Citové pouto: Jaký je váš vztahový typ?

IMG 20190307 163616

Otevřeme kni­hu Citové pou­to a hned na pře­ba­lu máme vlast­ně to, co nej­ví­ce potře­bu­je­me. A otáz­ka zní. Jdete do toho? Jdete do těch téměř třista stran, ve kte­rých umí­rá nadě­je, že osud vás zachrá­ní, že při­je­de princ na bílém koni a...  NE, NEPŘIJEDE... dílem také pro­to, že pokud na něj čeká­te, tak ho neu­vi­dí­te.

Vyhýbavý: Přílišná blíz­kost dru­hých je mi nepří­jem­ná. Mám pro­blém jim plně důvě­řo­vat a nemám rád pocit, že jsem na někom závis­lý. Znepokojuje mě, pokud se mi můj part­ner pří­liš při­blí­ží. Moji part­ne­ři obvykle tou­ží po vět­ší inti­mi­tě, než jaká je mi pří­jem­ná.

Úzkostný: Druzí obvykle nesto­jí o tako­vou blíz­kost, jakou bych si přál. Často mě trá­pí oba­vy, že mě můj part­ner dost nemi­lu­je a mohl by mě opus­tit. To, že tou­žím po úpl­ném sply­nu­tí, někte­ré lidi děsí.

Jistý: Nemám pro­blém s blíz­kos­tí ve vzta­zích. Rád při­jí­mám pod­po­ru své­ho part­ne­ra a neva­dí mi, že i on potře­bu­je mě. Nemám vel­ké oba­vy z toho, že mě můj part­ner opus­tí a nedě­sí mě jeho pří­liš­ná blíz­kost.

IMG 20190122 160040
Už vám dochá­zí, proč prin­ce na bílém koni pře­hléd­ne­te?

PROTOŽE naše vzta­ho­vá­ní se k dru­hým lidem je dáno od koře­nů

A mnoh­dy si navíc ani svo­je vzta­ho­vé sys­témy neu­vě­do­mu­je­me. Vše by se dalo zjed­no­du­šit, pokud jste se cíti­li někdy v živo­tě nebez­peč­ně, jako mimin­ko se cíti­li opuš­tě­ní, zaži­li trau­ma­ta a to i zce­la nevě­do­má (a zdán­li­vě nor­mál­ní mode­ly domác­nos­tí a rodin), může­te poté ve vzta­zích hle­dat to, co jste se pros­tě nau­či­li. Drama. Vyhýbání. Připoutávání. Emoce. Neschopnost o vzta­zích pře­mýš­let rea­lis­tic­ky. Dobrou i špat­nou zprá­vou je, že se to všech­no dá pře­u­čit, ale musí­me se sna­žit jen my sami.

Co nás nau­čí Citové pou­to?

Naučí roze­znat akti­vo­va­ný vzta­ho­vý sys­tém od vzta­hu.

Za všech­no asi to nej­dů­le­ži­těj­ší z celé kni­hy: Horská drá­ha poci­tů a akti­va­ce sys­té­mu, na kte­rý jste zvyklí, pro­to­že jste vze­šli z cito­vé­ho pro­stře­dí, kde jste o pozor­nost muse­li bojo­vat, nebo si neby­li jis­ti jis­to­ta­mi. Úzkostný typ si najde vyhý­ba­vý typ. Hurá.

„Celkem brzy totiž začne­te dostá­vat roz­po­ru­pl­né sig­ná­ly – part­ner vám sice zavo­lá, ale pak se na něja­kou chví­li odml­čí; zají­má se o vás, ale dává naje­vo, že on je tady tím, na kom zále­ží.  Nechává vás tak žít ve stá­lé nejis­to­tě…. Negativní sig­ná­ly vystří­da­jí ty pozi­tiv­ní a vy se opět řítí­te dolů po hor­ské drá­ze… Pokud tím­to způ­so­bem žije­te po del­ší dobu, začne se vám dít něco podiv­né­ho. Onu směs úzkos­ti, posed­los­ti vzta­hem a krát­kých chvil štěs­tí začne­te zamě­ňo­vat za lás­ku, tj. ple­te­te si svůj akti­vo­va­ný vzta­ho­vý sys­tém se sku­teč­nou váš­ní.“

Autoři tvr­dí, že pokud si na toto zvyk­ne­me, začne­me si i pod­vě­do­mě vybí­rat part­ne­ry, kte­ří nám tuto akti­va­ci umož­ňu­jí, naneštěs­tí jsou to ale prá­vě tako­ví, kte­ří nás nikdy neu­či­ní šťast­ný­mi. Chcete to změ­nit? Směle do toho.

Kniha plná struč­ných návo­dů, nápa­dů, prak­tic­kých uvě­do­mě­ní, učeb­ni­ce efek­tiv­ní komu­ni­ka­ce s lid­mi, někdy drs­ně stříd­má na slo­vo, pro­to­že pros­tě takhle to je a netře­ba kolem toho omá­ček....

Jindy zase lid­sky hla­di­vá, pro­to­že je jas­né, že v tomhle nejsme sami.

No nejsme, mí milí - sama jsem s hrů­zou při čte­ní pře­ba­lu zjis­ti­la, což mi poté autor potvr­dil (fakt nás není málo), že jsem kom­bi­na­cí úzkost­né­ho i vyhý­ba­vé­ho typu. Peklo!

O auto­rech:

Rachel S.F. Heller: Sociální psy­cho­lož­ka, stu­do­va­la na Kolumbijské uni­ver­zi­tě a strá­vi­la dět­ství růz­ně po svě­tě, je nad­še­nou ces­to­va­tel­kou, před­ná­še­la, pra­co­va­la jako kon­zul­tant pro vel­ké fir­my a nyní má psy­cho­lo­gic­kou pra­xi pro rodi­ny a páry.

Dr. Amir Levine: Psychiatr a neu­ro­vě­dec, kte­rý při stu­diu na Kolumbijské uni­ver­zi­tě pomá­hal matkám, aby si k dětem vytvo­ři­ly bez­peč­né cito­vé pou­to. Jeho tera­pie a teo­rie vzta­ho­vé­ho atta­chmen­tu odha­li­la spous­tu sou­vis­los­tí s tím, jak se cho­vá­me ve vzta­zích, jak cítí­me a rea­gu­je­me.

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing SE, 2019, www.synergiepublishing.com


Ohodnoťte článek


Renata Petříčková

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Dětské zoubky od Zoje Stage20. srpna 2019 Dětské zoubky od Zoje Stage Šokující a husinu nahánějící vyprávění o velmi problematickém vztahu mezi matkou a její sedmiletou dcerou, který postupně graduje až do absolutního extrému, kde jedna z nich bude muset […]
  • Jak Škola dřímajícího tygra pomůže páteři?28. srpna 2019 Jak Škola dřímajícího tygra pomůže páteři? Páteř je pro nás důležitější než si myslíme. Na vlastní kůži pravidelně poznávám, jak právě v ní se odráží nejen fyzické přetěžování, ale i duševní. A jak moc se člověku uleví, pokud má […]
  • Velká chyba: Švédská krimi s příchutí hygge18. srpna 2019 Velká chyba: Švédská krimi s příchutí hygge Nálada na Doggerlandu je naprosto jedinečná a nejspíš si ji zamilujete. Sychrava, deště, vůně slaného větru a mlhy a vřesovišť si užijeme dosytosti, stejně jako pocitu, že se moc těšíte […]
  • Karty posvátné síly: Od úzkosti k sebevědomí27. srpna 2019 Karty posvátné síly: Od úzkosti k sebevědomí Krásný citát na začátku knihy je o tom, že život prohráváte ve chvíli, kdy uvěříte, že v něm nic nemůžete udělat, že jste jen obětmi okolností vnějších, dramatických a zlovolně […]
  • Světlo ženy1. září 2019 Světlo ženy Světlo ženy je obdivuhodná kniha, která mě velmi dojala pro své nadčasové myšlenky, ale i proto, že je nejen plná všudypřítomného smutku, ale i nikdy nehynoucí naděje.  Jednoho dne se na […]
  • Blaženka – Emília Vášáryová20. února 2017 Blaženka – Emília Vášáryová Můžete představit postavu, kterou ve filmu hrajete? „Na rozdíl od jiných postav ve filmu, které jsou historicky dané a skutečně existovaly, je Blaženka fiktivní postava, je to jeho […]
  • Trója ( Troy )2. března 2004 Trója ( Troy ) Film natočený podle scénáře Davida Benioffa vypráví příběh o legendární trojské válce.Natáčení: Na rozdíl od mnoha velkofilmů, nespoléhají tvůrci Troje, příliš na počítačové triky. Bez […]
  • MARTIN FINGER JINDŘICH26. dubna 2017 MARTIN FINGER JINDŘICH Vaše postava je pro celou trilogii zásadní, jste vlastně „mladší verzí“ Jiřího Kodeta v Pelíškách. Jak byste Jindřicha popsal? Jindřich Rohn je člověk pevných zásad, který kvůli svému […]
  • Hobit 3 - první dojem10. prosince 2014 Hobit 3 - první dojem Můj první dojem z Hobita 3: Kdyby nenatočil režisér trilogii Pána Prstenů (na kterou jsem zíral s otevřenou pusou), tak by to bylo důstojné završení trilogie. Bohužel s první trilogií je […]
  • Hodně lidí a nejen ženy má role povzbudila, říká herečka Zuzana Kronerová17. března 2018 Hodně lidí a nejen ženy má role povzbudila, říká herečka Zuzana Kronerová Slovenská herečka Zuzana Kronerová pochází z herecké rodiny. Má za sebou desítky filmových rolí a seriálů. A letos získala Českého lva za nejlepší ženský herecký výkon ve filmu Bába z […]