Daenerys Targaryen – Hra o Trůny

Daenery

„Máš dob­rý nárok: máš titul a rod­né prá­vo. Ale máš víc než to: můžeš to popí­rat a skrý­vat to, ale máš dob­ré srd­ce. Nebudeš jen respek­to­va­ná a obá­va­ná, budeš milo­va­ná. Někdo, kdo může vlád­nout a má vlád­nout. Uběhla celá sta­le­tí, aniž by na svě­tě byl někdo tako­vý. Jsou chví­le, kdy se na tebe podí­vám a stá­le nemůžu věřit tomu, že jsi sku­teč­ná.“

Ser Joar Mormont k Daenerys Targaryen

Daenerys Targaryen, někdy zva­ná Dany (svým bra­t­rem Viserysem) je jedi­né pře­ži­vší dítě Aeryse II. Targaryena, kte­rý byl vyhnán ze Železného trů­nu během Robertovy vzpou­ry.

Deaneřina mat­ka byla poslá­na do bez­pe­čí do Dračího kame­ne těs­ně přes vyple­ně­ním Králova Přístaviště. Zemřela během poro­du za vel­ké bou­ře, kte­rá zni­či­la zby­tek Targaryenské flo­ti­ly, což zís­ka­lo Daenerys pří­z­vis­ko„Za bou­ře zro­ze­ná“ (Stormborn).

Více na Kritiky.cz
Kouzla vzhůru nohama - kniha Nory je už větší děvče, které má na první pohled vcelku normální rodina – ona, její st...
Festival bollywoodského filmu Praha a Bollywood je v současné době stále častější a populárnější spojení. Kromě vě...
Christmas 2112 - The Last Adventure - Trailer V těchto dnech vzniká v Brně amatérský sci-fi film. Podívejte se na trailer ke snímku. htt...
Recenze: Zvířátka v džungli V džungli se narodili dva malí tygříci, kteří provedou malé čtenáře životem v pralese a...
Je to officiálne:John Carter je mega prepadák! [gallery][gallery]Film založený na klasickom sci-fi románe od Edgara Rice Burroughse,vypráva pr...

Žila v Essosu ve vyhnan­ství, dokud neby­la pro­dá­na svým bra­t­rem Dothrakovi Khalu Drogo. Dvojice se do sebe postup­ně zami­lo­va­la, ale Daenerys ztra­ti­la své­ho man­že­la i syna kvů­li mani­pu­la­cím Mirri Maz Durra. Její man­žel­ství s Drogem a násled­ný kon­takt s Dothráckým lidem jí dal sebe­dů­vě­ru a sílu vést, stej­ně jako víru v sebe sama jako prá­vo­plat­nou krá­lov­nu Sedmi krá­lov­ství.

Po Viserysově smr­ti zůsta­la Daenerys jako posled­ní Targaryenka s úmys­lem zmoc­nit se Železného trů­nu, své­ho rodo­vé­ho prá­va. Formálně ozna­ču­je sama sebe jako Královna Daenerys z Rodu Targaryen, První své­ho jmé­na.

Vylíhla tři dra­ky, když jejich kamen­ná vej­ce polo­ži­la na Drogovu pohřeb­ní hra­ni­ci před­tím, než sama vstou­pi­la do pla­me­nů, aby je sebra­la. Její dra­ci jsou prv­ní po stov­kách let, což jí vyslou­ži­lo dal­ší pří­z­vis­ko Matka dra­ků.

Během dějů v Zátoce otro­ků je před­sta­ve­na jako Daenerys Za bou­ře zro­ze­ná z Rodu Targaryen, První Svého Jména, Nespálená, Královna Meereenu, Královna Andalsu, Rhoynaru a Prvních lidí, Khaleesi Velkého Moře Trávy, Ničitelka řetězů a Matka Draků. Prokázala své schop­nos­ti jako vůd­ky­ně a doby­va­tel­ka díky rych­lé­mu a vět­ši­nou milo­srd­né­mu doby­tí Svobodných měst Astaporu a Yunkai.

Pozadí…

Daenerys je jedi­né dítě a nejmlad­ší dce­ra Krále Aeryse II. Targaryena, „Šíleného Krále“ a jeho sestry-manželky Rhaelly. Její otec zemřel během vyple­ně­ní Králova Přístaviště ješ­tě před jejím naro­ze­ním. Usurpátor Robert Baratheon se pro­hlá­sil sám za krá­le, když Aeryse pora­zil během udá­los­ti zná­mé jako Robertova Vzpoura. Její těhot­ná mat­ka a mlad­ší bra­tr Viserys uprch­li na ost­ro­va Dračí kámen, původ­ní domov Rodu Targaryenů. Její bra­tr Rhaegar Targaryen byl během vzpou­ry také zabit včet­ně potom­ků a pří­buz­ných.

Během její­ho zro­ze­ní zuři­la obrov­ská bou­ře, její mat­ka zemře­la krát­ce po poro­du a zane­cha­la ji tak jako sirot­ka. Jako dítě se ocit­la ve vyhnan­ství spo­lu se svým bra­t­rem, věr­ný­mi pod­da­ný­mi, mezi kte­ré pat­ří i Ser Willem Darry.

Ser Willem Darry
Viserys Targaryen

Po celé roky se bez úspě­chu sna­ži­li zís­kat pod­po­ru pro zpět­né zís­ká­ní Želeného trů­nu. Viserys a Daenerys zís­ka­li úto­čit­š­tě u Magistra Illyria Mopatis ve měs­tě Pentos. Sní o nale­ze­ní klid­né­ho domo­va a mís­ta, kam by pat­ři­la. Život pod Viserysovým vli­vem ji uči­nil tichou a pod­daj­nou.

Více na Kritiky.cz
Přání k mání - 75 % Albert žije se svou maminkou a tatínkem v bytě, který trochu připomíná skladiště. Je to mo...
Piráti - 80% Tak znova se dostávám k recenzi. Tentokrát dětského filmu Piráti. Je to film z tvůrčí díln...
Dívka na mostě / La fille sur le pont „Vypadáš jako někdo, kdo chce udělat velkou chybu.“ Mladá dívka Adèle trpí depresí a...
Špión, který mi dal kopačky (Meg Griffinová rozdává rány po Praze) Audrey se svojí kamarádkou Morgan oslavuje v baru narozeniny, ale nemá příliš dobrou náladu....
To dáme, dědo – přiměřeně nevýchovné příběhy Přiměřeně nevýchovné vyprávění o tom, co všechno může kluk zažít, když má povedenéh...

Osobnost…

Daenerys je zdvo­ři­lá, dob­ře vycho­va­ná a napl­ně­ná tichým odhod­lá­ním. Bývala zastra­še­na ambi­ce­mi své­ho bra­t­ra a jeho výbuchy vzte­ku, ale čas mezi Dothráky ji nau­čil hrdos­ti, sebe­dů­vě­ře a vele­ní. Stále je ale svým způ­so­bem naiv­ní pokud jde o okol­ní svět, pro­to­že vyrůs­ta­la v izo­la­ci – bra­t­ra byl jedi­ným zdro­jem infor­ma­cí. Ale je vel­mi inte­li­gent­ní a rych­le pocho­pi­la, že teď se může vydat svou vlast­ní ces­tou.

Celý svůj život strá­vi­la sná­še­ním ostat­ních, ces­tou od jed­no­ho dob­ro­din­ce k dru­hé­mu, při­čemž pod­po­ra jed­no­ho byla vždyc­ky časem vyčer­pá­na a s bra­t­rem se muse­li pře­su­nout jinam. Následkem toho nepo­zna­la Daenerys nikdy sku­teč­ný domov. Život v bra­t­ro­vě stí­nu jí dal sil­nou empa­tii z útis­kem ve svě­tě. Soucití s těmi, kte­rým se děje bez­prá­ví a frustra­ce z domi­nan­ce své­ho „chci být krá­lem“ bra­t­ra způ­so­bi­la, že je schop­ná být napros­to bez­o­hled­ná k těm, kte­ří utla­ču­jí ostat­ní.

Více na Kritiky.cz
Fakjů pane učiteli - 65 % Zeki Müller si odpykává svůj trest ve vězení za loupež a plánuje si svůj další život. T...
Divadélko se zvířátky na louce - Moudré pohádky s výchovným poučením Rodičům batolat netřeba představovat autorku dětských knih Romanu Suchou. Nepíše dětskou pr...
Hitman: Agent 47 - AKCE! Aby maximalizovali efekt z kaskadérských kousků a bitek, producenti najali režiséry akčních s...
Pod povrchem Ačkoli ve filmu figuruje duch, není Pod povrchem tou pravou "duchařinou". Momentů, kdy se duch o...
Systémové požadavky na PC pro hru Mafia III MINIMÁLNÍ SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY:  OPERAČNÍ SYSTÉM: Windows 7, 64bitový CPU INTEL: I5-250...

Získala tím jis­tý druh čer­no­bí­lé­ho myš­le­ní, kte­ré se jí čas­to nevy­pla­ti­lo. S vidi­nou kona­né­ho dob­ra totiž čas­to zapo­mí­ná na prak­tic­ké násled­ky svých činů.

Na roz­díl od zbyt­ku své­ho rodu zatím neu­ká­za­la jaké­ko­li šílen­ství, kte­ré posed­lo její­ho otce a v men­ší míře i bra­t­ra. K pro­tiv­ní­kům umí být vel­mi kru­tá, ale oce­ňu­je loa­ja­li­tu.

Tituly…

Daenerys je ve sku­teč­nos­ti dru­hou Daenerys. Tou prv­ní byla sest­ra Krále Daerona II., kte­rá žila sta­le­tí před Za bou­ře zro­ze­nou. Protože ale nevlád­la, není Za bou­ře zro­ze­ná zva­ná Daenerys II. Když se pro­hlá­sí za prá­vo­plat­nou dědič­ku Targaryenské dynastie, je pro­to ofi­ci­ál­ně nazva­ná První své­ho jmé­na.

Daeneřiny plné titu­ly zní: „Královna Andalsu a Prvních lidí, Lady regent­ka Sedmi krá­lov­ství.“ Daenerys je Královnou Regentkou, pro­to­že trůn zdě­li­la prá­vo­plat­ně po svém vlast­ním otci. Je prv­ní Královnou regent­kou v his­to­rii Targaryenské dynastie. Například Cersei Lannister je zva­ná „krá­lov­nou“ jen pro­to, že byla man­žel­kou vlád­ce. Podobně tomu bylo napří­klad s Catelyn Starkovou, kte­rá měla titul „Lady“ taky jen pro­to, že si vza­la teh­dej­ší­ho pána Zimohradu.

Síly a schop­nos­ti…

Odolnost vůči žáru – Daenerys je vyso­ce odol­ná pro­ti žáru a nevní­má, pokud drží něco žha­vé­ho nebo se kou­pe ve vodě, kte­rá by ostat­ní opa­ři­la. Také nemů­že mít popá­le­ni­ny nebo utr­pět zra­ně­ní od zdro­jů žáru.

Imunita vůči ohni – Daenerys může vstou­pit do pla­me­nů a nespá­lí se. Bude na sobě mít popel nebo sto­py ohně a její šaty či coko­li jiné­ho sho­ří, ale nepři­jde ani o vla­sy. Je také odol­ná vůči dra­čí­mu ohni, kte­rý má magic­kou pova­hu a liší se pro­to od běž­né­ho ohně, i když se před ním má stá­le na pozo­ru.

Více na Kritiky.cz
Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů - Tragédie se završí Anakinovou přeměnou v Darth Vadera Nadešel den, kdy se třicetiletý kruh Hvězdných Válek George Lucase uzavřel. Tragédie se zavr...
Vlasy - O FILMU Miloš Forman měl se svým spolupracovníkem scenáristou Jeanem­-Claudem Carrièrem už od roku 1...
TV Tipy 5. - 11. května Proč nejít s davem a nevytvořit přehled filmů nastávajícího týdne? Nevím a ani po kratší...
Nikdy není pozdě (Ricki and the Flash) - 50 % Scénáristka Diablo Cody se nechala inspirovat skutečnou postavou své tchyně Terry, která v ba...
Henry Fonda 16. května 1905 – 12. srpna 1982...

Daenerys Targaryen – Hra o Trůny
Hodnocení: 3.5 - ‎2 hl.Části seriálu: Hra o Trůny

|

Související příspěvky:

  • Hra o trůny – Kniha cizince (S06E04) - Daenerys nelze upálit29. března 2019 Hra o trůny – Kniha cizince (S06E04) - Daenerys nelze upálit  Série pokročila, tak už víme, jak základní postavy skončily a objevily se i další, které jsme málem zapomněly. Každý, kdo má rád příběhy a své hrdiny, tak se v tomto díle dočká svých […]
  • Hra o trůny - Rudá žena (S06E01) - Víte skutečný věk Melisandry?26. března 2019 Hra o trůny - Rudá žena (S06E01) - Víte skutečný věk Melisandry? Pokračujeme v příběhu sedmi království. Opustili jsme Jona, Ariu, Sansu a další postavy cliffhangerem, a tak se první díl věnoval tomu, aby dovysvětlil otázky, které fanoušky seriálu tolik […]
  • Hra o trůny - Vrata (S06E05) - příběh Hodora30. března 2019 Hra o trůny - Vrata (S06E05) - příběh Hodora Tak máme za sebou půl letošní sezóny Hry o trůny. Pátý díl završil část, která za sebou nechala další nevysvětlené prvky. Ale v souladu s předchozími díly zase posunula děl dopředu, hlavně […]
  • Hra o trůny - Krev mé krve (S06E06) - Bran je nyní Tříoká vrána31. března 2019 Hra o trůny - Krev mé krve (S06E06) - Bran je nyní Tříoká vrána Tak až máme 6. díl. Jako každý díl na nás čeká na několik překvapení, nový hrad a další návrat postavy až z první série. Shrnuje se k bitvám, které nás čekají určitě na konci série, […]
  • EMILIA CLARKE6. června 2018 EMILIA CLARKE EMILIA CLARKE (Qi'ra) na sebe poutá pozornost diváků svými výjimečnými hereckými výkony. Clarke v současné době natáčí osmou a poslední sezónu úspěšného seriálu stanice HBO Hra o trůny, […]
  • Hra o trůny - Vichry zimy (S06E10) - Daenerys a její skupina odplouvá do Západozemí4. dubna 2019 Hra o trůny - Vichry zimy (S06E10) - Daenerys a její skupina odplouvá do Západozemí Tak dneska šel opravdu poslední díl sezóny. Šestá sezóna je vrchol a poslední díl je vrchol šesté sezóny.  Od minulého týdne přišlo to, co jsme snad ani neočekávali. Poslední díly nebývají […]
  • S07E03: The Queen's Justice4. srpna 2017 S07E03: The Queen's Justice Obsah třetího dílu sedmé sezóny seriálu Hra o trůny. Jonova linka Jon se svou družinou se setká s Daenerys na jejím hradě. Uvítá jej Tyrion a návštěvě vezme zbraně. Během cesty dovnitř […]
  • S07E02: Stormborn25. července 2017 S07E02: Stormborn Obsah druhé epizody sedmé série seriálu Hra o Trůny. Dračí Kámen Daenerys se svými rádci představuje svým spojencům (Olenna Redwyne a Ellaria Písek s dcerami)  plán na vpadnutí do […]
  • Emilia Clarke26. června 2015 Emilia Clarke Emilia Clarke (* 1. května 1987, Londýn, Anglie, Spojené království) je britská herečka. Její nejznámější rolí je Daenerys Targaryen v seriálu Hra o trůny. Životopis Narodila se v […]
  • Terminator Genisys - PŘÍPRAVY NA SOUDNÝ DEN … A DALŠÍ2. července 2015 Terminator Genisys - PŘÍPRAVY NA SOUDNÝ DEN … A DALŠÍ Během týdnů před začátkem natáčení snímku Terminator Genisys všichni herci započali intenzivní trénink, aby se na své role fyzicky připravili - velmi náročný natáčecí plán zahrnoval […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *