Varys – Hra o Trůny

Varis

„Bouře při­chá­ze­jí a odchá­ze­jí, vel­ké ryby jí ty malé a já pořád pád­lu­ju.“

Varys

Varys, někdy zva­ný Pavouk, je hlav­ní posta­vou dru­hé, tře­tí, čtvr­té a páté série, i když něko­li­krát se obje­vil už v prv­ní. Varys je eunuch a byl Mistrem Našeptávačů v krá­lov­ské Malé radě, dokud nebyl nucen opus­tit Královo pří­sta­viš­tě spo­leč­ně s Tyrionem Lannisterem. Je vel­mi obrat­ným mani­pu­lá­to­rem a veli­te­lem sítě vyzvě­da­čů na dvou kon­ti­nen­tech.

Pozadí…

Varys se naro­dil v Lys leží­cím za Úzkým mořem jako otrok. Jako dítě puto­val se sku­pi­nou kočov­ných her­ců po nej­růz­něj­ších svo­bod­ných měs­tech, dokud čaro­děj z Myr neu­dě­lal jeho mis­tro­vi nabíd­ku, kte­rou nešlo odmít­nout. Varys byl pro­dán čaro­dě­jo­vi, kte­rý mu dal para­ly­zu­jí­cí nápoj, kte­rý ale neu­tlu­mil jeho vní­má­ní. Pak ho vykas­t­ro­val, aby jeho geni­tá­lie pou­žil v kou­zel­ném ritu­á­lu a spá­lil je na roš­tu.

Pak pro Varyse neměl dal­ší vyu­ži­tí a nechal ho umřít na uli­ci. Varys se ale roz­ho­dl žít všem vli­vům navzdo­ry: žeb­ral, kra­dl a pro­sti­tu­o­val ty čás­ti těla, kte­ré mu zůsta­ly. Pro pře­ži­tí udě­lal, coko­li bylo potře­ba. Stal se vyni­ka­jí­cím zlo­dě­jem, ale brzy zjis­til, že infor­ma­ce jsou cen­něj­ší než jaké­ko­li zbo­ží a dostal se až do myr­ských slu­mů.

Stal se exce­lent­ním špi­o­nem a obchod­ní­kem s infor­ma­ce­mi a jeho pověst i vliv rost­ly do té míry, až se stal čle­nem Malé rady Sedmi Království. Zkušenost s čaro­dě­jem v něm také zane­cha­la odpor k magii a těm, kte­ří ji uží­va­jí.

Více na Kritiky.cz
Konec srpna v hotelu Ozon (1966) Film, o kterém jsem se na těchto stránkách už zmiňoval. Do jisté míry se jedná o ojediněl...
Vyrobte si doma šampon, zubní pastu nebo prací prášek Alena Thomas má na svém kontě už dvě knížky věnující se výrobě domácí kosmetiky, droge...
Film Život podle Václava Havla ukáže poprvé celý Havlův pozoruhodný život O Václavu Havlovi byly natočeny stovky hodin materiálu, přesto biografický film zachycující c...
RE-PLAY - Každou sobotu v 10.45 na Prima COOL! Kdo obsadil roli nových moderátorů? Hlavním kritériem při výběru bylo, aby šlo o zkušené ...
Rafinovaně skládaný papír Snad každý z nás v mládí poskládal z papíru harmoniku, vlaštovku nebo žabku na čtyři p...

Jakožto člen rady držel úlo­hu ústřed­ní­ho krá­lov­ské­ho zpra­vo­da­je. Není drži­te­lem žád­né­ho titu­lu, hra­du nebo uze­mí, ale běž­ně je nazý­ván Lordem kvů­li své pozi­ci u dvo­ra.

Varys je holo­hla­vý a kvů­li kas­t­ra­ci má sklo­ny k obe­zi­tě. Na veřej­nos­ti čas­to nasa­zu­je mas­ku pokor­né­ho a věr­né­ho slu­žeb­ní­ka a tro­chu zžen­šti­lé­ho muže. Je to ale pou­há fasáda, kte­rou si Varys vyvi­nul jako nástroj a kte­rá obvykle způ­so­bu­je, že ho ostat­ní pod­ce­ňu­jí a mějí ho za vese­lé­ho odbor­ní­ka na drby a lichot­ky. Ve sku­teč­nos­ti je chlad­ným a vel­mi, vel­mi vychyt­ra­lým mani­pu­lá­to­rem dvor­ní poli­ti­ky spo­lu s Petyrem „Malíčkem“ Baelishem, se kte­rým  čas­to kří­ží kor­dy. Na roz­díl od Baelishe trvá Varys na tom, že jeho zájmy jsou v sou­la­du s zájmy říše a tím, co on sám cítí jako správ­né, což není vždy to, co chce momen­tál­ní král.

Více na Kritiky.cz
Drsní hoši z Texasu jsou zpátky. Nechte se již potřetí unést černým humorem seriálu Hap a Leonard Překvapivá detektivka z amerického Texasu nebo suchá černá komedie s prvky krimi? Ať už se...
Hejtování | Adéla Elbel ...
Jackass 2 - Jackass Volume Two Myslím si, že o kultovní záležitosti zvané Jackass nemusím nikomu nic vyprávět. Všichni, k...
Jiří Adamec o filmu Léto s gentlemanem Film Léto s gentlemanem jde do kin na sv. Valentýna, 14. 2. 2019. Slavíte vy osobně tento svát...
Třetí, poslední, ohlédnutí za Festivalem krátkých filmů V neděli 19.ledna se od 15 hod se ve velkém sále promítala sekce Polish Shorts. Do této sekce b...

Varys je pohr­da­vě nazý­ván Pavoukem kvů­li jeho roz­sáh­lé výzvěd­né síti. Jeho síť je vel­mi pro­pra­co­va­ná a jed­na z nej­vět­ších na svě­tě – zahr­nu­je Westeros a Essos a zasa­hu­je až do Vaes Dothrak a dokon­ce Qarthu. Svým agen­tům a dal­ším zdro­jům (čas­to chudým dětem), říká „malí ptáč­ci“. Na roz­díl od Baelishe ale není ke svým zaměst­nan­cům faleš­ný nbo kru­tý; mís­to toho je vzdě­lá­vá a posky­tu­je jim ochra­nu za infor­ma­ce, kte­ré mu done­sou.

Jednou z jeho mno­ha akti­vit je sle­do­vá­ní pohy­bů Viseryse a Daenerys Targaryen a zajiš­tě­ní, aby se nesta­li hroz­bou pro říši.

Citáty…

Eddars Stark: „Řekni mi jed­no, Varysi. Komu oprav­du slou­žíš?“
Varys: „Říši, můj pane. Někdo musí.“

„Moc je zají­ma­vá věc…Tři muži, král, kněz a boháč. Mezi nimi sto­jí běž­ný žol­dák. Každý ze tří se vsá­zí, že žol­dák zabi­je ty dru­hé dva. Kdo pře­ži­je, kdo zemře?…Moc síd­lí tam, kde lidé věří, že síd­lí; je to trik, stín na zdi a vel­mi malý člo­věk může vrhat vel­mi dlou­hý stín.“

Více na Kritiky.cz
#1861: Krakatit - 60 % KrakatitVydalo nakladatelství CPress v pevné vazbě v roce 2018. Vydání má 120 stran a pro...
Parádně Pokecal - 70% „Myslím, že je blbost si nepokecat, když si ten druhej chce pokecat. Co myslíš? Já si myslí...
Aquaman - Recenze - 80% Chlap co mluví s rybama....No tak trochu jo, ale rozhodně ještě mnohem víc. Aquaman je film ins...
Děvčátko Ema má mámu, máma má Emu. A obě se snaží najít v životě to své štěstí. Každá na to j...
Kritiky.cz na sociálních sítích Kritiky.cz taky mají účty na sociálních sítích....

Varys k Tyrionu Lannisterovi

„Vliv ros­te jako ple­vel.“

Varys k Tyrionu Lannisterovi

„Věř mi, pří­te­li, dove­dl jsem tě až sem.“

Varys k Tyrionovi při útě­ku z Králova Přístaviště.

Ohodnoťte článekČásti seriálu: Hra o Trůny

|

Související příspěvky:

  • Hra o trůny - Krev mé krve (S06E06) - Bran je nyní Tříoká vrána31. března 2019 Hra o trůny - Krev mé krve (S06E06) - Bran je nyní Tříoká vrána Tak až máme 6. díl. Jako každý díl na nás čeká na několik překvapení, nový hrad a další návrat postavy až z první série. Shrnuje se k bitvám, které nás čekají určitě na konci série, […]
  • Hra o trůny - Vrata (S06E05) - příběh Hodora30. března 2019 Hra o trůny - Vrata (S06E05) - příběh Hodora Tak máme za sebou půl letošní sezóny Hry o trůny. Pátý díl završil část, která za sebou nechala další nevysvětlené prvky. Ale v souladu s předchozími díly zase posunula děl dopředu, hlavně […]
  • Hra o trůny - Křivopřísežník (S06E03) - Rudá kněžka kouzlí28. března 2019 Hra o trůny - Křivopřísežník (S06E03) - Rudá kněžka kouzlí První části byly seznamovací a rychlé, ten třetí už pokračuje s příběhem jednotlivých postav. Nejedná se o rychlý posun v jejich příběhu, postupně se začali hlavní hrdinové seznamovat […]
  • Hra o trůny – Kniha cizince (S06E04) - Daenerys nelze upálit29. března 2019 Hra o trůny – Kniha cizince (S06E04) - Daenerys nelze upálit  Série pokročila, tak už víme, jak základní postavy skončily a objevily se i další, které jsme málem zapomněly. Každý, kdo má rád příběhy a své hrdiny, tak se v tomto díle dočká svých […]
  • S07E01: Dragonstone18. července 2017 S07E01: Dragonstone Obsah prvního dílu 7. sezóny seriálu Hra o trůny. Panství Freyů Walder Frey uspořádá hostinu pro své příbuzné a vazaly. Nalije jim víno a oslavuje vítězství nad Starky, svým dcerám […]
  • S07E03: The Queen's Justice4. srpna 2017 S07E03: The Queen's Justice Obsah třetího dílu sedmé sezóny seriálu Hra o trůny. Jonova linka Jon se svou družinou se setká s Daenerys na jejím hradě. Uvítá jej Tyrion a návštěvě vezme zbraně. Během cesty dovnitř […]
  • Hra o trůny - Rudá žena (S06E01) - Víte skutečný věk Melisandry?26. března 2019 Hra o trůny - Rudá žena (S06E01) - Víte skutečný věk Melisandry? Pokračujeme v příběhu sedmi království. Opustili jsme Jona, Ariu, Sansu a další postavy cliffhangerem, a tak se první díl věnoval tomu, aby dovysvětlil otázky, které fanoušky seriálu tolik […]
  • S07E02: Stormborn25. července 2017 S07E02: Stormborn Obsah druhé epizody sedmé série seriálu Hra o Trůny. Dračí Kámen Daenerys se svými rádci představuje svým spojencům (Olenna Redwyne a Ellaria Písek s dcerami)  plán na vpadnutí do […]
  • Hra o trůny - Book of the Stranger (S06E04)24. května 2016 Hra o trůny - Book of the Stranger (S06E04) Obsah 4. dílu 6. série seriálu Hra k Trůny, který šel v pondělí 16.5.2016 na HBO. Epizoda začíná příběhem Jona Sněha (Kit Harington) na Černém hradu, který se chystá odejít od Noční […]
  • Hra o trůny - Domů (S06E02) - Max von Sydow je tříoká vrána27. března 2019 Hra o trůny - Domů (S06E02) - Max von Sydow je tříoká vrána Scénáristé si pohráli a vymysleli zase další zápletky a další zajímavé smrti. Na rozdíl od dílu prvního, kde bylo vysvětleno několik cliffhangerů, druhý díl se pohnul dál. Všechno […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *