STANNIS BARATHEON

Stannis

„Želený trůn je prá­vem můj. Kdokoli to popí­rá je můj nepří­tel.“

Stannis k Renlymu

Král Stannis Baratheon byl Lordem z Dračího kama­ne, mlad­ší bra­tr Krále Roberta Bratheon a star­ší bra­tr Renlyho Baratheona.

Po Robertově smr­ti a odha­le­ní, že Robertův dědic Joffrey je vlast­ně bastard Cersei a její­ho dvoj­če­te Jaimeho, se Stannis pro­hlá­sil pra­vým Králem a zapo­čal taže­ní na pře­vze­tí trů­nu od Lannisterů. Po nahro­ma­dě­ní armá­dy zaú­to­čil na Královo pří­sta­viš­tě a sko­ro měs­to zlo­mil, ale byl pora­žen kom­bi­no­va­nou silou Lannisterů-Tyrellu a donu­cen ustou­pit zpát­ky na Dračí kámen.

Zatímco plá­no­val dal­ší kro­ky po smr­ti Joffreyho a Robba Starka, odces­to­val Stannis na Sever ke Zdi, aby pomohl Noční Hlídce pro­ti Divokým, a sezná­mil se s Jonem Snowem. Snažil se zís­kat jeho pomoc při pře­vze­tí Severu od Boltonů, kte­ří před­tím Starky zra­di­li a zavraž­di­li Robba. Stannis nako­nec vyje­de pro­ti Zimohradu sám, ale poča­sí ho zpo­ma­lí a jeho armá­da je v násled­ně bitvě Boltony roz­dr­ce­na. Po bitvě je vyčer­pán a zra­něn nale­zen Briennou, kte­rá ho popra­ví za jeho roli ve smr­ti Renlyho.

Pozadí

Stannis je dru­hým synem Steffona a Cassany Baratheonových. Steffon byl hla­vou Rodu Baratheonů, Velkolordem Bouřných zemí. Ty jsou jed­ním z regi­o­nů Sedmi krá­lov­ství a Baratheoni jed­ním z Velkých Rodů říše. Steffon zemřel, když byli chlap­ci ješ­tě mla­dí, a Robert zdě­dil jeho titu­ly. Stannis je váž­ný a tvr­dý muž.

Robert vedl vzpou­ru pro­ti Králi Aerysi II. Targaryenovi, zba­vil se ho a nahra­dil ho jako vlád­ce Sedmi Království. Během vál­ky bojo­val Stannis na jeho stra­ně. Většinu kon­flik­tu byl oblé­hán na Stormendu. Od smr­ti hla­dem ho zachrá­nil paše­rák Davos, kte­rý při­ve­zl na hrad loď plnou cibu­le. Stannis ho za odmě­nu paso­val na rytí­ře a taky potře­stal za pašo­vá­ní tím, že mu use­kl čty­ři koneč­ky prs­tů z pra­vé ruky. Davos je Stannisovi zuři­vě oddán a trest vní­mal jako opráv­ně­ný. Jeho syn Matthos slou­ží Stannisovi jako písař. Stannis se pak vypra­vil dobýt Dračí kámen, síd­lo Targaryenů a během vzpou­ry Greyjoyů zni­čil jejich flo­ti­lu.

Robert se Stannisem se nikdy nemě­li vzá­jem­ně v lás­ce. Navzdory jeho služ­bě během vál­ky udě­lal Robert Lordem ze Stormendu Renlyho – v té době ješ­tě dítě, kte­ré nemoh­lo ve vál­ce bojo­vat. To Stannis vní­mal jako uráž­ku. Stal se Lordem z Dračího kame­ne a slou­žil bra­t­ro­vi v malé radě jako Mistr lodí. I když není pří­mo kru­tý nebo zákeř­ný, je to nevlíd­ný muž bez humo­ru a nejmé­ně popu­lár­ní ze všech tří Baratheonů.

Více na Kritiky.cz
Motýlí křik je skvělý konspirační thriller Motýlí křik je velmi brilantní thriller s bravurně koncipovanou konspirační teorií, jež vá...
Amy: Film o talentované, nesmrtelné zpěvačce Nemám ve zvyku chodit do kina na dokumentární filmy. Pro tentokrát jsem učinil výjimku a uděl...
RECENZE: Sedm dní v pekle    HBO přišlo s novým sportovním pseudodokumentem, který nám v boratovském stylu předs...
Obr Dobr - 80 % (pro děti, co čtou knížky - 100 %) Tak režisérovi je skoro 70. Po delší době natočil pohádku pro děti. Roald Dahl napsal mnoho ...
ČARODĚJNICE NA STŘÍŽKOVĚ V sobotu 30. 4. 2016 počasí přálo i návštěvníkům akce nazvané Pálení čarodějnic a stav...

Vzal si Selysu Florent, ale jejich man­žel­ství je bez vzá­jem­né lás­ky; zapu­dil ji jako cho­rou a neschop­nou dát mu syna. Během prv­ní série je na del­ší dobu na Dračím kame­ni a pre­fe­ru­je samo­tu ost­ro­va.

Pod vli­vem kněž­ky Melisandre kon­ver­to­val k Pánu Světla a jeho domác­nost vět­ši­nou násle­do­va­la. Hořící srd­ce Lána Světla se také sta­lo sou­čás­tí jeho erbu.

Osobnost

„Stannis má osob­nost kra­ba.“

Loras Tyrell k Renlymu

Stannis byl chlad­ný, tvr­dý, váž­ný, tvr­do­hla­vý, pev­ný a zříd­kakdy odpouš­tě­jí­cí muž. Byl také sta­teč­ný a s extrém­ním smys­lem pro povin­nost. Jak se u Baratheonů čeká, měl zku­še­nost z bojiš­tě jak pří­mo v poli tak jako veli­tel. Měl hla­vu na stra­te­gii a vál­če­ní, díky čemuž byl sil­ně respek­to­ván mno­ha vyso­ký­mi lor­dy stej­ně jako byl nebo­jás­ný v boji – bojo­val i zra­ně­ný či neozd­bro­je­ný. Ačkoli nebyl popu­lár­ní, respekt jako váleč­ní­ko­vi mu bez­po­chy­by nále­žel.

Více na Kritiky.cz
Krystyna Krauze Krystyna Krauze je s českým prostředím spjata od dětství, kdy její rodiče v tehdejším Čes...
Tropics - Nocturnal Souls (2018) Je krásná letní noc, krátce před půlnocí, a vy se zrovna uchylujete do baru kdesi za m...
Vetřelec ³ - na Blu-ray Co byste asi čekali? Třetího Vetřelce. Nezklamu Vás. Třetí Vetřelec se  natočil v roce 19...
Robinsonův ostrov - 29. 3. 2017 22. díl Robinsonova ostrova....
Cena Pavla Kouteckého online na DAFilms.com Filmy z retrospektivy Pavla Kouteckého a ohlédnutí za oceněními v minulosti zdarma na DAFilms.c...

Vojsko vedl sám v prv­ní linii ved­le vojá­ků a to při mno­ha při­le­ži­tos­tech. Jeho váleč­ný živo­to­pis byl pří­kla­dem ješ­tě před Válkou pěti Králů; držel Storm´s End pro­ti znač­né­mu oblé­há­ní po vět­ši­nu Robertovy vzpou­ry a nako­nec ješ­tě dobyl Dračí kámen. Během vzpou­ry Greyjoyů dosá­hl roz­ho­du­jí­cí­ho vítěz­ství, ač měl znač­ně men­ší armá­du. Jeho jedi­né dvě výraz­né poráž­ky byly v Bitvě na Černovodě (neče­kal spo­je­ne­ství Tyrellů a Lannisterů) a v Bitvě o Zimohrad (kde chtěl bojo­vat navzdo­ry mizer­ným šan­cím, co zni­či­lo jeho i jeho armá­du).

Ve srov­ná­ní s bra­t­ry se uměl Stannis mno­hem lépe kon­t­ro­lo­vat – na roz­díl od tem­pe­ra­ment­ní­ho Roberta a vese­lé­ho Renlyho, on sám vždy půso­bil sto­ic­ky a čis­tě prag­ma­tic­ky; v zájmu vyš­ší­ho dob­ra potla­čo­val vět­ši­nu živo­ta vlast­ní emo­ce a tou­hy. I v momen­tech, kdy je plně při­pra­ven dát emo­cím prů­chod, dove­de se opa­no­vat, i když má být zrov­na popra­ven. Stannis má vel­mi málo tpě­li­vos­ti s faleš­nou zdvo­ři­los­tí, kte­rá je oče­ká­va­na od pánů i dvo­ra a svo­je názo­ry na ostat­ní obvykle říká nahlas. Z toho­to důvo­du se nikdy neob­klo­pil pato­lí­za­ly jako Cersei ale rád­ci, kte­rým sku­teč­ně věří že mu řek­nou natvr­do prav­du, i kdy­by ho to mělo naštvat.

Stannis má nezlomnou osob­ní čest a smy­sl pro povin­nost a spra­ve­dl­nost, kte­ré vedou všech­ny jeho činy. Podporoval vzpou­ru své­ho bra­t­ra a bojo­val sta­teč­ně ve vzpou­ře Greyjoyů. Když Renly zís­kal od Roberta mno­hem vět­ší uze­mí a Stannisovi zůstal Dračí kámen, pro­ti přá­ní Roberta nic nena­mí­tal. Při oblé­há­ní Stormlandu se pak držel pro­ti Tyrellům navzdo­ry hla­du, bez­na­dě­ji a násob­né pře­si­le. Když Davos pro­pa­šo­val do hra­du jíd­lo, Stannis se ujis­til že posád­ka se nají dřív než on. Pak spra­ved­li­vě Davose odmě­nil i potrestal, což paše­rá­ka ohro­mi­lo a Stannisovi zajis­ti­lo jeho obdiv.

Více na Kritiky.cz
Spider-Man: Homecoming - Obsah | O filmu             OBSAH               Mladý Peter Parker / Spider-Man (Tom Holla...
Gangs of New York Nemilosrdný New York devatenáctého století otevírá své brány a vpouští nás do svých smrd...
Lidská mysl | Adam Balažovič ...
Incendies (Požáry) 2010 Snímek Požáry režiséra Villeneuvea patří mezi ty filmy, po jejichž shlédnutí ještě chví...
World Trade Center Oliver Stone se posadil na režisérskou židli, rozhlédl se kolem a spustil akci, z níž vzešel ...

Po zjiš­tě­ní, že všech­ny Robertovy děti pochá­zí z inces­tu a nema­jí nárok na Železný trůn, poznal svůj nárok na trůn, ale navzdo­ry svým ambi­cím se nestal mega­lo­ma­nem. Davosovi při­znal, že i když nežá­dal o to být krá­lem, je jím kaž­dým mys­li­tel­ným prá­vem a při­jme svou povin­nost ať chce nebo ne. Ačkoli je v zákla­dě Stannis dob­rým, nebo aspoň sluš­ným člo­vě­kem, kvů­li své zbož­nos­ti je snad­no sve­den k posed­los­ti napl­ně­ní pro­roc­tví Azor Ahai, kte­ré ho obra­cí k bez­o­hled­nos­ti a kru­tos­tem jako upá­le­ní vlast­ní dce­ry zaži­va.

Stannis taky není popu­lár­ní mezi lidem na roz­díl od obou jeho bra­trů. Robert, přes­to­že je mizer­ný vůd­ce, byl aspoň respek­to­ván jako bojov­ník a Renly byl ze všech tří bra­trů Baratheonů nej­po­pu­lár­něj­ší. Stannis zatím postrá­dá cha­risma i při­taž­li­vost, kte­rá je obec­ně v jeho rodi­ně. Kvůli své chlad­né a neo­ma­le­né pova­ze zadá­vá málo důvo­du k posluš­nos­ti a věr­nos­ti nebo lás­ce. Vypadá to ale, že ho netrá­pí jeho nepo­pu­la­ri­ta nebo že by nějak respek­to­val obdiv lidu. Věří nicmé­ně, že jeho muži ho budou násle­do­vat a stej­ně pro něj zemřou kvů­li jeho půvo­du. Spoléhá také na strach, kte­rý drží jeho muže v linii a veřej­né pro­je­vý las­ka­vos­ti za sla­bost, kte­rou si sku­teč­ný vůd­ce nemů­že dovo­lit. Na dru­hé stra­ně jeho porad­ce Davos Seaworth k němu cho­vá kom­plet­ní věr­nost i respekt a pod­po­ru­je plně jeho náro­ky navzdo­ry tomu, že byl sám v minu­los­ti dras­tic­ky potres­tán, což Stannisovi při­pi­su­je jis­tou bra­vu­ru.

Od chví­le, kdy potkal Lady Melisandru a při­zval ji ke své­mu vnitř­ní­mu dvo­ru, při­jal kom­plet­ně její nábo­žen­ství Pána Světla stej­ně jako víru, že on sám je Přislíbeným Princem, mesi­á­šem uvnitř víry R´hllora. Po své kon­ver­zi zapo­jil Stannis do svých akcí i krva­vou magii v podo­bě lid­ských obě­tí nebo ohni­vých pija­vic. Je na svou víru poměr­ně hrdý a sym­bol R´hllora v podo­bě hoří­cí­ho srd­ce se stal i sou­čás­tí jeho pra­po­ru a erbu – původ­ně šlo o jele­ní hla­vu Rodu Baratheonů.

Více na Kritiky.cz
Les V oblíbené edici Už vím proč?, určené  pro dětem od dvou do čtyř let vychází knížka ...
Zuřivost v krvi - Jing mo gaa ting Vždy jsem věděl, že jsem se narodil na špatném kontinentu. Knedlo-vepřo-zelo bych hned vyměn...
Které filmové trháky podle knižní předlohy přichystal rok 2016? Téměř s železnou pravidelností se rok co rok v kinech objevují zajímavé filmové počiny, ...
Soutěž CD - MIG 21 : Album CD získá nejlepší komentář v bublině obrázku. Trvání soutěže: 2.3.2017 - 30.3.2017...
Komiks 56 ...

Přesto má Stannis i dob­ré strán­ky. Pokud na něj někdo sku­teč­ně udě­lá dojem, není mu zatěž­ko se sku­teč­ně spřá­te­lit. Měl rád svou dce­ru Shireen a brá­nil ji před svou ženou Selyse. Selyse dce­ru zapu­di­la už od naro­ze­ní kvů­li její­mu pohla­ví a také kvů­li posti­že­ní. Spřátelil se i s Davosem, svým nej­bliž­ším a nej­dů­vě­ry­hod­něj­ším porad­cem, za což se mu dosta­lo Davosovy plné věr­nos­ti.

Plánoval jme­no­vat Davose Pobočníkem krá­le poté, co se ujme Železného trů­nu a utě­šo­val ho při smr­ti jeho dvou synů, ačko­li ho v té době uvěz­nil coby zrád­ce. Dojem na něj udě­lal také Jon Snow, bastard Neda Starka, a zachá­zel s ním s plným respek­tem, prav­dě­po­dob­ně pro­to, že Jonův otec osvět­lil Stannisovi pra­vý původ Joffreyho, Tommena a Myrcelly. Než Jon odmí­tl Stannisovu nabíd­ku na legi­ti­mi­za­ci, byl Stannis při­pra­ven uči­nil z něj ofi­ci­ál­ně Lorda ze Zimohradu jako Jona Starka poté, co by pomohl Stannisově věci. Robert a Stannis měli bra­tr­ství bez vzá­jem­né lás­ky, což i jeden dru­hé­mu při­zna­li. Stejné to bylo s Renlym, i když na tom byli prav­dě­po­dob­ně lépe než Stannis s Robertem.

Během vyjed­ná­vá­ní uví­tal Renlyho v malé radě a (dokud neměl muž­ské­ho potom­ka) byl při­pra­ven nechat ho jako dědi­ce své­ho trů­nu, když roz­pus­tí svou armá­du. Ukázal také sli­to­vá­ní nad tím, že nepří­mo zabil své­ho malé­ho bra­t­ra a nezkou­šel lhát Brienne z Tarthu, Renlyho Strážkyni, pokud šlo o jeho zapo­je­ní. Nakonec Brienně nezá­vi­děl její zámě­ry a jed­no­du­še jí řekl, ať koná svou povin­nost, kte­o­ru bylo ho popra­vit.

Více na Kritiky.cz
Alena Antalová o filmu Léto s gentlemanem Ve filmu hrajete babičku, přitom jste taková mladice! Jak jste se do takové role vžívala? Muse...
Kinomol.cz vyhlašuje výroční ceny o Řád Kinomolu Po dvou letech účinkování na českém internetu se server Kinomol.cz rozhodl vyhlásit vlastní ...
Joel Kinnaman Joel Kinnaman se narodil ve Švédsku v hlavním městě Stockholmu 25. 11. 1979. Jeho rodné  jm...
Kazma vrs. Prostřeno Každá reality show má své plusy a mínusy. Ale Prostřeno není jenom o Vaření. Spíše o Vař...
Kozí příběh se sýrem - O filmu   Koza s hlasem Jiřího Lábuse se vrací v novém příběhu Do kin se v české anim...

Navzdory svým úspě­chům a výbor­né tak­ti­ce byl Stannis extrém­ně tvr­do­hla­vý. Odmítl požá­dat Roberta nebo Robba Starka o vojen­skou pomoc, při­čemž igno­ro­val, že Robbovy a jeho vlast­ní zájmy se slu­ču­jí, při­tom tvr­dil, že ukra­dl Sever od jeho krá­lov­ství. Stannis takhle postu­po­val ve všech pří­pa­dech a vní­mal koho­ko­li, kdo nepod­po­ro­val jeho vlast­ní zámě­ry, jako nepří­te­le a pány jiných úze­mí Sedmi Království bez jeho vlast­ní­ho svo­le­ní jako usur­pá­to­ry. Hlavním pří­kla­dem Stannisovy rigid­nos­ti bylo to, co zapří­či­ni­lo jeho smrt. Ignoroval ztrá­tu polo­vi­ny svých jed­no­tek a to, že ho Melisandre zatra­ti­la, pokra­čo­val v oblé­há­ní Zimohradu a byl rych­le zni­čen jed­not­ka­mi Ramsayho Boltona. Se zlo­me­nou vírou, ambi­ce­mi a zni­če­nou rodi­nou se nesna­žil vyhnout své­mu osu­du a tiše při­jal svou smrt.

„Když Eddard Stark zjis­til prav­du, řekl to jen mě. Neudělám stej­nou chy­bu. Pošlete kopie toho dopi­su do všech kou­tů říše, od Arboru po Zeď. Nastal čas zvo­lit. Ať nikdo nedo­vo­lí igno­ra­ci být výmluvou.“

Stannis ke své radě

„Joffrey, Renly, Robb Stark, všech­no jsou to zlo­dě­ji. Pokleknou nebo je zni­čím.“

Stannis

„Dobrý sku­tek nevy­pla­ví špat­ný, ani nao­pak.“

Stannis k Davosovi

„Tvrdá prav­da řeže obě­ma smě­ry, Sere Davosi.“

„Pojďte se mnou a vem­te si měs­to!“

Stannis ke svým vojá­kům během bytvy na Černovodě

„Moji nepřá­te­lé si mys­lí, že mě zni­či­li. Smějí se my tak jako se mi smál Renly.Chci Joffreyho mrt­vé­ho. Chci Robba Starka mrt­vé­ho. Udělej mi dal­ší­ho syna.“

Stannis k Melisandre

„Říká, že tma je všech­ny pohl­tí. Noc, kte­rá nikdy nekon­čí. Pokud nevy­hra­ju, nikdy jsem se o tohle nepro­sil. Ne víc, než když jsem chtěl být krá­lem. Naše osu­dy si nevo­lí­me. Ale musí­me spl­nit svou povin­nost, ne? Velcí nebo malí, musí­me spl­nit svou povin­nost. Co je jeden bastard pro­ti krá­lov­ství?“

Více na Kritiky.cz
Polar Netflix ani na začátku nového roku nezahálí a už na leden si připravil hned několik novinek....
Underworld: Evolution Úvod byl trochu zmatenej, padalo tam moc jmen. Přestože jsem první díl viděl, nebyl jsem ze za...
Premiéry prvního prosincového týdne Vskutku nabitý je tento týden z pohledu filmových premiér. Do kina se chystá především velmi...
Král Artuš - Nuda, nuda, nuda! Král Artuš ve službách římského impéria? Tak tohle lze opravdu jen stěží strávit....
Rock Demers - Zlín Film Festival 2011 ...

Stannis k Davosovi

„Moji nepřá­te­lé necha­li krá­lov­ství krvá­cet. Nezapomenu na to. Neodpustím to. Potrestám je jakou­ko­li armá­dou, kte­rou budu mít k dis­po­zi­ci.“

„Pokud nebu­du tla­čit na svůj nárok, bude zapo­me­nut. Nestanu se strán­kou v his­to­rii něko­ho jiné­ho.“

Ohodnoťte článekČásti seriálu: Hra o trůny

|

Související příspěvky:

  • Jaime Lannister – Hra o Trůny12. dubna 2016 Jaime Lannister – Hra o Trůny „Nejsou další muži jako já. Pouze já.“ Jaimie Lannister Jaimie Lannister je rytířem Královské stráže, syn Tywina Lannistera, bratr královny Cersei Lannister a starší bratr Tyriona […]
  • Joffrey Baratheon – Hra o Trůny13. dubna 2016 Joffrey Baratheon – Hra o Trůny „Měli jsme zlého krále. Měli jsme blbého krále, ale nevím, jestli jsme někdy měli za krále zlého blbce.“ Tyrion Lannister při shrnutí svého synovce Joffreyho Baratheona Joffrey […]
  • Petyr Baelish – Hra o Trůny17. dubna 2016 Petyr Baelish – Hra o Trůny „Rád by viděl tuhle zemi hořet, kdyby mohl být králem popela.“ Varys o Petyru Baelishovi Petyr Baelish, často zvaný „Malíček“ se poprvé představil v epizodě „Lord Snow“ a hraje ho […]
  • Cersei Lannister – Hra o Trůny14. dubna 2016 Cersei Lannister – Hra o Trůny „Pro svou rodinu udělám věci, jaké si ani nedovedeš představit…Miluju svého bratra, svého milence. Lidé si budou šeptat, budou dělat vtípky – jen ať dělají. Jsou tak malincí, že je ani […]
  • Tyrion Lannister – Hra o Trůny8. dubna 2016 Tyrion Lannister – Hra o Trůny Tyrion Lannister: „Dopustil jsem se mnohem horšího zločinu. Dopustil jsem se toho, že jsem trpaslík!“ Tywin Lannister: „Nejsi u soudu proto, že jsi trpaslík.“ Tyrion Lannister: „Ale […]
  • Tywin Lannister – Hra o Trůny8. dubna 2016 Tywin Lannister – Hra o Trůny „Zanedlouho budu mrtvý, stejně jako ty, tvůj bratr a tvoje sestra a všechny její děti, všichni budeme mrtví, budeme hnít v zemi. Je to jméno rodiny, které přežije. Je to všechno, co […]
  • Sansa Stark – Hra o Trůny12. dubna 2016 Sansa Stark – Hra o Trůny Sansa Stark je nejstarší dcerou Lorda Eddarda Starka a druhým dítětem jeho a Lady Catelyn Tully. Objevuje se následovně ve třech dalšách knihách, Střetu králů (1998), Bouři mečů (2000) a […]
  • Jon Snow – Hra o Trůny13. dubna 2016 Jon Snow – Hra o Trůny „Nechci po tobě, aby zapomněl na své mrtvé. Já na svoje taky nezapomenu. Ztratil jsem padesát bratrů z Hlídky při Manceho útoku na Zeď. Ale žádám tě, abys teď myslel na své děti. Nikdy […]
  • Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU17. května 2017 Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU Ridley Scott od počátku chtěl, aby tekla krev. „Myslím, že Ridleyho první slova byla ‘Bude to tvrdý film ratingu R a budeme potřebovat opravdu hodně filmové krve,” vzpomíná producent […]
  • Major Josef (Pepa) Strouhal29. března 2019 Major Josef (Pepa) Strouhal Major Strouhal je sebevědomý, má vysoké IQ a brilantní analytické myšlení. Na první dojem občas působí i trochu neomaleně, ale není to jeho záměr. Spoléhá se především sám na sebe, a tak […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *