Proč říct ano sušičce na prádlo?

img a277026 w1727 t1599317051


Pryč jsou časy, kdy jsme muse­li kon­t­ro­lo­vat líst­ky na lemech jed­not­li­vých kous­ků oble­če­ní a ta tam je i strach, že bychom v sušič­ce moh­li někte­ré nád­her­né kous­ky z vlny, hed­vá­bí či umě­lých látek urče­ných k ven­kov­ní­mu noše­ní poško­di­li.

V dneš­ní době jsou sušič­ky bez­peč­né, chrá­ní jaké­ko­li vlák­no na šatech i bun­dách a zaru­ču­je se zacho­vat bar­vu i tva­ry. Zkombinujete-li se sušič­kou také správ­né pří­prav­ky na pra­ní prádla, je oba­va z poško­ze­ní téměř zby­teč­ná.  
otevřená sušička
A dal­ší důvo­dy, proč si ji poří­dit?
1.       Sušičky mají pro­gra­my, kte­ré jsou stej­ně jako u prač­ky kon­ci­po­va­né na spe­ci­ál­ní dru­hy vlá­ken a látek.

2.       Specializované cykly suše­ní jsou vhod­né i k suše­ní látek, urče­né k ruč­ní­mu pra­ní

3.       Dnešní sušič­ky suší sku­teč­ně jem­ně, čímž mizí rizi­ko, že se lát­ka sra­zí

4.       Dnešní bub­ny jsou bez­uh­lí­ko­vé, tiché, výkon­né se záru­kou osm a více let.
sušička s pračkou
5.       Nízká spo­tře­ba ener­gie, nená­roč­né čiš­tě­ní

A jaký typ sušič­ky vybrat?
Máme na výběr ze dvou tech­no­lo­gií. Tou prv­ní je poměr­ně obvyk­lá kon­den­zač­ní tech­no­lo­gie, tou dru­hou, u nás méně obvyklou, je ven­ti­lač­ní tech­no­lo­gie. Rozdíly?

o   Ventilační sušič­ka
Ta fun­gu­je na bázi odpa­řo­vá­ní hor­ké­ho vzdu­chu a páry vět­ra­cí tru­bi­cí ven z domu nebo bytu, tedy je nut­né vyro­bit ve zdi otvor, kte­rý má spe­ci­ál­ní para­me­t­ry. Velkou výho­dou této tech­no­lo­gie je  však vel­mi níz­ká spo­tře­ba a také niž­ší cena poří­ze­ní výrob­ku.

o   Kondenzační sušič­ka
Tato tech­no­lo­gie fun­gu­je na bázi uza­vře­né­ho obvo­du; do bub­nu prou­dí hor­ký vzduch a vod­ní pára, ta se zchla­dí, zkon­den­zu­je a násled­ně je odvá­dě­na do sběr­né nádo­by, kte­rý se zno­va ohří­vá a zno­va míří do bub­nu, kde se nachá­zí suše­né prádlo. Výhodou toho­to typu sušič­ky je, že se dají pou­žít v bytech a není k tomu potře­ba žád­ných spe­ci­ál­ních úprav. Nevýhodou je však vyš­ší spo­tře­ba elektři­ny a vyš­ší nákla­dy, avšak niž­ší poři­zo­va­cí cena. Tato tech­no­lo­gie také zvy­šu­je vlh­kost v bytech.


Foto: Pixabay

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,09987 s | počet dotazů: 222 | paměť: 46956 KB. | 23.01.2021 - 18:47:40