Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Kritický Klub > Problémy s Rogue One?

Problémy s Rogue One?

rogue1
Sága Star Wars se loni vrá­ti­la na plát­na kin vele­ú­spěš­ným sed­mým dílem s podti­tu­lem The Force Awakens (Síla se pro­bou­zí), kte­rý vydě­lal sko­ro tři mili­ar­dy USD a bez infla­ce je tře­tím nej­vý­dě­leč­něj­ším sním­kem všech dob. Disney a Lucasfilm tedy zača­ly chys­tat dal­ší fil­my do vesmír­né fran­ší­zy. Kromě regu­lér­ních pokra­čo­vá­ní byly naplá­no­vá­ny i spin-offy. Rogue One: A Star Wars Story je prv­ní z řady těch­to spin-offů a dočkat se jej máme 15. pro­sin­ce letoš­ní­ho roku. První tea­ser vyšel již začát­kem dub­na a nabí­dl zají­ma­vou váleč­nou podí­va­nou. Před pár dny se však na inter­ne­tu obje­vi­ly infor­ma­ce, že stu­dio Disney není spo­ko­je­no s kva­li­tou fil­mu a chys­tá pře­táč­ky někte­rých klí­čo­vých scén. Pojďme si vyjas­nit, jak je toto roz­hod­nu­tí nešťast­né a pod­lé­za­vé.
Loňský hit Síla se pro­bou­zí při­ne­sl kro­mě sta­rých hrdi­nů i novou mla­dou gene­ra­ci, kte­rá nešet­ři­la na vtip­nos­ti. Finn, Poe Dameron i Rey měli ve fil­mu spous­tu úsměv­ných scén a jeli­kož je dopl­ňo­val i roz­to­mi­lý dro­id BB-8, může­me v někte­rých pří­pa­dech mlu­vit i omír­né infal­til­nos­ti. Všem fan­dům muse­lo být pře­dem jas­né, že Rogue One, kte­rý se ode­hrá­vá mezi epi­zo­da­mi III a IV, roz­hod­ně nebu­de vtip­ným poči­nem. Teaser poté uká­zal, že film půjde zce­la jinou ces­tou než sed­má epi­zo­da. Herecké obsa­ze­ní, kte­ré je vskut­ku mezi­ná­rod­ní, se mimo­cho­dem sklá­dá z her­ců, kte­ří ve svých před­cho­zích fil­mech roz­hod­ně vti­pem nesr­ší. Řekněte, kdo z vás viděl Madse Mikkelsena s úsmě­vem na tvá­ři? Je pro­to napros­to hloupé ubí­rat fil­mu na váž­nos­ti zby­teč­ný­mi vti­py. Zdá se mi, že Disney se pokou­ší úspěch Marvelu, kte­rý vtip­ku­je v prů­mě­ru kaž­dé dvě minu­ty, zko­pí­ro­vat i do uni­ver­za Star Wars. A to je nešťast­né, vel­mi nešťast­né roz­hod­nu­tí, kte­ré nej­spí­še Rogue One ube­re na kva­li­tě.
Další věcí, kte­rá pro­lét­la celým inter­ne­tem je mož­nost doto­če­ní scé­ny s mla­dým Hanem Solem (Alden Ehrenreich). Jelikož se ale Rogue One ode­hrá­vá rok před Novou Nadějí, kde si Hana zahrál legen­dár­ní Harrison Ford, tak by šlo o dal­ší debil­ní nápad Disneyho. Jeden člá­nek z por­tá­lu screenrant.com dále hovo­řil o tom, že by Hanova scé­na měla poslou­žit jako oslí můs­tek mezi Rogue One a plá­no­va­ným fil­mem Star Wars Anthology: Han Solo (2018). Jelikož se však Solova sólov­ka má ode­hrá­vat asi deset let před IV, pova­žu­ji tuto infor­ma­ci za kach­nu.
Alden je sice sym­paťák, dou­fám však, že se jej ve fil­mu Rogue One nedo­čká­me
Poslední pro­blém pře­tá­če­ní scén je roz­hod­ně sna­ha ubrat pro­stor ve fil­mu Donniemu Yenovi. Čínská akč­ní hvězda čís­lo 1, kte­rá úspěš­ně vytla­či­la Jackieho Chana z výslu­ní, Donnie Yen, se v trai­le­ru před­sta­vil jed­ním zábě­rem, v němž za pomo­ci jakési hole zpa­ci­fi­ko­vá­val storm­tro­o­pe­ry. Internetové zdro­je z blíz­kos­ti Lucasfilmu však říka­jí, že jeho scé­ny pat­ří k nej­bru­tál­něj­ším, a že reži­sér Rogue One Gareth Edwards dostal úkol udě­lat s tím něco. Znalci Ip Mana ví, že bojo­vé umě­ní Donnieho Yena k němu pat­ří stej­ně jako R2-D2 k C-3PO. Proto by byla obrov­ská ško­da ubrat Donniemu jeho scé­ny či je tro­chu zmír­nit a vyma­zat z nich kung-fu kopy apod.
Doufejme tedy, že zása­hy do post­pro­duk­ce Rogue One nebu­dou tak zásad­ní a že bude­me v pro­sin­ci pří­jem­ně pře­kva­pe­ni. Ať nás pro­vá­zí Síla.
zdroj obráz­ků a gifu: imgur.com, jewishbusiness.com, starwars.com, aintitcool.com

Tento člá­nek napsal autor Ondřej Novotný, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Zamyšlení

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,00276 s | počet dotazů: 237 | paměť: 54869 KB. | 03.08.2021 - 02:13:09