Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Prodloužený víkend - 80%

Prodloužený víkend - 80%

Ve sním­ku Prodloužený víkend reži­sé­ra Jasona Reitmana si zahrá­li hlav­ní role Kate Winslet jako úzkost­li­vá Adele, Josh Brolin v roli uprch­lí­ka Franka a Gattlin Griffith, kte­rý si zahrál syna jmé­nem Henry. Jason Reitman reží­ro­val také slav­ný seri­ál Kancl, a tak nelze zpr­vu vyslo­vit pochy­by, zda ten­to film potvr­dí úspěch u divá­ků. Film je dle kniž­ní před­lo­hy spi­so­va­tel­ky Joyce Maynard, kte­rá zís­ka­la Zlatý Glóbus za seri­ál Brooklyn Bridge.

V začát­ku děj půso­bil veli­ce depre­siv­ně. Film se ode­hrá­vá v době kon­ce 80. Let, kde si poklid­ně žije Adel, kte­rá si v živo­tě pro­šla svým, man­žel jí opus­til a tak jí zbyl pou­ze její 13letý syn Henry, kte­rý se o svou mat­ku musí sta­rat, pro­to­že jeho mat­ka trpí úzkos­tí a vychá­zí z domu mezi lidi, jen pokud jedou na náku­py do míst­ní­ho super­mar­ke­tu, tam se také setká­vá s uprch­lým trestan­cem Frankem. Frank hle­dá skrýš, kde by mohl pře­čkat, než upad­ne do zapo­mně­ní jeho útěk. Je zra­ně­ný a tak se o něj Adel začne sta­rat, jeli­kož má strach, aby jí a její­mu syno­vi neu­blí­žil. Na oplát­ku po zlep­še­ní zdra­vot­ní­ho sta­vu se jí odvdě­čí tím, že jí postup­ně začne vylep­šo­vat dům a cho­vat se tak, jako kdy­by byli všich­ni rodi­na, to se Adel líbí a dostá­vá nadě­ji, že se ze své­ho depre­siv­ní­ho sta­vu dosta­ne. Plánují spo­lu pře­jet hra­ni­ce, aby moh­li spo­lu spo­leč­ně žít, ale roz­tr­ži­tá Adel a její syn dají znát oko­lí svůj strach a pro Franka si při­je­dou a zno­vu jej zavřou. Jako v kaž­dém hez­kém roman­tic­kém fil­mu se po x letech opět setká­va­jí, i když nadě­ji tomu nedá­va­li a doži­jí spo­lu svůj spo­leč­ný život.

Role sed­li všem hlav­ním hrdi­nům, až na vychyt­ra­lou a neo­ma­le­nou tee­nager­ku, kte­rá se sna­ži­la mani­pu­lo­vat s lid­mi kolem sebe. Tyto zábě­ry moh­li být z fil­mu i vyne­chá­ny a na cel­ko­vém dojmu by to krá­su neu­bra­lo. Do pří­bě­hu také moc neza­pa­da­la otrav­ná sou­sed­ka, kte­rá byla veli­ce neod­byt­ná a poté hru­bi­án­ská, při hlí­da­ní její­ho posti­že­né­ho syna, tyto scé­ny, jako kdy­by do fil­mu neza­pa­da­ly a vylo­že­ně ho to kazi­lo. Role drs­ňá­ka Joshi Brolinovi veli­ce slu­še­la, než si ve fil­mu změ­nil svůj out­fit a sho­dil svůj plno­vous, což byla doce­la ško­da, jeli­kož ve vět­ši­ně fil­mů hrál prá­vě zarost­lý. Po boku Joshei Brolinova vypa­da­la Kate Winslet, troš­ku zane­dba­ně, ale to byl asi fil­mo­vý záměr, aby byl vidět její dra­ma­tic­ký život v tom­to fil­mo­vém pří­bě­hu, jinak její herec­ký výkon byl cel­ko­vě veli­ce dob­rý, po dlou­hé době jsme ji shléd­li v hez­kém roman­tic­kém fil­mu. Film byl cel­ko­vě pojat roman­tic­ky s dra­ma­tic­kým náde­chem, kaž­dý záběr na her­ce byl nato­čen pre­ciz­ně, a co se hud­by týče, nějak nevy­ni­ka­la, ani nic nezka­zi­la.

Příběh je nápa­di­tý, avšak né kaž­dé­ho hned na začát­ku oslo­ví, je totiž pro nároč­něj­ší­ho divá­ka, co má rád roman­tic­ké záplet­ko­vé fil­my, kde se poin­tu pří­bě­hu nedo­zví hned, ale postu­pem času. I sám název fil­mu nevy­pa­dá zrov­na moc váb­ně, tak aby Vás to nenu­ti­lo pře­pnout, ale když vydr­ží­te, při­jde­te na to, co všech­no se může udát během pro­dlou­že­né­ho víken­du, a z ryze nepo­cho­pi­tel­né­ho a depre­siv­ní­ho fil­mu se sta­ne roman­ti­ka, na kte­rou jen tak neza­po­me­ne­te. Co se týká fil­mo­vé­ho zpra­co­vá­ní, byl film veli­ce kva­lit­ně a rea­lis­tic­ky nato­čen, je vidět, že si dal Jason Reitman zále­žet na kaž­dé scé­ně a sna­žil se film pojmout jako rodin­nou idyl­ku z kon­ce 80. let. Jednotlivé záplet­ky se divá­ko­vi vyklá­da­jí postup­ně, tak by je pocho­pil, ale sta­čí chvil­ka nepo­zor­nos­ti a máte v tom, tak říka­jíc pěk­ný guláš, tak­že pokud na něj nemá­te dosta­tek času a pozor­nos­ti je lep­ší jej nekou­kat. Pokud jej, ale shléd­ne­te dva­krát, tak jak se to sta­lo mě, nebu­de­te lito­vat a pocho­pí­te.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,49133 s | počet dotazů: 223 | paměť: 53833 KB. | 25.01.2022 - 14:20:42