou slá­vu a nálep­ku sex-symbolu. Seriál obstál nejen u divá­ků, ale byl pozi­tiv­ně hod­no­cen i recen­ze­mi.

Více na Kritiky.cz
King Skate - SVOBODA „Ta dynamika toho skejtu, ta svoboda, když jedeš, to je tak krásná věc.“ Tomáš Fiala ...
12 Opic Představte si, že v roce 1996 svět postihla strašlivá katastrofa, většina lidí vymřela, a v...
Cibulkův kalendář pro pamětníky 2018 Polovina roku nenávratně za námi a nastal nejvyšší čas poohlédnout se po novém kalendáři ...
Medicinské karty: Odkaz zvířat, starých šamanů a našeho nitra Energie a symbolika zvířat provází lidstvo v celé jeho historii. Nejvíce ji mají do hloubky ...
The Cast Remembers: Lena Headey on Playing Cersei Lannister | Game of Thrones: Season 8 (HBO) ...

Po skon­če­ní posled­ní sezo­ny Voyageru roku 2001 při­ja­la posta­vu frustro­va­né práv­nič­ky Ronnie Cookeové v seri­á­lu Bostonská střed­ní, kte­rou ji napsal David Kelley „pří­mo na tělo“. Tento pro­jekt byl zru­šen v roce 2004.

V letech 2006–2008 hrá­la v seri­á­lu Žralok.

Soukromý život

V roce 1990 potka­la inves­tič­ní­ho ban­ké­ře Jacka Ryana, za kte­ré­ho se 15. červ­na 1991 pro­vda­la. Z jejich man­žel­ství se naro­dil syn Alex (* 1994), v srpnu 1999 ale došlo k roz­vo­du. Jack Ryan se v roce 2004 uchá­zel o křes­lo do Senátu USA na repub­li­kán­ské kan­di­dát­ce, ale byl donu­cen odstou­pit poté, co byla odha­le­na infor­ma­ce, že před šes­ti lety ho v roz­vo­do­vém říze­ní man­žel­ka obvi­ni­la z vynu­co­vá­ní sexu na veřej­nos­ti a podiv­ných sexu­ál­ních prak­tik v noč­ních klu­bech. Ryan tato nař­če­ní ihned odmí­tl a hereč­ka se k nim nevy­já­d­ři­la, přes­to ovšem ten­to sexu­ál­ní skan­dál zna­me­nal konec poli­tic­kých ambi­cí a sta­že­ní jeho kan­di­da­tu­ry. Senátorské křes­lo za stát Illinois nako­nec ten rok vyhrál demo­kra­tic­ký nová­ček Barack Obama.

Více na Kritiky.cz
High Life – Recenze – 20% Sci-fi High Life je prvním anglicky mluveným filmem francouzské režisérky Claire Denis (Miluji ...
Dishonored 2 Stáhněte si nově demo hry Dishonored 2. Pro Xbox One, PS 4 a PC (Steam), kde si můžete zahrát...
Herbert Lom Herbert Lom (9. ledna 1917 v Praze – 27. září 2012 v Londýně) byl mezinárodně uznávaný h...
#1854: Bojový anděl Alita 3: Cesta ke svobodě - 55 % Bojový anděl Alita 3: Cesta ke svobodě (銃夢)Vydalo nakladatelství Crew v brožovan...
Soutěž o 2x DLC (Italy+France) do Euro Truck Simulator 2 Vyhlášení vítězů soutěže....

Jejím part­ne­rem se po roz­vo­du stal jeden z pro­du­cen­tů Voyageru Brannon Braga, s nímž v posled­ním roce natá­če­ní navá­za­la part­ner­ský vztah. V roce 2003 však v Los Angeles potka­la fran­couz­ské­ho kucha­ře Christophea Émého, za nějž se pro­vda­la. V úno­ru 2005 spo­leč­ně ote­vře­li restau­ra­ci Ortolan na tře­tí uli­ci v Los Angeles, kde je ser­ví­ro­vá­na fran­couz­ská kuchy­ně po moder­ním způ­so­bu. Svatbu uspo­řá­da­li 16. červ­na 2007 v údo­lí řeky Loiry mezi Sully-sur-Loire a Chalonnes ve Francii. Dne 20. břez­na 2008 při­ved­la v Los Angeles na svět dce­ru Gisele Émé.


Detaily o článku Jeri Ryan

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Wikipedie

Články převzaté z české Wikipedie.

Související příspěvky:

  • Leonard Nimoy1. března 2015 Leonard Nimoy Leonard Simon Nimoy (26. března 1931 Boston, Massachusetts – 27. února 2015 Los Angeles, Kalifornie) byl americký herec, filmový režisér, básník a fotograf, syn židovských přistěhovalců. […]
  • PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY)18. května 2017 PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY) Zoznámte sa s Cecíliou Kováčovou alias Cuky. Cuky je neuznaná vlogerka, ktorá sa má stať novou slovenskou Miss. K tomu jej má pomôcť Luky, ako však uvidíte, bude to stáť ešte veľa […]
  • James Horner23. června 2015 James Horner James Roy Horner (14. srpna 1953 Los Angeles, Kalifornie - 22. června 2015) byl americký hudební skladatel, autor filmové hudby. Pro jeho díla jsou typické prvky elektronické hudby, […]
  • Patricia Arquette29. července 2014 Patricia Arquette Patricia T. Arquette, většinou označovaná jen jako Patricia Arquette, přechýleně Arquetteová, (* v pondělí 8. dubna 1968 v Chicagu v Illinois ve Spojených státech amerických) je americká […]
  • Hugh Jackman3. března 2017 Hugh Jackman Hugh Jackman, celým jménem Hugh Michael Jackman (* 12. října 1968 v Sydney, Nový Jižní Wales, Austrálie) je australský herec, producent, zpěvák a tanečník. Získal mezinárodní uznání za […]
  • ZUZANA ŠEBOVÁ (LUKY)18. května 2017 ZUZANA ŠEBOVÁ (LUKY) Víťazstvo v súťaži Miss Slovensko bolo pre Luky vstupenkou do šoubiznisu, ktorý doteraz odmieta opustiť. V jej luxusnom živote však chýba muž, pre ktorého sa Luky pokúsi o nemožné - urobiť […]
  • LUKÁŠ LATINÁK (MILO HURBAN)18. května 2017 LUKÁŠ LATINÁK (MILO HURBAN) Lámač ženských sŕdc, riaditeľ Miss Slovensko, Milo Hurban, je mužom, ktorého si Luky vysnívala. Nie je však sama - na zámožného sympaťáka má zálusk aj jej rivalka Renáta Štraušová. S kým […]
  • Tento slavný režisér slaví 85. narozeniny19. srpna 2018 Tento slavný režisér slaví 85. narozeniny Režisér Roman Polanski, se narodil 18. 8 1933 v Paříži (rodné jméno Rajmund Roman Liebling ). O čtyři roky později se s rodinou odstěhoval do polského Krakova. Část svého dětství v […]
  • Grace Lee Whitneyová4. května 2015 Grace Lee Whitneyová Grace Lee Whitneyová ( 1. dubna 1930 Ann Arbor, Michigan, USA - 4. dubna 2015) rodným jménem Mary Ann Chaseová, byla americká herečka a zpěvačka. Narodila se jako Mary Ann Chaseová, […]
  • Patrick Stewart3. března 2017 Patrick Stewart Sir Patrick Hewes Stewart, OBE (* 13. července 1940 Mirfield, West Yorkshire, Spojené království) je britský herec. Mimo jiné vysoce úspěšně ztvárnil řadu rolí v Shakespearových […]