Jon Snow – Hra o Trůny

Snow

„Nechci po tobě, aby zapo­mněl na své mrt­vé. Já na svo­je taky neza­po­me­nu. Ztratil jsem pade­sát bra­trů z Hlídky při Manceho úto­ku na Zeď. Ale žádám tě, abys teď mys­lel na své děti. Nikdy nebu­dou mít svo­je děti, pokud teď nebu­de­me držet spo­lu. Dlouhá Noc při­chá­zí a mrt­ví s ní. Žádný klan je neza­sta­ví. Svobodní Lidé je neza­sta­ví, Noční Hlídka je neza­sta­ví a všich­ni již­ní krá­lo­vé je neza­sta­ví! Jen spo­leč­ně. My všich­ni. A dokon­ce ani to nemu­sí sta­čit, ale aspoň těm srá­čům dáme co pro­to.“

Jon Snow

Jon Sníh (hra­je Kit Harington) je bastar­dem Lorda Eddarda Starka ze Zimohradu.

Je čle­nem Noční Hlídky a momen­tál­ně slou­ží na Zdi. Našel mís­to, kde ho při­ja­li bez ohle­du na okol­nos­ti jeho naro­ze­ní. Má spo­leč­ní­ka zlo­vl­ka jmé­nem Duch a pou­ží­vá meč bastard (jedena­půlruč­ní), Longclaw, kte­rý dostal darem od Lorda Velitele Jeora Mormonta. Ten si ho vzal do osob­ní služ­by a jed­ná s ním jako s náhrad­ním synem.

Více na Kritiky.cz
Guinn Jeff: Charles Manson - Život a doba - 91% Kniha, Charles Manson - život a doba, od novináře Jeffa Guinna, jde v Americe na dračku. Někde...
Transformers: Fall of Cybertron ...
Hledání Christiana a Any: Obsazování Každý, kdo se podílel na filmu Padesát odstínů šedi o těch novelách určitě slyšel – n...
Richard Armitage Richard Crispin Armitage (* 22. srpna 1971, Leicester, Velká Británie) je britský herec.  ...
Osmisměrky pro seniory – recepty ze zahrádky Nakladatelství Fragment vydává další z řady Osmisměrek pro seniory. Po Nepečených dortech ...

Během mise, kte­rá měla odha­lit plá­ny Manceových nájezd­ní­ků, se infil­tro­val mezi Divoké. Během zís­ká­vá­ní infor­ma­cí se zami­lo­val do jejich dív­ky, Ygritte a jeho city byly podiv­ně opě­to­vá­ny. Byl nucen jí opus­tit poté, co vylez­li na Zeď, vrá­til se ke svým bra­t­rům k Hlídce a varo­val je před blí­ží­cí se inva­zí.

Po Bitvě o Černý hrad a obra­ně, kte­rou pomá­hal vést, byl Jon rov­nou pový­šen na 998. Lorda Velitele Noční Hlídky. V této funk­ci pod­po­řil spor­nou ali­an­cí mezi Noční Hlídkou a Svobodnými lid­mi pro boj s Bílými Chodci. Se svým spo­jen­cem Tormundem se vypra­vil do Hardhome, kde byla vět­ši­na Svobodných zma­sa­kro­vá­na prá­vě Chodci a jen něko­lik tisíc uprch­lo spo­leč­ně s Tormundem a Jonem. Během toho­to boje se Jon stal dru­hým bra­t­rem hlíd­ky, kte­rý zabil Bílého Chodce, při­čemž záro­veň obje­vil jejich zra­ni­tel­nost Valyrianskou oce­lí.

Pozadí…

Lord Stark kdy­si řekl Králi Robertu Baratheonovi, že Jonova mat­ka byla služ­ka jmé­nem Wylla, ale odmí­tl to dál roz­vá­dět. Jon sám o své mat­ce nic neví.

Byl vycho­ván na Zimohradě rov­no­cen­ně s Eddardovými legi­tim­ní­mi dět­mi. Jeho pří­tom­nost na Zimohradě je pří­či­nou tře­ní mezi Eddardem a Catelyn Starkovými, nicmé­ně Catelyn odlo­ži­la dočas­ně svůj hněv, když byl Jon jako dítě nemoc­ný. Dobře si rozu­mí se svý­mi polo­vič­ný­mi sou­ro­zen­ci, hlav­ně s Robbem a Aryou.

Více na Kritiky.cz
Hubený nás nedostanou aneb Pěkný jazyk bez reálné náplně „Synku, řečníš již krásně, leč dosud blbosti.“ Autor, kterého si momentálně nejs...
Tajemství prokleté krve Představte si svět, ve kterém Velká francouzská revoluce nikdy neproběhla a kde se právě chy...
TATIANA VILHELMOVÁ (Tereza) „Nalákám vás na prsa“  Co vás napadlo jako první, když jste dočetla scénář? Že j...
Shingeki no Kyojin 2 -11. díl Daň Erwin zpozoruje opancéřovaného titána, jak se svými pasažéry utíká pryč od lesa. Vš...
Joan Rivers Joan Rivers, rodným jménem Joan Alexandra Molinsky (8. června 1933 Brooklyn, New York City, New Y...

Osobnost…

Díky výcho­vě z rukou Neda Starka na Zimohradě si Jon vyvi­nul jas­ný morál­ní kom­pas a pra­vý smy­sl pro čest, kte­rý je těž­ké dodr­žet zvláš­tě v nároč­ných roz­hod­nu­tích. Svého otce vždyc­ky obdi­vo­val a snad ho i ide­a­li­zo­val, ovšem vzhle­dem k odta­ži­tos­ti Catelyn k Jonovi se mu Eddard sna­žil nevě­no­vat více pozor­nos­ti než dětem Catelyn.

Lady Starková neby­la k Jonovi nikdy úmy­sl­ně zlá, ale pro­to­že není její vlast­ní, záměr­ně ho igno­ro­va­la (což je u bastar­dů běž­né), tak­že vyros­tl bez vzta­hu mat­ky a syna. Jon nepo­va­žo­val nikdy Catelynino cho­vá­ní za neče­ka­né nebo neob­vyk­lé: pro šlech­tu je těž­ké vycho­vá­vat levo­boč­ky ved­le vlast­ních dětí, a Jonova pří­tom­nost byla stá­lou uráž­kou její vlast­ní cti.

Více na Kritiky.cz
Život je krásný V roce 1997 natočil Ital Roberto Benigni film Život je krásný, se kterým dobyl Hollywood a po z...
Kasalová Martina: Zdravá výživa pro celou rodinu - 90% Uvařit pokrm, který bude chutný a zároveň zdravý, není snadné. Pomoci nám může tato nápa...
Shěhurka a sedm trpaslíků na Blu-ray Rok se sešel z rokem a děti jdou zase do škol. Do pěti let a do dne vychází nová reedice Sn...
Všechny cesty vedou do hrobu - 50 % Píše se rok 1882 a život na Divokém západě je plný nebezpečí. Když se podaří uniknout st...
Sherlock - Šest Železných dam (S04E01) - 50 % Tak po roce zase vysílá Česká televize britský seriál Sherlock. ...

Zatímco jejich kon­tak­ty byly buď žád­né nebo neši­kov­né, vel­mi dob­ře si rozu­mí hlav­ně s Robbem a Aryou. Robb je stej­ně sta­rý, tak­že se sta­li par­tá­ky při hrách a při výcvi­ku a Arya byla díky své klu­či­čí pova­ze taky vždyc­ky tro­chu vydě­dě­nec podob­ně jako Jon, tak­že mají mno­ho spo­leč­né­ho.

Jako mno­ho bastar­dů musel Jon vel­mi rych­le dospět. Díky tomu je zra­lej­ší než je v jeho věku potře­ba, díky čemuž se mohl pro­plé­tat vzta­hy na Starkově dvo­ře. Jeho sta­tus z něj taky udě­lal samo­tá­ře a soli­té­ra, kte­rý hle­dá ces­ty, jak pro­ká­zat svo­je schop­nos­ti jak spo­leč­nos­ti, tak své­mu otci. Tuhle ces­tu viděl v pozi­ci u Hlídky, podob­ně jako jeho strýc Ben, pro­to­že hlíd­ka si na spo­le­čen­ské pomě­ry nijak moc nehra­je. Navzdory své intro­vert­ní pova­ze je vel­mi sou­cit­ný a pokud může, chrá­ní dal­ší vydě­děn­ce jako Samwella Tarlyho, Grenna nebo Pypa.

Více na Kritiky.cz
Husí kůže (Goosebumps) – Recenze – 50 % Husí kůže je původně nesmírně populární série hororových knížek pro děti od americkéh...
Milos Knor - Nakupy se zenou ...
Komiks 30 ...
Zombik – 22 ...
Medicejové - vládcové Florencie, 1.část - Původní hřích V 15.století v italské Florencii se začala psát historie jedné z nejznámějších rodin, kter...

Jon měl na bastar­da zvlášt­ní štěs­tí, za prvé díky tomu, že byl vycho­vá­ván spo­leč­ně s legi­tim­ní­mi dět­mi. Ačkoli svou mat­ku nezná a Catelyn ho vždyc­ky pře­hlí­že­la, nikdy neměl nou­zi nebo hlad a vždyc­ky měl stře­chu nad hla­vou. Taky pro­šel základ­ním výcvi­kem se zbra­ní pod vede­ním Sera Rodrika Cassela a exce­lo­val. Dalo mu to tro­chu aro­gan­ce při při­je­tí na Černý hrad, dokud Tyriona nepo­u­ká­zal na sku­teč­nost, že ostat­ní nemě­li roz­hod­ně tako­vé štěs­tí jako on. To Jona zahan­bí a změ­ní se v tiché­ho pat­ro­na prá­vě těch méně šťast­ných, kte­ré nau­čí ovlá­dat meč aspoň tak, jako to umí on sám.

Protože Starkové nikdy nedr­že­li doma jen jed­nu víru, nebyl vysta­ven víře Sedmi, ale hrdě se drží Starých Bohů a ctí tra­di­ce Prvních Lidí. Když má vyslo­vit pří­sa­hu Hlídky, uči­ní tak před stro­mem srd­ce, zasvě­ce­né­mu prá­vě Starým Bohům.

Je taky cel­kem styd­li­vý ve spo­leč­nos­ti žen a Samovi se při­zná, že v momen­tě nástu­pu k Hlídce byl panic. Je sice cel­kem atrak­tiv­ní, ale jako bastard nemá výraz­né spo­le­čen­ské vyhlíd­ky. Byl dokon­ce opa­tr­ný stran pro­sti­tu­tek (na roz­díl od Theona), pro­to­že ho děsi­lo pomyš­le­ní na vlast­ní­ho bastar­da: nechtěl uvrh­nout vlast­ní dítě do stej­né­ho osu­du, jakým pro­šel on.

Ohodnoťte článekČásti seriálu: Hra o Trůny

|

Související příspěvky:

  • Kit Harington31. května 2016 Kit Harington Christopher 'Kit' Catesby Harington (* 26. prosince 1986) je britský herec. Jeho nejznámější rolí je Jon Snow v seriálu Hra o trůny, dále také ztvárnil Alberta v původním westendském […]
  • Hra o trůny - Book of the Stranger (S06E04)24. května 2016 Hra o trůny - Book of the Stranger (S06E04) Obsah 4. dílu 6. série seriálu Hra k Trůny, který šel v pondělí 16.5.2016 na HBO. Epizoda začíná příběhem Jona Sněha (Kit Harington) na Černém hradu, který se chystá odejít od Noční […]
  • RECENZE: Sedm dní v pekle4. srpna 2017 RECENZE: Sedm dní v pekle    HBO přišlo s novým sportovním pseudodokumentem, který nám v boratovském stylu představuje nejdelší zápas v historii wimbledonu, který trval sedm dní. V rolích nesmiřitelných […]
  • Hra o trůny - Kit Harington13. července 2017 Hra o trůny - Kit Harington Třetí video z premiéry 7. sezóny seriálu Hra o trůny. https://youtu.be/dZYN-IAaqNc
  • Hra o trůny - Zlomený muž (S06E07) - 60 %31. března 2019 Hra o trůny - Zlomený muž (S06E07) - 60 % Tak ještě tři díly. Hra o Trůny se kousek po kousku rychle posunuje do poslední epizody této sezóny. Sedmý díl nám zas přinesl několik nových věcí. Za prvé, nové rody, které jsme ještě […]
  • JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - ÚPLNĚ NOVÝ SVĚT… DRAKŮ7. června 2014 JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - ÚPLNĚ NOVÝ SVĚT… DRAKŮ  V prvním filmu tým filmařů představil myšlenku, že je tu dračí hierarchie, a že se monstrózní „alfa“ drak ukrývá v jeskyni, kde mu ostatní draci podávají potravu, nebo riskují, že je sám […]
  • Hra o trůny – Kniha cizince (S06E04) - Daenerys nelze upálit29. března 2019 Hra o trůny – Kniha cizince (S06E04) - Daenerys nelze upálit  Série pokročila, tak už víme, jak základní postavy skončily a objevily se i další, které jsme málem zapomněly. Každý, kdo má rád příběhy a své hrdiny, tak se v tomto díle dočká svých […]
  • Hra o trůny - Rudá žena (S06E01) - Víte skutečný věk Melisandry?26. března 2019 Hra o trůny - Rudá žena (S06E01) - Víte skutečný věk Melisandry? Pokračujeme v příběhu sedmi království. Opustili jsme Jona, Ariu, Sansu a další postavy cliffhangerem, a tak se první díl věnoval tomu, aby dovysvětlil otázky, které fanoušky seriálu tolik […]
  • S07E03: The Queen's Justice4. srpna 2017 S07E03: The Queen's Justice Obsah třetího dílu sedmé sezóny seriálu Hra o trůny. Jonova linka Jon se svou družinou se setká s Daenerys na jejím hradě. Uvítá jej Tyrion a návštěvě vezme zbraně. Během cesty dovnitř […]
  • RECENZE: Jak vycvičit draka 326. února 2019 RECENZE: Jak vycvičit draka 3    Škyťák a Bezzubka se potřetí (a pravděpodobně naposledy) vracejí, aby nám po dlouhých pěti letech představili další kapitolu tohoto vikingsko-dračího soužití. Předchozí filmy se dají […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *