Profesor v ringu | Here Comes The Boom [35%]

here comes the boom image09

Kevin James se po své prv­ní vět­ší roli ve sním­ku Hitch: Lék pro moder­ní­ho muže vypro­fi­lo­val jako herec kome­di­ál­ních obtloust­lých postav v kome­di­ích pro nená­roč­né masy. Před dvě­ma roky se napo­sled před­sta­vil v poně­kud hod­ně odby­té kome­dii Ošetřovatel. Nyní už si na ten­to sní­mek málo­kdo vzpo­me­ne a tak se James opět při­po­mí­ná, ten­to­krát jeho nový sní­mek míří u nás pří­mo na DVD. Jeho nový sní­mek se sna­ží svézt na úspě­chu, kte­rý loni před­ve­dl sní­mek Warrior. Dokázala kome­di­ál­ní vari­a­ce na pří­běh z pro­stře­dí zápa­sů MMA zaujmout?

here-comes-the-boom-image01

Scott Voss je uči­te­lem roku na střed­ní ško­le. Tedy spí­še byl před mno­ha lety. Dnes už tak nějak ve svém zaměst­ná­ní pře­ží­vá. Když se však ředi­tel poku­sí vyho­dit jed­no­ho z jeho kole­gů, roz­hod­ne se jed­nat. Aby zachrá­nil jeho pozi­ci i důchod, sna­ží se najít způ­sob jak pro něj vydě­lat nasbí­rat dosta­tek peněz. Všechny bri­gá­dy a noč­ní ale ani zda­le­ka nestí­ha­jí pokrýt plán a tak musí najít jiný způ­sob jak zís­kat pení­ze. Při dou­čo­vá­ní jed­no­ho ze stu­den­tů jeho hodin ang­lič­ti­ny nara­zí na tur­na­je v MMA. Zjišťuje, že i pora­že­ní vyhrá­va­jí dosta­teč­ně tuč­né sumy na to, aby se tou­to ces­tou do kon­ce škol­ní­ho roku poda­ři­lo nasbí­rat poža­do­va­ný obnos. Jeho nad­še­ní pro věc ale ne všich­ni sdí­le­jí a on bude muset začít bojo­vat i mimo zápas­nic­ký ring. Nakonec to totiž nebu­de jen záchra­na kole­gy v nou­zi co bude v sáz­ce.

here-comes-the-boom-image07

Více na Kritiky.cz
Kultovní Antonioniho film Zvětšenina ve vile Tugendhat Ve čtvrtek 19. března od 20.00 hodin proběhne první letošní filmová projekce v mimořád...
NIKDY JSEM... | Míša, Hroty Algernona, Medojed, Fíla, Nathan ...
Jan Keller - Nedomyšlená společnost Nedomyšlená společnost je docela známá knížka, dočkala se celkem čtyř vydání a dobrého ...
Novinky na VHS a DVD Dnes neumírej, Doba ledová,Na pokraji smrti a Trosečníci....
Thor a Valkýra proti Skrullům. Bude to pecka? - Reakce MIB: International | Bel-Air ...

Tak jako vždy, i u Profesora v rin­gu jde o jed­nu zásad­ní věc. A tou je co přes­ně od podob­né­ho fil­mu čeká­te. Pokud jste totiž zvo­li­li tuto kome­dii v nadě­ji, že vás čeká něja­ký seri­oz­něj­ší mate­ri­ál, tak pokra­čuj­te dále smě­rem k té zele­né cedul­ce s nápi­sem Exit. Problém je, že pokud čeká­te nená­roč­nou podí­va­nou pro vět­ši­nu vaší rodi­ny na odpo­led­ne nebo večer, u kte­ré se nebu­de­te nudit a tře­ba si i zasmě­je­te, jste také na špat­né adre­se. Profesor v rin­gu, ať již se vás sna­ží dis­tri­buč­ní název zmást jak chce, je tím nejmé­ně ori­gi­nál­ním sním­kem za dlou­hou dobu.
Frank Coraci totiž vařil pod­le poměr­ně snad­no dopí­di­tel­né­ho recep­tu a tak je jeho obchod­ní tajem­ství pro­zra­ze­no během úvod­ní dva­ce­ti­mi­nu­tov­ky. A ten zádrhel nastá­vá v momen­tě, kdy si uvě­do­mí­te, že sní­mek má dvě hodi­ny a vás už nemá čím pře­kva­pit. Někde nas­pod je kla­sic­ký pre­fab­ri­kát ze sámoš­ky, kde se vás ke kou­pi sna­ží pře­svěd­čit mar­ke­tingo­vý slo­gan „kterak lůzr s dob­rým srd­cem ke štěs­tí při­šel a zís­kal dív­ku svých snů“. Na ten­to kor­pus v pod­sta­tě kaž­dé­ho Jamesova fil­mu si mís­to sran­dov­ních zví­řá­tek dosaď­te chláp­ka ze střed­ní, kte­rý se bez nároč­něj­ší­ho tré­nin­ku pro­kou­sá­vá až na vel­ký šam­pi­o­nát kde by ho za nor­mál­ních okol­nos­tí roz­se­ka­li jako jaho­du do jogo­belly. Ale pro­to­že tady jsme ve fil­mu, je tu všech­no mož­né.

 here-comes-the-boom-image02

Samozřejmě k tomu nepřed­ví­da­tel­né­mu kon­ci, jak tahle roz­cvič­ka mís­to tělo­cvi­ku před obě­dem dopad­ne, se sní­mek dostá­vá stej­ným způ­so­bem, jakým celý skon­čí. Že by spo­i­ler alert? Ale kde­že, ten kdo by přes­ně tohle neče­kal by si měl seri­oz­ně zvá­žit návště­vu léka­ře a objed­nat pár kole­ček ze žele­zář­ství. Profesor v rin­gu je totiž tím nejmé­ně nápa­di­tým a ori­gi­nál­ním sním­kem za dlou­hou dobu. Využívá ke sna­ze zís­kat divác­ké sym­pa­tie všech mož­ných pro­střed­ků, kte­ré už jste vidě­li kde­ko­liv jin­de sto­krát a samo­zřej­mě nechy­bí tro­cha toho humo­ru zalo­že­né­ho na těl­ních teku­ti­nách. Jako bonus tu dojde i na kla­sic­ké gagy s dor­ty v obli­če­ji. V rám­ci pár desí­tek minut by to mož­ná fun­go­vat ale­spoň na něko­ho moh­lo. V dvou­ho­di­no­vé podo­bě kde není jedi­ná posta­va sym­pa­tic­ká to ale pros­tě nemá šan­ci na úspěch.

Více na Kritiky.cz
Filmové premiéry – 20. 08. 2015 Tentokrát jde do kin pět filmů. Dokument,akční retro a tři další....
Osamělý svobodný muž – 25 ...
Flash S03E02 – Zhrnutie epizódy (97%) Druhá epizóda seriálu Flash nám konečne ukázala našich obľúbených hrdinov, ale (vďaka Bar...
Assassin’s Creed Odyssey – PC 4K Low vs. High vs. Ultrahigh V pátek vyšla hra Assassin's Creed Odyssey. Vlastníci PC si můžou dle své sestavy (procesoru ...
Kočičí válečníci 5 - Nebezpečná stezka - podaří se Ohnivousovi uchránit svůj klan? Ohnivous byl bez sebe a nemohl uvěřit tomu, co se to děje. Byl zvolen nový velitel Stínového k...

A tak je to nako­nec s celým fil­mem. Profesor v rin­gu se straš­ně moc sna­ží být uvol­ně­nou kome­dií, kte­rá se vás sna­ží bavit za kaž­dou cenu a tvá­řit se při tom ale­spoň čás­teč­ně ori­gi­nál­ně. Pokud jste ale vidě­li kte­rý­ko­liv sní­mek z podob­ných kru­hů, je vám jas­né, že tenhle sní­mek je už od prin­ci­pu vtip­ný, bohu­žel ne tím smys­lem o kte­rý se pokou­še­li tvůr­ci. Po dvou­ho­di­no­vém zírá­ní na obra­zov­ku tak při­jdou titul­ky a vy si uvě­do­mí­te, že vlast­ně neví­te už ani o co tam šlo. Jakákoliv zapo­je­nost, humor nebo emo­ce jed­no­du­še nefun­gu­jí. Profesor v rin­gu není tím typem otřes­ně špat­né­ho sním­ku, spí­še je zále­ži­tos­tí, kte­rá vám abso­lut­ně nic nedá a sebe­re zby­teč­ně dvě hodi­ny živo­ta. Tak zase příš­tě, Kevine.

here-comes-the-boom-image04

 Kevin James se vás sna­ží pře­svěd­čit o tom, že jeho zku­še­nos­ti coby ošet­řo­va­te­le Silvestera Stalloneho v Zoo mu napo­moh­ly stát se šam­pi­o­nem v jed­nom z nej­bru­tál­něj­ších spor­tů. Profesor v rin­gu je hlou­pá, neo­ri­gi­nál­ní a nud­ná, dvě hodi­ny trva­jí­cí zby­teč­nost, kte­rá hra­je na vyuměl­ko­va­né emo­ce, nesym­pa­tic­ké cha­rak­te­ry a pří­mo­ča­rou před­ví­da­tel­nost. Pokud vás podob­ná vyhlíd­ka láká, smě­le do toho. Pokud vám však nechy­bí soud­nost, sáh­ně­te někam jinam. Třeba po Warriorovi. Smát se u něj sice asi nebu­de­te, nicmé­ně pořád lep­ší než sle­do­vat tlouš­tí­ka padat, zvra­cet a chy­tat do obli­če­je koláč. Rozhodnutí je na vás.

Více na Kritiky.cz
O Vánocích není na co koukat, radši si užijte s rodinou :-) Tak zítra jsou Vánoce a znova nás čeká mnoho filmů, které už jsme x-krát viděly. Bohužel ...
Zrození kmenového vůdce: Máme to v sobě Nenávist ke světu, apatie, nerozhodnost, soutěživost, dravost… nebo loajálnost a společný t...
Tajný život mazlíčků Tajný život mazlíčků je pátým společným celovečerním plně animovaným filmem Illuminatio...
Divoká stvoření (Fierce Creatures) Multimiliardář Rod McCain (Kevin Kline) věnuje celý život budování svého imperia a shromaž...
Hranaři – krimi drama, ze kterého mrazí! Filmy a seriály s tématikou korupce v Českém státě jsou velmi oblíbené u širokého spektra ...

Hodnocení: 35%

Originál člán­ku zde


Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Cockneys vs. Zombies [50%]26. března 2013 Cockneys vs. Zombies [50%] Všichni nemrtví pozor, přichází další partička, na kterou byste si měli dát pozor. Zombie jsou jednoduše v kurzu a tak kromě televizního seriálu The Walking Dead a několika filmových […]
  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
  • Bratrstvo neohrožených – Band of Brothers14. dubna 2003 Bratrstvo neohrožených – Band of Brothers Už i k nám se dostal na DVD nosičích skvost, který nesmí chybět ve sbírce žádného milovníka válečných filmů. V produkci Toma Hankse a Stevena Spielberga vznikl desetidílný nejdražší […]
  • Amy: Film o talentované, nesmrtelné zpěvačce18. srpna 2015 Amy: Film o talentované, nesmrtelné zpěvačce Nemám ve zvyku chodit do kina na dokumentární filmy. Pro tentokrát jsem učinil výjimku a udělal jsem dobře. Nový film „Amy“ je totiž „tak trochu jiný“ dokumentární film. Smutný příběh […]
  • DVD TIP: Mstitel beze jména(Jackie Chan’s Who Am I?)14. prosince 2002 DVD TIP: Mstitel beze jména(Jackie Chan’s Who Am I?) Ví toho moc. – Čeho? Jdou po něm. – Kdo? Chce zpět svůj život.- Zadarmo jej nedostane! V jižní Africe byl nalezen dosud neznámý nerost, nový zdroj energie…nová zbraň. Speciální tým CIA […]
  • Black Hawk Down DVD3. ledna 2003 Black Hawk Down DVD Čím jiným odzkoušet nové domácí kino, než pořádnou akční peckou, kde kulky sviští ze všech stran a vy se stáváte součástí válečné vřavy? Já si k tomuto úkolu vybral dvoudiskové DVD vydání […]
  • Jeníček a Mařenka: Lovci čarodějnic | Hansel & Gretel: Witch Hunters [65%]15. května 2013 Jeníček a Mařenka: Lovci čarodějnic | Hansel & Gretel: Witch Hunters [65%] Byl jednou jeden sourozenecký pár, Jeníček a Mařenka. Oba byli hrdinové pohádky německého původu, která se díky záznamu bratří Grimmů dostala do širokého podvědomí po celém světě, stejně […]
  • NABÍDKA DVD leden 201115. prosince 2010 NABÍDKA DVD leden 2011 TISKOVÁ ZPRÁVA - Magic Box, a.s, Dál než se zdálo (Going the Distance) Datum uvedení: 19.1.2011 MOC 299,- Kč Komedie,USA, 2010 Hrají: Justin Long, Drew Barrymore, […]
  • Pán Prstenů - animovaný film režiséra R. Bashkiho z roku 197821. srpna 2002 Pán Prstenů - animovaný film režiséra R. Bashkiho z roku 1978 Tak co, už se těšíte na druhou část trilogie Pán Prstenů? Těšíte se na DVD Společenstvo Prstenu? Zkraťte si tedy čekání! Jedná se o animovaný film režiséra R. Bashkiho z roku 1978. Že jste […]
  • HOREM PÁDEM NA DVD6. dubna 2005 HOREM PÁDEM NA DVD 2DVD obsahuje: do 12ti kapitol členěný film ve dvou formátech: originálním širokoúhlém formátu a ve formátu 16:9 vždy se zvukem Dolby Digital 5.1 i Dolby Surround 2.0 zvukovou […]