Ian McKellen aneb mladé stáří


Ian Murray McKellen se naro­dil 25. květ­na roku 1939 v seve­ro­an­glic­kém měs­teč­ku Burnley. Jeho otec Denis Murray byl civil­ní inže­nýr a mat­ka pros­tá hos­po­dyň­ka. Ian měl také o 5 let star­ší sest­ru Jean. Těsně před vypuk­nu­tím Druhé svě­to­vé vál­ky se celá rodi­na pře­stě­ho­va­la do havíř­ské­ho měs­teč­ka Wiganu. Zde ve svých 3 letech Ian pro­dě­lal záškrt, ale naštěs­tí se z toho dostal. Postupně pro­šel základ­ní ško­lou, střed­ní chla­pec­kou ško­lou až nako­nec skon­čil na stu­di­um lite­ra­tu­ry na Cambridge collead­ge.K herec­tví ho při­ved­li jeho rodi­če, kte­ří ho popr­vé do diva­dla vza­li když mu byli pou­hé tři roky. První před­sta­ve­ní, kte­ré Ian spat­řil, byl pohád­ko­vý Peter Pan. Když mu bylo devět let, dostal od svých rodi­čů k váno­cům mini­a­tu­ru diva­del­ní­ho jeviš­tě, vyro­be­nou ze dře­va. První pří­le­ži­tost, aby se dostal na herec­ká prk­na se mu však naskyt­la až při stu­di­um na vyso­ké ško­le. V roce 1964 se popr­vé posta­vil před Londýnské pub­li­kum ve hře Vůně kvě­tin (Scent of Flowers). Jakožto diva­del­ní herec nemu­sel na úspěch pří­liš dlou­ho čekat. Brzy se z rod­né Anglie pře­su­nul na New Yorskou Broadwayskou scé­nu, dostal angaž­má i v Royal Shakespeare com­pa­ny a dokon­ce si zalo­žil i vlast­ní diva­del­ní spo­leč­nost  (Actor´s com­pa­ny).
Co se týká jeho fil­mo­vé kari­é­ry, tak ta měla výraz­ně poma­lej­ší start. Z počát­ku byl Ian brán jako odbor­ník na his­to­ric­ké role a až v 80. letech si reži­sé­ři plně všimli jeho vše­stran­nos­ti, když zjis­ti­li, že  roman­tic­ké i mili­tant­ní role mu jsou stej­ně tak blíz­ké (Kněz lás­ky, Skandál, Víc než dost,Countdown- zde si zahrál dokon­ce samot­né­ho Hitlera).
Devadesátá léta a počát­ky nové­ho milé­nia však pro Ina zna­me­na­li abso­lut­ní boom v jeho herec­ké kari­é­ře. V roce 1995 se jako pro­du­cent, scé­náris­ta i herec v hl. roli pode­psal pod sní­mek Richard III, kte­rý skli­dil, obzvláš­tě díky své­mu ino­vá­tor­ské­mu poje­tí, obrov­ský úspěch. Dále pokra­čo­val fil­mem Bohové a mon­stra (1998), kde si zahrál slav­né­ho reži­sé­ra Jamese Wheala, kte­rý reží­ro­val ve 30. letech zná­mé­ho Frankensteina. V tom­to roce, spo­leč­ně i s dal­ším jeho výbor­ným fil­mem Apt Pupil, dostal cel­kem 20 mezi­ná­rod­ních oce­ně­ní, zahr­nu­jí­cí i nomi­na­ci na Oscara. Na kon­ci 90. let však při­šla nabíd­ka, kte­rá se dala jen těž­ko odmít­nout. Byla to role čaro­dě­je Gandalfa v jed­né z nej­kul­tov­něj­ších fan­ta­sy od J.R.R Tolikena -Pán Prstenů. V ten­to oka­mžik se z Iana, kte­rý se celý život zabý­val natá­če­ním umě­lec­kým fil­mů, sta­la hvězda prv­ní veli­kos­ti. Za roli Gandalfa dostal už svo­jí dru­hou Oscarovou nomi­na­ci Netrvalo dlou­ho a i dal­ší před­ní ame­rič­tí reži­sé­ři zača­li Iana na sta­rá kole­na pěk­ně uhá­nět. Po Pánovi prs­te­nů se obje­vil v dal­ší tri­lo­gii, ten­to­krá­te však z troš­ku jiné­ho pro­stře­dí. Akční sci-fi X-men ‚s rolí neú­stup­né­ho mutan­ta Magneta , ho po vynes­lo opět o kou­sek výše i mezi sfé­ry divá­ků, kte­ří hlta­jí Sci-fi o sto šest.. Jeho posled­ním trhá­kem byla letos v kinech uve­de­ná adap­ta­ce jed­no­ho z nej­ú­spěš­něj­ších best­selle­rů sou­čas­né doby- Šifra mis­tra Leonarda, kde ztvár­nil vyso­ko­škol­ské­ho pro­fe­so­ra  sira Tiebinga.
Kromě výbor­né Ianovi kari­é­ry, kte­rá ješ­tě zda­le­ka není u kon­ce (ba nao­pak) se Ian McKellen pro­sla­vil také svým spo­le­čen­ským posta­ve­ním. V roce 1988 se při­znal při jed­nom vysí­lá­ní rádia BBC ke své homose­xu­ál­ní ori­en­ta­ci v sou­vis­los­ti s deba­tou o ome­zo­vá­ní práv této men­ši­ny brit­skou vlá­dou. Od této chví­le se stal aktiv­ním čle­nem hnu­tí, kte­ré usi­lo­va­lo o zlep­še­ní posta­ve­ní homose­xu­á­lů v brit­ské spo­leč­nos­ti. Stal se také zakla­da­te­lem sdru­že­ní Stonewall, kte­ré má za úkol chrá­nit soci­ál­ní rov­no­práv­nost. Během natá­če­ní Pána prs­te­nů si Ian mimo jiné prý našel i nové­ho pří­te­le, se kte­rým hod­lá uzavřít regis­tro­va­né part­ner­ství.
Život Iana McKellena je spjat s bojem za „lep­ší život“. Ať už se podí­vá­me na jeho dět­ství, kde bojo­val během vál­ky o holý život, na jeho kari­é­ru, kde bojo­val o solid­ní posta­ve­ní či na jeho osob­ní život, kde den co den boju­je ve spo­leč­nos­ti za svá prá­va jakož­to homose­xu­ál. Dokonce i na plát­ně bojoval...ať už jako čaro­děj Gandalf pro­ti tem­ným silám, jako Magneto pro­ti nechá­pa­jí­cí spo­leč­nos­ti nebo jako bláz­ni­vý Tiebing, kte­rý obě­to­val svůj život boji za prav­du o Svatém Grálu. Do kaž­dé své role dal část své osob­nos­ti.
A chce­te vědět, kde dál může­te Iana v dohled­né době vidět ? Kromě jeho diva­del­ní­ho půso­be­ní v zno­vu zin­sce­no­va­ném Králi Learovy v Courtyard Theatre – Stratford se na něj může­me těšit ve fil­mu Flushed away. V tom­to ani­mo­va­ném sním­ku o živo­tě pou­lič­ních krys pro­půj­čí jed­no­mu z hlav­ních hrdi­nů Ian MkKellen svůj hlas.
Co říci závě­rem ? Jen málo­kte­rý herec se může chlu­bit tím, jak vel­ký kari­é­ro­vý skok udě­lal. Z ne pří­liš výraz­né­ho leč vel­kým talen­tem nada­né­ho her­ce se na sta­rá kole­na sta­la super­star, jehož popu­la­ri­ta se dá srov­nat s Bradem Pittem, Orlandem Bloomem či Johny Deppem. A jak je vidět, jeho pokro­či­lý věk (67 let) ho nikterak nebrz­dí. Do kaž­dé role vklá­dá tolik ener­gie, jako by mu bylo málo přes dva­cet. Ne nadar­mo se o něm tedy pro­hla­šu­je že je ztě­les­ně­ním mla­dé­ho stá­ří.

Kompletní fil­mo­gra­fie :

2006 Flushed away
2006 X-men 3 : Poslední vzdor
2006 Šifra mis­tra Leonarda
2006 Saint of 9-11
2006 Neverwas
2005 Asylum
2005 Sprung! The magic roun­d­bout
2003 Emile - Emile
2003 Pán prs­te­nů: Návrat krá­le /The Lord of the Rings: The Return of the King/
- Gandalf
2003 X - Men 2 /X-Men 2/ - Magneto/Erik Magnus Lehnsherr
2002 The Making of „The Lord of the Rings“ (video) - sám sebe/Gandalf Šedý/Gandalf
Bílý
2002 Making the Movie (TV) - sám sebe
2002 Pán prs­te­nů 2 - Dvě věže /The Lord of the Rings: The Two Towers/ (2002)
- Gandalf
2002 The Lord of the Rings: The Two Towers (počí­ta­čo­vá hra, hlas) - Gandalf
2002 Lord of the Piercing (TV) - Gandalf
2002 The 74th Annual Academy Awards (TV) - sám sebe
2002 8th Annual Screen Actors Guild Awards (TV) - sám sebe
2002 The Orange British Academy Film Awards (TV) - sám sebe
2002 Judi Dench: A BAFTA Tribute (TV) - sám sebe
2001 Pán prs­te­nů 1 - Společenstvo prs­te­nu /The Lord of the Rings: The Fellowship
of the Ring/ - Gandalf
2001 A Passage to Middle-earth: Making of Lord of the Rings (TV) - sám sebe
2001 Quest for the Ring (TV) - sám sebe/Gandalf
2000 Now You See Him: The Invisible Man Revealed! (video) - sám sebe
2000 William Shakespeare - Richard III
2000 X-Men /X-Men/ - Magneto/Erik Magnus Lehnsherr
2000 Cirque du Soleil: Journey of Man (hlas) - vypra­věč
1999 The World of Gods and Monsters: A Journey with James Whale (video) - sám
sebe
1999 David Copperfield (TV) - Creakle
1998 Nadaný žák /Apt Pupil/ - Kurt Dussander
1998 Bohové a zrů­dy /Gods and Monsters/ - James Whale
1997 Great Composers (TV seri­ál, hlas) - Pyotyr Ilyich Tchaikovsky
1997 Zrozeni z moře /Swept from the Sea/ - Dr. James Kennedy
1997 A Bit of Scarlet - vypra­věč
1997 Bent - Uncle Freddie
1996 An Evening with Lily Savage (TV) - sám sebe
1996 Rasputin /Rasputin/ (TV) - car Mikuláą II
1995 Čas smy­sl­nos­ti /Restoration/ - Will Gates
1995 Richard III /Richard III/ (hlav­ní pro­du­cent, scé­nář) - Richard, vévo­da
z Gloucester/vypravěč
1995 Jack a Sarah /Jack and Sarah/ - William
1995 Thin Ice - sám sebe
1995 Farma Cold Comfort /Cold Comfort Farm/ (TV) - Amos Starkadder
1994 To Die for (hlas) - vypra­věč
1994 The Shadow - Dr. Reinhardt Lane
1994 Princezna /I’ll Do Anything/ - John Earl McAlpine
1993 Šest stup­ňů odlou­če­ní /Six Degrees of Separation/ - Geoffrey
1993 A kape­la hrá­la dál /And the Band Played On/ (TV) - Bill Kraus
1993 Malá pis­tol­ni­ce Joe /The Ballad of Little Jo/ - Percy Corcoran
1993 Last Action Hero - Death
1993 Tales of the City (TV mini­se­ri­ál) - Archibald Anson Gidde
1991 Pet Shop Boys: Videography (video)
1989 Countdown to War (TV) - Adolf Hitler
1989 Scandal - John Profumo
1988 Větrné mlý­ny bohů /Windmills of the Gods/ (TV) - Chairman
1986 Walter and June - Walter
1985 Zina - Kronfeld
1985 Plenty - Sir Andrew Charleson
1984 Playing Shakespeare (TV mini­se­ri­ál) - sám sebe
1983 The Keep - Dr. Theodore Cuza
1982 Dying Day (TV) - Antony Skipling
1982 The Scarlet Pimpernel (TV) - Chauvelin
1982 Ian McKellen: Acting Shakespeare (TV) - sám sebe
1981 Priest of Love - D. H. Lawrence
1979 Amud Ha’Esh (TV mini­se­ri­ál) - vypra­věč
1979 Macbeth (TV) - Macbeth
1973 The Recruiting Officer (TV) - kapi­tán Plume
1972 Hamlet (TV) - Hamlet
1972 Hedda Gabler (TV) - George Tesman
1970 Edward II (TV) - král Edward
1970 The Tragedy of King Richard II (TV) - Richard II
1970 Ross (TV) - T.E. Lawrence
1970 Keats (TV) - John Keats
1969 The Promise - Leonidik
1969 Alfred the Great - Roger
1969 A Touch of Love - George Matthews
1968 Hay Fever (TV) - Simon Bliss
1966 David Copperfield (TV seri­ál) - David Copperfield (epi­zo­dy 5-13)
1965 Sunday Out of Season (TV) - Victor Leech
1965 The Trial and Torture of Sir John Rampayne (TV)

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • IAN McKELLEN9. prosince 2012 IAN McKELLEN IAN McKELLEN  byl během své půl století trvající kariéry oceněn více než padesáti mezinárodními hereckými cenami za své filmové i divadelní role. Je světově proslulý jako Magneto ve snímku […]
  • Pán prstenů: Návrat krále - Srazí vás do kolen.9. února 2004 Pán prstenů: Návrat krále - Srazí vás do kolen. Recenzi na Dvě věže jsem začínal slovy "Peter Jackson je Bůh", takže abych se neopakoval, tentokráte nastartuji úplně jinak. Peter Jackson je pan režisér. Tedy, aby nedošlo k omylu - Pan […]
  • Šifra mistra Leonarda (POP ART Steelbook)28. února 2016 Šifra mistra Leonarda (POP ART Steelbook) Co pak si pustit večer na domácí televizi? Tak třeba film, který je podle knihy. Šifra mistra Leonarda má nové vydání, pěkně plechové a hodící se do sbírky. Toto nové vydání přináší […]
  • Top-ten her dle filmů - 1. část (10. - 8.)10. ledna 2019 Top-ten her dle filmů - 1. část (10. - 8.) Mnoho filmů je spojeno s jeho herní adaptací. Bohužel se ale velmi často stává, že hra podle filmu je pouze malým výtrusem. V převážné většině vyjde spolu s filmem hra, která žádné […]
  • X-Men: Budoucí minulost - Rogue Cut16. května 2016 X-Men: Budoucí minulost - Rogue Cut Když jsem před dvěma roky šel na projekci „prozatím“ posledních x-menů, tak jsem ten film pochválil. V kině to byl úspěch. Na Blu-ray, které vyšlo skoro půl roku po premiéře v kinech, […]
  • rev125. května 2006 X-men: Poslední Vzdor Poslední (??!) díl mutantské ságy rozhodně má svá mínus. Ale upřímně řečeno, je jich méně, než jsme mohli čekat. Budu se v následujících řádcích snažit vyhnout srovnání s předchozími dvěma […]
  • Recenze: X-Men: Budoucí minulost - poslední kvalitní X-men film20. ledna 2019 Recenze: X-Men: Budoucí minulost - poslední kvalitní X-men film Je tomu opravdu už 14 let, když se objevil první film o mutantech X-men. Bryan Singer už v roce 2000 natočil první díl. Na rozdíl od ostatních filmů dle komiksů měl tento film velký […]
  • Hobit: Bitva pěti armád - 90 %11. prosince 2014 Hobit: Bitva pěti armád - 90 % Je tomu už 12 let, co P. Jackson natočil první film z bájné Středozemě. Po více než deseti letech se celá kapitola uzavírá. Třetí díl Hobita zamířil do našich kin a už se s postavami […]
  • Google chce zatrhnout stahování filmů načerno11. října 2012 Google chce zatrhnout stahování filmů načerno Provozovatel internetového vyhledávače Google se domluvil s americkým filmovým studiem na možnosti uvedení filmů na kanálech YouTube a ke stažení na Google Play.   Praha, 11. říjen […]
  • X-Men: Dark Phoenix - Recenze - 65%6. června 2019 X-Men: Dark Phoenix - Recenze - 65% Simon Kinberg usedá poprvé do režisérského křesla celovečerního filmu a přináší nám ohnivou jednohubku ze světa X-Men. Není se čeho bát (nebo jo?), Simon je zkušený producent a scénárista, […]