Adam Sandler

Dneska se hra­be­te v hno­ji, ale už zít­ra může­te být hvězdou - nebo ale­spoň tak si to zaří­dil Adam Sandler a jeho pro­stu­du­ší hrdi­no­vé 🙂

Adam Sandler

 „Nejsem pří­liš hez­ký, chyt­rý ani talen­to­va­ný, ale přes­to jsem mul­ti­mi­li­o­nář,“ říká o sobě herec Adam Sandler, kte­rý po baka­lář­ském stu­diu na newy­or­ské uni­ver­zi­tě (kte­rou úspěš­ně dokon­čil – a pro něko­ho mož­ná i pře­kva­pi­vě) jed­no­ho dne roku 1983 z donu­ce­ní své­ho bra­t­ra vyle­zl na pódi­um v baru a začal ze sebe dělat imbe­ci­la – což mu šlo vel­mi dob­ře a vydr­že­lo mu to celých sedm let.Sedm let, v jejichž prů­bě­hu si zahrál ve třech epi­zo­dách sit­co­mu Cosby Show a na jejichž sklon­ku byl obje­ven Dennisem Millerem, kte­rý Sandlera naver­bo­val do popu­lár­ní­ho tele­viz­ní­ho pořa­du Saturday Night Live Show.

 Tam zpo­čát­ku půso­bil spí­še jako scé­náris­ta a nahrá­vač, ale postup­ně se díky posta­vě Opera Mana (ital­ský pěvec, kte­rý ve svých ári­e­mi shr­no­val dění minu­lé­ho týd­ne) nebo růz­ným imi­ta­cím Bruce Springsteena a Axla Rose dostal až do popře­dí této veli­ce popu­lár­ní show.A odtam­tud až na stří­br­né plát­no, kde debu­to­val v Šišounech v New Yorku po boku býva­lé­ho tahou­na Saturday Night Live Show Dana Aykroayda.

Více na Kritiky.cz
Týdeník Reflex zahajuje oslavy 15 let existence PRAHA (30. 6. 2004) - Cyklus výstav k patnáctému výročí existence časopisu Reflex slavnostn...
Kamila Kikinčuková - rozhovor k filmu Babovřesky 3 Mladá, sympatická herečka, rodačka z Plzně Kamila Kikinčuková je dcerou herce Pavla Kikinču...
Jedna má všechno, po čem ta druhá touží. Která z nich bude poslední pani Parrishovou? Amber Pattersonová je žena, která vždy musí dostat co chce, a je jedno, za jakou cenu. Pokud p...
Výměna manželek – 8.3.2017 ...
S11E03: Rosa Ukázka z třetí epizody 11. sezóny seriálu Doctor Who....

 Pokračoval v kome­dii Steva Martina Blázni a polob­láz­ni a prv­ní nej­vý­raz­něj­ší rolí se pro něj pak stal rocko­vý zpě­vák Pip, kte­rý v kome­dii Rockeři se svý­mi dvě­ma kama­rá­dy pře­pad­ne míst­ní rádio a nutí jeho osa­zen­stvo, aby do éte­ru vypus­ti­li jejich demo nahrávky.Po úspě­chu s Rockery se Sandler pus­til do své vlast­ní tvor­by a s kama­rá­dem ze ško­ly – Timem Herlihym – napsal kome­dii o idi­o­to­vi Billy Madisonovi, kte­rý musí na rych­lov­ku vystu­do­vat zno­vu základ­ní a střed­ní ško­lu a doká­zat tak své­mu otci, že je schop­ný vést rodin­ný ponik.Snímek nato­če­ný za pra­chbíd­ný roz­po­čet se v ame­ric­kých kinech cel­kem sluš­ně pro­sa­dil – navíc malou roli si ve fil­mu zahrál i Steve Buscemi (Sandlerův „zná­mý“ z Rockerů), kte­rý se od té doby obje­vo­val sko­ro ve všech ostat­ních Sandlerových fil­mech.

 Dále pak pokra­čo­val (dal­ší) autor­skou kome­dií Rivalové o neú­spěš­ném ama­tér­ském hoke­jis­to­vi, kte­rý musí rych­le vydě­lat pení­ze na odkou­pe­ní babič­či­na domu (kte­rá pár desí­tek let nepla­ti­la účty…).A pro­to­že mu hokej moc nejde, vrh­ne se na golf, kde se brzy sta­ne oprav­do­vým rebelem…Menší roli sadis­tic­ké­ho pečo­va­te­le v domo­vě důchod­ců si zde zahrál Ben Stiller – ale to jen tak mimochodem!Snímek zazna­me­nal ješ­tě mno­hem vět­ší úspěch než Billy Madison a tak si Sandler po neú­spě­chu s akč­ní kome­dií (ale dobrou 🙂 Střelený zalo­žil pro­dukč­ní spo­leč­nost Happy Madison (sklou­be­ní názvu jeho fil­mů Billy Madison a Rivalové – v ori­gi­ná­le pojme­no­va­ní Happy Gilmore) a začal si psát a hrát v řadě dal­ších sním­ků.

 Prvním z nich byla roman­tic­ká kome­die Píseň pro nevěs­tu, ve kte­ré se Sandler zami­lu­je do Drew Barrymore.Snímek se stal divác­kým hitem, nicmé­ně ješ­tě dvoj­ná­so­bek jeho tržeb vydě­la­la napros­to debil­ní kome­die Vodonoš.Ta vyprá­ví o jed­na­tři­ce­ti­le­tém pani­co­vi Bobbym, kte­rý je díky domi­nant­ní výcho­vě své mat­ky poně­kud zao­sta­lý a při­ži­vu­je se tím, že dělá „water­boye“ – tedy chla­pí­ka, kte­rý roz­ná­ší nápo­je hrá­čům ame­ric­ké­ho fot­ba­lu v prů­bě­hu zápasu.Je ovšem vyho­zen a tak se vnu­tí tre­né­ro­vi men­ší­ho ves­nic­ké­ho týmu, kde brzy začne dělat kari­é­ru jako fotbalista…Ačkoliv je tedy pří­běh okou­ka­ný jako nemě­ně­ný bill­bo­ard na výpa­dov­ce z Prahy, peně­žen­ky divá­ků si ces­tu do kin našli vel­mi lehce.Film ode­šel s trž­ba­mi 160 mili­ó­nů dolla­rů a divá­ci s jed­no­du­chým posel­stvím, že jak­ko­liv jste hlou­pí nebo ošk­li­ví, stá­le máte šan­ci a zít­ra už tře­ba bude­te hvězdou.

Více na Kritiky.cz
Shaolin Soccer Utajená perla, která bohužel nezazářila v našich končinách....
Indiana Jones a Poslední křížová výprava (ten nejúspěšnější) V době, kdy v Československu vrcholil rok 1989, tak v Americe natočil Steven Spielberg třetí ...
Akta X - Film - první Akta X film z roku 1998 Nejen přižloutlým členům springfieldské rodinky či sprostým hochům ze South Parku se podař...
Desatero boháče aneb pravidla, která vám pomohou na cestě za bohatsvím Kdo by nechtěl být bohatý, nemuset přemýšlet nad každou korunou a žit svobodně dle svých p...
František Emmert - Holocaust Masová vražda šesti milionů evropských Židů spáchaná v letech 1941 až 1945 se dnes nazýv...

 Jakousi Sandlerovskou drs­něj­ší ver­zí naše­ho Kolji byl Velký táta, kte­rý vyprá­ví a flá­ka­či a neú­spěš­né­mu práv­ní­ko­vi, kte­rý se musí dočas­ně posta­rat a malé­ho syn­ka své­ho nej­lep­ší­ho pří­te­le – což jemu samot­né­mu dělá poměr­ně vel­ké pro­blémy, pro­to­že ani on sám ješ­tě pořád­ně nedospěl.A výsle­dek – 163 mili­ó­ny v kap­sič­ce Sandlerových producentů.A po Vodonošovi doce­la výraz­né zlep­še­ní – dokon­ce tu už jeden poměr­ně kul­tov­ní fórek v závě­ru fil­mů a Steve Buscemi v roli homelesáka.Mimochodem je tu posta­va míst­ní­ho opil­ce Herlihyho, jehož jmé­nem Sandler nará­ží na spolu-scenáristu všech jeho sním­ku, již zmí­ně­né­ho Tima Herlihyho.

 Nápad na dal­ší sní­mek dostal Sandler ve chví­li, kdy sle­do­val sata­nis­tic­ký thriller Angel Heart.A vzni­kl z toho Malý Nicky – Satan Junior, ve kte­rém se Sandler v roli Nickyho, Satanova syna (Harvey Keitel), musí vyjít z pek­la na Zem a zachrá­nit ji před „peklem na zemi“, kte­ré se sna­ží zpro­voznit jeho bra­tr (Rhys Ifans).Tentokrát ale neměl sní­mek tak main­stre­a­mo­vý pří­běh jako kdy­ko­liv před tím a v ame­ric­kých kinech moc nevidělal.Sandlera si ale výraz­ně povši­ml Quentin Tarantino (ve fil­mu hra­je roli sle­pé­ho kaza­te­le), kte­rý mu nabí­dl roli v jakési nověj­ší ver­zi Tuctu špi­nav­ců a P.T. Anderson se přihnal s nabíd­kou na dra­ma o zkra­cho­va­lém maji­te­li ero­tic­ké tele­fon­ní lin­ky.

 Zatím jeho posled­ní dokon­če­ný sní­mek je Mr.Deeds – náhod­ný mili­o­nář je doce­la dobrý.Je to sní­mek, roz­je­tý na kla­sic­ké šab­lo­ně san­dle­rov­ských sním­ků, jak oby­čej­ný pros­ťá­ček ke štěs­tí a lás­ce přišel.Sandler si teď dokon­ce mohl dovo­lit obsa­dit hvězdy a tak po jeho boku vystu­pu­je krás­ka Winona Ryder a v dal­ších rolích tře­ba Peter Gallagher (Americký krá­sa), Jon Turturro (Hráči) a samo­zřej­mě Steve Buscemi.Snímek je mimo­cho­dem rema­kem Caprovy Úžasné udá­los­ti z roku 1936…

Více na Kritiky.cz
#1833: Amulet 1: Paní kamene - 80 % Amulet 1: Paní kamene (Amulet 1: The Stonekeeper)Vydalo nakladatelství Paseka v pevné vazbě v ro...
Bumblebee – Recenze – 60% Posledních několik dílů filmové série Transformersod režiséra Michaela Baye (zejména díl ...
FONTÁNA (THE FOUNTAIN) Podrobným prozkoumáním programu kin v jarních měsících zjistíme, že nový film brooklynské...
Za několik dní oslaví životní jubileum (75 let) herec Václav Postránecký (Michal z filmu S tebou mě baví svět) Narodil se 8. září 1946 v Praze, už od dětství začal hrát divadlo a byl členem Dismanova r...
Jak poznat cukrovku - V těhotenství, u dětí, příznaky Vzhledem k tomu, že diabetes typu 2 může vést k závažným zdravotním komplikacím, je důlež...

 Mimochodem bych měl zmí­nit i to, že nej­vět­ším Sandelrovým vzo­rem byl komik Rodney Dangerfield (malá role v Takových nor­mál­ních zabi­já­cích), kte­rý byl ame­ric­ký­mi kri­ti­ky ozna­čen za nej­hor­ší­ho komi­ka na jejich kontinentu.Mimochodem kri­ti­ci nejsou pří­liš sho­ví­va­ví ani k Sandlerovým fil­mům a ani Sandlerovi samot­né­mu, ale jak doka­zu­jí trž­by jeho fil­mů, lidé v tom­to pří­pa­dě na kri­ti­ky kaš­lou a cho­dí se do kina jed­no­du­še, ale efek­tiv­ně poba­vit.
 
 A ješ­tě jed­nou mimo­cho­dem: Sandler vždy pra­cu­je se svý­mi kama­rá­dy ze ško­ly – což se mu zřej­mě vyplácí.Tim Herlihy, jak jsem se již zmí­nil pokaž­dé se Sandlerem pra­cu­je na scé­ná­ři, Dinnis Dugan reží­ro­val jeho Rivaly a vel­ké­ho tátu, Frank Coraci zase Píseň pro nevěs­tu a Vodonoše a Steven Brill jeho dva posled­ní sním­ky – Malého Nickyho a Deedse.A na post hudeb­ní­ho skla­da­te­le pra­vi­del­ně dosa­zu­je dal­ší­ho kama­rá­da – Tedda Castelluccihi.Mimo jiné Sandler svo­jí pro­du­cent­skou zášti­tou zvý­raz­nil např. her­ce Roba Schneidera (Suzanin plán, Kontraband), kte­ré­mu pro­du­ko­val Deuce Bigalowa a Zvíře a nedáv­no jste na videu moh­li vidět sní­mek Špinavého Joa, kte­rý Sandler tak­též pro­du­ko­val a kte­rý byl prv­ní vel­kou rolí Dana Carveye.

 I přes­to bych rád zdů­raz­nil, že Sandler je spí­še než dob­rým her­cem, vyni­ka­jí­cím obchod­ní­kem, kte­rý na sobě doká­zal vydě­lat hro­ma­du peněz.A kdo by mu to nepřál…I vy už tře­ba zít­ra bude­te hvězdou :))

Jakub Ďuraško ( moviejd@seznam.cz ) 

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

  • ADAM SANDLER28. července 2015 ADAM SANDLER ADAM SANDLER  slaví fenomenální úspěchy jako herec, scenárista, producent a hudebník. Sandlerovy filmy utržily po světě dohromady přes 3 miliardy dolarů a patří mezi ně kasovní trháky […]
  • Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená - recenze1. srpna 2018 Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená - recenze Dnes přinášíme recenzi na novou Transylvánii! Petr Rychlý jako Adam Sandler (Drákula) je stejně bezchybný jako v dílech předchozích. Drákula a jeho mimika jsou na dabing velmi těžká […]
  • 8 rozdílů, kterými se Brooklyn 99 liší od ostatních detektivních seriálů7. srpna 2018 8 rozdílů, kterými se Brooklyn 99 liší od ostatních detektivních seriálů Detektivních seriálů jsou plné obrazovky, proto si asi řeknete, proč bych se měl dívat zrovna na Brooklyn 99. Přinášíme vám hned 8 důvodů, proč jsou detektivové z newyorského okrsku lepší […]
  • Machři 2 - 55 %20. srpna 2013 Machři 2 - 55 % Lenny (A.Sandler) se po letech vrací z Los Angeles do svého rodného města na východním pobřeží. Usazuje se se svou ženou Roxanne (Salma Hayek) a třemi dětmi ve velkém domě na předměstí. […]
  • Klik - život na dálkové ovládání- Komedie s originálním námětem? Ne, vážně to není vtip.16. února 2019 Klik - život na dálkové ovládání- Komedie s originálním námětem? Ne, vážně to není vtip. Klik – život na dálkové ovládání opravdu nabízí neotřelý příběh. A nejen to, je to i film vtipný a zábavný, přestože občas se objeví příliš sentimentální nebo moralizující pasáže. Nejde o […]
  • MŮJ OTEC JE ŠÍLENEC (THAT'S MY BOY) 28. června 2012 MŮJ OTEC JE ŠÍLENEC (THAT'S MY BOY) O FILMU „Role Donnyho Bergera je klasickou rolí Adama Sandlera,“ prohlašuje Sean Anders, režisér nejnovějšího Sandlerova filmu Můj táta je šílenec. „Je to postava, jakou může zahrát […]
  • 50x A Stále Poprvé29. září 2018 50x A Stále Poprvé Jak mnozí víte, je to docela nový a dost podařený film. Vypráví o mladíkovi(Henrym) a o jedné pěkné slečně(Lucy). Henry, to je velký sukničkář, který neustále střídá jednu blondýnu za […]
  • Hotel Transylvánie - o filmu26. září 2012 Hotel Transylvánie - o filmu „Hotel Transylvánie je příběh a otci a dceři – jen je tím otcem zkrátka Drákula,“ vysvětluje Genndy Tartakovsky, režisér snímku. „Stejně jako všichni otci je až přehnaně starostlivý a […]
  • Hotel Transylvánie – Genndy Tartakovsky se nám prvně představil ve filmu15. února 2019 Hotel Transylvánie – Genndy Tartakovsky se nám prvně představil ve filmu Bram Stoker, autor slavného románu o nejznámějším upírovi všech dob, se musel ve svém hrobě nejen obracet, on v něm musel přímo rotovat, když režisér Genndy Tartakovsky udělal z jeho […]
  • Pixely (Pixels) - 60 %28. července 2015 Pixely (Pixels) - 60 % Je rok 1982 a právě se otevírá nová videoherna v městečku, kde žijí dva nerozluční kamarádi Sam Brenner a Will Cooper. I oni jsou nadšenci do videoher, zvláště Sam, který je tak úspěšný, […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *