Glum alias Andy Serkis

glum00

Aneb jak vzni­ká pře­svěd­či­vě hra­jí­cí herec, kte­rý nee­xis­tu­je.

Není tomu tak dlou­ho, co se jeden nejme­no­va­ný herec nechal sly­šet, že začí­ná mít váž­né sta­ros­ti o svůj „flek“. Ano, v době, kdy se ke slo­vu dostá­va­jí počí­ta­čem ztvár­ně­né posta­vy, je tře­ba brát v potaz tako­vé­to oba­vy, neboť např. Glum z dru­hé­ho dílu Pána prs­te­nů může lec­ko­ho zasko­čit svým vel­mi rea­lis­tic­kým zpra­co­vá­ním. Na dru­hou stra­nu bychom si měli být vědo­mi sku­teč­nos­ti, že ani Sméagol by nevzni­kl bez výraz­né pomo­ci lidí.Je poměr­ně pře­kva­pu­jí­cí, že je Glum prv­ní své­ho dru­hu. Prvním sku­teč­ně hra­jí­cím her­cem. Vždyť se ten­to cíl nezda­řil ani fil­mo­vé­mu pře­pi­su Final Fantasy - fil­mu, kte­rý nahra­dil lid­ské her­ce posta­va­mi stvo­ře­ný­mi v útro­bách super­vý­kon­ných počí­ta­čů! Jenomže... Když se na tom­též pla­ce sejde Peter Jackson, dnes již pro­slu­lý reži­sér, lidé z novozéland­ské tri­ko­vé spo­leč­nos­ti Weta a mno­ha­mi­li­ó­no­vý roz­po­čet, proč prá­vem neo­če­ká­vat vyso­ké výsled­ky?


Jeden z nej­vý­raz­něj­ších hrdi­nů kul­tov­ní kniž­ní tri­lo­gie dal tvůr­cům co pro­to. Samotní pro­gra­má­to­ři při­zná­va­jí, že jeho zplo­ze­ní bylo pro ně mno­hem nároč­něj­ší než rea­li­za­ce úchvat­né bitvy v Helmově žle­bu. A pro­to se není čemu divit, že jako vzor pro Prstenem roz­pol­ce­nou osob­nost poslou­žil brit­ský osmatři­ce­ti­le­tý herec Andy Serkis. Andy měl původ­ně Gluma jen namlu­vit. Netrvalo však dlou­ho, aby Peter Jackson vypo­zo­ro­val mezi ním a lite­rár­ně vykres­le­nou posta­vou Sméagola pár spo­leč­ných rysů. Na zákla­dě jeho návr­hu a Serkisova odkýv­nu­tí se tak shake­spea­rov­ský herec dostal do nepří­liš vída­né situ­a­ce, kdy musel veš­ke­ré své scé­ny „sjíž­dět“ natři­krát. Poprvé sta­nul po boku her­ců před kame­rou, podru­hé odří­kal své repli­ky za sní­ma­cím pří­stro­jem a potře­tí se musel nasou­kat do elas­tic­ké­ho kos­tý­mu, aby moh­ly jeho pohy­by vtisk­nout život sípa­jí­cí­mu Glumovi. Obzvláště tře­tí část byla pro Serkise veli­ce nepří­jem­ná. Během post­pro­duk­ce, kdy se stří­há nato­če­ný mate­ri­ál, fil­tru­je zvuk a implan­tu­jí digi­tál­ní tri­ky, strá­vil vět­ši­nu dne před blu­e­scre­e­nem, a oble­čen v při­lé­ha­vé mod­ré kom­bi­né­ze opat­ře­né desít­ka­mi spe­ci­ál­ních bodů, umož­nil pra­cov­ní­kům spo­leč­nos­ti Weta hlad­ký prů­běh pro­ce­su nazý­va­né­ho „motion-capturing“ (zachy­co­vá­ní pohy­bů živé před­lo­hy a jejich násled­né pře­vá­dě­ní do PC).

Andy Serkis pro­půj­čil Glumovi neje­nom své pohy­by a hlas, ale rov­něž i základ­ní pro­por­ce své tvá­ře. S tím­to návrhem nepři­šel nikdo jiný než Peter Jackson a to v době, kdy tým ani­má­to­rů pra­co­val na vzhle­du Sméagola již něko­lik měsí­ců. Odpor ze stra­ny hlav­ní­ho pro­gra­má­to­ra byl v té chví­li mar­ný. Hobit, jak je Jacksonovi pře­zdí­vá­no, si stál pev­ně za svým a mož­ná že prá­vě ten­to postoj se stal klí­čo­vým prv­kem tak skvě­lé­ho výsled­ku. Jakmile byl Glum pře­ne­sen na fil­mo­vý dia­po­zi­tiv, posta­vil se Serkis tvá­ří v tvář dal­ší­mu pře­těž­ké­mu úko­lu. A to namlu­ve­ní. Andymu bylo nade­vše jas­né, že byl měl jeho hlas vystih­nout Sméagolovo utr­pe­ní a těž­ký vnitř­ní boj, kte­rý svá­dí v nit­ru své­ho zoha­ve­né­ho těla. Chraplajícího a mís­ty až uši rvou­cí­ho výsled­ku dosá­hl Serkis poměr­ně „snad­no“. Každý den pra­vi­del­ně popí­jel zvlášt­ní lubri­kač­ní nápoj vznik­lý smí­chá­ním medu, citró­no­vé šťá­vy a zázvo­ro­vé­ho piva. Je tedy zřej­mé, že má Serkis na výsled­né Glumově podo­bě mini­mál­ně stej­ný podíl jako pra­cov­ní­ci spo­leč­nos­ti Weta. Byl to konec­kon­ců on, kdo vde­chl roz­ště­pe­né posta­vě život, zasvě­til její­mu zhmot­ně­ní dva roky své­ho živo­ta a popřel názo­ry, že počí­ta­čem ztvár­ně­ní her­ci nebu­dou moci nikdy věro­hod­ně hrát.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • ANDY SERKIS9. prosince 2012 ANDY SERKIS ANDY SERKIS  je držitelem celé řady cen od kritiků i diváků, kteří takto ocenili mnoho jeho zapamatovatelných rolí. Obrovské množství fanoušků si získal za ztvárnění postavy Gluma v […]
  • ANDY SERKIS15. února 2018 ANDY SERKIS ANDY SERKIS (Ulysses Klaue) je úspěšný herec, který sklízí u kritiky i diváků velké úspěchy za velkou škálu rozmanitých a památných rolí, které před kamerami ztvárnil. Po celém světě si […]
  • King Kong - správný film na vaši velkou LCD televizi10. srpna 2015 King Kong - správný film na vaši velkou LCD televizi Co si tak pustit v letním počasí, když je vedro jako v pekle? Aktuální novinky v kinech nejsou až tak dobré. V multikině lehce nastydnete a chytnete rýmu. Nejlepší je zůstat doma a vybrat […]
  • Pán prstenů: Návrat krále - Srazí vás do kolen.9. února 2004 Pán prstenů: Návrat krále - Srazí vás do kolen. Recenzi na Dvě věže jsem začínal slovy "Peter Jackson je Bůh", takže abych se neopakoval, tentokráte nastartuji úplně jinak. Peter Jackson je pan režisér. Tedy, aby nedošlo k omylu - Pan […]
  • Válka o planetu opic - 70 %13. července 2017 Válka o planetu opic - 70 % V temném lese se prodírají houštím vojáci, kteří hledají opice, hlavně jejich vůdce Caesara. Po dlouhé době mají štěstí, protože nachází místo, kde se opice schovávají, a zaútočí. Netuší […]
  • Black Panther - 90 %14. února 2018 Black Panther - 90 % Před kolika lety začal Marvel produkovat filmy? Ani nepamatuji, je to prostě dost dobrá porodnice dobrých filmů. Předzvěstí  3. a 4. dílu Avengers je Black Panther. Kdysi dávno narazil do […]
  • Úsvit planety opic - NATÁČENÍ VE 3D28. července 2014 Úsvit planety opic - NATÁČENÍ VE 3D Režisér Matt Reeves, který v roce 2008 zaujal napínavým thrillerem Monstrum, říká: „Doufám, že si diváci, přestože vědí, že využíváme vizuální efekty, řeknou ‚Počkat, v tom filmu nebyly […]
  • Úsvit planety opic28. července 2014 Úsvit planety opic V Úsvitu planety opic je rozrůstající se smečka geneticky pozměněných opů, vedených šimpanzem Caesarem, ohrožována skupinou lidí, kteří přežili účinky devastujícího viru, jenž se rozšířil […]
  • Star Wars: Síla se probouzí - 100 %17. prosince 2015 Star Wars: Síla se probouzí - 100 % Dobré ráno světe. Další film, který nikdo nedoufal, měl půlnoční premiéru. Ti, kteří si o půlnoci vystáli frontu, tak už vědí. Pro ty normálnější mám recenzi nejnovějších Hvězdných Válek – […]
  • Pán prstenů: Návrat krále21. června 2018 Pán prstenů: Návrat krále Pán prstenů: Návrat krále Třetí díl filmové ságy o nebezpečném putování, jehož cílem má být zničení prokletého prstenu, završuje celou cestu hobita Froda. Ten získal od svého příbuzného […]