Radoslav Brzobohatý

  •  
BrzoBohaty

13. září 1932 Vrútky – 12. září 2012 Praha

Patří k legen­dám čes­ké­ho diva­del­ní­ho a fil­mo­vé­ho herec­tví. Po absol­vo­vá­ní praž­ské DAMU nastou­pil do MD v Kolíně, po účin­ko­vá­ní na řadě mimo­praž­ských scén nako­nec zakot­vil v Praze v Divadle S.K. Neumanna. Víc než tři­cet let byl v angaž­má v  Divadle na Vinohradech (1967-1999). V sou­čas­né době hos­tu­je na růz­ných scé­nách napří­klad v muzi­ká­lo­vých před­sta­ve­ních v Hudebním diva­dle v Karlíně, ale nej­čas­tě­ji ho může­me vidět v před­sta­ve­ních jeho vlast­ní­ho Divadla Radka Brzobohatého, zalo­že­né­ho v roce 2004.Když v roce 1962 pře­šel defi­ni­tiv­ně do Prahy, vyu­ži­li ho fil­ma­ři k vytvo­ře­ní růz­ných postav. Od kri­mi­na­lis­tů, důstoj­ní­ků a poli­cis­tů až k ves­nic­kým chas­ní­kům. Po něko­li­ka epi­zod­kách si zahrál zají­ma­vou posta­vu kapi­tá­na Vargy v detek­tiv­kách Vrah skrý­vá tvář a Strach (Petr Schulhoff). Velkou hrdin­skou posta­vu nad­po­ru­čí­ka Krále, kte­rý vedl sku­pi­nu para­šu­tis­tů při aten­tá­tu na Heydricha, vytvo­řil ve fil­mu Atentát (1964). Dalším rebe­lem, ten­to­krát při rum­bur­ské vzpou­ře, byl ve fil­mu Hvězda zva­ná Pelyněk (Mac Frič, 1964).Vrcholem těch­to hrdin­ských typů byl jeho sed­lák František z fil­mu Vojtěcha Jasného - Všichni dob­ří rodá­ci (1968). Spolu s Jiřinou Bohdalovou se před­sta­vil divá­kům v něko­li­ka roz­díl­ných typech rolí. V kome­di­ál­ní polo­ze exce­lo­val jako nevěr­ný man­žel v Dámě na kole­jích Ladislava Rychmana (1966), jako zlo­děj v detek­tiv­ce Pěnička a Paraplíčko Jiřího Sequense (1970), neza­po­me­nu­tel­ný­mi výko­ny ozdo­bi­li dra­ma Ucho (Karel Kachyňa 1970). Sedmdesátá a osm­de­sá­tá léta při­nes­la Radoslavu Brzobohatému pale­tu roz­díl­ných rolí. Za pozor­nost sto­jí Jagoš (O Moravské zemi, A. Kachlík 1977), Záviš z Falkštejna ze Hry o krá­lov­nu, Dr. Prokop z vol­né adap­ta­ce Čapkova Krakatitu nazva­né Temné slun­ce (Otakar Vávra 1980) nebo pro­fe­sor tělo­cvi­ku z kome­die Karla Smyczka Sněženky a machři (1982). Přízeň pub­li­ka si zís­kal i díky roz­hla­su a pře­de­vším tele­viz­ní obra­zov­ce za role v seri­á­lech F. L. Věk, Dynastie Nováků, Dobrá voda, Cirkus Humberto, Šípková Růženka, v posled­ní době pak Ordinace v Růžové zahra­dě, Ulice, Vyprávěj a Život je ples


Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • ZUZANA ŠEBOVÁ (LUKY)18. května 2017 ZUZANA ŠEBOVÁ (LUKY) Víťazstvo v súťaži Miss Slovensko bolo pre Luky vstupenkou do šoubiznisu, ktorý doteraz odmieta opustiť. V jej luxusnom živote však chýba muž, pre ktorého sa Luky pokúsi o nemožné - urobiť […]
  • PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY)18. května 2017 PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY) Zoznámte sa s Cecíliou Kováčovou alias Cuky. Cuky je neuznaná vlogerka, ktorá sa má stať novou slovenskou Miss. K tomu jej má pomôcť Luky, ako však uvidíte, bude to stáť ešte veľa […]
  • LUKÁŠ LATINÁK (MILO HURBAN)18. května 2017 LUKÁŠ LATINÁK (MILO HURBAN) Lámač ženských sŕdc, riaditeľ Miss Slovensko, Milo Hurban, je mužom, ktorého si Luky vysnívala. Nie je však sama - na zámožného sympaťáka má zálusk aj jej rivalka Renáta Štraušová. S kým […]
  • Zemřel Václav Glazar - výrazná postava ve filmové sérii Kameňák11. července 2018 Zemřel Václav Glazar - výrazná postava ve filmové sérii Kameňák Znáte Václava Glazara? Asi moc ne, že… Jeho neslavnější role byla v Kaměňáku, a tak se stal filmovým hercem jedné role, kterou zopakoval v pokračovaní filmů od režiséra Trošky (Kameňák 2 a […]
  • Miroslav Ondříček29. března 2015 Miroslav Ondříček Miroslav Ondříček (* 4. listopadu 1934 Praha - 29. března 2015) byl český kameraman, dlouholetý spolupracovník Miloše Formana. Základní školu dokončil v roce 1949 a jako syn živnostníka […]
  • Oldřich Kaiser9. května 2012 Oldřich Kaiser Vystudoval brněnskou konzervatoř a pražskou DAMU. Po absolutoriu nastoupil do Divadla na Vinohradech. Do  divadla Ypsilonka přešel po sedmiletém vinohradském angažmá v roce 1985. Roku 1993 […]
  • Zdeněk Svěrák21. srpna 2017 Zdeněk Svěrák Dramatik, scenárista, autor písňových textů, ale i divadelní, filmový a televizní herec. Rodilý Pražan a vystudovaný pedagog českého jazyka a literatury. Už na vysoké škole přispíval do […]
  • VÁCLAV NEUŽIL (1979)1. října 2014 VÁCLAV NEUŽIL (1979) Narodil se v Plzni. Po absolvování JAMU v Brně působil na těchto brněnských scénách: Divadlo pro děti a mládež Polárka, Národní divadlo Brno, Divadlo v 7 a půl a HaDivadlo. Od roku 2006 je […]
  • MARIÁN LABUDA (1944)27. září 2014 MARIÁN LABUDA (1944) Přední slovenský divadelní a filmový herec pochází z obce Hontianske Nemce v okrese Krupina. Po absolvování Vysoké školy múzických umění v Bratislavě působil ve Slovenském národním divadle […]
  • Jiřina Bohdalová12. dubna 2012 Jiřina Bohdalová Život Po obecné škole v Praze-Žižkově absolvovala dívčí reálné gymnázium a po maturitě v roce 1949 nastoupila jako učitelka na základní škole v Ostravě. Ale již od dětských let jí […]