Jak Škola dřímajícího tygra pomůže páteři?

IMG 20190122 145734

Páteř je pro nás důle­ži­těj­ší než si mys­lí­me. Na vlast­ní kůži pra­vi­del­ně pozná­vám, jak prá­vě v ní se odrá­ží nejen fyzic­ké pře­tě­žo­vá­ní, ale i dušev­ní. A jak moc se člo­vě­ku ule­ví, pokud má páteř zase v pořád­ku. Náhle tu je množ­ství život­ní ener­gie, úsmě­vu, smys­lu živo­ta. Autor kni­hy říká, že budeme-li o páteř pečo­vat, uklid­ní se ner­vo­vý sys­tém, zmi­zí boles­ti páte­ře, zlep­ší se imu­ni­ta, zlep­ší se prá­ce srd­ce a plic. Kostra, kte­rou páteř ovliv­ňu­je, vel­mi ovliv­ňu­je to, co máme v sobě, vnitř­ní orgá­ny, ner­vy, pro­blémy s páte­ří dokon­ce mohou způ­so­bit i trá­vi­cí obtí­že.  Ale to všech­no povět­ši­nou víme.

Jen prá­vě páteř je čas­to tím, co pře­tě­žu­je­me a dou­fá­me, že to ješ­tě vydr­ží. A pak při­jde chví­le, kdy to už nevy­dr­ží. Je čas se zasta­vit a tře­ba… mezi rela­xač­ní­mi tech­ni­ka­mi obje­vit tai či.

Kniha vás zave­de do samé­ho stře­du těles­né­ho i dušev­ní­ho kli­du

Velkou výho­dou je při­lo­že­né DVD, na kte­rém může­te všech­ny cvi­ky vidět v pra­xi, nasát atmo­sfé­ru cvi­če­ní a osob­nost samot­né­ho auto­ra, a doslo­va se poté do vše­ho zami­lo­vat. Souhlasím s tím, že nau­čit se správ­ně tai či je obtíž­né a že to vyža­du­je sku­teč­né­ho mis­tra po boku a tuto kni­hu vní­mám také jako sezná­me­ní se s téma­tem, kte­ré pro mne do té doby bylo opře­de­no pavu­čin­ka­mi nezná­ma a spo­jo­vá­no spí­še s bojo­vým umě­ním. To samo­zřej­mě tai či také je, ale jako všech­ny tyto smě­ry, i tady je tou hlav­ní hyb­nou silou – síla uklid­ně­ní, nale­ze­ní vnitř­ní síly a její vyjá­d­ře­ní.

Chuť poro­zu­mět své­mu tělu, jeho pohy­bům, jeho funk­cím, rado­vat se z pohy­bu kaž­dé­ho sva­lu, rado­vat se ze živo­ta.

A pro­to jsem zkra­je zmi­ňo­va­la tu páteř, pro­to­že ta prá­vě čas­to nej­víc trpí tím, když zane­vře­me na život, jsme pří­liš vystre­so­va­ní a ztrá­cí­me sílu žít. Smysluplně žít. A žití ze setr­vač­nos­ti a neu­stá­lé pře­tě­žo­vá­ní těla nám prá­vě páteř a celé naše zdra­ví dlou­ho neda­ru­je.

IMG 20190122 145734

Kniha pro začá­teč­ní­ky i pokro­či­lé

Jak vidí­te, já jsem kni­hu vní­ma­la jako fas­ci­nu­jí­cí uve­de­ní do téma­tu a pro prv­ní osa­há­ní si cvi­ků, kte­ré už jen dají poznat slast zno­vu roz­po­hy­bo­va­ných sva­lů a síly páte­ře. A už jen to je nesmír­ně bla­ho­dár­né. Skoro si trouf­nu říci, že je sko­ro jed­no, jest­li někde v tom cvi­če­ní dělám chy­bu, pro­to­že se chci hlav­ně pro­táh­nout a potě­šit svo­je tělo. A násled­ně duši.

Perfektní cvi­ky s pat­řič­ným medi­tač­ním zamě­ře­ním – to už je zce­la jiný level. A pro­to je kni­ha vhod­ná i pro začá­teč­ní­ky, najde­te tu základ­ní návo­dy a poví­dá­ní auto­ra vás má šan­ci okouz­lit čín­skou mysti­kou. A pro­to je kni­ha vhod­ná i pro pokro­či­lé, nebo pro ty, kdož osob­ně pro­šli kur­zem Taj czy cju­aň Borise Tichanovského.

Za mne – kni­ha, kte­rá dovo­lí zami­lo­vat si tělo. A ozdra­vit duši. A začít sku­teč­ně žít!

A nejen páteř si oddych­ne, oddych­ne si celý člo­věk.

O auto­ro­vi:

Známý rus­ký tera­peut a spi­ri­tu­ál­ní uči­tel Boris Tichanovskij je žákem čín­ské­ho mis­tra Tan Czuna, kte­rý jej zasvě­til do niter­ných tajem­ství taj czy cju­aň. Ve své kni­ze popi­su­je nejen svůj život, ces­tu za tai či, ale pře­de­vším při­bli­žu­je prak­tic­ké umě­ní těch­to pohy­bů, zís­ká­vá­ní vnitř­ní síly, uvol­ně­ní a umoc­ně­ní našich sil a vnitř­ní prá­ce díky pro­po­je­ní se s neko­neč­ný­mi sila­mi vesmí­ru. Kniha je učeb­ní pomůc­kou, ve kte­ré si může­te osvo­jit zákla­dy tai či. DVD je při­lo­že­né pro dal­ší zdo­ko­na­lo­vá­ní, pro­to­že tohle všech­no musí­te zažít, vidět a ochut­nat.

Vydalo nakla­da­tel­ství Eminent, 2018, www.eminent.cz


Ohodnoťte článek


Renata Petříčková

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Tip pro matky manažerky. I rodina je "firma"!3. září 2019 Tip pro matky manažerky. I rodina je "firma"! Na knihu primárně určenou pro manažery a vůdce lidských skupin se ráda podívám z jiného úhlu pohledu. Chceme-li v životě dosáhnout harmonie a „tahu na branku“, potřebujeme podobně […]
  • Světlo ženy1. září 2019 Světlo ženy Světlo ženy je obdivuhodná kniha, která mě velmi dojala pro své nadčasové myšlenky, ale i proto, že je nejen plná všudypřítomného smutku, ale i nikdy nehynoucí naděje.  Jednoho dne se na […]
  • Dětské zoubky od Zoje Stage20. srpna 2019 Dětské zoubky od Zoje Stage Šokující a husinu nahánějící vyprávění o velmi problematickém vztahu mezi matkou a její sedmiletou dcerou, který postupně graduje až do absolutního extrému, kde jedna z nich bude muset […]
  • Hans Rath: Super kniha o druhé míze a zlodějských čertech10. září 2019 Hans Rath: Super kniha o druhé míze a zlodějských čertech Jaké to je zachraňovat duši dvacetileté dívčiny... a opičky z výzkumáku. A sebe ze spárů ožralého čerta, Mikuláše a anděla. A slepice z klecí. A kdyby jen slepice... Jen si představte, […]
  • Velká chyba: Švédská krimi s příchutí hygge18. srpna 2019 Velká chyba: Švédská krimi s příchutí hygge Nálada na Doggerlandu je naprosto jedinečná a nejspíš si ji zamilujete. Sychrava, deště, vůně slaného větru a mlhy a vřesovišť si užijeme dosytosti, stejně jako pocitu, že se moc těšíte […]
  • Citové pouto: Jaký je váš vztahový typ?3. srpna 2019 Citové pouto: Jaký je váš vztahový typ? Otevřeme knihu Citové pouto a hned na přebalu máme vlastně to, co nejvíce potřebujeme. A otázka zní. Jdete do toho? Jdete do těch téměř třista stran, ve kterých umírá naděje, že osud vás […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Karty posvátné síly: Od úzkosti k sebevědomí27. srpna 2019 Karty posvátné síly: Od úzkosti k sebevědomí Krásný citát na začátku knihy je o tom, že život prohráváte ve chvíli, kdy uvěříte, že v něm nic nemůžete udělat, že jste jen obětmi okolností vnějších, dramatických a zlovolně […]
  • Škola superhrdinů - Sky High28. února 2006 Škola superhrdinů - Sky High Není vůbec lehké najít dobrou rodinou komedii. Dobře, máme tu Harryho Pottera, ale to je zábava pro hodně drsné rodinky, protože poslední filmy s pubertálním čarodějem atmosférou […]
  • DOA: Na život a na smrt - DOA: Dead or Alive29. prosince 2006 DOA: Na život a na smrt - DOA: Dead or Alive Corey Yuen má tedy odvahu, to se musí nechat. Už jen to, že se pustil do filmové adaptace počítačové hry, je velký risk. Jenže, rozhodnut se převést na plátno bojovku, která proslula […]