Kritiky.cz > Recenze knih > Profesní kompetence učitele mateřské školy - podpora profesního růstu učitele

Profesní kompetence učitele mateřské školy - podpora profesního růstu učitele

743097 350 0 fit

Role uči­te­le se od svých počát­ků nesmír­ně mění. Na peda­go­gy je kla­de­no mno­ho náro­ků na prá­ci i jejich dal­ší vzdě­lá­vá­ní. Učitelka mateř­ské ško­ly musí spl­ňo­vat mno­ho kri­té­rií, aby moh­la své povo­lá­ní vyko­ná­vat. Musí pečo­vat o své fyzic­ké a psy­chic­ké zdra­ví, umět se vyrov­nat s růz­ný­mi pro­blémy, se kte­rý­mi se v pra­cov­ním pro­ce­su potý­ká, spo­lu­pra­co­vat se svý­mi kole­gy, vytvá­řet pří­z­ni­vé kli­ma ško­ly, umět pra­co­vat s dět­mi, rela­xo­vat, pěs­to­vat své koníč­ky, věno­vat se rodi­ně, dále se sebe­vzdě­lá­vat. Není toho oprav­du málo. Nesmírně důle­ži­tou sou­čás­tí peda­go­gic­ké pra­xe se nau­čit sebe­re­fle­xi, doká­zat zhod­no­tit svou prá­ci, umět pojme­no­vat své sla­bé a sil­né strán­ky, dále na sobě pra­co­vat, umět komu­ni­ko­vat.

Cílem této kni­hy je podat uce­le­ný pře­hled o pro­fes­ních kom­pe­ten­cích uči­te­le, pro­fes­ním růstu, sebe­re­fle­xi a její­mi nástro­ji jako je např. hospi­tač­ní čin­nost ředi­te­le, sebe­re­flek­tiv­ní deník či pro­fes­ní port­fo­lio uči­tel­ky. Velkou pozor­nost autor­ka věnu­je kom­pe­ten­ci sebe­re­flek­tiv­ní.

Součástí pub­li­ka­ce jsou výsled­ky výzku­mu z dizer­tač­ní prá­ce autor­ky věno­va­né hod­no­ce­ní a sebe­hod­no­ce­ní uči­te­lek a pod­po­ře jejich pro­fes­ní­ho růstu, pro­ve­de­né v brněn­ských mateř­ských ško­lách. Kromě výzkum­ných šet­ře­ní zde bylo pre­zen­to­vá­no také pilot­ní ově­řo­vá­ní nástro­je Rámec pro­fes­ních kva­lit uči­te­le mateř­ské ško­ly.

V pub­li­ka­ci nalez­ne­te doku­men­ty, kte­ré jsou sou­čás­tí port­fo­lia uči­tel­ky. Kniha obsa­hu­je řadu pří­loh jako např. Kompetence absol­ven­ta střed­ní peda­go­gic­ké ško­ly, Hodnotící arch stu­den­tů peda­go­gic­ké fakul­ty, Materiály pro tvor­bu stan­dar­du kva­li­ty uči­te­le, Rámec pro­fes­ních kva­lit uči­te­le mateř­ské ško­ly aj.

Knihu bych dopo­ru­či­la všem uči­tel­kám a ředi­tel­kám mateř­ských škol, kte­ré pro­vá­dě­jí hospi­tač­ní čin­nost svých zaměst­nan­ců, stu­den­tům obo­ru uči­tel­ství pro mateř­ské ško­ly, kte­ří hle­da­jí teo­re­tic­ké zna­los­ti z oblas­ti  kom­pe­ten­cí uči­te­le i sebe­re­fle­xi. Moc se mi líbi­la. Byla pro mě vel­kým pří­no­sem při zpra­co­vá­ní závě­reč­né prá­ce své­ho stu­dia. Pracuji v mateř­ské ško­le jako uči­tel­ka a musím říci, že mě tato kni­ha dala oprav­du hod­ně. Budu z ní čer­pat i ve svém pro­fes­ním živo­tě. Snažím se dále vzdě­lá­vat, pra­co­vat na sobě, díky ní jsem obje­vi­la dal­ší mož­nos­ti, jak správ­ně sebe­re­flek­to­vat, umět své kva­li­ty, jak se řídí „pro­dat“. Věnovat se i svým sla­bým strán­kám a sna­žit se je mini­ma­li­zo­vat.


 • Autor: Zora Syslová
 • Žánr: pří­ruč­ka pro uči­te­le
 • Vydáno: 2013, Grada, Praha
 • Počet stran: 160
 • Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná
 • ISBN: 978-80-247-4309-7


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Osobnost předškolního pedagoga – sebereflexe, sociální kompetence a jejich rozvíjení29. prosince 2018 Osobnost předškolního pedagoga – sebereflexe, sociální kompetence a jejich rozvíjení Pracujete v mateřské škole? Chcete se stát učitelkou a splnit si tak svůj sen? Cítíte ve své práci nějaké mezery? Dokážete změnit svůj přístup k dětem i ostatním kolegům? Vydavatelství […]
 • Osobnostní a sociální rozvoj aneb strom, mozaika a vzducholoď27. ledna 2019 Osobnostní a sociální rozvoj aneb strom, mozaika a vzducholoď Pracujete jako pedagog, mentor nebo kouč? Jste student a připravujete se na svou profesi učitele? Hledáte zajímavé inspirace z oblasti osobnostního a sociálního rozvoje? Chcete poznat sami […]
 • Techniky osobnostního rozvoje a duševní hygieny učitele – aneb jak nevyhořet8. ledna 2019 Techniky osobnostního rozvoje a duševní hygieny učitele – aneb jak nevyhořet Syndrom vyhoření je závažný stav a nevyhýbá se ani pedagogům. Na základě svých výzkumů autorka doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová radí pedagogům i vychovatelům, jak pečovat o svoje […]
 • Soukromý deník - Tohle jsem já (osobní záležitosti)13. ledna 2019 Soukromý deník - Tohle jsem já (osobní záležitosti) Toužíte-li po dokonalém, a zároveň kreativním deníku, kam si budete moci zapsat nejen svoje myšlenky, ale s pomocí něhož si i dokonale zorganizujete život, srovnáte a utříbíte všechny své […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]