Tywin Lannister – Hra o Trůny

tywin01 825x510

„Zanedlouho budu mrt­vý, stej­ně jako ty, tvůj bra­tr a tvo­je sest­ra a všech­ny její děti, všich­ni bude­me mrt­ví, bude­me hnít v zemi. Je to jmé­no rodi­ny, kte­ré pře­ži­je. Je to všech­no, co pře­ži­je. Ne tvo­je vlast­ní slá­va, ne tvo­je čest…ale rodi­na.“

Tywin Lannister k Seru Jaimiemu Lannisterovi

Lord Tywin Lannister je hla­vou Rodu Lannisterů, Lord Casterly Rock, Správce Západu, První Pán Westerlandu, Pobočník Krále a Ochránce Říše. Je otcem Cersei, Jaimieho a Tyriona Lannisterových.

Inteligentní, vypo­čí­ta­vý, nemi­lo­srd­ný a zastra­šu­jí­cí. Tywin je nej­bo­hat­ším člo­vě­kem Westerosu a také nej­moc­něj­ší, pokud slou­ží jako Pobočník Krále svým vnu­kům Joffreymu a Tommenovi. Jeho hlav­ním cílem a moti­vem je zabez­pe­če­ní odka­zu jmé­na Lannisterů a udě­lá napros­to coko­li, aby ochrá­nil svou rodi­nu. Často má nesho­dy se svý­mi tře­mi dět­mi, kte­ré pova­žu­je za zkla­má­ní. Jeho cho­vá­ní k Tyrionovi vyús­tí nako­nec v to, že ho Tyrion chlad­no­krev­ně zabi­je poté, co je odsou­zen k smr­ti za vraž­du, kte­rou nespáchal.

Více na Kritiky.cz
Braavoská Železná banka / Iron Bank of Braavos „Jeden kámen se rozpadne, další zaujme jeho místo a chrám drží pohromadě více než tis...
Recenze: Iron Man 3 (85 %) Návrat ve třetím dílu Iron Mana se podařil. Změna režiséra jde filmu k duhu. Druhý nejlepš...
Velké aféry a skandály evropských panovnických dvorů - 95 % Byla Lukrézie Borgia skutečně obávanou travičkou? Jsou obvinění, vznesená proti Kateřině H...
Solo: Star Wars Story - Recenze - 80% Druhá odbočka světa Star Wars nás konečně provede zákoutími šťastných a smolných okamži...
Záhada nejspíš odhalena: Víme, co nosí Leonardo DiCaprio (42) na hrudi za tajemné zařízení Slavného herce si všimli fotografové během jeho výletu do New Yorku. Pod tričkem na hrudi v...

Pozadí…

Tywin je lord Rodu Lannisterů, Lord Správce Westerlandu a nej­bo­hat­ší muž Sedmi Království. Lannisterové vlád­nou Sedmi krá­lov­stvím ze své­ho síd­la Casterly Rock. Je vdov­cem se tře­mi dět­mi, Jamiem, Cersei a Tyrionem. Casterly Rock, odvě­ké síd­lo moci Lannisterů, se nachá­zí nad něko­li­ka vel­mi boha­tý­mi zla­tý­mi doly, kte­ré poskyt­lo Lannisterům během let ohrom­né bohat­ství a ved­lo k akro­ny­mu, že Lannisterové„serou zla­to“.

Je synem Tytose Lannistera. Jeho otec byl hla­vou rodi­ny během obdo­bí výraz­né­ho pokle­su a při­šel o vel­kou část rodin­né­ho jmě­ní díky špat­ným inves­ti­cím. Kromě toho se nechal i u dvo­ra urá­žet, což mu vyslou­ži­lo pověst sla­bo­cha. Vazalové rodu, rody Reynů a Castamerů se pro­ti němu vzbou­ři­li, což Tywin osob­ně potla­čil a obno­vil tak zastra­šu­jí­cí repu­ta­ci Rodu. Jeho nemi­lo­srd­né zni­če­ní domu Reynů bylo zvěč­ně­no v pís­ni„Deště Castameru“ a při­da­lo tem­něj­ší kono­ta­ce čas­té rodin­né frá­zi„Lannisterové vždyc­ky pla­tí své dlu­hy.“, kte­rá se původ­ně vzta­ho­va­la pou­ze k jejich ohrom­né­mu majet­ku.

Více na Kritiky.cz
Proč jsem nesnědl svého taťku - ROZHOVOR s Jamelem Debbouzem režisérem, scénáristou a představitelem role Edwarda Jak odstartovalo celé to dobrodružství? Nejprve jsem byl požádán, abych propůjčil svůj hl...
S02E10: The Passenger Ukázka na poslední epizodu 2. sezóny seriálu Westworld....
Richard Attenborough Richard Attenborough (* 29. srpna 1923, Cambridge, Spojené království – 24. srpna 2014) byl bri...
Mám tě ráda, mami Nevíte, jaký dárek dát mamince k Vánocům? Chcete jí dát něco, co je originální, jedinečn...
Kill Bill 2 Tak jsme se konečně dočkali posunuté premiéry Kill Bill 2. Pokusil jsem se recenzi napsat s chl...
Znak Lannisterů

Oženil se se svou sestře­ni­ci Joannou Lannister a jejich prv­ní děti byla dvoj­ča­ta Cersei a Jaimie. Joanna zemře­la při poro­du Tyriona, což Tywin své­mu tře­tí­mu syno­vi nikdy neod­pus­til. Když se u Jaimieho obje­vi­ly potí­že s uče­ním a jeho Meister odha­dl, že nikdy nebu­de scho­pen číst, trá­vil Tywin se svým synem čty­ři hodi­ny den­ně, dokud pro­blém nepře­ko­nal, čas­to k Jaimieho znač­né nevo­li.

Tywin nená­vi­dí své­ho mlad­ší­ho syna, kte­ré­ho vidí jako per­ver­zi a neho­du. Když byl Tyrion vel­mi mla­dý, dal ho Jaimie dohro­ma­dy s pro­sti­tut­kou. Jaimie ji bral jako běž­nou dív­ku, kte­rou záchrá­ni­li před ban­di­ty. Sám se vydal po jejich sto­pě, zatím­co Tyrion dív­ku utě­šo­val. Vzali se, ale když na to při­šel jejich otec, byl vte­kem bez sebe a donu­til Jaimieho, aby mu řekl prav­du. Tywin pak dív­ce zapla­til a při­ká­zal všem svým strá­žím se s ní vyspat, zatím­co Tyriona donu­til se dívat.  Od té doby byla Tywinova nená­vist k Tyrionovi oplá­ce­na. Nicméně všech­ny Tywinovy děti k němu cho­va­jí úctu a váží si jeho rad.

Sloužil jako Pobočník Krále Aeryse II. Targaryena dva­cet let, dokud Šílený Král vli­vem závis­ti a nedů­vě­ry neod­mi­tl Tywinovu nabíd­ku na sňa­tek jeho dce­ry Cersei a Prince Thaegara a nejme­no­val jeho syna Jaimieho čle­nem Královské strá­že. Její čle­no­vé mají zaká­zán sňa­tek, čímž Aerys ukra­dl Tywinovi jeho dědi­ce, což Tywin vní­mal jako vel­kou uráž­ku a odstou­pil z funk­ce.

Více na Kritiky.cz
3-Iron Korejský film 3-iron režiséra Kim Ki-duka (má na svědomí například Jaro, léto, podzim, zima...
FRIDA - Preview Strhující životní příběh slavné extravagantní mexické malířky Fridy Kahlo se Salmou Ha...
Vetřelci (Aliens) - 100 % Bishop: „Víte, radši bych tam nešel! Možná jsem umělý, ale nejsem blbec." Jako malý...
Kitchen & the City - kniha Petra Davidová, foodblogerka, napsala další kuchařku a tady je z ní výtah. Je rozdělena na n...
Nikdo nepodpořil Web Tak přináším výsledky z akce „podpořte web FilmCZ.Info“....

Během Robertovy vzpou­ry zůstal Tywin neut­rál­ní, neod­po­ví­dal ani na výzvy Krále ani na výzvy rebe­lů až do Bitvy Trojzubce, po kte­ré bylo jas­né, že rebe­lo­vé vyhra­jí. Pak vytá­hl plnou silou Casterly Rock na hlav­ní měs­to a před­stí­ral obra­nu před vzbou­řen­ci. Aerysovi porad­ci mu radi­li, aby Tywinovi nevě­řil, dokon­ce i Jaimie, kte­rý věděl, že jeho otec by nikdy nekryl stra­nu, kte­rá pro­hra­je.

Na Pycellovu radu byly nicmé­ně brá­ny ote­vře­ny a Tywin vjel do měs­ta. Nařídil ho pře­vzít a krá­lov­skou rodi­nu rych­le a efek­tiv­ně zlik­vi­do­val. Město bylo doby­to a rodi­na panov­ní­ka zma­sa­kro­vá­na Sery Gregorem Cleganem a Amory Lorchem. Když to viděl Aerys, naří­dil Jaimiemu, aby mu při­ne­sl hla­vu jeho otce a krá­lov­ským pyro­man­ce­rům naří­dil spá­lit Královo pří­sta­viš­tě. Nato ho Jaimie vlast­no­ruč­ně pro­bo­dl. Když Robert Baratheon a Eddard Stark dora­zi­li do Rudé Bašty, uká­zal jim Tywin těla krá­lov­ské rodi­ny jako důkaz své věr­nos­ti. Po vzpou­ře pře­vzal Robert Baratheon trůn a vzal si Cersei, aby stme­lil spo­je­ní mezi jejich rody.

Více na Kritiky.cz
Jak poznat rakovinu - Plic, jazyka, hrtanu, žaludku, prsu Rakovina je onemocnění, které zahrnuje spoustu symptomů. Tyto symptomy budou záviset na tom, kd...
FACE/OFF TVÁŘÍ V TVÁŘ Tentokrát ta strašná tlačenice skutečně stála za to. V šíleném víkendovém návalu na val...
PSV hra Escape Plan odhalena! A je to bomba! Jak tomu běžně je, tak se také stalo u Sony. Velký koncern něco úzkostlivě tají, ale stejn...
Velmi osobní kniha o zdraví aneb kniha, která vám pomůže konečně změnit svůj život směrem ke zdraví a pohodě Nová kniha potěší všechny zájemce o zdravé stravování, ale i o celkově zdravý život v h...
Pán času - The Pilot (S10E01) - 40 % Tak máme novou sezónu Pána času. Poslední Petera Capaldiho. Má novou společnici, zase mladou ...

Cersei poro­di­la tři děti – Joffreyho, Myrcelu a Tommena Baratheony. Tywinovi zůsta­lo uta­je­no, že všech­ny tři děti pochá­ze­jí z inces­tu mezi Cersei a Jaimiem. Na to při­šli nezá­vis­le na sobě jak Jon Arryn, tak Eddark Stark. Zjistili tím pádem, že Joffrey – nej­star­ší syn a oči­vid­ný nástup­ce trů­nu – nemá ve sku­teč­nos­ti žád­ný reál­ný nárok na vlá­du. Tywin si je blíz­ký se svým mlad­ším bra­t­rem Kevanem (svým hlav­ním porad­cem), a Kevanovým synem Lancelem. Mnozí věří, že Lancel nalil krá­li Robertovi na Cersein pří­kaz pří­liš mno­ho vína před jeho posled­ním lovem, během kte­ré­ho byl král smr­tel­ně raněn.

Osobnost…

Tywin je znám pro své sto­ic­ké, vel­mi inte­li­gent­ní a stra­te­gic­ké cho­vá­ní. Je také chlad­ný, mani­pu­la­tiv­ní a nemá žád­né zábra­ny, ani k vlast­ní rodi­ně. Citlivě při­stu­po­val pou­ze ke své man­žel­ce Joanně.

Trvá na tom, že všech­ny jeho akce a činy jsou v zájmu rodi­ny. Jeho otec Tytos byl štěd­rý a sta­rost­li­vý muž, kvů­li jehož špat­ným inves­ti­cím a roz­hod­nu­tím byla celá rodi­na pro smích. Tywin obno­vil rodin­né jmě­ní téměř vlast­ní­ma ruka­ma, tudíž se na znám­ky cit­li­vos­ti, sta­rost­li­vos­ti a emo­cí dívá jako na druh sla­bos­ti. Je iro­nií osu­du, že prá­vě jeho tvr­dost a neo­cho­ta fun­go­vat jako otec rodi­ny způ­so­bi­ly emoč­ní pro­blémy u všech tří jeho dětí, kte­ré jsou z něj všech­ny vydě­še­né.

Jaimie a Cersei měli od své­ho mlá­dí incest­ní poměr, čás­teč­ně kvů­li absen­ci jaké­ko­li mož­nos­ti mít napl­ňu­jí­cí vztah kde­ko­li jin­de. Tywin strá­vil mno­ho času jako Pobočník krá­le v Králově pří­sta­viš­ti a pro­to­že mat­ka zemře­la, děti byly vycho­vá­vá­ny slu­žeb­nic­tvem. Casterly Rock navště­vo­val jejich otec jen zříd­ka a teh­dy si našel čas maxi­mál­ně na udě­le­ní tres­tů za jaké­ko­li nepří­stoj­nos­ti, kte­ré jeho děti mezi­tím vyved­ly.

Casterly Rock

Jakýkoli mini­mál­ní vztah, kte­rý exis­to­val mezi ním a Tyrionem, zmi­zel v momen­tě, kdy Tywin anu­lo­val sňa­tek Tyriona a Tyshi a pak ho nechal sle­do­vat, jak ji zná­sil­ňu­je celá gar­da. Tywin nutil všech­ny své děti  do sňat­ků v zájmu rodu (jako Cersei, kte­rá si měla vzít Krále Roberta), a byl ura­žen tím, že Tyrion dal před­nost oby­čej­né dív­ce.

Více na Kritiky.cz
Josef Pecinovský, Rudolf Pecinovský: Windows 10. Průvodce uživatele Léto roku 2015 přineslo nový operační systém – Windows 10. Navazuje na svého předchůdce, ...
Kurýr "Dohoda je dohoda, nikdy ji neporušuj." Akční masáž s Jasonem Stathamem v hlavní roli z dílny...
Kluci, neděste se puberty Blíží se Vašemu synovi období dospívání? Tato publikace jej zábavnou a čtivou formou sezn...
Resident Evil: Zatracení - 50 %  Mezitím, co v kinech opět řádí Milla Jovovich coby drsná Alice v pokračování hrané filmo...
Román pro muže, který nemůže Šest let po Renčově filmové adaptaci Románu pro ženy přichází zopakovat komerční úspěch...

Sám si při­tom pokry­tec­ky vzal Joannu z lás­ky, i když měl samo­zřej­mě mož­nos­ti žen z dal­ších moc­ných rodů. Postupem času si navíc vyvi­nul záli­bu v poni­žo­vá­ní Tyriona, jako když mu k šest­nác­té­mu svát­ku udě­lil funk­ci šéfa kana­li­za­ce na Casterly Rock. Navzdory vše­mu je si ale vědom sku­teč­nos­ti, že prá­vě Tyrion je nej­chytřej­ší a poli­tic­ky nej­schop­něj­ší ze všech jeho dětí. tato sku­teč­nost ho roz­zu­ři­la ješ­tě více. Občas pro­je­ví uzná­ní jeho schop­nos­tí, když ho usta­no­vil Pobočníkem krá­le či Strážcem poklad­ny a když ho nechal ože­nit se Sansou Starkovou.

Když je Tyrion obvi­něn z Joffreyho vraž­dy, Tywin se nezdá zce­la pře­svěd­če­ný o jeho vině. Je mu jas­né, že jeho syn by nikdy nespáchal zlo­čin tak napros­to oči­vid­ný. Ale než aby pro­ka­zo­val jeho nevi­nu, vyu­ži­je pří­le­ži­tos­ti, jak se ho zba­vit jed­nou pro­vždy, ať už skr­ze popra­vu, nebo poslá­ním k Noční hlíd­ce. Později to vypa­dá, že všech­no byl také plán, jak donu­tit Jamieho k sňat­ku a pokra­čo­vá­ní rodu.

Tywin je vel­mi kon­zer­va­tiv­ní v otáz­kách vlá­dy a napří­klad Cersei k podob­né kari­é­ře nikdy neve­dl. Viděl v ní jen mož­nost uza­vře­ní stra­te­gic­ké­ho sňat­ku. Bez otco­vých instruk­cí se sice Cersei sta­la krá­lov­nou, ale vel­mi málo schop­nou.

Více na Kritiky.cz
Butters má nového nejlepšího kamaráda, je starší a mluví s Bohem. Zapněte si druhý díl Městečko South Park na Prima Comedy Central V southparském kostele je rušno. Obyvatelé městečka si bez nedělních mší otce Maxiho nedok...
To nejlepší z 3. festivalového dne Neděle 28.5. I The Best of the third festival day ...
K A M E Ň Á K 2 - Pokračování úspěšné komedie Zdeňka Trošky Kameňák 2, inspirovaný opět známými i méně známými „kamennými“ vtipy, přímo navazuj...
Phishing na uživatele Seznamu Pozor největší nebezpečí! Objevil se nový Phishing uživatele služeb Seznamu.  Pokud jej d...
Scooby-Doo: Začátek Je tu další recenze a dnes slibovaný Scooby-Doo: Začátek. Bude to taková mini recenze, protož...

Nejméně se Tywin sty­dí za Jaimieho. Zklamala ho sku­teč­nost, že jeho syn chce pokra­čo­vat jako Královská stráž. Pro rytí­ře je to nej­vyš­ší mož­ná pocta, zna­me­ná to ale zřek­nout se budou­cí­ho sňat­ku nebo dědic­tví – zbý­val by pak jedi­ně Tyrion.

Tywin má dob­ré vzta­hy se svým bra­t­rem Kevanem, kte­ré­ho utvá­řel celý život jako své­ho poboč­ní­ka. Je ovšem vel­mi pokry­tec­ký v tom smys­lu, že ačko­li si rodi­ny jako hod­no­ty cení nade vše, zni­čil veš­ke­ré svo­je vzta­hy s vlast­ní­mi dět­mi.

Je dob­ře, že aspoň postrá­dá (vět­ši­nou) sadis­tic­ké a krva­vé sklo­ny své­ho vnu­ka Joffreyho. Je dosta­teč­ně inte­li­gent­ní na to, aby si odpus­til osob­ní ven­de­ty a věno­val se poli­tic­ké rea­li­tě a cílům dlou­ho­do­bým. Když dora­zil na Harrenhal, zasta­vil nesmy­sl­né muče­ní zajat­ců, jed­no­du­še pro­to­že je šlo vyu­žít lépe. Na dru­hou stra­nu ale během zabrá­ní Králova pří­sta­viš­tě neměl pro­blém s rabo­vá­ním vlast­ní armá­dou.

Více na Kritiky.cz
Festivalové minuty 30. 5. (neděle), Česká Televize ...
Petr Čtvrtníček - velitel stráží V této pohádce jste velitelem stráží, mohl byste nám vaši postavu nějak přiblížit?  Vel...
O makovém semínku Jak přiblížit koloběh příběhy, růst, zrání a život i těm nejmenším dětem? Přece pros...
Hellboy - Recenze - 80% Král je mrtev, ať žije král! Tentokrát ale ten pekelný. Hellboy se konečně vrací na plátna...
Jackie Chan Narodil se 7.4.1954 v Hongkongu jako Chan Kong Sang. Začínal jako pouhý čínský kaskadé...

Ačkoli nave­nek půso­bí klid­ně, nachá­zí osob­ní uspo­ko­je­ní v likvi­da­ci svých nepřá­tel, ale ve for­mě kon­krét­ních jed­not­liv­ců. Rudou svat­bu pova­žo­val za nut­nost ve vál­ce a meč rodi­ny Starků nechal roz­ta­vit, pro­to­že byl z vzác­né Valyrianské oce­li, kte­o­ru šlo vyu­žít na dal­ší zbra­ně.

Tywin Lannister a Arya Stark

Navzdory chlad­né pova­ze uka­zu­je Tywin pří­jem­něj­ší strán­ku teh­dy, pokud na něj někdo udě­lá dojem. Projevil se tak v kon­tak­tu se svou číš­ni­cí (věděl, že před­stí­rá chu­dou dív­ku, ale nevě­děl, že jde o Aryu Stark). Choval se k ní s respek­tem a las­ka­vos­tí, když uká­za­la, že umí číst, mlu­vil s ní ote­vře­ně a nechal jí vlast­ní veče­ři, když neměl hlad. To samé pro­ká­zal své­mu vnu­ko­vi Tommenovi, ve kte­rém viděl poten­ci­ál na mno­hem lep­ší­ho krá­le, než byl Joffrey (což, upřím­ně, není zase tak těž­ké). A trpě­li­vě ho učil, jak být správ­ným krá­lem.

Tywin nevě­ří žád­né­mu z rodů kro­mě vlast­ní­ho, ale je mu jas­né, že někte­rá spo­je­nec­tví jsou potře­ba. Proto se spo­jil s Rody Tyrellů a Martellů. Po jeho smr­ti ovšem Cersei vel­mi rych­le obno­vi­la rival­ství, kte­ré vel­mi poško­di­lo obě stra­ny a spo­leh­li­vě tak zlik­vi­do­va­la Tywinovu jem­nou a trpě­li­vou prá­ci.

Více na Kritiky.cz
Ghost In The Shell’s Thermoptic Suit! Adam Savage popisuje vznik "Thermoptic Suit" z filmu Ghost In The Shell....
Good bye, Lenin NOVÉ NĚMECKO V době, kdy filmový hrdina Alex Kerner obdivoval východoněmeckého kosmonauta ...
Wabi Daněk Wabi Daněk, nebo Stanislav Jan Wabi Daněk (30. ledna 1947 Zlín – 16. listopadu 2017), byl česk...
Hory mají oči - Happy Tree Friends v lidském podání. ...
Steffi Graf - tenisová hrdinka dob minulých, ale i současných Stefanie Maria Graff, kterou všichni znají jako Steffi Graf, byla jednou z nejlepších tenistek v...

Tywin Lannister – Hra o Trůny
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.Části seriálu: Hra o Trůny

|

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *