Kritiky.cz > Pro domov > Proč jíst mladý ječmen nebo spirulinu denně?

Proč jíst mladý ječmen nebo spirulinu denně?

img a379574 w3724 t1591168244

Co je vlast­ně spi­ru­li­na? Spirulina je mod­ro­ze­le­ná řasa, kte­rou zná­me ve for­mě tablet nebo jem­né­ho práš­ku. Spirulina má vyso­ký obsah bíl­ko­vin, ami­no­ky­se­lin a vita­mí­nů. Spirulina obsa­hu­je vyso­ké množ­ství chlo­ro­fy­lu, kte­ré obsa­hu­je vyso­ké množ­ství ami­no­ky­se­lin. Tato super­po­tra­vi­na ovšem není žád­nou novin­kou, napří­klad ve východ­ní Asii nebo Africe jsou účin­ky této řasy zná­mé už po sta­le­tí. Přečtěte si něko­lik důvo­dů, proč tuto potra­vi­nu zařa­dit do své­ho jídel­níč­ku. Podobně fun­gu­je i ječ­men, jeho cena je však o něco při­ja­tel­něj­ší. Informujte se o mla­dém ječ­me­nu ceně https://www.nakliceno.cz/mlady-zeleny-jecmen/, kte­rá je víc než výhod­ná.
 Zelený ječmen

 1. Má pří­z­ni­vé účin­ky na funk­ci moz­ku

Pokud zařa­dí­me den­ně spi­ru­li­nu do své­ho jídel­níč­ku, účin­ně tím bude­me chrá­nit mozek pro­ti nej­růz­něj­ším one­moc­ně­ním. Spirulina je totiž boha­tá na anti­o­xi­dan­ty a ami­no­ky­se­li­ny, kte­ré doká­žou účin­ně bojo­vat pro­ti záně­tům v těle a jsou pre­ven­cí pro­ti vzni­ku Parkinsony a Alzheimerovy cho­ro­by. Užívání spi­ru­li­ny pak pomá­há chrá­nit mozek před postup­ným stár­nu­tím a zvy­šu­je jeho akti­vi­tu.Zelená řasa
 

 1. Bojuje s úna­vou

Chronická úna­va trá­pí mno­ho lidí a jen málo­kdy je tato nemoc oprav­du posu­zo­vá­na jako něco závaž­né­ho. Přitom prá­vě chro­nic­ká nemoc může mít nesmír­né násled­ky na psy­chi­ku člo­vě­ka. V mno­ha pří­pa­dech se dosta­vu­je cel­ko­vé vyčer­pá­ní orga­nis­mu, špat­ná nála­da a s ní spo­je­né fyzic­ké pro­blémy. Často se obje­vu­je zne­na­dá­ní a člo­věk vět­ši­nou ani nemu­sí poznat, že s ním není něco v pořád­ku. I samot­ní léka­ři si s tou­to nemo­cí neví moc rady a výsled­kem tak bývá, že paci­ent uží­vá leh­ká anti­de­pre­si­va a je mu dopo­ru­čen odpo­či­nek a mini­mum stre­su. Tělo v tako­vém pří­pa­dě potře­bu­je dopl­nit vita­mí­ny a pro­ti nemo­ci účin­ně bojo­vat. Právě spi­ru­li­na může tělu dopřát důle­ži­té anti­o­xi­dan­ty, kte­ré pomo­hou očis­tit orga­nis­mus a bojo­vat s chro­nic­kou úna­vou.


Foto: Pixabay

 • Začněte vhodným projektem8. ledna 2021 Začněte vhodným projektem Stavba rodinného domu je pro mnohé z nás jistě velkým a důležitým životním krokem. Ovlivní to náš život na spoustu let dopředu a velmi výrazně to změní i naše fungování během celého […] Posted in Pro domov
 • Výhody bungalovů24. prosince 2020 Výhody bungalovů Bungalov je oblíbený typ domu, ve kterém nemusíte vůbec používat schody, což je jedna z jeho hlavních výhod. Nad touto výhodou jistě zajásají všichni invalidé, pro které je […] Posted in Pro domov
 • Odškodnění za zpoždění28. listopadu 2020 Odškodnění za zpoždění Určitě je dobré, když využijete své šance a necháte se od společnosti finančně odškodnit. Někoho by ani nenapadlo, že by měl nárok na finanční kompenzaci, ale tohle je naprosto jasné. […] Posted in Pro domov
 • Malý pozemek a dům27. listopadu 2020 Malý pozemek a dům Veliký pozemek u domu a pro stavbu domu, nemusí vyhovovat každému. Jsou lidé, kteří sice ocení volný prostor kolem sebe a sousedy dál od domu. Nevýhodou je ovšem péče o velký pozemek, […] Posted in Pro domov
 • Nechte si postavit od stavební firmy dřevostavbu24. listopadu 2020 Nechte si postavit od stavební firmy dřevostavbu Láká vás vlastní bydlení v rodinném domě se zahradou a rozhodujete se co za dům si necháte od profesionální firmy postavit? V posledních letech jsou stále více rozšířené a oblíbené […] Posted in Pro domov
 • Dřevostavba, neznamená stodola22. listopadu 2020 Dřevostavba, neznamená stodola Slovo dřevostavba ve vás asociuje něco levného? Máte pocit, že se jedná o levné a tudíž neplnohodnotné bydlení pro rodinu? Vybavíte si vždy nějakou dřevěnou stodolu, v lepším případě […] Posted in Pro domov
 • Zjistěte o firmě co nejvíce16. listopadu 2020 Zjistěte o firmě co nejvíce Při výběru zhotovitele vaší nové dřevostavby se musíte zaměřit na několik důležitých hledisek. V první řadě budete jistě překvapeni množstvím firem, které se dřevostavbou zabývají. A […] Posted in Pro domov
 • Budoucnost autonomních kamionů23. října 2020 Budoucnost autonomních kamionů V Německu byl v roce 2019 dokončen pilotní výzkumný projekt sponzorovaný Spolkovým ministerstvem dopravy a digitální infrastruktury, kdy jeden řidič řídil dva dálkově elektronicky […] Posted in Pro domov
 • Atticus Finch14. září 2016 Atticus Finch Novou rubriku slavných postav dneska startuji článkem o mém oblíbeném hrdinovi Atticu Finchovi.Atticus Finch je hlavní postava filmu na motivy stejnojmenné knihy To Kill a Mockingbird/Jako […] Posted in Kritický Klub
 • Netflix chystá hvězdně obsazenou komedii Don´t Look Up. Ta...15. října 2020 Netflix chystá hvězdně obsazenou komedii Don´t Look Up. Ta... Netflix chystá hvězdně obsazenou komedii Don´t Look Up. Ta bude pojednávat o dvou astronautech, kteří se vydají na turné s cílem varovat Zemi o nebezpečně blížícím se asteroidu. Ve hvězdně […] Posted in Krátké filmové aktuality
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,53512 s | počet dotazů: 220 | paměť: 46828 KB. | 07.03.2021 - 04:22:44