Warcraft: První střet - O POSTAVÁCH

War

Garona

Garona, půl-orka a Gul’danova otro­ky­ně, je dítě­tem dvou svě­tů. Do žád­né­ho z nich však nepat­ří. Její útra­py z ní vyko­va­ly obá­va­nou váleč­ni­ci. Naučila se, že aby pře­ži­la, ostat­ní se jí musí bát. Když se však setká se sta­teč­ným a šar­mant­ním člo­vě­kem Lotharem, odpři­sáh­ne bojo­vat po jeho boku.

Anduin Lothar

Lothar pro své­ho krá­le a zem vede straš­li­vou vál­ku pro­ti téměř nepo­ra­zi­tel­né­mu pro­tiv­ní­ko­vi. Snaží se tak ochrá­nit svůj lid a své­ho jedi­né­ho syna. Pro ochra­nu Azerothu nevá­há obě­to­vat téměř coko­liv, a to včet­ně dlou­ho­le­tých přá­tel­ství. I když je Lothar odta­ži­tý a uza­vře­ný, nevá­há se obě­to­vat pro ty, kte­ří boju­jí za jejich krá­le a krá­lov­ství. Hrdina stej­ně schop­ný jak na koni, tak na gry­fo­no­vi, a neu­vě­ři­tel­ně sta­teč­ný v boji. Osud Azerothu leží v jeho rukou.

Více na Kritiky.cz
Arnold se vrací i k Terminátorovi Arnold Schwarzenegger se prozatím vykašlal na kandidaturu na prezidenta USA, a raději točí s v...
A.I.-Umělá Inteligence „Vím, že nejsem opravdový.Ale pro tebe budu.“...
Game of Thrones | Season 8 Episode 1 | Game Revealed (HBO) ...
MUŽI V ČERNÉM 3 - O FILMU „Filmy série Muži v černém jsou o vztahu mezi J a K,“ míní Will Smith, který se vrací k ...
Recenze: Cosmopolis - 55% Snímek Cosmopolis, který soutěžil v Cannes a nyní vstupuje do české distribuce, provázejí ...

Khadgar

Veškerá síla mla­dič­ké­ho Khadgara spo­čí­vá v jeho vědo­mos­tech. I když nosí znak řádu Kirin Tor a je býva­lým učněm Strážce Medivha, Khadgar boju­je za to, aby mohl žít život oby­čej­né­ho člo­vě­ka. Navzdory tomu, že se oto­čil zády k osu­du, kte­rý mu byl před­ur­čen, mla­dý mág je nako­nec pro­ti své vůli vta­žen do záha­dy točí­cí se oko­lo inva­ze na Azeroth. A tak musí při­stou­pit zod­po­věd­ně ke svým závaz­kům. Začne si vydo­bý­vat své mís­to mezi sku­pi­nou hrdi­nů a učit se tajům magic­ké moci… a také tem­ných sil, kte­ré se skrý­va­jí pří­mo pod ní.

Durotan

Milovaný náčel­ník kla­nu Frostwolf, Durotan, boju­je za mís­to, kte­ré by mohl nazý­vat domo­vem a kde by se mohl usa­dit se svou rodi­nou. Zápolí o pře­ži­tí své­ho kla­nu a jeho těhot­né druž­ky, Draky. Věří ve svou rasu a v to, čím býva­la, než se Gul’dan cho­pil moci. V ty tvo­ry vlád­nou­cí hru­bou silou, ale věří­cí v při­ro­ze­ný řád věcí. Ve tvo­ry, kte­ří si ze vše­ho nej­ví­ce zaklá­da­li na cti a tra­di­cích. Durotan ví, že jest­li má jeho lid pře­žít, on a Draka musí vést orky vstříc vál­ce, aby si vydo­by­li nový domov ve svě­tě zva­ném Azeroth.

Medivh

Strážce, vlast­ním jmé­nem Medivh, je nej­moc­něj­ší magic­kou zbra­ní Azerothu. Jenomže za vel­kou moc se pla­tí a ani Medivh není výjim­kou. Jakožto nej­moc­něj­ší mág ze všech je nezpo­chyb­ni­tel­ným Strážcem Azerothu. Svou nezměr­nou moc vyu­ží­vá k ochra­ně slab­ších a k udr­že­ní rov­no­váhy mezi svě­ty. Není-li nikým vyzván, aby se vydal brá­nit svou domo­vi­nu, Medivh setr­vá­vá ve své věži posta­ve­né na spoj­ni­ci magic­kých silo­čar, a zápo­lí s moc­nost­mi mimo naše chá­pá­ní. A exis­tu­je jen za jedi­ným úče­lem – aby ochrá­nil Azeroth.

Více na Kritiky.cz
Doctor Who | Christmas Special 2017 ...
Kingsman: Zlatý kruh První ukázka z filmu Kingsman: Zlatý kruh....
Filmy projektu 100 pro rok 2016 slavnostně odhaleny. Startujeme Sedmi statečnými Asociace českých filmových klubů, iniciátor i realizátor Projektu 100, dnes slavnostně zveř...
PÉČKO PRO ZAČÁTEČNÍKY V kinech od 24. 08. 2006 Deacon, Matt a Fred jsou mladí kluci, kteří se kromě sportu a jiných běžných věcí zajímaj...
Robert Galbraith: Hedvábník Hedvábník je po úspěšném „Volání Kukačky“ druhým případem Cormorana Strika. A jaká ...

Král Llane Wrynn

Každý král se za své vlá­dy musí s něčím potý­kat. Ovšem před krá­lem Llanem leží dosud nej­vět­ší výzva v ději­nách Azerothu. Mírumilovný vlád­ce musí vůd­ce ostat­ních ras (trpas­lí­ků, elfů a ostat­ních lidí) pře­svěd­čit o tom, aby spo­ji­li své síly pro­ti samot­né­mu záni­ku svě­ta. Llane si je jist, že pokud ve svém sna­že­ní neu­spě­je, jejich konec je nevy­hnu­tel­ný. A je ocho­ten bít se až do posled­ní­ho dechu, aby ochrá­nil svůj lid i své krá­lov­ství.

Lady Taria

Taria je moud­rou a spra­ved­li­vou krá­lov­nou. Její vzne­še­nost a diplo­ma­tic­ké schop­nos­ti jsou v těch­to těž­kých časech plných stvůr a násil­nos­tí majá­kem nadě­je pro vše­chen lid. A ví, že aze­ro­thský lid se musí sjed­no­tit, aby ten­to kon­flikt koneč­ně zažeh­nal. Není pro­to divu, že je to prá­vě ona, kdo si zís­ká Garoninu důvě­ru. Vždyť jedi­ně „sil­ní náčel­ní­ci si mohou zís­kat důvě­ru své­ho kla­nu“ a prá­vě toho je v této chví­li tře­ba. Taria je šťast­ně pro­vda­ná za Llana Wrynna, své­ho krá­le, s nímž má syna Variana. Ve svém svaz­ku jsou si rov­ni a jeden dru­hé­ho respek­tu­jí jako niko­ho jiné­ho.

 Orgrim

Orgrim vlád­ne moc­ným Doomhammerem – Kladivem zká­zy. Jednou z nej­ne­bez­peč­něj­ších zbra­ní, kte­ré kdy orko­vé vyro­bi­li. Je v jeho rodu již po gene­ra­ce. Přecházela z otce na syna, a tak krev těch nej­lep­ších váleč­ní­ků pohá­ní jeho zuři­vost i hrdin­skost na bojiš­ti. Válka je jeho odka­zem. Během nespočtu bojů a lovů si vybu­do­val vel­mi těs­ný vztah s náčel­ní­kem Durotanem. Je pro­to své­mu náčel­ní­ko­vi a jeho lidu věr­ný až za hrob. Jenže duny jejich dáv­ných lovišť zůsta­ly dale­ko za Frostwolfy, v jejich starém svě­tě. Teď je čeká Azeroth.

Více na Kritiky.cz
Jak by vypadali lidé, kdyby rodili jako zvířata? Každý z nás ví, jak na svět přichází děti. Jak se „to stane“ a na svět se může pod...
MICHAL VIEWEGH (1962) Narodil se v Praze, ale dětství prožil, jak sám o sobě rád říká, v „provinční“ Sázav...
JAKUB ŠMÍD (REŽIE) Jakub Šmíd (nar. 1984) po studiích činoherního herectví na Janáčkově Akademii múzických u...
Pamětnice Poslední školní sraz začíná. premiéra: 05.11.2009 Žánr: Komedie Země: Česká republika, 2...
Kletba z temnot (2012) - 45%   Kletba z temnot není určitě film pro milovníky starých věcí z blešího trhu. M...

 Draka

Srdnatá druž­ka Durotanova a mat­ka jejich novo­ro­ze­né­ho syna, to je Draka. Pro ochra­nu své rodi­ny a své­ho lidu by bojo­va­la do posled­ní­ho dechu. Pouto s jejím dru­hem – a záro­veň náčel­ní­kem – je tak pev­né, že pře­ži­lo sko­mí­ra­jí­cí pla­ne­tu a při­ved­lo jejich klan do nové­ho svě­ta. Stojí při svém muži, ať se sta­ne coko­liv. A to i navzdo­ry nejis­té budouc­nos­ti jejich dítě­te.

Gul’dan

Lstivý, bez­cit­ný a vše­moc­ný zlo­duch, kte­rý nevi­dí nic než moc – nezvra­ti­tel­nou a straš­li­vou. Takový je vůd­ce Hordy, Gul’dan, kte­rý vál­čí o nad­vlá­du nad Azerothem. A to bez ohle­du na cenu. Povstal, aby sjed­no­til orkské kla­ny a ukul z nich straš­li­vé voj­sko. Vysál by život odkud­ko­liv, jen aby posí­lil své posta­ve­ní a svou armá­du. Pohání ho neu­ko­ji­tel­ná potře­ba dobý­vat. A vzác­ný život je pro Gul’dana pou­hým pali­vem pro jeho Hordu.

 Blackhand

Pokud byli orko­vé stvo­ře­ni pro vál­ku, Blackhand Ničitel je pří­mo ztě­les­ně­ním vál­ky. Nosí odpor­nou zdroj, sku­tou dohro­ma­dy za pomo­ci kos­tí jeho obě­tí. A před­sta­vu­je všech­no, co orko­vé mají v úctě – sílu, nebo­jác­nost a čest. Je to straš­li­vý bojov­ník, jehož hřmot­ný hlas doká­že sám o sobě vnést do srd­cí jeho nepřá­tel strach. Je přes­ně tou živou­cí zbra­ní, kte­rou Gul’dan potře­bu­je, aby dosá­hl vítěz­ství nad lid­stvem.

Více na Kritiky.cz
The Simpsons – S28E03: The Town - 75 % Třetí díl se konečně odsunul od vedlejších postav a věnuje se pouze rodině Simpsonů. Tento...
Titulky k Suits S08E14 - Peas in a Pod Titulky k další epizodě Kravaťáků jsou tady, tentokrát s menším zpožděním. Doufáme, že...
Soukup se stal jediným Youtuberem v historii s vlastní televizní stanicí, komentují diskutéři zbrusu nový pořad šéfa Barrandova s názvem Moje zprávy Aneb kam se hrabe tolikrát vzpomínaný Vladimír Železný. Podle poměrně pečlivých propočt...
Sunshine - Lidem zase teče do bot. Lidstvo bylo narváno v zadku už nesčetněkrát a pokaždé se z něj vyškrábalo. Když se s na...
Na střeše - Z produkčního deníku Scény na střeše se točily v domě v centru Prahy, který má 7 pater + schody na střechu (8...

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *|

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky:

  • Warcraft: První střet - PŘEDSTAVENÍ TĚCHTO SVĚTŮ8. června 2016 Warcraft: První střet - PŘEDSTAVENÍ TĚCHTO SVĚTŮ Legendary Pictures a Universal Pictures vám přináší Warcraft, epické dobrodružství dvou střetávajících se světů, založené na celosvětovém fenoménu od Blizzard Entertainment. Mírumilovný […]
  • Warcraft: První střet - PŘED PRODUKCÍ10. června 2016 Warcraft: První střet - PŘED PRODUKCÍ Globální fenomén: Warcraft se rozbíhá Od vzniku fenomenální hry World of Warcraft jejímu kouzlu a působivé mytologii propadlo více než sto milionů hráčů. Strategie Warcraft: Orkové a […]
  • Warcraft: První střet - O PRODUKCI - Respektování a rozšiřování: Návrh Warcraftu10. června 2016 Warcraft: První střet - O PRODUKCI - Respektování a rozšiřování: Návrh Warcraftu Představa o Azerothu Azeroth je země pokojných městeček, monumentálních staveb a rozličných krajin. A zároveň je domovem mnoha ras. Mezi ně patří například lidé, elfové, trpaslíci a […]
  • Warcraft: První střet - O PRODUKCI10. června 2016 Warcraft: První střet - O PRODUKCI Od herních obrazovek ke stříbrnému plátnu: Warcraft se začíná točit V roce 2006 společnost Legendary Pictures oznámila, že získala práva k filmu z prostředí Warcraftu a začala o něm […]
  • Warcraft: První střet - O PRODUKCI - Orkové a obyvatelé Azerothu Obsazení filmu10. června 2016 Warcraft: První střet - O PRODUKCI - Orkové a obyvatelé Azerothu Obsazení filmu Roven se uvolil povyprávět nám o tom, jak probíhalo shánění těch nejvhodnějších herců: „Warcraft je příběh, který vás ve filmové podobě naprosto pohltí. Vezme vás na místo, kam se […]
  • Oblíbené temné drama Preacher pokračuje, duo hlavních hrdinů to však stálo osmiletý vztah11. července 2018 Oblíbené temné drama Preacher pokračuje, duo hlavních hrdinů to však stálo osmiletý vztah Po dvou úspěšných sériích se seriálová adaptace kultovního komiksu z 90. let opět vrací na televizní obrazovky. Premiérové díly dramatického seriálu Preacher nabídnou dech beroucí akce a […]
  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
  • Captain Marvel - POPISY POSTAV6. března 2019 Captain Marvel - POPISY POSTAV CAROL DANVERSOVÁ / CAPTAIN MARVEL (Brie Larson) Carol Danversová je bývalá důstojnice amerického letectva a zkušební pilotka. Během intergalaktické války mezi Kree a Skrully, do které […]
  • Zlodějka knih - ZAČÁTKY3. ledna 2014 Zlodějka knih - ZAČÁTKY ZLODĚJKA KNIH je filmovou adaptací oblíbeného stejnojmenného bestselleru. Vypráví příběh odvážné dospívající dívky Liesel, která je poslána během druhé světové války do pěstounské rodiny […]
  • X-Men: Budoucí minulost - Rogue Cut16. května 2016 X-Men: Budoucí minulost - Rogue Cut Když jsem před dvěma roky šel na projekci „prozatím“ posledních x-menů, tak jsem ten film pochválil. V kině to byl úspěch. Na Blu-ray, které vyšlo skoro půl roku po premiéře v kinech, […]