Asertivita jako zlatá střední cesta

roses

„Asertivita je hle­dá­ní střed­ní ces­ty mezi agre­si­vi­tou a pasi­vi­tou, respek­tu­jí­cí osob­ní hra­ni­ce všech spo­le­čen­ských vzta­hů.“ (Mark Dombeck)

 Pokud by si všich­ni lidé na svě­tě osvo­ji­li doved­nos­ti aser­tiv­ní­ho cho­vá­ní a uplat­ňo­va­li je vždy a za kaž­dé situ­a­ce ve svém kaž­do­den­ním, běž­ném živo­tě, bylo by na svě­tě krás­ně. Ubyla by spous­ta zby­teč­ných pro­blé­mů, nebyl by tu prak­tic­ky žád­ný pro­stor pro kon­flik­ty a spo­ry, a vše by vyře­ši­la obou­stran­ná doho­da nebo kom­pro­mis.

To nezní vůbec špat­ně! Ale co si pod slo­vem aser­ti­vi­ta a aser­tiv­ní cho­vá­ní může­me před­sta­vit? Čím je a čím nao­pak není?

Slovo aser­ti­vi­ta je do češ­ti­ny čas­to pře­klá­dá­no a mezi lid­mi pre­zen­to­vá­no jako „zdra­vé sebe­po­zná­vá­ní“. Samotná defi­ni­ce zní: že je to sou­bor doved­nos­tí, kte­ré umož­ňu­jí člo­vě­ku být lep­ší sám o sobě, aniž by zasa­ho­val do výluč­ných práv svých nebo práv jiných lidí.

Asertivitu lze chá­pat jako sou­bor komu­ni­kač­ních doved­nos­tí, ať už ver­bál­ní nebo never­bál­ní. Asertivní člo­věk se vyja­dřu­je vel­mi věc­ně a sro­zu­mi­tel­ně bez jaký­ko­liv vytá­ček, přes­ně defi­nu­je a for­mu­lu­je své poža­dav­ky, a tím znač­ně eli­mi­nu­je pří­pad­né nedo­ro­zu­mě­ní na mini­mum.

Kromě výše zmí­ně­né­ho se umí pro­sa­dit a účin­ně brá­nit i v těch nej­ná­roč­něj­ších situ­a­cí, aniž by ustu­po­val, úto­čil a mani­pu­lo­val, jen aby dosá­hl „své­ho“. Dokáže kri­ti­zo­vat bez urá­žek a iro­nic­kých pozná­mek, a per­fekt­ně se vcí­tit do poci­tů ostat­ních.

Není tedy divu, že čas­to u těch­to lidí není kom­pro­mis poráž­kou, ale nej­vět­ším mož­ným vítěz­stvím, kdy pomy­sl­ný spor hra­vě pro­mě­ní v obou­stran­nou doho­du ku pro­spě­chu všech zúčast­ně­ných stran.

Pochvalu při­jí­ma­jí bez faleš­né skrom­nos­ti a bez jaké­ho­ko­liv názna­ku aro­gan­ce. Asertivní lidé pros­tě berou sami sebe jako člo­vě­ka mají­cí­ho svo­jí vlast­ní hod­no­tu. Nepřikládají žád­nou váhu tomu, co si o nich mys­lí ostat­ní lidé, ane­bo co se jim sna­ží vsu­ge­ro­vat a vma­ni­pu­lo­vat.

Lidé s aser­tiv­ním cho­vá­ním umí vel­mi snad­no odha­lit mani­pu­la­ci a zasta­vit ji již v samot­ném prvo­po­čát­ku, umí bez poci­tu viny říct „NE“ a odmít­nout, nema­jí strach ze zesměš­ně­ní a své potu­py.

Nikdy se nene­cha­jí jen tak vyu­ží­vat a zne­u­ží­vat. Na kri­ti­ku, ať už je opráv­ně­ná či niko­liv, umí rea­go­vat klid­ně a kon­struk­tiv­ně. Díky své­mu vlast­ní­mu sebe­vě­do­mí nejsou zce­la odká­zá­ni a závis­lí na názo­ry a hod­no­ce­ní jiných lidí, roz­ho­du­jí pře­váž­ně sami za sebe a za svo­je roz­hod­nu­tí si nesou i svo­ji odpo­věd­nost.

Jsou ote­vře­něj­ší, vyrov­na­něj­ší, mají pozi­tiv­ní pří­stup nejen k sobě, ale i k své­mu oko­lí a živo­tu jako tako­vé­mu. Oproti jiným lidem pro­ží­va­jí dale­ko lep­ší mezi­lid­ské vzta­hy.

Ve svém živo­tě mají mno­hem vět­ší šan­ci dostat to, co sku­teč­ně chtě­jí, pro­to­že si žijí svůj vlast­ní život, takří­ka­jíc po svém, neo­hlí­že­jíc se na to, jak ho žijí ostat­ní. Nikdy nezá­vi­dí, nepo­mlou­va­jí, život berou tako­vý, jaký je, se vše­mi roz­lo­že­ný­mi kar­ta­mi, ať už jsou dob­ré nebo špat­né.

Tímto popi­sem by se moh­lo zdát, že nám aser­ti­vi­ta doká­že zajis­tit úpl­ně vše, co chce­me, ale ve sku­teč­nos­ti tomu tak není, pro­to­že vše je o pou­hém kom­pro­mi­su a zla­té střed­ní ces­tě. Aby jí však mohl dosáh­nout, musí umět naslou­chat, zby­teč­ně se neroz­či­lo­vat a všech­ny vznik­lé situ­a­ce řešit s kli­dem a nad­hle­dem. Bez toho se to neo­be­jde!

Osvojíme-li si aser­tiv­ní cho­vá­ní, posí­lí­me tím i naše sebe­vě­do­mí a ego. Budeme si jis­ti sami sebou, naby­de­me mno­hem vět­ší jis­to­ty při ver­bál­ní i never­bál­ní komu­ni­ka­ci, opros­tí­me se od zby­teč­ných zábran, zba­ví­me se ner­vo­zi­ty a nejis­to­ty.

Prostřednictvím zís­ka­né aser­ti­vi­ty se bude­me cítit nejen sebe­jis­tě, ale i bez­peč­ně. Pomůže nám před­chá­zet pří­pad­ným kon­flik­tům a zba­vo­vat se svých nejis­tot tak, abychom byli sami se sebou více spo­ko­je­něj­ší, měli se více rádi a budo­va­li si nejen svo­je sebe­vě­do­mí, ale i respekt a svo­ji vlast­ní sebe­úctu.

Díky aser­ti­vi­tě se v sobě obje­vu­je­me své lep­ší já, jež může pozi­tiv­ně půso­bit dál i na ostat­ní lidi a měnit tak svět k lep­ší­mu…..

Autor: Andrea Bátovská, Zdroj Foto: Pixabay

 

 

 


Asertivita jako zlatá střední cesta
Hodnocení: 4 - ‎11 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Hubneme s bylinkami26. srpna 2019 Hubneme s bylinkami Každý z nás se alespoň jednou v životě přistihne před zrcadlem, jak si kontroluje svoje faldíky na břiše nebo velikost svého pozadí. Kolikrát jste si už řekli, že takhle TO už fakt dál […]
  • Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU17. května 2017 Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU Ridley Scott od počátku chtěl, aby tekla krev. „Myslím, že Ridleyho první slova byla ‘Bude to tvrdý film ratingu R a budeme potřebovat opravdu hodně filmové krve,” vzpomíná producent […]
  • Seznamte se s BENTO, zdravými a hravými, japonskými krabičkami22. srpna 2019 Seznamte se s BENTO, zdravými a hravými, japonskými krabičkami Velmi oblíbenou a vynikající, zdravou variantou jídla, připravovaného do krabičky, a to nejen v Japonsku, ale i jinde ve světě, je takzvané „bento“. Jedná se o malou důmyslně […]
  • Domácí bylinkové masky pro všechny typy pleti1. září 2019 Domácí bylinkové masky pro všechny typy pleti Každá žena chce být krásná, cítit se pro sebe a své okolí atraktivní a žádoucí. A aby tomu tak bylo, měla by mít krásnou pleť bez podráždění, pupínků či jiných nedostatků. Ano, slyšíte […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Sedmikráskový med15. srpna 2019 Sedmikráskový med Sedmikrásky všude krásně kvetou, děti rády z nich zaplétají náramky na ruku, tak proč tyto krásná a drobná kvítka nevyužít pro něco zdraví prospěšného. Třeba na med, s kterým si můžete v […]
  • Bylinky jako koření22. srpna 2019 Bylinky jako koření Bez koření a bylinek si v dnešní době nedokážeme představit jakoukoliv přípravu každodenních běžných pokrmů, které jim dodává typicky příznačnou chuť, ale i vůni. Bez nich by byly pokrmy […]
  • Zázvor, skvělý pomocník při rýmě a nachlazení15. srpna 2019 Zázvor, skvělý pomocník při rýmě a nachlazení Když nás postihne rýma, kašel a nachlazení, není to zrovna dvakrát příjemná záležitost a bohužel právě v tomto nevlídném počasí se nám to málokdy vyhne. Po čem ale rychle sáhnout, […]
  • Pampeliškový med se skořicí6. srpna 2019 Pampeliškový med se skořicí Právě teď je to pravé a ideální období, kdy si do zásoby navařit pampeliškový med. Všude v trávě se na nás žlutě usmívají pampelišky a volají po tom, abychom je utrhly a vhodným způsobem […]
  • Bylinkami proti depresi27. srpna 2019 Bylinkami proti depresi Pokud si chceme udržet stále dobrou náladu, musíme se naučit odpočívat a relaxovat, protože i to je hlavní součástí našeho života, aby se naše tělo při odpočinku správně zregenerovalo a […]