Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Domácí rady > Proč je výhodné svítit kompaktními zářivkami

Proč je výhodné svítit kompaktními zářivkami

img a351212 w1916 t1565870498

Kompaktní zářiv­ky zača­ly nahra­zo­vat v 90. letech kla­sic­ké žárov­ky s wolfra­mo­vým vlák­nem. Lidé je naku­po­va­li spí­še ze zvě­da­vos­ti, i když jed­ním z důvo­dů byla poměr­ně výrazná úspo­ra elek­tric­ké­ho prou­du. Ta byla niž­ší řádo­vě o desít­ky pro­cent, ovšem poři­zo­va­cí cena a krat­ší život­nost tomu­to pro­ce­su pří­liš nena­hrá­va­ly. A tak se jejich pro­dej pří­liš pře­kot­ně nezvy­šo­val a vlák­no­vé žárov­ky stá­le hrá­ly prim.
K vět­ší popu­la­ri­tě nepři­spě­ly ani někte­ré pro­ble­ma­tic­ké vlast­nos­ti těch­to výrob­ků, pře­de­vším vel­mi dlou­hý náběh na plný výkon, znač­ně zre­du­ko­va­né barev­né podá­ní a výraz­né ome­ze­ní život­nos­ti na počet spí­na­cích cyk­lů.

kompaktní zářivka

Úspora energie

Doba však pokro­či­la a vývoj osvět­lo­va­cí tech­ni­ky zasá­hl pocho­pi­tel­ně i tyto svě­tel­né zdro­je. Nové tech­no­lo­gic­ké postu­py při výro­bě lumi­no­fo­rů, baněk, nápl­ní a před­řad­ní­ků vynes­ly kom­pakt­ní zářiv­ky opět na výslu­ní a jsou dnes stře­dem zájmu mno­ha zákaz­ní­ků. Úspora ener­gie je vyš­ší díky niž­ším pří­ko­nům, vyš­ší­mu svě­tel­né­mu toku a pro­dlou­že­né život­nos­ti, kte­rá pře­kra­ču­je 15 tisíc hodin. Jedinou nevý­ho­dou je malé množ­ství rtu­ti na lumi­nis­cenč­ní vrst­vě a tím pádem je nut­né žárov­ky uklá­dat do kon­tej­ne­rů s nebez­peč­ným odpa­dem.

kompaktní zářivka - trubice

Barevné podání

Index podá­ní barev a odstín bílé­ho svět­la vyza­řo­va­né­ho kom­pakt­ní­mi zářiv­ka­mi LIHGHT PARK LTD je jejich vel­kou před­nos­tí. První typy z deva­de­sá­tých let byly v tom­to smě­ru vel­mi ome­ze­né, dnes však lze vybí­rat mezi tep­lou, neut­rál­ní a stu­de­nou bílou a záro­veň s vel­mi vyso­kým inde­xem podá­ní barev Ra. Jsou to v pod­sta­tě níz­kotla­ké rtu­ťo­vé výboj­ky a tato tech­no­lo­gie je zná­ma lid­stvu již desít­ky let, znač­nou výho­dou je vel­mi pří­jem­né svět­lo, zvláš­tě v tep­lých odstí­nech. Někteří lidé jej dokon­ce pova­žu­jí za jem­něj­ší a cit­li­věj­ší ve srov­ná­ní s LED dio­da­mi.
Výhodou jsou také před­řad­ní­ky říze­né elek­tro­ni­kou, tím pádem pra­cu­jí na vyš­ší frek­ven­ci, kte­rou lid­ské oko zazna­me­ná jako spo­ji­tý svě­tel­ný tok a odpa­dá tudíž nepří­jem­ný jev bli­ká­ní, kte­rý pro­vá­zel sta­ré typy „úspo­rek“ a line­ár­ních zářiv­ko­vých tru­bic.


Článek je sou­čás­tí webu Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,13141 s | počet dotazů: 225 | paměť: 55018 KB. | 04.08.2021 - 09:18:46