Jaime Lannister – Hra o Trůny

Jaime

„Nejsou dal­ší muži jako já. Pouze já.“

Jaimie Lannister

Jaimie Lannister je rytí­řem Královské strá­že, syn Tywina Lannistera, bra­tr krá­lov­ny Cersei Lannister a star­ší bra­tr Tyriona Lannistera.

Sloužil ve Stráži Aeryse II. Targaryena a během ple­ně­ní Králova Přístaviště Krále zra­zil a zabil, což mu vyslou­ži­lo pře­zdív­ku „Králokat“. Má incest­ní vztah s Cersei a, což vět­ši­na lidí neví, je bio­lo­gic­kým otcem jejích tří dětí – Joffreyho, Myrcelly a Tommena.

Více na Kritiky.cz
Kino pokladňa ( Aneb, ako sa darí filmom v kinách ) # 2 Tak zvaný smrtiaci víkend bol to pre štúdiá, štyri veľké premiéry, k tomu ešte zotrvačnos...
Kurýr "Dohoda je dohoda, nikdy ji neporušuj." Akční masáž s Jasonem Stathamem v hlavní roli z dílny...
Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyše...
Promospot ZLÍN FILM FESTIVAL 2017 ...
Chlapec, kterého vidí jen ona. To ale neznamená, že neexistuje… Kniha Sophie Loubière s názvem Chlapec s kamínky ve vás zanechá zvláštní a až nepříjemn...

Během návštěvy Zimohradu str­čí z okna Brana Starka, kte­rý je svěd­kem jeho sou­lo­že s Cersei. Bran pře­ži­je, ale ochr­ne od pasu dolů a udá­lost si nepa­ma­tu­je. Důkazy nazna­ču­jí­cí zapo­je­ní Rodu Lannisterů odstar­tu­jí vál­ku se Starky, kte­rá se roz­ho­ří do hlav­ní­ho kon­flik­tu. Jaimie opus­tí svou funk­ci a při­dá se k otco­vě úto­ku na Řekotočí.

Poté, co je Joffrey dosa­zen na Želený trůn, je Jaimie v nepří­tom­nos­ti pový­šen na Lorda Velitele Královské strá­že. Během bitvy o Šeptající les je ale jeho armá­da pora­že­na a on sám zajat. Lady Catelyn Stark ho poz­dě­ji pro­pus­tí, když jí slí­bí, že jí vrá­tí její dce­ry Sansu a Aryu. Eskortován Briennou z Tarthu začnou sví­zel­nou ces­tu zpět do Králova Přístaviště, během kte­ré mu Locke usek­ne ruku, se kte­rou šer­mu­je. Nakonec dora­zí do hlav­ní­ho měs­ta, kde Jaimie nako­nec pomů­že Tyrionovi utéct, když je obvi­něn z vraž­dy, kte­rou nespáchal, ačko­li to nako­nec vede k Tywinově vraž­dě Tyrionovou rukou (respek­ti­ve obě­ma, pro­to­že kuše je dvou­ruč­ní), za kte­rou se tak Jaimie pova­žu­je čás­teč­ně odpo­věd­ným.

Jaimie a Ned před Železným trů­nem

Pozadí…

Svou pozi­ci v Královské strá­ži má už od mlá­dí, byl nejmlad­ším rytí­řem strá­že. Dosadil ho sám král Aerys II. Targaryen.

Během rozuz­le­ní Robertovy vzpou­ry zra­dí Tywin Lannister krá­le, když při­je­de k bra­nám hlav­ní­ho měs­ta a před­stí­rá sna­hu pomo­ci. Když je vpuš­těn, zaú­to­čí na měs­to. Jak ple­ní vojá­ci rodu Lannisterů měs­to, Král se drží hodi­ny uvnitř Rudé Bašty a jen šíle­ně opa­ku­je „Všechny je spal­te.“Navzdory sva­té pří­sa­ze na ochra­nu Krále ho Jaimie nako­nec pro­bod­ne pří­mo u paty Trůnu.

Vždycky odmí­tal přes­ně popsat, co se teh­dy sta­lo, tak­že jeho moti­va­ce je čas­to nezná­má, stej­ně jako neby­lo nikdy plně odha­le­no, co chtěl král Aerys udě­lat s hlav­ním měs­tem. Svěří se nicmé­ně Brienne z Tarthu, že jeho posled­ním pří­ka­zem bylo zabít své­ho otce a spá­lit celé měs­to divo­kým ohněm. Protože tohle nechtěl, zabil ho, čímž vlast­ně zachrá­nil tisí­ce živo­tů. Pak dodá­vá, že „čest­ný“ Ned Stark ho oka­mži­tě odsou­dil, aniž by si posle­chl jeho ver­zi.

Více na Kritiky.cz
Listopad v kinech Do kin přijde očekáváné Matrix Revolutions, nejúspěšnější animovaný film Finding Nemo od...
28 týdnů poté - To už vážně uběhlo pět let? Sakra… A kudy? Čas má nehorázně výkonné spřežení. Jako by to bylo včera, co jsem prvně zhlédnul hororov...
Na břehu jezera... se odehrává psychologicky silný příběh Sary Gruenové Právem je Sara Gruenová již autorkou jednoho zfilmovaného bestselleru (knihy Voda pro slony), da...
Komiks 71 ...
ZLÍNFEST - Ranní zprávy 30. května 2018 ...

Král Robert Baratheon mu odpus­til poru­še­ní pří­sa­hy a dovo­lil zůstat ve Stráži jako sou­část spo­je­nec­tví s Lannisterovými spo­lu se sňat­kem s jeho sestrou Cersei. Kromě zabi­tí Šíleného Krále je Jaimie znám pro svůj dob­rý vzhled, aro­gant­ní cho­vá­ní a super­i­or­ní šer­míř­ské schop­nos­ti. Je v boji tak zdat­ný, že pod­le jeho tvr­ze­ní exis­tu­jí v Sedmi krá­lov­stvích jen tři muži, kte­ří by pro­ti němu měli v čest­ném sou­bo­ji šan­ci.

Během Tyrionova „sou­du“

Je nej­star­ším synem Joanny Lannister a Lorda Tywina Lannistera. Tywin je hla­vou rodu Lannisterů, nej­bo­hat­ší muž Sedmi krá­lov­ství a rod Lannisterů sám je jed­ním z Velkých rodů říše. Měl vel­ké pro­blémy nau­čit se číst, pro­to­že nedo­ká­zal spo­jo­vat v mys­li pís­me­na do slov. Tywin s ním den­ně seděl a učil ho, dokud se to nena­u­čil, ačko­li Jaimie odmí­tal strá­vit tolik času čte­ním.

Vzhledem k pozi­ci ve Stráži nemů­že zdě­dit titu­ly ani pozem­ky své­ho otce, čímž dělá dědi­ce z Tyriona – sku­teč­nost, kte­rá Tywina vel­mi sou­ží, pro­to­že Tyriona nená­vi­dí. Na roz­díl od otce i sest­ry jed­nal Jaimie s Tyrionem vždy las­ka­vě a s respek­tem.

Více na Kritiky.cz
55. ZLÍN FEST: V HLAVNÍ ROLI TOMÁŠ ...
Manhunt Když se řekne jméno John Woo, většině fanoušků filmové akce se vybaví hity devadesátých ...
Nick Evans: Bodybuilding Anatomie Když dnes vejdete do jakéhokoliv fitcentra, je to jako navštívit Disneyland pro kulturisty. Obje...
Farma SK – 8. série – 61. díl https://www.youtube.com/watch?v=HmHF8k0GQ5M...
Medvídek Pú Moje první knížka První rok v životě dítěte je nejdůležitějším a nejkrásnějším v životě celé rodiny...

Osobnost…

Na prv­ní pohled je Jaimie aro­gant­ní, pře­zí­ra­vý a sar­kas­tic­ký. V kon­tex­tu je aro­gant­ní jen ohled­ně svých schop­nos­tí, ale ne bez pří­či­ny: dokon­ce i jeho pro­tiv­ní­ci uzná­va­jí, že je prav­dě­po­dob­ně nej­lep­ším šer­mí­řem Westerosu. Ztráta domi­nant­ní ruky ho sil­ně zahan­bi­la, pro­to­že jeho pra­vač­ka do znač­né míry utvá­ře­la jeho vlast­ní identi­tu, kte­rá vychá­ze­la prá­vě z ovlá­dá­ní zbra­ní. Na roz­díl od Cersei se za drob­né uráž­ky ostat­ním nepo­smí­vá, ale umí si zacho­vat zdvo­ři­lost, ačko­li je čas­to poně­kud neob­rat­ný. Podobně jako Tyrion čas­to jen říká, co si mys­lí a nemá pro­blémy ura­zit ty, kte­ré pova­žu­je za neschop­né.

Tywin vycho­val své děti v zása­dě, že bez­o­hled­nost je ctnos­tí. Navzdory tomu je Jamie kro­mě Tyriona jeden z mála Lannisterů, kte­rý pro­ka­zu­je názna­ky cti nebo zásad. Hodně to vychá­zí ze sku­teč­nos­ti, že byl vždy čle­nem Stráže. Zažil si hod­ně dez­i­lu­ze v momen­tech, kdy byl přímým svěd­kem kru­tos­tí a zlo­či­nů Šíleného krá­le, zatím­co dal­ší „čest­ní“ čle­no­vé Stráže jen stá­li a při­hlí­že­li, zatím­co Aerys II. upa­lo­val lidi zaži­va pro domně­lé uráž­ky a jeho Stráž se cíti­la vázá­na pří­sa­hou.

Hlavním roz­dí­lem mezi Jaimiem a Cersei je sku­teč­nost, že Cersei upřím­ně věří ve správ­nost své­ho náhle­du na svět, ve kte­rém je ona dob­rá, Joffrey je vel­ký král a všich­ni kolem jsou zlí nepřá­te­lé, kte­ří se sna­ží zni­čit ji a její rodi­nu. Jaimie nedr­ží žád­nou pře­tvář­ku „dob­ré­ho“ nebo čest­né­ho člo­vě­ka, pro­to­že tako­vé kon­cep­ty ho už nebe­rou. Stejně jako odmí­tl zabít Neda Starka teh­dy, když byl jejich sou­boj pře­ru­šen, pro­to­že Ned byl ochro­men opor­tu­nis­tic­kým stráž­ným a ne pří­mo Jaimiem.

Navíc není pří­liš poli­tic­ky ambi­ci­oz­ní, což jeho sest­ru iri­tu­je a obvykle utí­ná její stá­le poža­dav­ky, aby se stal krá­lo­vým Pobočníkem. Politické mané­v­ry nejsou jeho zvy­kem a pokud se setká s pro­blé­mem, vní­má ho jako voják, kte­rý vytáh­ne čepel a usek­ne mu hla­vu.

Více na Kritiky.cz
Slovenský dabing filmových mayovek Při zakoupení autorských práv k filmu Vinnetou - Poslední výstřel a Poklad Inků se veden...
Myší hlídka 3 - Černá sekera - 85 % Další skvělé pokračování příběhů Myší hlídky, které se odehrává ve fiktivní střed...
Otec Kinoautomatu očima dcery a vnučky na ČT art Robot a Kinoautomat. Dvě slova, kterými Češi obohatili slovník mnoha cizích jazyků. S prvním...
Marguerite - 70 % Záliba a nadšení pro určitou věc nebo činnost může mít různé formy. Někdo sbírá známk...
Muži versus ženy: Jakou předehru mají v posteli nejraději? Zahájení intimity? Předehra! Co by mělo být její součástí? Záleží, zda se ptáte ženy, ...

Obdivuje Tyrionův inte­lekt. Nikdy neschva­lo­val rodin­né jed­ná­ní se svým mlad­ším bra­t­rem a vždyc­ky s ním jed­nal prá­vě jako s bra­t­rem. Ve sku­teč­nos­ti je vlast­ně jedi­ným čle­nem jádra rodi­ny, kte­rý má dob­rý vztah se vše­mi ostat­ní­mi. Jeho sou­ro­zen­ci ho mají rádi, ačko­li se mezi sebou nená­vi­dí. Jak Cersei, tak Tyrion navíc akcep­tu­jí, že asi jedi­ný důvod, proč neza­bít toho dru­hé­ho, je sku­teč­nost, že Jaimie by to ani jed­no­mu z nich nikdy neod­pus­til.

Tyto vzta­hy se ale změ­ni­ly Tywinovou smr­tí a Jaimie pří­sa­hal, že při prv­ní pří­le­ži­tos­ti Tyriona zabi­je. Dokonce i Tywin a Jaimie mají na pomě­ry Lannisterů dob­rý vztah. Ale jde spí­še o to, že ze všech tří dětí se Tywin za Jaimieho sty­dí nejmé­ně. Otce naštva­lo, když se Jaimie při­dal ke Stráži a uza­vřel si tak dráhu dědi­ce, pro­to­že čle­no­vé Stráže se nesmí ženit. Jaimie se cho­vá vel­mi dob­ře ke svým dětem, ale Joffreymu na roz­díl od Cersei nijak výraz­ně nefan­dí.

Více na Kritiky.cz
The Cast Remembers | Game of Thrones: Season 8 (HBO) ...
Po krk v extázi / Layer Cake „Drogy změnily všechno. C’est la vie.“ Elegantní, vkusně oblečený a zdvořilý hrdina...
Rumcajsova loupežnická knížka & Vánoce u Rumcajsů Je to už padesát let, co vídáme pohádky o Rumcajsovi ve večerníčku. Nyní na oslavu tohoto v...
Zombik – 58 ...
Guy Hamilton Guy Hamilton sa narodil vo Francúzsku, presnejšie v Paríži rodičom pôvodom z Anglicka. Počas ...

Jeho vztah k nási­lí je také slo­ži­těj­ší: sice vyho­dil Brana Starka z okna, ale poz­dě­ji zachrá­ní Brienne před zná­sil­ně­ním. Po svě­dec­tví kru­tos­tí Šíleného krá­le ho urá­ží bru­ta­li­ta a zby­teč­né nási­lí, ale pokud dojde k závě­ru, že je obo­je nut­né, nemá s nimi nejmen­ší pro­blém. V Branově pří­pa­dě by došlo k pro­zra­ze­ní jeho vzta­hu se sestrou, kte­rou milu­je a byly by popra­ve­ny všech­ny jeho tři děti, tak­že dle vlast­ní­ho sou­du neměl na výběr.

Jaime Lannister – Hra o Trůny
Hodnocení: 4.9 - ‎7 hl.Části seriálu: Hra o Trůny

|

Související příspěvky:

  • Hra o Trůny (Game of Thrones) na Comic-Conu v San Diegu3. srpna 2016 Hra o Trůny (Game of Thrones) na Comic-Conu v San Diegu Bude to už něco přes týden, co se na konci července 2016 konal v americkém městě San Diegu populární Comic-Con, jehož 49. ročník se na floridském pobřeží koná nepřetržitě od roku 1970. […]
  • Hra o trůny – Kniha cizince (S06E04) - Daenerys nelze upálit29. března 2019 Hra o trůny – Kniha cizince (S06E04) - Daenerys nelze upálit  Série pokročila, tak už víme, jak základní postavy skončily a objevily se i další, které jsme málem zapomněly. Každý, kdo má rád příběhy a své hrdiny, tak se v tomto díle dočká svých […]
  • Hra o trůny - Vichry zimy (S06E10) - Daenerys a její skupina odplouvá do Západozemí4. dubna 2019 Hra o trůny - Vichry zimy (S06E10) - Daenerys a její skupina odplouvá do Západozemí Tak dneska šel opravdu poslední díl sezóny. Šestá sezóna je vrchol a poslední díl je vrchol šesté sezóny.  Od minulého týdne přišlo to, co jsme snad ani neočekávali. Poslední díly nebývají […]
  • Království nebeské - recenze26. května 2005 Království nebeské - recenze Po rozvláčné Troje, katastrofickém Králi Artušovi a rozporuplně přijatém Alexanderovi, přichází do kin další epický snímek, Království Nebeské režiséra Ridleyho Scotta. Nakopne opět žánr […]
  • Hra o trůny - Vichry zimy28. června 2016 Hra o trůny - Vichry zimy Obsah posledního dílu letošní sezóny seriálu Hra o trůny. V Královském přístavišti V den procesu se Cersei (Lena Headey) a Lorasem (Finn Jones) se Nejvyšší vrabčák (Jonathan Pryce) a […]
  • Hra o trůny - Rudá žena (S06E01) - Víte skutečný věk Melisandry?26. března 2019 Hra o trůny - Rudá žena (S06E01) - Víte skutečný věk Melisandry? Pokračujeme v příběhu sedmi království. Opustili jsme Jona, Ariu, Sansu a další postavy cliffhangerem, a tak se první díl věnoval tomu, aby dovysvětlil otázky, které fanoušky seriálu tolik […]
  • S07E03: The Queen's Justice4. srpna 2017 S07E03: The Queen's Justice Obsah třetího dílu sedmé sezóny seriálu Hra o trůny. Jonova linka Jon se svou družinou se setká s Daenerys na jejím hradě. Uvítá jej Tyrion a návštěvě vezme zbraně. Během cesty dovnitř […]
  • S07E01: Dragonstone18. července 2017 S07E01: Dragonstone Obsah prvního dílu 7. sezóny seriálu Hra o trůny. Panství Freyů Walder Frey uspořádá hostinu pro své příbuzné a vazaly. Nalije jim víno a oslavuje vítězství nad Starky, svým dcerám […]
  • Hra o trůny - Domů (S06E02) - Max von Sydow je tříoká vrána27. března 2019 Hra o trůny - Domů (S06E02) - Max von Sydow je tříoká vrána Scénáristé si pohráli a vymysleli zase další zápletky a další zajímavé smrti. Na rozdíl od dílu prvního, kde bylo vysvětleno několik cliffhangerů, druhý díl se pohnul dál. Všechno […]
  • Hra o trůny - Zlomený muž (S06E07) - 60 %31. března 2019 Hra o trůny - Zlomený muž (S06E07) - 60 % Tak ještě tři díly. Hra o Trůny se kousek po kousku rychle posunuje do poslední epizody této sezóny. Sedmý díl nám zas přinesl několik nových věcí. Za prvé, nové rody, které jsme ještě […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *