Quentin Tarantino

Quentin Tarantino
Ohodnoťte člá­nek

Jeden z nej­za­jí­ma­věj­ších ame­ric­kých reži­sé­rů sou­čas­nos­ti pře­kva­pu­je divá­ky i odbor­nou kri­ti­ku kaž­dým svým novým fil­mem. Scenárista, reži­sér a pro­du­cent, kte­rý 27. břez­na 2004 osla­vil jed­načty­ři­ce­ti­ny, se naro­dil v Knoxville v Tennessee. Předtím, než na sebe v roce 1992 na fes­ti­va­lu v Sundance str­hl pozor­nost svým debu­tem Gauneři ( Reservoir Dogs ), absol­vo­val vel­mi důklad­nou ško­lu jako fil­mo­vý fanou­šek pra­cu­jí­cí mimo jiné v půj­čov­ně video­ka­zet (což mu vynes­lo zavá­dě­jí­cí pří­do­mek „mani­ak z video­půj­čov­ny“). S přá­te­li roz­pra­co­val ama­tér­ský sní­mek My Best Friend’s Birthday (1987). Tarantinovy fil­my (i když do sním­ku Kill Bill nato­čil pou­hé čty­ři celo­ve­čer­ní titu­ly) nikdy nepa­t­ři­ly k nej­vět­ším kasov­ním trhá­kům, jejich autor díky své ori­gi­na­li­tě však pat­ří k nej­vliv­něj­ším fil­ma­řům 90. let, pře­de­vším ovšem pro­to, že s obli­bou poru­šu­je nej­růz­něj­ší este­tic­ká i cen­zor­ská tabu. Po Gaunerech , kte­ří jsou pří­bě­hem par­ty zlo­dě­jů boju­jí­cí po nepo­ve­de­né lou­pe­ži s vlast­ní nedů­vě­ři­vos­tí, vyzkou­šel Tarantino své štěs­tí jako tele­viz­ní reži­sér v seri­á­lu Pohotovost - díl nazva­ný Mateřství (ER, epi­so­de Motherhood, 1995). Následoval dal­ší sní­mek pohrá­va­jí­cí si se ste­re­o­ty­py kri­mi­nál­ní­ho a gan­gs­ter­ské­ho fil­mu i s časo­vou sou­sled­nos­tí vyprá­vě­ných pří­bě­hů – Pulp ficti­on – his­tor­ky z pod­svě­tí ( Pulp Fiction , 1994). Film, na němž Tarantino sce­náris­tic­ky spo­lu­pra­co­val s Rogerem Avarym a v němž si hlav­ní role zahrá­li Uma Thurman, Samuel L. Jackson, John Travolta a Bruce Willis, mu mimo jiné vyne­sl i Oscara, Zlatý gló­bus a cenu BAFTA za scé­nář, Zlatou pal­mu na MFF v Cannes a Independent Spirit Award za scé­nář a režii. Po pří­spěv­ku s názvem Muž z Hollywoodu ( The Man From Hollywood ) z povíd­ko­vé­ho sním­ku Čtyři poko­je ( Four Rooms , 1995, režie dal­ších poví­dek Robert Rodriguez, Alexandre Rockwell, Allison Anders), reží­ro­val kri­mi Jackie Brownová ( Jackie Brown , 1997) s Pam Grier v hlav­ní roli. Po šes­ti­le­té pře­stáv­ce sla­ví Tarantino come­back akč­ním pří­bě­hem pomsty Kill Bill uvá­dě­ným do kin ve dvou dílech. Mezi jeho při­pra­vo­va­né pro­jek­ty pat­ří váleč­ný sní­mek Inglorious Bastards , jehož scé­nář psal stří­da­vě se scé­ná­řem fil­mu Kill Bill .

Jako autor má Tarantino na svém kon­tě ved­le před­loh k vlast­ním fil­mům i scé­nář kri­mi Pravdivá roman­ce ( True Romance , 1993, režie Tony Scott), námět k Takovým nor­mál­ním zabi­já­kům ( Natural Born Killer s, 1994, režie Oliver Stone) a scé­nář k horo­ru Od sou­mra­ku do úsvi­tu ( From Dusk Till Dawn , 1996, režie Robert Rodriguez).

Jako vedou­cí výro­by se podí­lel např. na fil­mech Zabít Zoe ( Killing Zoe , 1994, režie Roger Avary), Curdled (1996, režie Reb Braddock) či God Said, ‘Ha!‘ (1998, režie Julia Sweeney). U své­ho zatím posled­ní­ho sním­ku Kill Bill už fun­gu­je jako jeden z pro­du­cen­tů. V rám­ci své pro­dukč­ní spo­leč­nos­ti A Band Apart se s pří­te­lem a kole­gou, pro­du­cen­tem Lawrencem Benderem, zabý­vá i hudeb­ní­mi nahráv­ka­mi.

Jako herec (což je pro­fe­se, kte­rou se něja­kou dobu pokou­šel váž­ně pro­vo­zo­vat) se Tarantino v men­ších či vět­ších rolích obje­vu­je jak ve vlast­ních fil­mech (pan Hnědý v  Gaunerech , Jimmie v  Pulp ficti­on – his­tor­kách z pod­svě­tí , Chester ve Čtyřech poko­jích ), tak ve fil­mech svých přá­tel (mj. Sleep With Me , 1994, režie Rory Kelly, Rodriguezův Desperado – 1995 a Od sou­mra­ku do úsvi­tu – 1996, Malý Nicky – Satan Junior / Little Nicky , 2000, režie Steven Brill). S Jennifer Aniston se obje­vil v počí­ta­čo­vé hře Steven Spielberg’s Director‘s Chair a v roce 1998 si vyzkou­šel diva­del­ní herec­tví v broadwa­yské insce­na­ci kla­sic­ké­ho dra­ma­tu Čekej do tmy (Wait Until Dark).

Redakce Kritiky.cz

Související příspěvky:

  • SAMUEL L. JACKSON30. ledna 2013 SAMUEL L. JACKSON SAMUEL L. JACKSON je právem označován za jednoho z nejaktivnějších herců v Hollywoodu. Jackson se do dějin amerického filmu nesmazatelně zapsal svou rolí Julese, filozofujícího zabijáka, […]
  • Kill Bill - O HERCÍCH11. dubna 2004 Kill Bill - O HERCÍCH Už z první části filmu bylo jasné, že silnou stránkou nového Tarantinova projektu bude herecké obsazení. Režisér využil stejnou měrou americké i asijské herce, přičemž neváhal oživit […]
  • Hostem karlovarského festivalu bude Uma Thurman25. června 2017 Hostem karlovarského festivalu bude Uma Thurman Herečka a producentka Uma Thurman převezme na slavnostním zahájení Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech Cenu prezidenta MFF KV za umělecký přínos světové kinematografii. S […]
  • Kill Bill 29. dubna 2004 Kill Bill 2 Svatební obřad bývalé členky Komanda zmijí – zabijáků, Černé Mamby, změnil její pomstychtivý ex-milenec Bill s bývalými kumpány v krvavý masakr. Těhotná Nevěsta však kulku vpálenou do […]
  • HOSTEM MFF KARLOVY VARY BUDE HARVEY KEITEL22. června 2015 HOSTEM MFF KARLOVY VARY BUDE HARVEY KEITEL Hostem 50. ročníku MFF Karlovy Vary  bude herec, držitel Ceny za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii z MFF Karlovy Vary 2004 Harvey Keitel. Na letošním ročníku doprovodí […]
  • Povedených Osm hrozných6. ledna 2016 Povedených Osm hrozných První dojmy z nového filmu Quentina Tarantina. Americký režisér Quentin Tarantino  se obdivem k westernům nijak netajil a na jeho novém filmu Osm hrozných je to patrné. Napsal scénář, […]
  • Jana Pallaskeová26. srpna 2014 Jana Pallaskeová Jana Pallaskeová se narodila v Berlíně v roce 1979 a své první hlavní role získala ve filmech Esther Gronenbornové Alaska.de (2000) a Vanessy Joppové Engel & Joe (2001) po boku Roberta […]
  • PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY)18. května 2017 PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY) Zoznámte sa s Cecíliou Kováčovou alias Cuky. Cuky je neuznaná vlogerka, ktorá sa má stať novou slovenskou Miss. K tomu jej má pomôcť Luky, ako však uvidíte, bude to stáť ešte veľa […]
  • SAMUEL L. JACKSON18. února 2015 SAMUEL L. JACKSON Označován jako jeden z nejpracovitějších herců v Hollywoodu, SAMUEL L. JACKSON  je nesporně hvězdou v plném slova smyslu, což dokazuje i fakt, že jeho filmy vydělaly více peněz, než filmy […]
  • Nespoutaný Django (2012)19. ledna 2013 Nespoutaný Django (2012) Trvalo velmi dlouho, než se Quentin Tarantino a žánr westernu potkali. Jejich první setkání skončilo ideálním sňatkem, jaký bychom jim mohli pouze závidět, kdyby se s námi nepodělili o […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *