Kritiky.cz > DVD a Video Tipy > Profesor v ringu | Here Comes The Boom [35%]

Profesor v ringu | Here Comes The Boom [35%]

here comes the boom image09

Kevin James se po své prv­ní vět­ší roli ve sním­ku Hitch: Lék pro moder­ní­ho muže vypro­fi­lo­val jako herec kome­di­ál­ních obtloust­lých postav v kome­di­ích pro nená­roč­né masy. Před dvě­ma roky se napo­sled před­sta­vil v poně­kud hod­ně odby­té kome­dii Ošetřovatel. Nyní už si na ten­to sní­mek málo­kdo vzpo­me­ne a tak se James opět při­po­mí­ná, ten­to­krát jeho nový sní­mek míří u nás pří­mo na DVD. Jeho nový sní­mek se sna­ží svézt na úspě­chu, kte­rý loni před­ve­dl sní­mek Warrior. Dokázala kome­di­ál­ní vari­a­ce na pří­běh z pro­stře­dí zápa­sů MMA zaujmout?

here-comes-the-boom-image01

Scott Voss je uči­te­lem roku na střed­ní ško­le. Tedy spí­še byl před mno­ha lety. Dnes už tak nějak ve svém zaměst­ná­ní pře­ží­vá. Když se však ředi­tel poku­sí vyho­dit jed­no­ho z jeho kole­gů, roz­hod­ne se jed­nat. Aby zachrá­nil jeho pozi­ci i důchod, sna­ží se najít způ­sob jak pro něj vydě­lat nasbí­rat dosta­tek peněz. Všechny bri­gá­dy a noč­ní ale ani zda­le­ka nestí­ha­jí pokrýt plán a tak musí najít jiný způ­sob jak zís­kat pení­ze. Při dou­čo­vá­ní jed­no­ho ze stu­den­tů jeho hodin ang­lič­ti­ny nara­zí na tur­na­je v MMA. Zjišťuje, že i pora­že­ní vyhrá­va­jí dosta­teč­ně tuč­né sumy na to, aby se tou­to ces­tou do kon­ce škol­ní­ho roku poda­ři­lo nasbí­rat poža­do­va­ný obnos. Jeho nad­še­ní pro věc ale ne všich­ni sdí­le­jí a on bude muset začít bojo­vat i mimo zápas­nic­ký ring. Nakonec to totiž nebu­de jen záchra­na kole­gy v nou­zi co bude v sáz­ce.

here-comes-the-boom-image07

Tak jako vždy, i u Profesora v rin­gu jde o jed­nu zásad­ní věc. A tou je co přes­ně od podob­né­ho fil­mu čeká­te. Pokud jste totiž zvo­li­li tuto kome­dii v nadě­ji, že vás čeká něja­ký seri­oz­něj­ší mate­ri­ál, tak pokra­čuj­te dále smě­rem k té zele­né cedul­ce s nápi­sem Exit. Problém je, že pokud čeká­te nená­roč­nou podí­va­nou pro vět­ši­nu vaší rodi­ny na odpo­led­ne nebo večer, u kte­ré se nebu­de­te nudit a tře­ba si i zasmě­je­te, jste také na špat­né adre­se. Profesor v rin­gu, ať již se vás sna­ží dis­tri­buč­ní název zmást jak chce, je tím nejmé­ně ori­gi­nál­ním sním­kem za dlou­hou dobu.
Frank Coraci totiž vařil pod­le poměr­ně snad­no dopí­di­tel­né­ho recep­tu a tak je jeho obchod­ní tajem­ství pro­zra­ze­no během úvod­ní dva­ce­ti­mi­nu­tov­ky. A ten zádrhel nastá­vá v momen­tě, kdy si uvě­do­mí­te, že sní­mek má dvě hodi­ny a vás už nemá čím pře­kva­pit. Někde nas­pod je kla­sic­ký pre­fab­ri­kát ze sámoš­ky, kde se vás ke kou­pi sna­ží pře­svěd­čit mar­ke­tingo­vý slo­gan „kterak lůzr s dob­rým srd­cem ke štěs­tí při­šel a zís­kal dív­ku svých snů“. Na ten­to kor­pus v pod­sta­tě kaž­dé­ho Jamesova fil­mu si mís­to sran­dov­ních zví­řá­tek dosaď­te chláp­ka ze střed­ní, kte­rý se bez nároč­něj­ší­ho tré­nin­ku pro­kou­sá­vá až na vel­ký šam­pi­o­nát kde by ho za nor­mál­ních okol­nos­tí roz­se­ka­li jako jaho­du do jogo­belly. Ale pro­to­že tady jsme ve fil­mu, je tu všech­no mož­né.

 here-comes-the-boom-image02

Samozřejmě k tomu nepřed­ví­da­tel­né­mu kon­ci, jak tahle roz­cvič­ka mís­to tělo­cvi­ku před obě­dem dopad­ne, se sní­mek dostá­vá stej­ným způ­so­bem, jakým celý skon­čí. Že by spo­i­ler alert? Ale kde­že, ten kdo by přes­ně tohle neče­kal by si měl seri­oz­ně zvá­žit návště­vu léka­ře a objed­nat pár kole­ček ze žele­zář­ství. Profesor v rin­gu je totiž tím nejmé­ně nápa­di­tým a ori­gi­nál­ním sním­kem za dlou­hou dobu. Využívá ke sna­ze zís­kat divác­ké sym­pa­tie všech mož­ných pro­střed­ků, kte­ré už jste vidě­li kde­ko­liv jin­de sto­krát a samo­zřej­mě nechy­bí tro­cha toho humo­ru zalo­že­né­ho na těl­ních teku­ti­nách. Jako bonus tu dojde i na kla­sic­ké gagy s dor­ty v obli­če­ji. V rám­ci pár desí­tek minut by to mož­ná fun­go­vat ale­spoň na něko­ho moh­lo. V dvou­ho­di­no­vé podo­bě kde není jedi­ná posta­va sym­pa­tic­ká to ale pros­tě nemá šan­ci na úspěch.

A tak je to nako­nec s celým fil­mem. Profesor v rin­gu se straš­ně moc sna­ží být uvol­ně­nou kome­dií, kte­rá se vás sna­ží bavit za kaž­dou cenu a tvá­řit se při tom ale­spoň čás­teč­ně ori­gi­nál­ně. Pokud jste ale vidě­li kte­rý­ko­liv sní­mek z podob­ných kru­hů, je vám jas­né, že tenhle sní­mek je už od prin­ci­pu vtip­ný, bohu­žel ne tím smys­lem o kte­rý se pokou­še­li tvůr­ci. Po dvou­ho­di­no­vém zírá­ní na obra­zov­ku tak při­jdou titul­ky a vy si uvě­do­mí­te, že vlast­ně neví­te už ani o co tam šlo. Jakákoliv zapo­je­nost, humor nebo emo­ce jed­no­du­še nefun­gu­jí. Profesor v rin­gu není tím typem otřes­ně špat­né­ho sním­ku, spí­še je zále­ži­tos­tí, kte­rá vám abso­lut­ně nic nedá a sebe­re zby­teč­ně dvě hodi­ny živo­ta. Tak zase příš­tě, Kevine.

here-comes-the-boom-image04

 Kevin James se vás sna­ží pře­svěd­čit o tom, že jeho zku­še­nos­ti coby ošet­řo­va­te­le Silvestera Stalloneho v Zoo mu napo­moh­ly stát se šam­pi­o­nem v jed­nom z nej­bru­tál­něj­ších spor­tů. Profesor v rin­gu je hlou­pá, neo­ri­gi­nál­ní a nud­ná, dvě hodi­ny trva­jí­cí zby­teč­nost, kte­rá hra­je na vyuměl­ko­va­né emo­ce, nesym­pa­tic­ké cha­rak­te­ry a pří­mo­ča­rou před­ví­da­tel­nost. Pokud vás podob­ná vyhlíd­ka láká, smě­le do toho. Pokud vám však nechy­bí soud­nost, sáh­ně­te někam jinam. Třeba po Warriorovi. Smát se u něj sice asi nebu­de­te, nicmé­ně pořád lep­ší než sle­do­vat tlouš­tí­ka padat, zvra­cet a chy­tat do obli­če­je koláč. Rozhodnutí je na vás.

Hodnocení: 35%

Originál člán­ku zde


Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Cockneys vs. Zombies [50%]26. března 2013 Cockneys vs. Zombies [50%] Všichni nemrtví pozor, přichází další partička, na kterou byste si měli dát pozor. Zombie jsou jednoduše v kurzu a tak kromě televizního seriálu The Walking Dead a několika filmových […]
  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
  • Bratrstvo neohrožených – Band of Brothers14. dubna 2003 Bratrstvo neohrožených – Band of Brothers Už i k nám se dostal na DVD nosičích skvost, který nesmí chybět ve sbírce žádného milovníka válečných filmů. V produkci Toma Hankse a Stevena Spielberga vznikl desetidílný nejdražší […]
  • Amy: Film o talentované, nesmrtelné zpěvačce18. srpna 2015 Amy: Film o talentované, nesmrtelné zpěvačce Nemám ve zvyku chodit do kina na dokumentární filmy. Pro tentokrát jsem učinil výjimku a udělal jsem dobře. Nový film „Amy“ je totiž „tak trochu jiný“ dokumentární film. Smutný příběh […]
  • DVD TIP: Mstitel beze jména(Jackie Chan’s Who Am I?)14. prosince 2002 DVD TIP: Mstitel beze jména(Jackie Chan’s Who Am I?) Ví toho moc. – Čeho? Jdou po něm. – Kdo? Chce zpět svůj život.- Zadarmo jej nedostane! V jižní Africe byl nalezen dosud neznámý nerost, nový zdroj energie…nová zbraň. Speciální tým CIA […]
  • Black Hawk Down DVD3. ledna 2003 Black Hawk Down DVD Čím jiným odzkoušet nové domácí kino, než pořádnou akční peckou, kde kulky sviští ze všech stran a vy se stáváte součástí válečné vřavy? Já si k tomuto úkolu vybral dvoudiskové DVD vydání […]
  • Jeníček a Mařenka: Lovci čarodějnic | Hansel & Gretel: Witch Hunters [65%]15. května 2013 Jeníček a Mařenka: Lovci čarodějnic | Hansel & Gretel: Witch Hunters [65%] Byl jednou jeden sourozenecký pár, Jeníček a Mařenka. Oba byli hrdinové pohádky německého původu, která se díky záznamu bratří Grimmů dostala do širokého podvědomí po celém světě, stejně […]
  • NABÍDKA DVD leden 201115. prosince 2010 NABÍDKA DVD leden 2011 TISKOVÁ ZPRÁVA - Magic Box, a.s, Dál než se zdálo (Going the Distance) Datum uvedení: 19.1.2011 MOC 299,- Kč Komedie,USA, 2010 Hrají: Justin Long, Drew Barrymore, […]
  • Pán Prstenů - animovaný film režiséra R. Bashkiho z roku 197821. srpna 2002 Pán Prstenů - animovaný film režiséra R. Bashkiho z roku 1978 Tak co, už se těšíte na druhou část trilogie Pán Prstenů? Těšíte se na DVD Společenstvo Prstenu? Zkraťte si tedy čekání! Jedná se o animovaný film režiséra R. Bashkiho z roku 1978. Že jste […]
  • HOREM PÁDEM NA DVD6. dubna 2005 HOREM PÁDEM NA DVD 2DVD obsahuje: do 12ti kapitol členěný film ve dvou formátech: originálním širokoúhlém formátu a ve formátu 16:9 vždy se zvukem Dolby Digital 5.1 i Dolby Surround 2.0 zvukovou […]