Joffrey Baratheon – Hra o Trůny

Joffrey

„Měli jsme zlé­ho krá­le. Měli jsme blbé­ho krá­le, ale nevím, jest­li jsme někdy měli za krá­le zlé­ho blb­ce.“

Tyrion Lannister při shr­nu­tí své­ho synov­ce Joffreyho Baratheona

Joffrey Baratheon je výraz­nou posta­vou prv­ních čtyř sérií. Hraje ho Jack Gleeson. Joffrey vlá­dl Sedmi krá­lov­stvím, když se ujal trů­nu po svém zákon­ném otci, Králi Robertu Baratheonovi.

Je však ve sku­teč­nos­ti plo­dem inces­tu mezi krá­lov­nou Cersei Lannister a jejím bra­t­rem Serem Jaimiem Lannisterem. Díky této sku­teč­nos­ti se o trůn uchá­zí také Stannis Baratheon, Robertův mlad­ší bra­tr. Formálně byl Joffrey ozna­čo­ván jako Jeho Výsost, Joffrey z rodu Baratheonů a Lannisterů, První své­ho jmé­na, Král Andalsu a Prvních lidí, Lord Sedmi Království a Ochránce Říše.

Více na Kritiky.cz
Matt LeBlanc  Matt, celým jménem Matthew Steven LeBlanc, se narodil 25.7.1967 v Massachusetts, kde žil se svo...
Altaïr komiks – #025 ...
Road to Perdition Michael Sullivan (Hanks) je oblíbencem Johna Rooneyho (Newman), místního kmotra. Rooney junior to...
NOVÁ DOBRODRUŽSTVÍ ANGRY BIRDS - KOMIKS - VRÁNA K VRÁNĚ SEDÁ Přestože od vzniku legendární počítačové hry uplynulo sedm let, tvůrci filmu se neváhali p...
Život brouka - Bug’s Life Probrav se nabídkou filmů usoudil jsem, že nejlepším snímkem pro onu chvíli bude něco pro ...

Původně byl zasnou­ben se Sansou Stark, kte­rou držel v zaje­tí v Králově Přístavišti po popra­vě její­ho otce, pro­to­že Eddard Stark obje­vil prav­du o jeho půvo­du. Později ale Sansu zapu­dil kvů­li Margaery Tyrellové. Bylo to v zájmu ali­an­ce mezi Rodem Lannisterů a jeho hlav­ním pod­po­ro­va­te­lem, Rodem Tyrellů, kte­ří pomá­ha­li záchrá­nit hlav­ní měs­to před Stannisovým úto­kem.

Během sva­teb­ní hos­ti­ny s Margaery je Joffrey zabit otrá­ve­ným pohá­rem vína. Těsně před smr­ti pozved­ne ruku a uká­že na své­ho strý­ce, Tyriona Lannistera. Po jeho smr­ti nechá Cersei Tyriona na mís­tě zatknout pro vraž­du, ačko­li pra­ví pacha­te­lé jsou Lord Petyr Bealish a Lady Olenna Tyrell.

Pozadí…

O Joffreym se má za to, že je nej­star­ším synem Krále Roberta Bartheona a Královny Cersei Lannister, kte­ří vstou­pi­li do sňat­ku poté, co Robert pře­vzal trůn po Šíleném krá­li Aerysi II. Targaryenovi. Jeho pra­vým otcem je ale Ser Jaimie Lannister, krá­lov­nin bra­tr a Lord Velitel Královské strá­že. Joffrey má ješ­tě mlad­ší sest­ru Myrcellu a mlad­ší­ho bra­t­ra Tommena, oba pro­duk­ty stej­ných rodi­čů.

Joffrey zís­kal po mat­ce osob­nost a vzhled. Jeho svět­lé vla­sy jsou tichou nápo­vě­dou, že není oprav­du Baratheon, pro­to­že ti měli vždyc­ky tma­vé vla­sy i teh­dy, když oba rodi­če byli svět­lo­vla­sí.

Obvykle je dopro­vá­zen svým věr­ným ští­tem, Sandorem Cleganem, lépe zná­mým jako Ohař. Už před nástu­pem na Železný trůn byl Joffrey zka­že­ný, aro­gant­ní, zba­bě­lý a sadis­tic­ký, což Robertova smrt a nástup na trůn jen pro­hlou­bi­ly.

Osobnost…

Joffrey byl kru­tý, aro­gant­ní, sadis­tic­ký a tyran­ský vlád­ce. Kromě toho byl také neschop­ný, hloupý, naiv­ní, nedů­tkli­vý, zba­bě­lý a čas­to měl záchva­tý a výbuchy vzte­ku. Podobně jako u dří­věj­ších Targaryenských krá­lů je vel­mi prav­dě­po­dob­ně, že tohle cho­vá­ní je násled­kem jeho incest­ní­ho půvo­du.

Více na Kritiky.cz
Osamělý jezdec - 60% Osamělý jezdec a jeho indiánský přítel Tonto vtrhli na filmové plátno a dráždí milovníky...
Královo přístaviště / King´s Landing – Hra o Trůny Královo Přístaviště je královské hlavní město Westerosu a Sedmi Království. Populace je p...
Cuky Luky Film - SLOVAMI PRODUCENTA DANA DANGLA Myšlienke vzniku celovečerného hraného filmu Cuky Luky Film predchádzalo hneď niekoľko skuto...
85. ročník udílení Oscarů - Nominace ...
Křižovatka smrti 2 - Jackie Chan a Chris Tucker se vrací…větší sranda, víc akce  Inspektor Lee a detektiv James Carter si v hongkongu užívají vysněnou dovolenou. Idylku náhle p...

Byl pohl­cen mega­lo­man­skou ilu­zí vzne­še­nos­ti. Ačkoli byl napros­to neschop­ný, pokud jde o vlá­du a s jed­ním vyře­še­ným pro­blé­mem (kte­rých bylo vel­mi málo), vytvo­řil deset dal­ších, byl si jist, že zaslou­ží úctu a respekt od všech a od kaž­dé­ho kolem sebe. Navzdory sku­teč­nos­ti, že na počát­ku Války Pěti Králů povsta­la vět­ši­na říše kon­krét­ně pro­ti němu a jeho vlast­ní lidé ovlá­da­li vlast­ně jen Westerland, Crownlands a malý kou­sek Řekotočí mezi nimi, byl Joffrey pře­svěd­čen, že je nej­vět­ším krá­lem v ději­nách Sedmi Království.

Jakoby nesta­či­la jeho vlast­ní labi­li­ta, Carsei své­ho syna spo­leh­li­vě kazi­la a roz­maz­lo­va­la celý jeho život, díky čemuž měl obrov­ský pocit před­ur­če­nos­ti, kte­rý neměl jaký­ko­li reál­ný základ. Jeho for­mál­ní otec, Král Robert, byl navíc stá­le pryč, a když už byl nablíz­ku, díky své­mu stá­lé­mu pití a děv­ka­ře­ní byl pří­šer­ným pří­kla­dem. Ovšem Robert aspoň na smr­tel­né poste­li uznal, že byl špat­ným otcem.

Více na Kritiky.cz
Noc žraloka 3D - předělávka čelistí do 3D Kultovní film Čelisti od geniálního režiséra Stevena Spielberga nemusím dlouze představovat,...
Kiera Cassová: Dcera Opět America, Maxon a Aspen na scéně! Že by toho už bylo dost? Podle mě Selekce naprosto stač...
Natalie Portmanová Natalie Portmanová[1][2][3][4][5][6][7] (též se v češtině používá Natalie Portman, hebrejsk...
Bajky Pro děti od šesti let je určená knížka Dany Hlavatá, nazvaná prostě Bajky. Přináší sér...
Soutěž o knihu Mysli jako Einstein Výherce knihy!...

Joffrey byl lsti­vý, ale dokon­ce ješ­tě méně takt­ní než jeho mat­ka. Byl při­pra­ven vyu­žít Sansiny naiv­ní důvě­ry, když jím byla osl­ně­na jakož­to krás­ným prin­cem. Joffrey ale málo­kdy viděl dopře­du a i na veřej­nos­ti pro­vá­děl mno­há zvěr­stva, aniž by uva­žo­val o násled­cích.

Byl posed­lý sám sebou jako vel­kým váleč­ní­kem po vzo­ru Roberta, ale neu­měl napros­to nic a za celý svůj život nepo­zve­dl meč pro­ti sku­teč­né­mu pro­tiv­ní­ko­vi. Dokonce během stře­tu se Stannisem Baratheonem se chtěl vrh­nout pro­ti Starkům s tím, že jsou osla­be­ni pádem Zimohradu. Tyrion ho naštěs­tí utnul.

Navzdory přes­né­mu Tyrionovu popi­su nebyl Joffrey ani tak tyran, jako pros­tě bru­tál­ně neschop­ný. Dokonce i Robert vlá­dl aspoň o tro­chu lépe a byl aspoň respek­to­ván jako váleč­ník. Joffrey vlast­ně neměl jaké­ko­li schop­nos­ti: jedi­ným jeho náro­kem na trůn byla sku­teč­nost, že je dědi­cem titu­lu. Je iro­nií, že ani tohle neby­la prav­da, ale mno­ho jeho násle­dov­ní­ků pros­tě při­ja­lo sle­pou odda­nost bez jakých­ko­li otá­zek.

Jednou za čas pou­ká­zal Joffrey během své vlá­dy na něco pod­stat­né­ho, jako tře­ba sku­teč­nost, že Daenerys Targaryen má dra­ky. Na dru­hou stra­nu, pokud něco došlo Joffreymu, asi to došlo už všem oko­lo.

I v těch něko­li­ka svět­lých momen­tech ale selhá­val. Staral se o Daenerys dale­ko na výcho­dě, zatím­co Stannise měl za bra­na­mi a Robb Stark vedl masiv­ní vzpou­ru ve Westerosu. Měl vlast­ně prav­du i teh­dy, když upo­zor­nil na pří­le­ži­tost k úto­ku na Zimohrad, ale teh­dy se měs­to muse­lo při­pra­vit na Stannise.

Více na Kritiky.cz
Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - Obsah | O Filmu             OBSAH             V novém filmu Piráti z Karibiku: Salazarova p...
Filmové seky - No co... stane se :) Můj otec s oblibou říká, že má-li vůbec nějakou chybu, pak je to právě bezchybnost. Samoz...
Tropics - Nocturnal Souls (2018) Je krásná letní noc, krátce před půlnocí, a vy se zrovna uchylujete do baru kdesi za m...
Pohádky pro Emu získaly Cenu diváků na festivalu ve Phoenixu Romantická komedie Pohádky pro Emu v hlavních rolích s Aňou Geislerovou a Ondřejem Vetchým  ...
Truman Show Film Truman Show jsem v kinech úspěšně nějakou dobu ignoroval a i po té, co mi byl různými l...

Navzdory všem chy­bám a nedo­stat­kům uměl Joffrey pro­je­vit emo­ce. U umí­ra­jí­cí­ho Roberta byl vidi­tel­ně v šoku a stej­ně tak měl vel­mi rád Sandora Clegana, ačko­li Ohař k němu byl vel­mi rezer­vo­va­ný.

Ohodnoťte článekČásti seriálu: Hra o Trůny

|

Související příspěvky:

  • Cersei Lannister – Hra o Trůny14. dubna 2016 Cersei Lannister – Hra o Trůny „Pro svou rodinu udělám věci, jaké si ani nedovedeš představit…Miluju svého bratra, svého milence. Lidé si budou šeptat, budou dělat vtípky – jen ať dělají. Jsou tak malincí, že je ani […]
  • Jaime Lannister – Hra o Trůny12. dubna 2016 Jaime Lannister – Hra o Trůny „Nejsou další muži jako já. Pouze já.“ Jaimie Lannister Jaimie Lannister je rytířem Královské stráže, syn Tywina Lannistera, bratr královny Cersei Lannister a starší bratr Tyriona […]
  • Petyr Baelish – Hra o Trůny17. dubna 2016 Petyr Baelish – Hra o Trůny „Rád by viděl tuhle zemi hořet, kdyby mohl být králem popela.“ Varys o Petyru Baelishovi Petyr Baelish, často zvaný „Malíček“ se poprvé představil v epizodě „Lord Snow“ a hraje ho […]
  • Tywin Lannister – Hra o Trůny8. dubna 2016 Tywin Lannister – Hra o Trůny „Zanedlouho budu mrtvý, stejně jako ty, tvůj bratr a tvoje sestra a všechny její děti, všichni budeme mrtví, budeme hnít v zemi. Je to jméno rodiny, které přežije. Je to všechno, co […]
  • Jon Snow – Hra o Trůny13. dubna 2016 Jon Snow – Hra o Trůny „Nechci po tobě, aby zapomněl na své mrtvé. Já na svoje taky nezapomenu. Ztratil jsem padesát bratrů z Hlídky při Manceho útoku na Zeď. Ale žádám tě, abys teď myslel na své děti. Nikdy […]
  • Sansa Stark – Hra o Trůny12. dubna 2016 Sansa Stark – Hra o Trůny Sansa Stark je nejstarší dcerou Lorda Eddarda Starka a druhým dítětem jeho a Lady Catelyn Tully. Objevuje se následovně ve třech dalšách knihách, Střetu králů (1998), Bouři mečů (2000) a […]
  • Captain America: Občanská válka - POPIS POSTAV - TÝM CAPTAIN AMERICA11. května 2016 Captain America: Občanská válka - POPIS POSTAV - TÝM CAPTAIN AMERICA VELITEL TÝMU:                      Steve Rogers/Captain America ČLENOVÉ TÝMU:                  Sam Wilson/Falcon Bucky Barnes/Winter Soldier Scott Lang/Ant-Man Clint […]
  • Tyrion Lannister – Hra o Trůny8. dubna 2016 Tyrion Lannister – Hra o Trůny Tyrion Lannister: „Dopustil jsem se mnohem horšího zločinu. Dopustil jsem se toho, že jsem trpaslík!“ Tywin Lannister: „Nejsi u soudu proto, že jsi trpaslík.“ Tyrion Lannister: „Ale […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Lichožrouti - charakteristiky hlavních postaviček2. listopadu 2016 Lichožrouti - charakteristiky hlavních postaviček Ahoj, já jsem Hihlík a jsem Lichožrout. Víte, kdo jsou to Lichožrouti? Ne? Tak schválně. Určitě se vám občas ze šuplíku ztrácejí ponožky! A víte proč? Protože my Lichožrouti se vašima […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *