Marek Epstein o vzniku scénáře k filmu Posel

Marek Epstein o vzni­ku scé­ná­ře k fil­mu Posel
Ohodnoťte člá­nek

Kdy vzni­kl scé­nář a jaká byla jeho gene­ze?

 Na tuhle otáz­ku už nedo­ká­žu přes­ně odpo­vě­dět, mys­lím, že je to nejmé­ně pět let. Text puto­val z ruky do ruky, vět­ši­nou se líbil, ale nikdo neměl odva­hu ho točit. Záporný hrdi­na film před­ur­ču­je ke komerč­ní­mu neú­spě­chu.

 

Proč jste si pro ten­to pří­běh vybral jako hlav­ní­ho hrdi­nu mes­sen­ge­ra?

Přiznám se, že vel­mi rád jez­dím na kole. Nemyslím si, že dob­ře, vytr­va­le, ani tech­nic­ky. Kolo je pro mě pro­stře­dek k vel­mi rych­lé­mu pře­su­nu po vlast­ní ose. Znásobuje mé síly a mož­nos­ti. Dává mi svo­bo­du. Vidím v něm alter­na­ti­vu. Je to stroj, kte­rý doká­že para­dox­ně vra­cet své­ho maji­te­le do pří­ro­dy.

 

Je pro­stře­dí poslíč­ků něčím spe­ci­fic­ké?

Dělat poslíč­ka na kole roz­hod­ně nemů­že­te dlou­ho. Je to namá­ha­vé, vyčer­pá­va­jí­cí a nebez­peč­né. Přijde mi, že vět­ši­na mla­dých lidí, kte­ří se tím živí, sto­jí před roz­hod­nu­tím, co s živo­tem dál. A tako­vý moment je dra­ma­tic­ky zají­ma­vý.

 

Proč se hlav­ní hrdi­na roz­ho­dl skon­čit s dosa­vad­ním způ­so­bem živo­ta a živit se úpl­ně jinak?

V našem pří­bě­hu ho k tomu donu­tí tragé­die, kte­rou zavi­ní, ale nedo­ká­že si ji při­znat. Celý pří­běh je o tom, že před spous­tou pro­blé­mů se dá na kole ujet. Před sebou samým ale neu­je­de ani Armstrong, ani nikdo jiný. Jednou pros­tě musí­te slézt zpát­ky na zem.

 

Proč ve vašem pří­bě­hu mají dva mla­dí lidé potře­bu sta­rat se o něko­ho slab­ší­ho, jako­by tou­ži­li po tom, aby je někdo potře­bo­val, aby na nich byl závis­lý.

Myslím, že jste si i sama odpo­vě­dě­la. Protože po tom tou­ží mož­ná kaž­dý.

 

Jak odpo­ví­dá herec­ké obsa­ze­ní vašim před­sta­vám? Došlo u postav k věko­vé­mu posu­nu? Mé před­sta­vy nejsou důle­ži­té. Když jsem psal Posla, měl jsem před oči­ma hrdi­nu, kte­rý je sám sebou, doko­na­lý a jedi­neč­ný… ostat­ně jako kaž­dý hrdi­na, o kte­rém čte­te nebo dokon­ce píše­te. Myslím, že Matěj Hádek je talen­to­va­ný herec a Vláďa Michálek reži­sér, kte­rý doká­že z dob­rých her­ců vymač­kat výji­meč­né výko­ny.

Tiskové materiály

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky:

  • Anděl Páně 2 v kinech už 1. Prosince - 90%22. listopadu 2016 Anděl Páně 2 v kinech už 1. Prosince - 90% Rodinná filmová pohádka Anděl Páně, která se těší velké oblibě televizních diváků na vánoční svátky, má nyní po  jedenácti letech své pokračování, které se objeví v kině krátce před […]
  • Policejní čekatel Eisner a agent Food lákají do kin na film Wilsonov15. září 2015 Policejní čekatel Eisner a agent Food lákají do kin na film Wilsonov Dnes se nový film Wilsonov režiséra Tomáše Mašína představil před novinářským publikem  a od 1.října 2015 se už bude ucházet o zájem filmových diváků. Vtipná detektivní komedie má skvělé […]
  • PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY)18. května 2017 PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY) Zoznámte sa s Cecíliou Kováčovou alias Cuky. Cuky je neuznaná vlogerka, ktorá sa má stať novou slovenskou Miss. K tomu jej má pomôcť Luky, ako však uvidíte, bude to stáť ešte veľa […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Můj život v jeho tlapkách - Já ho držím za vodítko, on mě drží za srdce20. května 2017 Můj život v jeho tlapkách - Já ho držím za vodítko, on mě drží za srdce Wendy Hillingová trpí vzácnou genetickou vadou označovanou jako nemoc motýlích křídel. Ta způsobuje, že se jí při sebemenším nárazu trhá kůže a naskakují puchýře. Zlatý retrívr Ted, […]
  • MARTA VANČUROVÁ (BABIČKA)30. května 2018 MARTA VANČUROVÁ (BABIČKA) (Narozena 1948). Významná česká divadelní a filmová herečka. Absolventka pražské DAMU (1968-72). Velkou část své divadelní kariéry spojila od roku 1972 s pražským Realistickým divadlem […]
  • Vrásky z lásky – důchodcovská romance, která ztrácí dech (40%)26. dubna 2012 Vrásky z lásky – důchodcovská romance, která ztrácí dech (40%) Událost roku, za kterou bylo avizováno setkání dvou hereckých legend Jiřiny Bohdalové a Radoslava Brzobohatého v novém distribučním celovečerním hraném filmu režiséra Jiřího Stracha (Anděl […]
  • Ondřej Trojan - Producent filmu Lichožrouti.31. října 2016 Ondřej Trojan - Producent filmu Lichožrouti. Filmový režisér a producent, herec divadla Sklep se narodil na Silvestra roku 1959 v Praze. Pochází z herecké rodiny - herectví se věnuje jeho otec Ladislav i mladší bratr Ivan. Od […]
  • Herbert Lom27. září 2012 Herbert Lom Herbert Lom (9. ledna 1917 v Praze – 27. září 2012 v Londýně) byl mezinárodně uznávaný herec působící ve Velké Británii a USA. Narodil se v zámožné šlechtické rodině. Jeho původní jméno je […]
  • "Pirát" Orlando Bloom9. ledna 2004 "Pirát" Orlando Bloom Pořád se musím štípat do ruky, jestli se mi to jenom nezdá,“ říká Orlando Bloom na adresu svého raketového vzestupu. A má pravdu! Najde se totiž jen málo herců, kterým k přivlastnění […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *