Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Profesní kompetence učitele mateřské školy - podpora profesního růstu učitele

Profesní kompetence učitele mateřské školy - podpora profesního růstu učitele

743097 350 0 fit
743097 350 0 fit

Role uči­te­le se od svých počát­ků nesmír­ně mění. Na peda­go­gy je kla­de­no mno­ho náro­ků na prá­ci i jejich dal­ší vzdě­lá­vá­ní. Učitelka mateř­ské ško­ly musí spl­ňo­vat mno­ho kri­té­rií, aby moh­la své povo­lá­ní vyko­ná­vat. Musí pečo­vat o své fyzic­ké a psy­chic­ké zdra­ví, umět se vyrov­nat s růz­ný­mi pro­blémy, se kte­rý­mi se v pra­cov­ním pro­ce­su potý­ká, spo­lu­pra­co­vat se svý­mi kole­gy, vytvá­řet pří­z­ni­vé kli­ma ško­ly, umět pra­co­vat s dět­mi, rela­xo­vat, pěs­to­vat své koníč­ky, věno­vat se rodi­ně, dále se sebe­vzdě­lá­vat. Není toho oprav­du málo. Nesmírně důle­ži­tou sou­čás­tí peda­go­gic­ké pra­xe se nau­čit sebe­re­fle­xi, doká­zat zhod­no­tit svou prá­ci, umět pojme­no­vat své sla­bé a sil­né strán­ky, dále na sobě pra­co­vat, umět komu­ni­ko­vat.

Cílem této kni­hy je podat uce­le­ný pře­hled o pro­fes­ních kom­pe­ten­cích uči­te­le, pro­fes­ním růstu, sebe­re­fle­xi a její­mi nástro­ji jako je např. hospi­tač­ní čin­nost ředi­te­le, sebe­re­flek­tiv­ní deník či pro­fes­ní port­fo­lio uči­tel­ky. Velkou pozor­nost autor­ka věnu­je kom­pe­ten­ci sebe­re­flek­tiv­ní.

Součástí pub­li­ka­ce jsou výsled­ky výzku­mu z dizer­tač­ní prá­ce autor­ky věno­va­né hod­no­ce­ní a sebe­hod­no­ce­ní uči­te­lek a pod­po­ře jejich pro­fes­ní­ho růstu, pro­ve­de­né v brněn­ských mateř­ských ško­lách. Kromě výzkum­ných šet­ře­ní zde bylo pre­zen­to­vá­no také pilot­ní ově­řo­vá­ní nástro­je Rámec pro­fes­ních kva­lit uči­te­le mateř­ské ško­ly.

V pub­li­ka­ci nalez­ne­te doku­men­ty, kte­ré jsou sou­čás­tí port­fo­lia uči­tel­ky. Kniha obsa­hu­je řadu pří­loh jako např. Kompetence absol­ven­ta střed­ní peda­go­gic­ké ško­ly, Hodnotící arch stu­den­tů peda­go­gic­ké fakul­ty, Materiály pro tvor­bu stan­dar­du kva­li­ty uči­te­le, Rámec pro­fes­ních kva­lit uči­te­le mateř­ské ško­ly aj.

Knihu bych dopo­ru­či­la všem uči­tel­kám a ředi­tel­kám mateř­ských škol, kte­ré pro­vá­dě­jí hospi­tač­ní čin­nost svých zaměst­nan­ců, stu­den­tům obo­ru uči­tel­ství pro mateř­ské ško­ly, kte­ří hle­da­jí teo­re­tic­ké zna­los­ti z oblas­ti  kom­pe­ten­cí uči­te­le i sebe­re­fle­xi. Moc se mi líbi­la. Byla pro mě vel­kým pří­no­sem při zpra­co­vá­ní závě­reč­né prá­ce své­ho stu­dia. Pracuji v mateř­ské ško­le jako uči­tel­ka a musím říci, že mě tato kni­ha dala oprav­du hod­ně. Budu z ní čer­pat i ve svém pro­fes­ním živo­tě. Snažím se dále vzdě­lá­vat, pra­co­vat na sobě, díky ní jsem obje­vi­la dal­ší mož­nos­ti, jak správ­ně sebe­re­flek­to­vat, umět své kva­li­ty, jak se řídí „pro­dat“. Věnovat se i svým sla­bým strán­kám a sna­žit se je mini­ma­li­zo­vat.


  • Autor: Zora Syslová
  • Žánr: pří­ruč­ka pro uči­te­le
  • Vydáno: 2013, Grada, Praha
  • Počet stran: 160
  • Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná
  • ISBN: 978-80-247-4309-7

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,66136 s | počet dotazů: 246 | paměť: 56590 KB. | 27.06.2022 - 22:08:37