Kritiky.cz > Pro domov > Proč pěstovat na zahradě stromy

Proč pěstovat na zahradě stromy

img a296317 w1995 t1507445876Pokud se vám zdá, že na vaší zahra­dě, kde ros­tou stro­my, je chlad­ně­ji než na uli­ci, máte prav­du. Není to jen vaše zdá­ní, stro­my sku­teč­ně sni­žu­jí tep­lo­tu ve svém oko­lí. Mají však i mno­ho dal­ších pro­spěš­ných funk­cí. Proto se vypla­tí je na zahra­dě pěs­to­vat.
krása stromů
Udržují zdra­vé ovzdu­ší
Stromy jsou vel­mi důle­ži­té pro udr­že­ní zdra­vé­ho ovzdu­ší a pří­jem­né prů­měr­né tep­lo­ty. Zastavěné plo­chy můžou zvý­šit tep­lo­tu až o něko­lik stup­ňů. Proto se vypla­tí nechat na zahra­dě za domem tráv­ník a co nej­ví­ce stro­mů, kte­ré mají bla­ho­dár­ný efekt na kva­li­tu vzdu­chu. Pokud si mys­lí­te, že jed­not­li­vé stro­my žád­ný roz­díl nezpů­so­bí, pak věz­te, že tep­lo­ta pod stro­mem může být v létě až o 3 stup­ně niž­ší než ve stí­nu domu či slu­neč­ní­ku. A to už je citel­ný roz­díl.
Strom tak­to půso­bí na oko­lí díky odpa­řo­vá­ní vody, kte­rá se mění ve vzduš­nou vlh­kost a ochla­zu­je oko­lí. Nejen pří­jem­ný stín a chlá­dek, ale prá­vě i vlh­kost je vel­mi důle­ži­tá pro zdra­vé kli­ma. Pokud tedy chce­te vol­ně dýchat, na zahra­dě si může­te udě­lat oázu, kte­rá bude mít k roz­pá­le­né uli­ci dale­ko.
kvetoucí strom
Milovat stro­my se oprav­du vypla­tí. Kromě toho, že zvlh­ču­jí vzduch, také pro­du­ku­jí obrov­ské množ­ství kys­lí­ku. Jsou samo­zřej­mě také vel­mi účin­né v čiš­tě­ní vzdu­chu. Výzkum dokon­ce pro­ká­zal, že díky své schop­nos­ti pohl­co­vat toxic­ký prach doká­žou zlep­šit kva­li­tu ovzdu­ší až o čtvr­ti­nu. Navíc jsou neu­vě­ři­tel­ně hou­žev­na­té, žijí dlou­hé desít­ky let a daří se jim i při nedo­stat­ku vody, kte­rý okol­ní tráv­ník nebo kvě­ti­ny zni­čí.
Jak si vybrat správ­ný strom
Pokud se chys­tá­te stro­my tepr­ve sázet, vybí­rej­te pře­de­vším pod­le veli­kos­ti zahra­dy. I malý stro­mek za pár let může vyrůst do neče­ka­ných roz­mě­rů a zastí­nit vel­kou část domu i sou­se­do­va pozem­ku. Pokud na špat­né mís­to zasa­dí­te bří­zu, habr, jilm, ořech, dub nebo pla­tan, v budouc­nu bude­te mít s jeho odstra­ně­ním znač­né pro­blémy.
zahrada se stromy
Do čes­kých zahrad se hodí čes­ké odrů­dy. Přestože je nabíd­ka veli­ká, ne všech­ny zahra­nič­ní dře­vi­ny v našich pod­mín­kách pro­spí­va­jí. Ideální je nechat si od odbor­ní­ka pora­dit nejen s výbě­rem kon­krét­ní­ho stro­mu, ale také s výbě­rem doby výsad­by a mís­ta, kam ho umís­tí­te. V kva­lit­ním zahrad­nic­tví najde­te strom nebo keř pro kaž­dou zahra­du, i když jde jen o malý kou­sek tráv­ní­ku ved­le domu. Na malé plo­chy se hodí napří­klad jeřá­by, okras­né jab­lo­ně, javo­ry nebo hlo­hy.
I násled­ná péče o stro­my vyža­du­je pro­fe­si­o­nál­ní zna­los­ti, pro­to se neboj­te obrá­tit na odbor­ní­ky. Ke stro­mu si dří­ve či poz­dě­ji vytvo­ří­te vztah, kte­rý je tím pev­něj­ší, čím déle vám strom na zahra­dě dělá radost.


Foto: Pixabay

  • Ruční bazénový vysavač je ideální volbou pro malé a střední bazény13. dubna 2021 Ruční bazénový vysavač je ideální volbou pro malé a střední bazény Bazén nepředstavuje jedinou investici, neboť v rámci zajištění čisté vody a dlouhé životnosti, je zapotřebí pořídit i jisté nepostradatelné příslušenství. Pro udržení teplé vody a […] Posted in Pro domov
  • Proč je skákání na trampolínách Goodjump atraktivní20. března 2021 Proč je skákání na trampolínách Goodjump atraktivní Sportujete s nadšením, anebo se na sport raději podíváte v ležící poloze na pohovce, a jste rádi, že se nemusíte ani pohnout? Pokud patříte k té druhé skupině, vězte, […] Posted in Pro domov
  • Klíčení ovlivňujte kvalitou semínek28. února 2021 Klíčení ovlivňujte kvalitou semínek Klíčení je přirozená věc, která je na počátku veškerého snažení rostliny o samotné rozmnožování. Pokud se chcete pěstováním rostlin zabývat, pak budete potřebovat kvalitní semena na […] Posted in Pro domov
  • Divoká zahrada ve stylu romantismu23. února 2021 Divoká zahrada ve stylu romantismu Dopřejte si uklidňující zmatek Přes všechny úpravy, jaké můžete se svojí zahradou buď vy sami, nebo designéři vymyslet, se poslední dobou do módy opět dostává zahrada úplně bez zásahů […] Posted in Pro domov
  • Zahrada a péče o ní5. února 2021 Zahrada a péče o ní Dnes se stále více snažíme, aby příroda prostoupila i naše příbytky. Proto bydlení, kde můžeme využívat i zahradu, je velmi žádané. Má to mnoho výhod. V létě můžeme na zahradě relaxovat, […] Posted in Pro domov
  • Zavřít oči a přenést se pod palmy – houpací síť pomůže!2. února 2021 Zavřít oči a přenést se pod palmy – houpací síť pomůže! Poslední dobou musí stále více lidí řešit problém typický pro městský život – tedy nedostatek místa. Pokud vlastníte zahradu, která není na druhém konci metropole, máte šťastný život. […] Posted in Pro domov
  • Roubování starých stromů1. prosince 2020 Roubování starých stromů U roubování starého stromu by však neměly být například jabloně starší než čtyřicet let. Mnohdy jsou to stromy, které rodí nevalné ovoce. Byla by však škoda takovýto strom ihned pokácet a […] Posted in Pro domov
  • Čim, Čára a zahrada - příběh o dvou vrabčích sourozencích5. listopadu 2020 Čim, Čára a zahrada - příběh o dvou vrabčích sourozencích Víte, kdo jsou kloši? Máte rádi pohádky o ptácích a zahradě? Chcete si přečíst nevšední příběh o dvou vrabčích sourozencích Čimě a Čárovi? Autorkou je Radana Dungelová, která pracuje v […] Posted in Recenze knih
  • Ptáci na naší zahradě - zážitky a pozorování4. září 2020 Ptáci na naší zahradě - zážitky a pozorování Život ptáků je tak fascinující. Můj syn si pro zpracování projektu vybral téma Ptáci našich zahrad a okolí. O tuto problematiku se zajímá už docela dlouho. Jako malý kluk už pozoroval […] Posted in Recenze knih
  • Hortenzie v zahradě - nostalgická záplava květů4. listopadu 2019 Hortenzie v zahradě - nostalgická záplava květů Hortenzie v poslední době zaznamenávají obrovskou oblibu. Dříve pěstované na různých selských usedlostech a dvorech se nyní se dostávají i do měst. Tyto nenáročné květy potěší naše oko a […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,12829 s | počet dotazů: 218 | paměť: 54253 KB. | 17.04.2021 - 16:45:15
X