BRIENNA Z TARTHU

Brienne

„Celý můj život se nade mnou muži jako ty ušklí­ba­li a celý svůj život jsem muže jako ty zašla­pá­va­la do pra­chu.“

Brienne k Jaimemu Lannisterovi

Brienna Tarth, zná­má obvykle jako Brienna z Tarthu, je bojov­ni­ce Domu Tarthu, vaza­la Rodu Baratheonů a jedi­ná dce­ra Lorda Selwyna Tartha.

Je jedi­ným pře­ži­vším dítě­tem a dědič­kou Lorda Selwyna z Evenfall Hall na ost­ro­vě Tarth, kte­rý se nachá­zí na Úzkém moři u pobře­ží Bouřných zemí. Na ženu Westerosu je neob­vykle vyso­ká a sval­na­tá a už jako dítě si vyvi­nu­la lás­ku k bojo­vým akti­vi­tám. Vyrostla ve vel­mi schop­nost bojov­ni­ci a sni­la, že se sta­ne rytí­řem.

Více na Kritiky.cz
Akta X - Návrat domů (Home Again) - S10E04 - Muž s náplastí si zasloužil utrhnout víc končetin. Epizoda měla slibný začátek, postavy, obě dějové linie i prostředí. Ale jako celek je to vl...
Farma SK – 8. série – 60. díl ...
Farma SK – 9. série – 2. díl ...
Minority Report Děj sci-fi filmu Minority report se odehrává v roce 2054, v němž již nějaký ten rok funguje ...
Igor Chmela - Perfekcionalista ...

Její mat­ka zemře­la, když byla ješ­tě vel­mi malá, tak­že si ji ani nepa­ma­tu­je. Měla něko­lik sou­ro­zen­ců, ale ti zemře­li ješ­tě jako děti. Jakožto jedi­ný poto­mek je v pozi­ci poměr­ně per­spek­tiv­ní­ho sňat­ku mužů z dal­ších vel­kých rodů, ale kvů­li svým fyzic­kým atri­bu­tům a osob­nos­ti nikdy netou­ži­la po ali­an­ci s jiným rodem skr­ze sňa­tek.

Říká se jí také Panna z Tarthu, nebo, více zne­po­ko­ji­vě, Brienna Krásná kvů­li její­mu vzhle­du.

Osobnost

Strávila vět­ši­nu své­ho živo­ta jako objekt opo­vr­že­ní, odmít­nu­tí nebo při­nej­lep­ším lítos­ti. Když se zkou­še­la oblé­kat a cho­vat jako pra­vá lady, setka­la se s posmě­chem a pohr­dá­ním kvů­li své­mu nea­trak­tiv­ní­mu vzhle­du a nedo­stat­ku žen­ských spo­le­čen­ských vlast­nos­tí; když se vyda­la ces­tou boje, kte­rá více odpo­ví­da­la jejím schop­nos­tem, vyslou­ži­la si opo­vr­že­ní a odpor pro svo­je pohla­ví navzdo­ry nepo­pi­ra­tel­ným doved­nos­tem.

Život v tom­to duchu posmě­chu a bla­ho­sklon­nos­ti vedl k tomu, že se sta­la extrém­ně prag­ma­tic­kou a neo­ma­le­nou. Poskytl jí nicmé­ně také ner­vy z Valyriánské oce­li a napros­to se nebo­jí posta­vit jaké­mu­ko­li bojov­ní­ko­vi včet­ně tak obá­va­né­ho jako je Jaime Lannister (prav­dě­po­dob­ně nej­lep­ší šer­míř v říši), Lorasu Tyrrellovi nebo Sandoru Cleganovi (bru­tál­ní­mu a extrém­ně obá­va­né­mu člo­vě­ku s nebla­ze pro­slu­lou pova­hou).

Možná díky tomu­to osob­ní­mu poza­dí je Brienna nejis­tá v osob­nos­ti jako je ve vzhle­du; Catelyn Stark si všimla, že nemá onu sebe­jis­to­tu jiných žen bojov­nic. Touží po respek­tu a při­je­tí ostat­ních a cel­kem snad­no dává svou lás­ku a loa­ja­li­tu lidem, kte­rý jí pro­ká­ží i tu nejmen­ší míru zdvo­ři­los­ti. Renly Baratheon, Catelyn Stark a Jaime Lannister jsou mezi hrst­kou těch, kte­ří tím­to způ­so­bem zís­ka­li Briennino přá­tel­ství.

Více na Kritiky.cz
Zmizení Šimona Šťopky - kniha Emily vypadá jako vcelku normální menší holčička, ale není to tak úplně pravda. Je totiž ...
Jakub Gulík ...
Velká šestka na Blu-ray Když byly v loni v kinech animované filmy, tak jsem chtěl jít i na Velkou šestku. Bohužel js...
MIROSLAV ADAMEC (SCÉNÁŘ) Jak vás napadl příběh filmu Přání k mání? A jak následně scénář vznikal? Když byla ...
Křižovatka smrti - Chris Tucker a Jackie Chan jako policejní parťáci?! Dobře natočených akčních komedií je dnes opravdu málo. Nevím, co se stalo, zda-li si tvůrc...

postavy Brienna z Tarthu character seiál Hra o Trůny Game of Thrones series 03

Podobně jako Ned Stark se řídí svým vlast­ním smys­lem pro čest a povin­nost, čímž vní­má vět­ši­nu nečest­ných aktů jako zce­la nepří­pust­né. Často čelí situ­a­cím, kdy její cti odpo­ru­je její­mu srd­ci – při­zna­la se Jaimemu, že její selhá­ní v ovliv­ně­ní Blackfishů by ved­lo k tomu, že by spo­lu oni dva muse­li opět bojo­vat. Řekla to jas­ně způ­so­bem vyja­dřu­jí­cím, že s ním bojo­vat nechce, ačko­li má nepo­pi­ra­tel­nou šan­ci ho pora­zit.

Umí být tvr­do­hla­vá, sar­kas­tic­ká, cynic­ká a odsu­zu­jí­cí, ale je také upřím­ná, pří­má, loa­jál­ní a odhod­la­ná. I když se jí od vět­ši­ny rytí­řů dosta­lo vel­mi mizer­né­ho zachá­ze­ní, inkli­nu­je Brienne k ide­a­li­zo­va­né­mu kon­cep­tu rytíř­ství. Navzdory – nebo snad prá­vě pro­to – fak­tu, že neo­če­ká­vá od okol­ní spo­leč­nos­ti jaké­ho­ko­li uzná­ní svých činů nebo schop­nos­tí, sna­ží se kaž­dý den napl­ňo­vat prá­vě rytíř­ské ide­á­ly.

Více na Kritiky.cz
FUTURE GATE SCI-FI FILM FESTIVAL Druhý ročník festivalu sci-fi filmů Future Gate letos v Praze i v Brně. Unikátní filmová př...
Robert Galbraith: Hedvábník Hedvábník je po úspěšném „Volání Kukačky“ druhým případem Cormorana Strika. A jaká ...
DÁM TI SLUNCE – JANDY NELSONOVÁ 92 % „Totiž – co když je to Jude, kdo to v sobě má? Proč by to tak nemohlo být? Surfuje po vln...
Jan Palach Čtyři videa z novinářské konference filmu Jan Palach 9. 8. 2018....
Trackmania Turbo Zdarma dostupné pro Xbox One na Xbox Gold - 01/11 - 30/11...

Naplňuje ten­to kon­cept až do for­mál­ních detai­lů, kdy během vrcho­lu sou­bo­je s Ohařem pro­hlá­sí, že ho nechce zabít (což on igno­ru­je a boju­je dál), nebo pro­vá­dí zabi­tí Stannise Baratheona jako ofi­ci­ál­ní popra­vu včet­ně toho, že mu dovo­lí posled­ní slo­va. Nicméně chyb­ně uvá­dí, že Renly byl pra­vým krá­lem, i když byl dru­hý po Stannisovi, ale to bylo hlav­ně z osob­ní věr­nos­ti.

Brienne se časem pro­ká­za­la jako jed­na z nej­tvrd­ších bojov­nic Westerosu, ačko­li nej­víc pod­ce­ňo­vá­na. V boji spo­lé­há na kom­bi­na­ci své zastra­šu­jí­cí veli­kos­ti, síly a nepo­le­vu­jí­cí bru­ta­li­ty, se kte­rou vyhrá­vá vět­ši­nu sou­bo­jů. Tenhle styl jí dovo­lil pora­zit Lorase Tyrella a Sandora Clegana, dva nej­vět­ší bojov­ní­ky říše.

Umí bojo­vat se tře­mi muži najed­nou, pora­zit dva vojá­ky s brně­ním ve stís­ně­ném pro­sto­ru a ubrá­ní se Jaimemu Lannisterovi. I v pří­pa­dě nápad­né nevý­ho­dy jako neoz­bro­je­nos­ti by pokra­čo­va­la v bru­tál­ním boji, což uká­za­la při sou­bo­ji s Ohařem ve chví­li, kdy ji zba­vil meče. Jaime při­znal, že ji pova­žu­je za dob­ré­ho bojov­ní­ka, ješ­tě než se sta­li přá­te­li.

Více na Kritiky.cz
Transformers Já jsem jich pár měl. A dost dětí z okolí mi je závidělo. Jasně, že je řeč o legendárn...
Better Call Saul 4, aneb když spin-off překoná originální seriál Perníkový táta, známý také pod svým originálním názvem Breaking Bad, postupně vyrostl z m...
Tragický příběh mladé Veroniky odhalí kniha „Dnes v noci jsem ji viděl“ Je si možné v čase války zachovat lidskou tvář a zároveň zůstat na výsluní mezi společe...
Blade Runner se dočká pokračování Konečně jsme se dočkali, produkční firma Alcon Entertainment totiž definitivně potvrdila zpr...
ANGELA BASSETT ANGELA BASSETT (Ramonda) se proslavila svými emocionálními hereckými výkony a kdykoliv se na pl...

Brienna z Tarthu je extrém­ně vzne­še­ná a skrom­ná v kaž­dé situ­a­ci, což doka­zu­jí její opa­ko­va­ná sdě­le­ní, že není rytíř, dokon­ce ani lady – ačko­li je nepo­pi­ra­tel­ně lady z Tarthu jakož­to jedi­ná dce­ra Lorda Selwyna. Tohle je prav­dě­po­dob­ně způ­so­be­no jejím osob­ním pře­svěd­če­ním, že neod­po­ví­dá stan­dar­dům pra­vé­ho rytí­ře, pro­to­že byla kvů­li vzhle­du a pohla­ví pod­ce­ňo­vá­na celý svůj život. Ironií situ­a­ce je, že je doko­na­lým pří­kla­dem pra­vé­ho rytíř­ství. Je sil­nou a schop­nou bojov­ni­cí, je milo­srd­ná a sou­cit­ná, neotře­si­tel­ně věr­ná a odhod­la­ná, a bere extrém­ně váž­ně svo­je povin­nos­ti coby bojov­ni­ce pří­sa­ha­jí­cí vyš­ší auto­ri­tě. Jediný důvod, proč není stej­ně vní­má­na lid­mi Sedmi krá­lov­ství, je, že je žena.

„Nejsem lady.“

Brienne: „Zbabělče! Jedno neštěs­tí a už se vzdá­váš?“

Jaime: „Neštěstí?!“

Brienna: „Ztratil jsi ruku.“

Jaime: „Ve kte­ré držím meč! Byla to ta ruka.“

Brienne: „Ochutnáš…jednou ochut­náš sku­teč­ný svět, kde lidi ztrá­ce­jí důle­ži­té věci a už fňukáš, plá­češ a kon­číš. Zníš jako zatra­ce­ná žen­ská!“

„Potřebuješ důvě­ru, když chceš pří­mě­ří.

Brienne k Jaimemu

Arya: „Kdo tě nau­čil bojo­vat?“

Brienne: „Můj otec.“

Araya: „Můj nikdy nechtěl. Říkal „bojo­vá­ní je pro klu­ky.““

Brienne: „Můj říkal to samé, ale stej­ně jsem se s klu­ky furt prala…a furt pro­hrá­va­la. Nakonec řekl, „Když už to budeš dělat, tak to můžeš dělat pořád­ně.“

„Není nic víc nená­vi­dě­ní­hod­né než selhat v ochra­ně těch, kte­ré milu­ješ.“

Brienne k Podrickovi

Ohodnoťte článekČásti seriálu: Hra o trůny

|

Související příspěvky:

  • Margaery Tyrell – Hra o Trůny14. dubna 2016 Margaery Tyrell – Hra o Trůny Petyr Baelish:„Chceš být královnou?“ Margaery Tyrell:„Ne. Chci být Královnou.“ Královna Margaery Tyrell je výraznou postavou druhé až páté série. Je vdovou po králi Renly […]
  • Sansa Stark – Hra o Trůny12. dubna 2016 Sansa Stark – Hra o Trůny Sansa Stark je nejstarší dcerou Lorda Eddarda Starka a druhým dítětem jeho a Lady Catelyn Tully. Objevuje se následovně ve třech dalšách knihách, Střetu králů (1998), Bouři mečů (2000) a […]
  • Robb Stark – Hra o Trůny13. dubna 2016 Robb Stark – Hra o Trůny „Vyhrál jsem každou bitvu. Ale prohrávám válku.“ Robb Stark Robb Stark (Richard Madden) je nejstarší syn Lorda Eddarda Starka ze Zimohradu a Lady Catelyn, bratr Sansy, Aryi, Brana a […]
  • Jaime Lannister – Hra o Trůny12. dubna 2016 Jaime Lannister – Hra o Trůny „Nejsou další muži jako já. Pouze já.“ Jaimie Lannister Jaimie Lannister je rytířem Královské stráže, syn Tywina Lannistera, bratr královny Cersei Lannister a starší bratr Tyriona […]
  • Nejvyšší Vrabčák – Hra o Trůny17. dubna 2016 Nejvyšší Vrabčák – Hra o Trůny „Dej pryč zlato a symboly, poval sochy a pilíře a něco zůstane: něco jednoduchého…pevného…a pravdivého. Nádhera Tyrellů odvane, jejich lži zašlapeme, jejich srdce budou všem na očích. A […]
  • Varys – Hra o Trůny15. dubna 2016 Varys – Hra o Trůny „Bouře přicházejí a odcházejí, velké ryby jí ty malé a já pořád pádluju.“ Varys Varys, někdy zvaný Pavouk, je hlavní postavou druhé, třetí, čtvrté a páté série, i když několikrát se […]
  • Lichožrouti - charakteristiky hlavních postaviček2. listopadu 2016 Lichožrouti - charakteristiky hlavních postaviček Ahoj, já jsem Hihlík a jsem Lichožrout. Víte, kdo jsou to Lichožrouti? Ne? Tak schválně. Určitě se vám občas ze šuplíku ztrácejí ponožky! A víte proč? Protože my Lichožrouti se vašima […]
  • Melisandre – Hra o Trůny15. dubna 2016 Melisandre – Hra o Trůny „Noc je temná a plná hrůzy…ale oheň ji všechnu spálí.“ Melisandre Melisandre, často také jako Rudá Žena, je kněžka Pána Světla a blízká poradkyně Stannise […]
  • STANNIS BARATHEON9. dubna 2019 STANNIS BARATHEON „Želený trůn je právem můj. Kdokoli to popírá je můj nepřítel.“ Stannis k Renlymu Král Stannis Baratheon byl Lordem z Dračího kamane, mladší bratr Krále Roberta Bratheon a starší […]
  • Voříšek Karel: Štěstí se dá naučit (Můj život bez strachů a bez rohlíků) - 86 %6. prosince 2016 Voříšek Karel: Štěstí se dá naučit (Můj život bez strachů a bez rohlíků) - 86 % Kniha, Štěstí se dá naučit, mě po přečtení zůstala dlouho v hlavě. Jejím autorem je velmi oblíbený moderátor Karel Voříšek a jak je vidět, i psaní mu jde velice dobře. Karel Voříšek […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *