Castle: Alexis Castle

Castle: Alexis Castle
Ohodnoťte člá­nek

 

Alexis Harper Castle je jedi­nou dce­rou Richarda Castla a nevlast­ní dce­rou detek­ti­va Kate Beckettové. Hraje ji Molly C. Quinn.

Historie posta­vy...

Po roz­vo­du svých rodi­čů ji vycho­vá­val Richard, ačko­li Alexis vypa­dá, že se vždyc­ky stá­va­la tím, čím chtě­la být ona sama. Její mat­ka Meredith je čas­to navště­vu­je z Los Angeles. V jeden moment se k nim nastě­ho­va­la Martha, Rickova mat­ka, kte­rou otec pozval poté, co jí pod­vá­děl její exman­žel.

Když bylo Alexis 5 let, Castle ji nau­čil hrát laser tag. Od té doby mají tra­di­ci osob­ní­ho sou­bo­je do momen­tu, kdy jeden z nich bude mít 1000 bodů.

Navštěvovala fik­tiv­ní Marlowe Přípravku. Protože je vel­mi ambi­coz­ní a dosa­hu­je mno­ha svých cílů, vypa­dá to, že nemá téměř žád­ný kla­sic­ký hol­či­čí spo­le­čen­ský život. Na dru­hou stra­nu je po táto­vi dost na to, aby se občas dosta­la do pro­blé­mů i bez divo­kých mejda­nů. Alexis se otá­čí v koleč­ků stá­le pro­měn­né­ho roz­vr­hu škol­ních i dal­ších akti­vit: hry na hous­le, šer­mu, škol­ní­ho par­la­men­tu, roz­t­les­ká­vač­ky, něko­li­ka stá­ží (napří­klad pomoc Lanie Parish na pitev­ně) a mno­ha dal­ších.

Byla na dvou let­ních pro­gra­mech a vza­la si dosta­tek před­mě­tů na to, aby dokon­či­la střed­ní o semestr dří­ve a sko­ro odje­la stu­do­vat do Paříže, od čehož ale nako­nec upus­ti­la. Od roku 2012, kdy její 18, navště­vu­je Columbia University a pra­cu­je jako inter­nist­ka pod Lanie Parishovou z 12. Okrsku.

Osobnost...

Alexis je zjev­ně mno­hem dospě­lej­ší než oba její rodi­če - sta­ra­la se čas­to o Castla, podob­ně jako se on sta­ral o svou mat­ku). Svého otce obdi­vu­je, stej­ně jako ji občas totál­ně šoku­je. Když ji vidí­me prv­ně (Flowers on your Grave), odmít­ne na večír­ku pít, pro­to­že není plno­le­tá - ačko­li drink jí nabíd­ne prá­vě otec. Je vel­mi bys­trá, ško­la ji baví a je odhod­lá­na držet se pra­vi­del a dělat to, co je správ­né.

Castle jí čas­to přá­tel­sky radí, aby si uží­va­la své dět­ství a občas taky zlo­bi­la (tak jako on), a taky zápa­sí se sklo­nem ji pří­liš ochra­ňo­vat. Často si s otcem hra­je (šer­mu­jí, někdy se svě­tel­ný­mi meči a stří­lí již zmí­ně­ný­mi laser tagy). Skrze Alexis může Castle ven­ti­lo­vat dět­skou strán­ku své osob­nos­ti. V momen­tě, kdy Alexis z her vyros­te, čelí ovšem jak její ztrá­tě, tak ztrá­tě své­ho vlast­ní­ho mlá­dí.

Podobně Alexis boju­je s tím, že je sice dušev­ně mno­hem dál, než se od ní čeká, na dru­hou stra­nu je ale fyzic­ky a práv­ně stá­le tee­nager.

Její spo­le­čen­ský život a osob­ní pro­blémy čas­to reflek­tu­jí někte­ré pří­pa­dy, kte­ré Castle s Beckettovou řeší. Téhle syner­gie si čas­to vší­má prá­vě Castle a není výjim­kou, když mu Alexis pomů­že pří­pad vyře­šit, pro­to­že poskyt­ne jiný úhel pohle­du.

Jonáš Jenšovský

Související příspěvky:

 • 17. března 2017 Castle na zabití: Richard "Rick" Castle "Existují tva typy lidí, co celý den přemýšlejí, jak zabít člověka....psychopati a autoři detektivek...já jsem ten, kterému za to platí víc." Richard "Rick" Castle Richard […]
 • Petyr Baelish – Hra o Trůny17. dubna 2016 Petyr Baelish – Hra o Trůny „Rád by viděl tuhle zemi hořet, kdyby mohl být králem popela.“ Varys o Petyru Baelishovi Petyr Baelish, často zvaný „Malíček“ se poprvé představil v epizodě „Lord Snow“ a hraje ho […]
 • Captain America: Občanská válka - POPIS POSTAV - TÝM IRON MAN11. května 2016 Captain America: Občanská válka - POPIS POSTAV - TÝM IRON MAN     VELITEL TÝMU:                        Tony Stark/Iron Man     ČLENOVÉ TÝMU:                      Nataša Romanová/Black Widow Plk. James “Rhodey” Rhodes/War Machine T’Challa/Black […]
 • Robb Stark – Hra o Trůny13. dubna 2016 Robb Stark – Hra o Trůny „Vyhrál jsem každou bitvu. Ale prohrávám válku.“ Robb Stark Robb Stark (Richard Madden) je nejstarší syn Lorda Eddarda Starka ze Zimohradu a Lady Catelyn, bratr Sansy, Aryi, Brana a […]
 • Nejvyšší Vrabčák – Hra o Trůny17. dubna 2016 Nejvyšší Vrabčák – Hra o Trůny „Dej pryč zlato a symboly, poval sochy a pilíře a něco zůstane: něco jednoduchého…pevného…a pravdivého. Nádhera Tyrellů odvane, jejich lži zašlapeme, jejich srdce budou všem na očích. A […]
 • Jon Snow – Hra o Trůny13. dubna 2016 Jon Snow – Hra o Trůny „Nechci po tobě, aby zapomněl na své mrtvé. Já na svoje taky nezapomenu. Ztratil jsem padesát bratrů z Hlídky při Manceho útoku na Zeď. Ale žádám tě, abys teď myslel na své děti. Nikdy […]
 • Captain America: Občanská válka - POPIS POSTAV - TÝM CAPTAIN AMERICA11. května 2016 Captain America: Občanská válka - POPIS POSTAV - TÝM CAPTAIN AMERICA VELITEL TÝMU:                      Steve Rogers/Captain America ČLENOVÉ TÝMU:                  Sam Wilson/Falcon Bucky Barnes/Winter Soldier Scott Lang/Ant-Man Clint […]
 • Warcraft: První střet - O POSTAVÁCH8. června 2016 Warcraft: První střet - O POSTAVÁCH Garona Garona, půl-orka a Gul’danova otrokyně, je dítětem dvou světů. Do žádného z nich však nepatří. Její útrapy z ní vykovaly obávanou válečnici. Naučila se, že aby přežila, ostatní se […]
 • Sansa Stark – Hra o Trůny12. dubna 2016 Sansa Stark – Hra o Trůny Sansa Stark je nejstarší dcerou Lorda Eddarda Starka a druhým dítětem jeho a Lady Catelyn Tully. Objevuje se následovně ve třech dalšách knihách, Střetu králů (1998), Bouři mečů (2000) a […]
 • Melisandre – Hra o Trůny15. dubna 2016 Melisandre – Hra o Trůny „Noc je temná a plná hrůzy…ale oheň ji všechnu spálí.“ Melisandre Melisandre, často také jako Rudá Žena, je kněžka Pána Světla a blízká poradkyně Stannise […]

1 reakce

 1. 16. března 2017

  […] Alexis Harper Castle je jedi­nou dce­rou Richarda Castla a nevlast­ní dce­rou detek­ti­va Kate Beckettové. Hraje ji Molly C. Quinn. Historie posta­vy… Po roz­vo­du svých rodi­čů ji … Source: Castle: Alexis Castle […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *