Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Probíhá natáčení prvního švýcarsko-českého filmu Ztraceni v Ráji. Jednu z hlavních českých rolí obsadí Hanka Vagnerová

Probíhá natáčení prvního švýcarsko-českého filmu Ztraceni v Ráji. Jednu z hlavních českých rolí obsadí Hanka Vagnerová

Ztraceni v Ráji natáčení
Ztraceni v Ráji natáčení
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Od 3. čer­ven­ce do 8. srp­na 2019 pro­bí­há v Praze a švý­car­ském Bernu natá­če­ní celo­ve­čer­ní­ho fil­mu Ztraceni v Ráji debu­tu­jí­cí reži­sér­ky Fiony Ziegler. Jedná se o his­to­ric­ky prv­ní švýcarsko-český kopro­dukč­ní sní­mek. Tato kome­di­ál­ní road-movie o stře­tu dvou svě­tů, ale i dvou gene­ra­cí, má v ČR plá­no­va­nou pre­mi­é­ru na pod­zim 2020. Z čes­kých her­ců v něm uvi­dí­me kro­mě Hanky Vagnerové napří­klad i Ivana Pokorného, hlav­ní roli ztvár­ní Dominique Jann.

Ústřední posta­va fil­mu, Evžen, se sice naro­dil a vyros­tl ve Švýcarsku, ale pro­to­že byl vždy tak tro­chu bohém, roz­ho­dl se opus­tit taměj­ší bur­žo­az­ní svět, kam pří­liš neza­pa­dal. Po tři­cít­ce se pře­stě­ho­val do Prahy, odkud jeho otec nao­pak v roce 1968 emi­gro­val a už se tam pak nikdy nevrá­til. Evžen se i přes dospě­lý věk stá­le není zce­la scho­pen posta­vit své­mu domi­nant­ní­mu otci, pro kte­ré­ho je Česko a Praha dáv­no zapo­me­nu­tá minu­lost.  Jediné, na čem mu zále­ží, je dob­rá pověst a sluš­ně vydě­lá­va­jí­cí sou­kro­má zubař­ská pra­xe ve švý­car­ském Bernu. Evžen nao­pak v Praze pro­vo­zu­je vysně­ný hudeb­ní klub, zaží­vá tu osu­do­vou lás­ku, ale i osu­do­vé neštěs­tí, a nako­nec to vypa­dá, že se bude muset do Švýcarska pře­ce jen na chví­li vrá­tit…

 

„Je to pro mě vel­ká výzva pra­co­vat na prv­ním celo­ve­čer­ním fil­mu ve dvou jazy­cích a v rám­ci dvou zemí a kul­tur – mým cílem, a i smys­lem toho­to fil­mu, je vytvo­řit most mezi těmi­to dvě­ma země­mi. Ty jsou his­to­ric­ky pro­po­je­ny už od doby, kdy se Švýcarsko sta­lo domo­vem tisí­ců emi­gran­tů z Československa po srp­no­vé oku­pa­ci,“ vysvět­lu­je reži­sér­ka Fiona Ziegler a dodá­vá: „Evženův sice nedo­ko­na­lý, ale o to svo­bod­něj­ší bohém­ský život v Praze se ve fil­mu stře­tá­vá s per­fek­ci­o­na­lis­mem a všu­dypří­tom­ným spo­le­čen­ským tla­kem ve Švýcarsku, což vytvá­ří dost humor­né a absurd­ní situ­a­ce, kte­ré ale záro­veň obsa­hu­jí i soci­ál­ní kri­ti­ku.“

Představitel hlav­ní role Evžena je švý­car­ský herec Dominique Jann, nosi­tel Swiss Film Prize (švý­car­ské fil­mo­vé ceny QUARTZ) za hlav­ní roli ve fil­mu „Luftbusiness“. Jeho čes­kou lás­ku Annu ztvár­ní Hanka Vagnerová. Střihačem fil­mu je Christof Schertenleib, kte­rý je dvor­ním stři­ha­čem slav­né­ho rakous­ké­ho reži­sé­ra Ulricha Seidla. Ve Švýcarsku bude hrát jed­nu z ved­lej­ších rolí Heidi Maria Glössner, zná­má např. z fil­mu Mládí od Paola Sorrentina. Postavu Evženova otce Václava, kte­rý od roku 1968 žije ve Švýcarsku, ztvár­ní herec a reži­sér Ivan Pokorný. Sám pro­žil část živo­ta v emi­gra­ci v Rakousku a Německu – na roz­díl od své fil­mo­vé role se ale Ivan Pokorný po revo­lu­ci do Česka vrá­til zpět.

V ČR byl film pod­po­řen Státním fon­dem kine­ma­to­gra­fie, Prague Film Fund a jed­ná se také o kopro­duk­ci s FAMU. Jde o celo­ve­čer­ní, čás­teč­ně auto­bi­o­gra­fic­ký debut reži­sér­ky, kte­rý vychá­zí z jejích vlast­ních zku­še­nos­tí se živo­tem „mezi dvě­ma svě­ty“. Ve Švýcarsku pro­du­ku­je film pro­duk­ce Cognito Films, v ČR Cinémotif Films.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,22738 s | počet dotazů: 270 | paměť: 61748 KB. | 03.10.2023 - 16:40:16