Velká chyba: Švédská krimi s příchutí hygge

IMG 20190701 112119

Nálada na Doggerlandu je napros­to jedi­neč­ná a nej­spíš si ji zami­lu­je­te. Sychrava, deš­tě, vůně sla­né­ho vět­ru a mlhy a vře­so­višť si uži­je­me dosy­tos­ti, stej­ně jako poci­tu, že se moc těší­te do tep­la domo­va, stej­ně jako Karen.

S Karem Eikenovou, míst­ní poli­cej­ní vyšet­řo­va­tel­kou, si uži­je­te pře­pl­ně­ných pra­cov­ních dnů, div­né kávy, oschlých chle­bíč­ků a požit­ků i zlo­zvy­ků vše­ho dru­hu. Od sexu až po dob­ré i hor­ší víno. A všu­dypří­tom­ná vůně česne­ku a más­la a ryb. Ale abych neby­la tako­vá požit­kář­ská.

Je to pře­ce jen švéd­ská kri­mi

Vražda je tu v hlav­ní roli, navíc zvlášt­ně pro­vá­za­ná s his­to­rií ost­ro­va a i samot­ným poli­cej­ním sbo­rem. Jedno se musí nechat – autor­ka troš­ku vyne­cha­la to zby­teč­né rýpá­ní v ošk­li­vých detai­lech vraž­dy, za což ji moc děku­ju. Odbydeme si s ní vlast­ně jen to nej­nut­něj­ší a i to je dosta­teč­ně živé na to, abych o to víc oce­ni­la, že pak se už ubí­rá­me ces­tou logi­ky, his­to­rie a fak­tic­ké­ho vyšet­řo­vá­ní.

Skvěle oby­čej­ná Karen Eikenová

Co také musím říct, Karen si zami­lu­je­te, nejen pro její pří­stup k při­bý­va­jí­cí­mu věku: „Jak se mi pro­bo­ha tenhle věk při­ho­dil?“

Snad není na svě­tě nikdo, koho by TOTO někdy nena­padlo. Ale také pro její prag­ma­tic­ký pří­stup k živo­tu, při­čemž postup­né odha­lo­vá­ní její­ho živo­ta a minu­los­ti prá­vě ve svět­le její pova­hy oce­ní­te ješ­tě víc. Není nato­lik cha­risma­tic­ká, aby její osob­ní kouz­lo pře­hlu­ši­lo všech­no ostat­ní (jako tře­ba Lizbeth Salanderová v Milleniu), ale záro­veň je svou oby­čej­nos­tí sil­ná nato­lik, že se s ní sná­ze zto­tož­ní­te. A straš­ně moc bude­te chtít být jako ona. Její všed­ní den, sdí­le­ní jejích myš­le­nek – to všech­no se postup­ně stá­vá tím, co na pří­bě­hu tvo­ří tu čte­nář­skou atmo­sfé­ru, kte­rá zůsta­ne i dlou­ho poté, co zapo­me­ne­te, jak vlast­ně ten pří­běh dopa­dl fak­tic­ky.

IMG 20190701 112125
IMG 20190701 112125
IMG 20190701 112119
IMG 20190701 112119

Příběh nemá sla­bá mís­ta

Nenašla jsem sla­bá mís­ta. Nezaznamenala jsem žád­nou kle­sa­jí­cí ten­den­ci, kdy by Marii Adolfssonové dochá­zel dech nebo jsem se u čte­ní nudi­la. Bohužel – pro­to­že tím se vel­mi sni­žo­va­la mož­nost kni­hu nedo­číst na jeden zátah. Je dost tlus­tá, tak­že jsem pře­stat muse­la, ale… chcete-li pří­běh, kte­rý si chce­te šet­řit, tak je to ide­ál­ní adept. Moc moc si ho chce­te šet­řit, snad jen i pro tu ústři­co­vou, máslo­vou a moř­sky sych­ra­vou atmo­sfé­ru. Ale na dru­hou stra­nu to je vel­ké poku­še­ní.

Snad jen mne z čis­tě osob­ních důvo­dů mrze­lo, že konec byl rych­lej­ší než mi, zle­ni­vě­lé po celém tom hyg­ge pří­bě­hu, bylo milé a za žád­nou cenu se mi nechtě­lo ani o píď opus­tit Doggerland.

Smyšlený Doggerland? Ne tak úpl­ně

Smyšlený kon­ti­nent? Nikoliv, tato země kdy­si byla spoj­ni­cí kon­ti­nen­tů, jejíchž posled­ní zbyt­ky byly spla­ve­ny před více než 6 tisí­ci lety. A nyní se ponoř­me do fan­ta­zie, že prá­vě ten­to kus kon­ti­nen­tu tu zůstal a žijí na něm lidé, kte­ří tak rádi kaž­dý rok sla­ví oustřič­ky, svát­ky plo­dů moře a díků za pře­de­šlé léto.

Ukázka:

„Nálada oustři­ček sice bývá povzne­se­ná a srdeč­ná, ale slav­nos­ti si tra­dič­ně vyžá­da­jí i něco málo obě­tin v podo­bě opil­ců, výtrž­ní­ků a tu a tam něko­ho při­o­trá­ve­né­ho jíd­lem to, co k tra­di­ci nao­pak nepat­ří, je pou­lič­ní občer­stve­ní a lev­né víno, kte­ré se roz­lé­vá do papí­ro­vých kelím­ků, na což kaž­do­roč­ně upo­zor­ňu­jí roz­hoř­če­ní čte­ná­ři novin v dopi­sech nade­psa­ných ve sty­lu „Chraňte naše dogger­land­ské kul­tur­ní dědic­tví“ a „Zklamaný čte­nář, 72 let“. I co se zába­vy týče, vývoj se pod­le někte­rých posu­nul vpřed – a pod­le jiných zase vzad. Ještě před dva­ce­ti lety před­sta­vo­va­la jedi­nou zába­vu na slav­nos­tech folklor­ní hudeb­ní usku­pe­ní, ale teď jim kon­ku­ru­jí jak míst­ní, tak přespol­ní rocko­vé kape­ly, nesne­si­tel­né talen­to­vé sou­tě­že, kra­vál z pří­le­ži­tost­ných pou­ťo­vých atrak­cí a dět­ský jekot.

Včera před odcho­dem z pří­sta­vu do sebe Kore a Eirik nacpa­li kaž­dý dob­rý tucet ústřic, Karen při­tom zhlt­la při­nejmen­ším o polo­vi­nu víc…“

O autor­ce:

Maria Adolfssonová (1958) se naro­di­la a vyrost­la ve Stockholmu, ale vel­kou část dět­ství strá­vi­la na Stockholmském sou­ostro­ví. Pustá kra­ji­na se zakrs­lý­mi boro­vi­ce­mi, zvu­kem mlho­vých sirén a okol­ním mořem ji sil­ně ovliv­ni­la, což ostat­ně čte­nář série Doggerland záhy odha­lí.

Vydalo nakla­da­tel­ství Argo, 2019, www.argo.cz


Ohodnoťte článek


Renata Petříčková

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Světlo ženy1. září 2019 Světlo ženy Světlo ženy je obdivuhodná kniha, která mě velmi dojala pro své nadčasové myšlenky, ale i proto, že je nejen plná všudypřítomného smutku, ale i nikdy nehynoucí naděje.  Jednoho dne se na […]
  • Dětské zoubky od Zoje Stage20. srpna 2019 Dětské zoubky od Zoje Stage Šokující a husinu nahánějící vyprávění o velmi problematickém vztahu mezi matkou a její sedmiletou dcerou, který postupně graduje až do absolutního extrému, kde jedna z nich bude muset […]
  • Hans Rath: Super kniha o druhé míze a zlodějských čertech10. září 2019 Hans Rath: Super kniha o druhé míze a zlodějských čertech Jaké to je zachraňovat duši dvacetileté dívčiny... a opičky z výzkumáku. A sebe ze spárů ožralého čerta, Mikuláše a anděla. A slepice z klecí. A kdyby jen slepice... Jen si představte, […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Tip pro matky manažerky. I rodina je "firma"!3. září 2019 Tip pro matky manažerky. I rodina je "firma"! Na knihu primárně určenou pro manažery a vůdce lidských skupin se ráda podívám z jiného úhlu pohledu. Chceme-li v životě dosáhnout harmonie a „tahu na branku“, potřebujeme podobně […]
  • Karty posvátné síly: Od úzkosti k sebevědomí27. srpna 2019 Karty posvátné síly: Od úzkosti k sebevědomí Krásný citát na začátku knihy je o tom, že život prohráváte ve chvíli, kdy uvěříte, že v něm nic nemůžete udělat, že jste jen obětmi okolností vnějších, dramatických a zlovolně […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Jak Škola dřímajícího tygra pomůže páteři?28. srpna 2019 Jak Škola dřímajícího tygra pomůže páteři? Páteř je pro nás důležitější než si myslíme. Na vlastní kůži pravidelně poznávám, jak právě v ní se odráží nejen fyzické přetěžování, ale i duševní. A jak moc se člověku uleví, pokud má […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]