Petyr Baelish – Hra o Trůny

Baliesh

„Rád by viděl tuhle zemi hořet, kdy­by mohl být krá­lem pope­la.“

Varys o Petyru Baelishovi

Petyr Baelish, čas­to zva­ný „Malíček“ se popr­vé před­sta­vil v epi­zo­dě „Lord Snow“ a hra­je ho Aidan Gillen. Byl Strážcem poklad­ny v Malé radě, je zku­še­ným Manipulátorem a vyu­ží­vá síť nevěs­tin­ců v Králově Přístavišti jak ke sbě­ru infor­ma­cí na své pro­tiv­ní­ky, tak k hro­ma­dě­ní majet­ku.

Baelishovu výzvěd­nou síť může zastí­nit jen ta Varysova. Zradil Eddarda Starka a posta­vil se na stra­nu Lannisterů a Krále Joffreyho Baratheona. Tím se stal jed­ním z ini­ci­á­to­rů Války Pěti Králů. Po udá­los­tech Bitvy na Černovodě jem­nu­je Král Joffrey Malíčka pánem Harrenhalu. Nakonec si vez­me Lysu Arryn, kte­rou krát­ce poté zavraž­dí. Stává se tak Lordem Ochráncem Údílí Arryn, dokud Robin Arryn nedo­spě­je, a také jed­ním z nej­moc­něj­ších mužů Westerosu.

Více na Kritiky.cz
Mars láká i odrazuje Tvůrci nového filmu Mars měli možnost  natočit na vědecké základně uprostřed pouště v a...
CHARLIEHO ANDÍLCI: NA PLNÝ PECKY Tak se nám vrátilo trio sexy agentek, tentokrát v režii McG....
Děti | Jaroslav Cerman ...
Piano (1993) Piano je slavný snímek režisérky Campion, od níž jsem nic jiného neviděl a koneckonců i ono...
Machete zabíjí | Machete Kills [35%] Film, který sám o sobě je založený na falešném traileru, který paroduje ty nejpřepáleněj...

Pozadí…

Petyr Baelish je hla­vou Rodu Baelishů a pán vel­mi malé­ho úze­mí v pří­moř­ském regi­o­nu Prsty, leží­cí­ho seve­ro­vý­chod­ně od Údolí Arryn. Aktuálně je jedi­ným žijí­cím čle­nem toho­to Rodu. Vychází z vel­mi skrom­ných pomě­rů a ani jeho rodokmen není nijak osl­ni­vý. Petyrův pra­dě­de­ček byl žol­dák z Braavosu, kte­rý při­šel do Údolí na pozván­ku Rodu Corbrayů. Dědeček byl zchud­lý rytíř, kte­rý dosá­hl níz­ké­ho šlech­tic­ké­ho titu­lu a drža­vy na nejmen­ším výběž­ku Prstů.

Petyr pobý­val v osmi letech v Řekotočí a všech­no, co vlast­nil, měl s sebou. Spřátelil se s Hosterovými dce­ra­mi Catelyn a Lusou Tully. Tehdy zís­kal od jejich bra­t­ra Edmura pohorš­li­vou pře­zdív­ku „Malíček“ – kvů­li jeho vlast­ní výš­ce a roz­lo­ze pan­ství. Přezdívka už mu zůsta­la. Nakonec ji i on při­jal se sar­kas­mem, vzhle­dem k tomu jak dale­ko se vypra­co­val.

Více na Kritiky.cz
VOJTĚCH DYK (1985) Zpěvák, herec, dabér, textař Vojtěch Dyk pochází z Prahy a velkou část života prožil na L...
Incendies (Požáry) 2010 Snímek Požáry režiséra Villeneuvea patří mezi ty filmy, po jejichž shlédnutí ještě chví...
Audiokniha: Knihy džunglí   Prostřednictvím krásně zpracované audioknihy „Knihy džunglí“ v režii Jitky Škapík...
#1874: Saudek: Technické noviny 1971-1977 - 100 % Saudek: Technické noviny 1971-1977Vydalo nakladatelství Plus v pevné vazbě v roce 2018. Vyd...
Rogue One: Star Wars Story Tak přináším první dojem z novinářské projekce. Myslím, že by se neměli značky (Harry Po...

Zamiloval se do Catelyn, ale jeho city neby­ly nikdy opě­to­vá­ny. Lysa byla do Petyra zbláz­ně­ná, ale on milo­val pou­ze Catelyn. Když byla nako­nec zasnou­be­na s Brandonem Starkem, dědi­cem Lorda Zimohradu a Lorda Ochránce Severu, vyzval ho Petyr na sou­boj s myš­len­kou, že by mohl vyhrát úsko­kem. Rychle byl pora­žen a sko­ro zabit, ale Catelyn pro­si­la Brandona, aby ušet­řil jeho život.

Zahořklý byl vyhnán z Řekotočí a vrá­til se do Údolí. Během Robertovy vzpou­ry byl Brandon zabit Šíleným Králem Aerysem II. Targaryenem, tak­že Catelyn si vza­la jeho mlad­ší­ho bra­t­ra Eddarda, zatím­co Lysa byla v zájmu bez­peč­nos­ti a poli­tic­ké­ho spo­je­nec­tví pro­vdá­na za Jona Arryna, vlád­ce Údolí. Baelish násled­ně vyu­žil Lysyny sla­bos­ti pro svou oso­bu a dostal se do Jonových slu­žeb. Nejdříve byl úřed­ní­kem v Gulltown, kde zná­so­bil pří­stav­ní zis­ky. Když Jon roze­znal Malíčkovy obchod­ní schop­nos­ti, Lysa ho vel­mi lehce pře­svěd­či­la, aby ho při­ve­dl ke krá­lov­ské­mu dvo­ru v Králově Přístavišti a jme­no­val ho Strážcem Pokladny v Malé radě Krále Baratheona. Baelishovy neskrý­va­né ambi­ce ho čas­to sta­vě­ly pro­ti Lordu Varysovi, Mistrovi Našeptávačů.

Varys a Baelish před Železným trů­nem

Jsa pánem krá­lov­ské poklad­ny, Malíček se vel­mi rych­le stal sil­ným hrá­čem dvor­ské poli­ti­ky a mis­trem intrik. Ti ze star­ší ško­ly, kte­ří ho pří­liš nezna­li, pova­žo­va­li Malíčka za hroz­bu, pro­to­že vidě­li muže z níz­ké­ho rodu, kte­rý nemá sko­ro s čím naklá­dat. Malíček ovšem zalo­žil svo­ji poli­ti­ku na peně­zích. Je to hráč, kte­rý jde bez skru­pu­lí za mocí a majet­kem: ve měs­tě kou­pil něko­lik nevěs­tin­ců, hlav­ně těch luxus­ních, kte­ré posky­tu­jí roz­ma­ni­té služ­by vyso­ké (a boha­té) kli­en­te­le. Cynicky k tomu pozna­me­nal, že „Děvky jsou lep­ší inves­ti­ce než lodě, pro­to­že se málo­kdy poto­pí.“ Nevěstince jsou pro něj výbor­ným zdro­jem infor­ma­ci a mož­nos­tí mani­pu­la­ce s moc­ný­mi.

Více na Kritiky.cz
Zemřel Václav Glazar - výrazná postava ve filmové sérii Kameňák Znáte Václava Glazara? Asi moc ne, že… Jeho neslavnější role byla v Kaměňáku, a tak se s...
Projekt 100 - Planeta opic - O filmu Producent Planety opic, Arthur P. Jacobs, byl v branži nováčkem. Předtím než 20th Century Fo...
Recenze: Tropická bouře - Tropic Thunder V poslední době je to s parodiemi mírně řečeno nahnuté. Ty tam jsou skvělé filmy osmdesát...
Throne of Ice | Quest #ForTheThrone - Dawn ...
Rozpačitý „DEZERTÉR“ - 50 % Ve filmu DEZERTÉR se musí členové tří vzájemně spřízněných rodin vyrovnávat s politick...

Je zná­mo, že za správ­nou cenu nabí­zel kli­en­tům vel­mi neob­vyk­lé služ­by – od záso­bo­vá­ní posti­že­ný­mi pro­sti­tut­ka­mi po mla­dé chlap­ce a dokon­ce i nechá­val kli­en­ty pro­sti­tu­ky dis­krét­ně vraž­dit, pokud jim to při­ná­še­lo slast.

Vzhledem k jejich přá­tel­ství z dět­ství věři­la Catelyn Stark i nadá­le, že je Lord Baelish její pří­tel a může se na něj u dvo­ra spo­leh­nout.

Osobnost…

Baelish je vychyt­ra­lý a chlad­ný mani­pu­lá­tor. Za kaž­dých okol­nos­tí je scho­pen bles­ko­vě nasa­dit přá­tel­skou tvář a úsměv – ale jeho oči se neu­smí­va­jí, když to dělá pusa. Jeho přes­ná vnitř­ní moti­va­ce není jas­ná, ale jeho cíle ano a necí­tí žád­nou sku­teč­nou loa­ja­li­tu ani náklon­nost nikdy a k niko­mu. Za jeho úsmě­vem a nuce­ný­mi jem­ný­mi způ­so­by je Malíček bys­trý a vypo­čí­ta­vý, odhod­la­ný se z minu­ty na minu­tu zba­vit těch, kte­ří mu věři­li, tak jako člo­věk, kte­rý nahra­dí jeden pár ruka­vic jiný­mi.

Stále je to ale vel­mi inte­li­gent­ní muž, nejen génius přes finanč­ní zále­ži­tos­ti, ale cynic­ký mani­pu­lá­tor všech oko­lo. Jak pozna­me­nal Varys, je to usur­pá­tor z níz­ké­ho rodu, s obrov­ským talen­tem pro zra­zo­vá­ní přá­tel a mani­pu­lo­vá­ní moc­ných.

Malíček začal jako zchud­lý šlech­tic, ale cítil stá­lé pohr­dá­ní koho­ko­li nad sebou. Jeho odmít­nu­tí rodem Tullyů a téměř smrt z rukou Brandona Starka zako­ře­ni­la jako zášť vůči obě­ma rodům – a nijak v lás­ce neměl ani ostat­ní míst­ní šlech­ti­ce. Miloval Catelyn, ale ta ho viděl jen jako bra­t­ra.

Více na Kritiky.cz
Skryté okno - kniha Za poslední týdny nová nájemnice prožila hodně zvláštních nocí ve svém bytě. Koukala z o...
Co pomůže zvědavosti: Hudba ve filmu Pro Taylor-Johnson byla harmonie filmu a filmové hudby pro Padesát odstínů šedi stejně důlež...
Světová válka Z ( World War Z) Dle knižní předlohy Maxe Brookse zrežíroval film Světová válka Z Marc Forster, který rež...
Veselé Vánoce ...
Ivana Korolová jako Líza Simpsonová – čtvrté video Čtvrté video s Ivanou Korolovou jako Lízou Simpsonovou....

Popravdě, pod Malíčkovou lid­skou mas­kou je chlad­ný soci­o­pat, hla­do­vý po moci nad ostat­ní­mi. Snad i jeho lás­ka ke Catelyn byla jen raci­o­na­li­za­cí jeho vlast­ní cham­ti­vos­ti. Po Catelyně smr­ti děsi­vým způ­so­bem trans­for­mo­val svou posed­lost na její dce­ru Sansu. Ačkoli je mu jas­né, že může být jeho dce­rou (věko­vě, niko­li rodo­vě), při­po­mí­ná mu mla­dou Catelyn do té míry, že ji dokon­ce polí­bil. To jen doka­zu­je, že nemi­lo­val Catelyn jako sku­teč­nou oso­bu, ale spí­še jako typ ženy.

V krát­kých momen­tech, kdy se Malíček Sanse ote­vřel, je navíc zne­po­ko­ji­vě uká­zá­no, že navzdo­ry jeho schop­nos­ti vyu­ží­vat emo­ce a cíle ostat­ních k jejich mani­pu­la­ci, má vel­mi pokři­ve­ný náhled na svět. V jeho duši je on hrdi­nou zachrán­cem své­ho vlast­ní­ho pří­bě­hu. Sám sebe vní­má jako oběť, kte­rá by urči­tě uspě­la v ide­ál­ním svě­tě, kde by „lás­ka pře­ko­na­la sílu a povin­nost“.

Jsou tu i dal­ší lidé, jako tře­ba Varys, kte­ří se podí­le­jí na dvor­ních intri­kách a tře­ba i vraž­dách, pro­to­že je pova­žu­jí za nástro­je v zájmu bez­pe­čí říše, zatím­co tako­vý Tywin Lannister dělá to samé pro zabez­pe­če­ní vlast­ní rodi­ny. Baelish ale dělá tyhle věcí jed­no­du­še pro­to, že může: uží­vá si moc nad ostat­ní­mi a mani­pu­la­ci s nimi. Někdy to má for­mu pře­chyt­ra­če­ní nebo mani­pu­la­ci dal­ších hrá­čů, jako Varyse nebo Cersei. Dokonce i Tyrion Lannister si „hru“ uží­vá a umí ji.

Více na Kritiky.cz
Cook Serve Delicious 2: Drsný náhled do reality stresu v kuchyních Dá se říci, že se opotíte jako ve skutečné kuchyni. Soustředění jede naplno a zákazníci ...
Film Lab 2015 ZUŠ Musicart - Workshop ...
Soutěž o Steam klíče ke hrám Dungeons 3,Gremlins, Inc.,Hidden Folks,Old Man’s Journey,We Were Here Too,Battle Chef Brigade,Fortune-499 a Mega Man Legacy Collection Klíče získá získá nejlepší „hláška“ v bublině obrázku. Trvání soutěže: 13.12.201...
Samotná sekce pro Trailery na Facebooku ...
18. 01. 18 Dnes má premiéru: Tři billboardy kousek za Ebbingem - Three Billboards Outside Ebbing, Missouri ...

Nicméně Malíček si uží­vá i niče­ní bez­moc­ných, když si mys­lí, že mu to pro­jde, lidí, kte­ří pro něj nejsou žád­nou hroz­bou – jako když popra­vil někte­ré svo­je pro­sti­tut­ky, pro­to­že ho zkla­ma­ly. Baelishovo zís­ká­vá­ní více nevěs­tin­ců vyja­dřu­je hlav­ní aspekt jeho osob­nos­ti: odhod­lá­ní pou­ží­vat ostat­ní lidí, hlav­ně sla­bé a zra­ni­tel­né, čis­tě pro svo­je vlast­ní zájmy, zatím­co sla­bi­ny svých nepřá­tel pou­ží­vá jako páku (vydí­rá­ní apod.). Někdy nevy­u­ží­vá ani s kon­krét­ním cílem, ale jen pro­to, že si uží­vá niče­ní ostat­ních stej­ně jako když zaplác­ne

Petyr Baelish – Hra o Trůny
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.Části seriálu: Hra o Trůny

|

Související příspěvky:

  • S07E03: The Queen's Justice4. srpna 2017 S07E03: The Queen's Justice Obsah třetího dílu sedmé sezóny seriálu Hra o trůny. Jonova linka Jon se svou družinou se setká s Daenerys na jejím hradě. Uvítá jej Tyrion a návštěvě vezme zbraně. Během cesty dovnitř […]
  • Bohemian Rhapsody20. prosince 2018 Bohemian Rhapsody Nezaměnitelný úvod skladby „We Will Rock You”, ohromující sbor z „We Are the Champions”, uchvacující operní tóny „Bohemian Rhapsody”… Kdo by odolal nezpívat, když zaslechne tyto melodie? […]
  • Hra o trůny - Vichry zimy (S06E10) - Daenerys a její skupina odplouvá do Západozemí4. dubna 2019 Hra o trůny - Vichry zimy (S06E10) - Daenerys a její skupina odplouvá do Západozemí Tak dneska šel opravdu poslední díl sezóny. Šestá sezóna je vrchol a poslední díl je vrchol šesté sezóny.  Od minulého týdne přišlo to, co jsme snad ani neočekávali. Poslední díly nebývají […]
  • Hra o Trůny (Game of Thrones) na Comic-Conu v San Diegu3. srpna 2016 Hra o Trůny (Game of Thrones) na Comic-Conu v San Diegu Bude to už něco přes týden, co se na konci července 2016 konal v americkém městě San Diegu populární Comic-Con, jehož 49. ročník se na floridském pobřeží koná nepřetržitě od roku 1970. […]
  • Bohemian Rhapsody – Recenze – 80%1. listopadu 2018 Bohemian Rhapsody – Recenze – 80% Americko-britské hudební drama Bohemian Rhapsody popisuje kariéru zpěváka Freddieho Mercuryho během patnáctiletého období od založení skupiny Queen v roce 1970 až po jejich účast na […]
  • Hra o trůny - Vrata (S06E05) - příběh Hodora30. března 2019 Hra o trůny - Vrata (S06E05) - příběh Hodora Tak máme za sebou půl letošní sezóny Hry o trůny. Pátý díl završil část, která za sebou nechala další nevysvětlené prvky. Ale v souladu s předchozími díly zase posunula děl dopředu, hlavně […]
  • S07E02: Stormborn25. července 2017 S07E02: Stormborn Obsah druhé epizody sedmé série seriálu Hra o Trůny. Dračí Kámen Daenerys se svými rádci představuje svým spojencům (Olenna Redwyne a Ellaria Písek s dcerami)  plán na vpadnutí do […]
  • Labyrint: Zkoušky ohněm - Thomase čeká tvrdá zkouška ohněm.1. dubna 2019 Labyrint: Zkoušky ohněm - Thomase čeká tvrdá zkouška ohněm. Jednou už musel Thomas a jeho kamarádi bojovat v labyrintu o holý život a tento boj byl v prvním díle úspěšný. Po zdolání vražedného labyrintu si mysleli, že mají vše za sebou, ale hluboce […]
  • S07E01: Dragonstone18. července 2017 S07E01: Dragonstone Obsah prvního dílu 7. sezóny seriálu Hra o trůny. Panství Freyů Walder Frey uspořádá hostinu pro své příbuzné a vazaly. Nalije jim víno a oslavuje vítězství nad Starky, svým dcerám […]
  • Král Artuš: Legenda o meči (Blu-ray)26. září 2017 Král Artuš: Legenda o meči (Blu-ray) Před půl rokem šel do kin, v září vyšel na Blu-ray. Král Artuš byl prvním plánovaným dílem z dlouhé sedmidílné série ze staré Anglie. No, po velkém neúspěchu se pokračovaní neuskuteční, […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *