Kritiky.cz > Pro ženy > Proč se žena při nevěře většinou zamiluje

Proč se žena při nevěře většinou zamiluje

img a293106 w1731 t1505422968

V prv­ní řadě je jas­né, že ženy mají rády sex téměř stej­ně jako muži, proč ale ženy býva­jí nevěr­né, a vět­ši­nou se při tom i zami­lu­jí? U mužů, když jsou nevěr­ní, jde o tzv. dobý­vá­ní, nebo zvy­šo­vá­ní si sebe­vě­do­mí s při­bý­va­jí­cím věkem, u žen bývá nevě­ra vět­ši­nou spo­je­ná záro­veň s citem, někdy je žena schop­ná zbou­rat všech­no, co dopo­sud měla, opus­tí kvů­li milen­ci dosa­vad­ní­ho part­ne­ra nebo man­že­la, při­tom už nehle­dí na to, že i kdy­by se nevě­ra změ­ni­la ve vztah, zane­dlou­ho jí bude doma čekat ten samý typ muže, kte­ré­ho opus­ti­la.
srdce ze svíček
-        u žen je nevě­ra spo­jo­vá­na čas­to s tou­hou po roman­ti­ce, s part­ne­rem nebo man­že­lem žije už něko­lik let, a dáv­no pryč jsou časy, kdy jí od něho cho­di­ly zami­lo­va­né, roman­tic­ké zprá­vy, nebo v dří­věj­ších dobách dopi­sy, ženy jsou roman­tic­ky zalo­že­né, a sta­čí, když někte­ré začne psát tako­vé roman­tic­ké zprá­vy napří­klad kole­ga z prá­ce, i když je o něm zná­mo, že nene­chá na poko­ji „žád­nou suk­ni“, málo­kte­rá žena mu nepod­leh­ne
-        ženy vede k nevě­ře také nedo­sta­tek oce­ně­ní, chvá­ly, kdy Vás napří­klad part­ner nebo man­žel pochvá­lil, že dnes se Vám oběd obzvlášť pove­dl, kdy si všim­ne, že máte nový účes nebo že jste zhub­la, kdy oce­ní, že jste dosta­la lépe pla­ce­né dob­ré pra­cov­ní mís­to, zpra­vi­dla po něko­li­ka letech spo­leč­né­ho sou­ži­tí už málo­kdy, a to čas­to vede ženy do náru­če jiné­ho muže, v jejích očích však může ten­to muž stoup­nout až pří­liš vyso­ko, zapo­me­ne, že od své­ho sou­čas­né­ho part­ne­ra se jí chvá­ly dří­ve také dostá­va­lo, a mís­to toho, aby spíš zapra­co­va­la na svém dosa­vad­ním vzta­hu, tzv. ho „zbou­rá“, a dá před­nost milen­ci před dosa­vad­ním part­ne­rem
-        asi úpl­ně nej­hor­ší situ­a­ce pro ženu může nastat, když své­ho part­ne­ra pod­vá­dí s mužem, kte­rý je také zada­ný, a i když na začát­ku „flir­to­vá­ní“ řek­ne, že svůj vztah kon­čit nehod­lá, žena se do něj i přes­to zami­lu­je, potom jsou někte­ré ženy schop­né čeho­ko­li
smutný milenci
-        milé dámy, věř­te, pokud Vám Váš dosa­vad­ní vztah nevy­ho­vu­je, vzdej­te se ho, ale bez pod­vá­dě­ní, nebo upřím­ně part­ne­ro­vi řek­ně­te, co Vám vadí, komu­ni­kuj­te spo­lu o tom, a tře­ba nalez­ne­te spo­leč­né řeše­ní, mož­ná obje­ví­te zapo­me­nu­té jis­kře­ní mezi sebou, pro­to­že i když si najde­te milen­ce, i když se do něj zami­lu­je­te a on do Vás, a začne­te spo­lu po čase žít, stej­ně zjis­tí­te, že po urči­té době vztah dospě­je do fáze, kdy prvot­ní zami­lo­va­nost vyprchá, a měla by při­jít na řadu vzá­jem­ná úcta, důvě­ra a tole­ran­ce, a pokud jed­nou pod­ve­de­te, málo­kte­rý muž Vám bude věřit, že to neu­dě­lá­te i jemu.

  • V čem spočívá přitažlivost ženy7. listopadu 2019 V čem spočívá přitažlivost ženy Krása a sexuální přitažlivost ženy je zcela určitě relativní pojem. Každému muži se zdá přitažlivá jiná žena, protože každý máme o kráse jinou představu, každému se líbí něco jiného. To […] Posted in Pro ženy
  • Hezká pro mě9. října 2019 Hezká pro mě Když si muž vybere k sobě tu pravou, líbí se mu pořád. I když spolu s ním zestárne. Líbí se mu i ráno po probuzení, líbí se mu, když doma pobíhá v pohodlném domácím oblečení a uklízí. Je […] Posted in Pro ženy
  • Není rtěnka jako rtěnka: která vám bude nejvíce slušet?13. června 2019 Není rtěnka jako rtěnka: která vám bude nejvíce slušet? Rtěnka bývá stále častější součástí líčení. Ne nadarmo se říká, že nalíčení rtů je jedním z nejrychlejších a nejjednodušších způsobů, kterým se žena může udělat krásnou. A něco na tom […] Posted in Pro ženy
  • Intimní život se po porodu určitým způsobem změní10. října 2019 Intimní život se po porodu určitým způsobem změní Intimní život je ve vztahu opravdu důležitý. Ať už si to chceme přiznat nebo ne. K vztahu to prostě patří a je to nedílnou součástí našeho života. Mnoho mužů si ale stěžuje na […] Posted in Pro ženy
  • Kdy mají ženy nejlepší sex?22. listopadu 2019 Kdy mají ženy nejlepší sex? Výzkumů v této oblasti už proběhlo nespočet. Většina se nejvíce přibližuje aktuálním výsledkům tvůrců aplikace Antikoncepce Natural Cycles. Jejich závěry ale poněkud naznačují, že […] Posted in Pro ženy
  • Výběr podprsenky není věda, přesto při něm často chybujeme3. června 2019 Výběr podprsenky není věda, přesto při něm často chybujeme Výběr podprsenky čas od času nemine snad žádnou z nás. Rozhodně nelze tvrdit, že nám jeden model vydrží celý život - mnohdy nepřežije ani půl roku, aniž by nedošlo k viditelným známkám […] Posted in Pro ženy
  • Kráska a zvíře22. září 2019 Kráska a zvíře Péče o krásný vzhled patří hlavně ženám, ale muži o sebe také rádi dbají a starají se o svůj vzhled. Jak je to s muži, řeší svůj vzhled málo nebo až příliš? Měli by muži ve velkém […] Posted in Pro ženy
  • Spojené nádoby13. září 2019 Spojené nádoby Láskaje sama o sobě složitou záležitostí. Nemůžeme bez ní žít a zvláště pro ženy se často stává středem jejich života. Trápí se kvůli ní, ale zároveň je povznáší a probouzí v nich ty […] Posted in Pro ženy
  • Lásku vzhled nezajímá21. listopadu 2019 Lásku vzhled nezajímá Když mluvíme o sexuální přitažlivosti žen, hraje v ní největší roli vždy láska. Už Vás napadlo, jak se asi zamilovávají nevidomí lidé? Nikdy neviděli ani tvář ani tělo toho druhého a […] Posted in Pro ženy
  • Nebezpečí holení14. září 2019 Nebezpečí holení Při každé depilaci nežádoucího ochlupení je vždy třeba počítat s několika komplikacemi. Zejména podpaždí a třísla jsou místa našeho těla, s množstvím rizik. Při každém holení je tady […] Posted in Pro ženy

Proč se žena při nevěře většinou zamiluje
Hodnocení: 4.3 - ‎3 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com